Groen licht voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten in Sint-Jans-Molenbeek en in Stad Brussel

contrats axe ilot

Groen licht voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten in Sint-Jans-Molenbeek en in Stad Brussel

Persbericht

8 september 2022

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort bevoegd voor stadsvernieuwing, zet de Brusselse Regering het licht op groen voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten (AHC) in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel. In totaal wordt een bedrag van 10 miljoen euro uitgetrokken voor de centrumwijken minder dicht en groener te maken. 

De minister-president had eerder al laten verstaan dat hij in alle onderdelen van de ruimtelijke ordening centrale aandacht wil laten uitgaan naar het leefmilieu. “Om daar snel werk van te kunnen maken, heb ik voor deze eerste reeks as- en huizenblokcontracten een duidelijk streefdoel vooropgesteld, namelijk: de binnenterreinen van de huizenblokken aanpakken door ze minder dicht en meer doorlaatbaar te maken,” stelde Rudi Vervoort donderdag. 

In die context bepaalde de oproep tot kandidaturen dat de voorgestelde sites gelegen moesten zijn in zones waar zich vandaag te weinig groene ruimten bevinden die toegankelijk zijn voor het publiek. In deze probleemzones zijn plaatsen vastgesteld waar de ontwikkeling van groene ruimten en van een vergroeningsdynamiek prioritair zijn om de gevolgen van de klimaatopwarming en het warmte-eilandeffect tegen te gaan en de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren. 

De Stad Brussel gaat aan de slag met een project in het huizenblok “Krakeel”

Dit deel van de Marollenwijk ligt in een zone met een tekort aan groene ruimten. Hier zijn vele sociale en stedenbouwkundige problemen geconcentreerd, wat dit territorium sterke groeimogelijkheden biedt voor een as- en huizenblokcontract: sterk gemineraliseerde ruimten, een gebrek aan groen en biodiversiteit, de afwezigheid van een globaal landschapsproject, een mank lopende benutting van de openbare ruimte… 

De doelstellingen zijn:

 • een heraanleg van de openbare ruimte met veel nieuw groen binnenin de huizenblokken;
 • de ontdichting binnenin de huizenblokken met meer ruimte in volle grond om de biodiversiteit te vergroten, het regenwater ter plaatse te laten insijpelen en daarmee het warmte-eiland af te bouwen;
 • doorsteektrajecten voor voetgangers en fietsers aanleggen doorheen het huizenblok om dit te ontsluiten; 
 • sensibiliserings- en participatieacties ondersteunen die streven naar een betere doordringbaarheid en een vergroening van de bodem, een betere leefbaarheid en meer welgevoelen.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek gaat zich toeleggen op de ontdichting van het huizenblok en de as “Kortrijk Oostende”

Dit huizenblok vlakbij het Weststation is vandaag nagenoeg volledig volgebouwd en de zeldzame binnenkoeren zijn voor het overgrote deel sterk gemineraliseerd, wat het tot één van de dichtste blokken maakt van de hoofdstad en van de sector “Zwarte Vijvers”, die al een bezettingsgraad heeft van 83,47%.

De doelstellingen zijn:

 • de aanleg van toegangen tot buitenruimten dankzij de reconversie van platte daken tot groendaken en de aanleg van tuinen binnenin de huizenblokken;
 • de ontdichting en de vergroening van heel de binnenzijde van het huizenblok;
 • de aanleg van ontmoetingsruimten die voor iedereen toegankelijk zijn;
 • de versterking van het groene netwerk met de aanleg van een groene corridor tussen het Zwarte Vijversplein en het park van de Bronsfabriek.

Voor deze instrumenten op hypra-lokale schaal (AHC) wordt een budget van 5 miljoen euro per contract uitgetrokken, in totaal dus 10 miljoen euro. 

De visies en programma’s die hieruit voortvloeien, worden verwacht tegen eind 2023

«Sinds 2014 hebben de wijkcontracten gezorgd voor de aanleg en planning van ruim 13ha groene ruimten toegankelijk voor het publiek. Dat is geen kleinigheid! Ik ben er zeker van dat de as- en huizenblokcontracten dit bilan nog verder zullen verbeteren en zo tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van de Brusselaars! “ besluit Rudi Vervoort.

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

bruxelles en vacances

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

Persbericht

13 juli 2022

De Brusselse Regering maakt op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit ter ondersteuning van het veiligheids- en preventiebeleid.

Hiervan gaat er 35 miljoen naar de politiezones, onder meer voor de beveiliging van het openbaar vervoersnet, voor de ondersteuning van de zones bij hun taken in verband met de Europese toppen en voor investeringen in veiligheidsmateriaal. Een bedrag van 3 miljoen euro wordt bestemd voor de MIVB om bij te dragen aan de initiatieven die de onderneming zelf neemt om zijn net te beveiligen tegen de achtergrond van de maatregelen bepaald in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. Ten slotte wordt er ook een subsidie van 5 miljoen euro toegekend aan de vzw Transit om de organisatie bij te staan bij het begeleiden en hersocialiseren van verslaafden en voor de werking van de onlangs geopende risicobeperkende gebruiksruimte.

Minister-President Rudi Vervoort: “Veiligheid en preventie is en blijft een prioriteit voor mijn regering. We maken deze middelen vrij, zodat onze diensten hun taken in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren.”

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Persbericht

8 juli 2022

Naar aanleiding van de lancering van de dertiende reeks duurzame wijkcontracten (DWC) selecteerde de Brusselse regering, onder leiding van Minister-President Rudi Vervoort drie nieuwe perimeters: “Klein Zwitserland” in Elsene, “Conscience” in Evere en “Villa’s van Ganshoren” in Ganshoren. Zij zullen via dit gewestelijke instrument voor stedelijke herwaardering steun krijgen om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de leefomgeving van de inwoners te verbeteren.

Net zoals dat de vorige jaren het geval was, was de deelname aan de kandidatuuroproep groot en waren de dossiers van hoge kwaliteit. In totaal werden zeven kandidaturen ingediend. De mechanismen voor stedelijke herwaardering in de wijkcontracten bestaan al meer dan 27 jaar. Om de werking ervan te verbreden, wordt de dertiende reeks opengesteld voor perimeters van de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) waar tot nog toe geen ingrepen zijn gebeurd. Daartoe moesten de gemeenten gebieden voorstellen waar nog nooit een wijkcontract of een duurzaam wijkcontract uitgevoerd was.

Aangezien openbare huisvesting een sleutelelement vormt van de duurzame wijkcontracten, zullen de gemeenten bovendien minstens ¼ van het globale budget van het contract moeten besteden aan huisvestingsoperaties binnen perimeters met minder dan 15% woningen met een sociaal oogmerk.

De laureaten van de dertiende reeks “duurzame wijkcontracten 2023-2028/2030” hebben op hun grondgebied allemaal genoeg interessante gronden die in aanmerking komen voor de aanleg van groene ruimten en de inrichting van voorzieningen die de herwaardering van de wijken ten goede moeten komen, maar ook voor de totstandbrenging van ruimten waar mensen terecht kunnen om te verpozen, zich te ontspannen en te genieten van gezelligheid in een vaak sterk verdichte omgeving. Het hoofddoel van ieder duurzaam wijkcontract bestaat erin de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren en in nauwe samenspraak met hen de prioritaire projecten te bepalen en uit te werken.

Ten slotte mogen de drie gemeenten elk rekenen op een subsidie van 142.500 euro om hun basisprogramma uit te werken en op een subsidie van 12,5 miljoen euro om de concrete projecten die er vorm moeten krijgen, te ontwikkelen! 

Minister-President Rudi Vervoort: “Drie nieuwe duurzame wijkcontracten in drie wijken die nog nooit op een dergelijk contract aanspraak hebben gemaakt, krijgen nu de kans om nieuwe projecten te ontwikkelen die ten goede zullen komen van de inwoners en bezoekers van deze wijken. Onze ambitie voor deze dertiende reeks is om nieuwe gebieden te ontdekken. Ook willen we via deze weg de gemeenten die onlangs werden opgenomen in de zones voor stedelijke herwaardering (2020) kennis laten maken met de uitdagingen en opportuniteiten inzake stadsvernieuwing.”

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

CRU6 autour de simonis

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

Persbericht

1 juli 2022

Het Stadsvernieuwingscontract Simonis (SVC6) beslaat de omgeving van het gelijknamige metrostation en ligt voor een deel op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek en voor een deel in Koekelberg. Het contract vervolledigt de renovatiestrategie in de ruimte tussen het Weststation (SVC 3 – Weststation – 2017-2025) en de Duurzame Wijkcontracten Zwarte Vijvers en Jacquet (2021 -2028).

Het zesde SVC omvat architecturale en stedenbouwkundige projecten en initiatieven gericht op het gemeenschapsleven om de dynamiek van de wijken te ontwikkelen. Wat dit stadsdeel dat zwaar getekend is door de stedelijke breuklijnen van de spoorweg en de Leopold Ii-laan het meest nodig heeft is een sterkere stadsvermazing, betere verbindingen voor voetgangers en fietsers en een uitbouw van het groen netwerk.

Uit een diagnose van de toestand ter plaatse kwamen vier prioritaire doelstellingen naar voren:

 1. Werken aan een milieuvriendelijker stad;
 2. De actieve vervoerswijzen bevorderen;
 3. De grootstedelijke aantrekkingskracht verhogen en daarbij de lokale identiteiten versterken en een buurtstad tot stand brengen rond de gewestelijke polen Simonis, Belgica, Zwarte Vijvers en Ossegem;
 4. De economie stimuleren met de ontwikkeling van polen die opleiding verbinden aan innoverende bedrijven en met de uitbouw van een duurzame logistiek.

Het programma van SVC 6 is tot stand gekomen dankzij een participatief proces dat in 2020 en 2021 is opgezet om zo dicht mogelijk op de verzuchtingen van bewoners, gebruikers en actieve krachten aan te sluiten. 

Op 18 maart 2022 keurde de Brusselse Regering het SVC 06 goed. Het programma bouwt op een globale visie van een buurtstad die rekening houdt met de klimaatuitdagingen en tewerkstelling aanmoedigt.

Voor de verwezenlijking van deze visie gaan we voluit voor een ambitieuze herinrichting van de openbare ruimten, met meer plaats voor actieve modi en nieuwe openbare voorzieningen.

Projecten die het dagelijks bestaan verbeteren

Het programma van het stadsvernieuwingscontract voorziet in 35 specifieke projecten binnen de perimeter. Het is gebouwd op drie grote pijlers: 

Spoorlijn L28 met haar heraangelegde park

Ontwikkeling van het fietsers- en voetgangerspad waarlangs groene zones worden aangelegd om het menselijk contact en de rust te bevorderen naar het voorbeeld van het park L28.

Er worden ook nieuwe fietspaden aangelegd om de verbinding tussen Belgica, Simonis en Ossegem groener en aangenamer te maken (vanaf de Leopold II-laan).

de Leopold II-laan 

De esplanade van het Simonisplein en de zijstraten van de Leopold II-laan worden heraangelegd voor een beter comfort en meer openheid.

De herinrichting van de openbare ruimte gaat gepaard met de bouw van voorzieningen. Op huisnummer 11-13 van het Eugène Simonisplein komt een nieuw gewestelijk sociocultureel centrum.  Er is een ook fietsvoorziening gepland in de Wapenstilstandstraat.

een parcours dat meerdere openbare ruimten met elkaar verbindt: “het groene schoolparcours” 

Op dit parcours liggen een aantal open ruimten die worden heringericht als opstap naar een gezonde en groene stad.  Deze open ruimten zijn gelegen tussen het Koninklijk Atheneum Sippelberg en het Zwarte Vijversplein.

Socioprofessionele inschakeling aanmoedigen

Er zullen projecten worden opgezet ter bevordering van de sociaal-professionele inschakeling van wijkbewoners.  Een projectenhotel zal bewoners bijstaan die een eigen bedrijf willen opstarten.  Ook komt er een opleidingscentrum voor bestrating en afwerking in de bouw.  Deze beide initiatieven die aansluiten bij de circulaire economie hebben als doel mensen te steunen die al langer werkloos zijn.

Er zullen projectoproepen worden uitgeschreven om acties aan te moedigen ten behoeve van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven tijdens de uitvoering van het SVC 6.

Volgende stap: de uitvoeringsfase van het stadsvernieuwingsprogramma “Rondom Simonis”

Zodra het programma vastlag, is op 1 april 2020 de eerste fase van de uitvoering van het renovatieprogramma gestart dat loopt tot in de lente van 2027.  In deze fase moet het Gewest de goederen aankopen die nodig zijn om de projecten te kunnen verwezenlijken en overheidsopdrachten, studies e.d. uit te voeren. Ze wordt gevolgd door de implementatiefase (werken) die afloopt in 2029.

De concrete uitvoering van het project wordt in handen gegeven van de partners van het SVC op gemeentelijk, gewestelijk en federaal niveau, zoals bijvoorbeeld Brussel Mobiliteit, de Directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), Leefmilieu Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij  (BGHM), de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg en het lokaal verenigingsleven.

Een programma versterkt door de goedkeuring van twee wijkcontracten 

De programma’s van de wijkcontracten “Zwarte Vijvers” in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en “Jacquet” in de gemeente Koekelberg zijn op 23 juni dit jaar goedgekeurd door de Regering. 

Dankzij een bijkomende gewestelijke financiering van 25.000.000 €, opgedeeld in twee gelijke delen, kunnen de nieuwe programma’s van de twee wijkcontracten de programmering van het SVC aanvullen en versterken. 

Voor Koekelberg staan de volgende elementen centraal: 

 1. De openbare ruimte als pijler voor de verschillende interventies gestuurd door het DWC 
 2. Herstel van het stedelijk weefsel
 3. Inwerken op sociaaleconomische problemen
 4. Tegemoetkomen aan de behoeften van jongeren 
 5. De wijk laten aansluiten bij het groene en blauwe netwerk
 6. Deze principes vinden onder meer invulling met de bouw van een nieuw Franstalig kinderdagverblijf met privétuin en van een Medisch Huis, een nieuw Huis van de Jeugd, de lichte renovatie van de zaal Cadol en de bouw van 12 nieuwe woningen.

Voor Molenbeek zijn de prioriteiten de volgende: 

 1. Toekomstperspectieven voor jongeren 
 2. Het lichamelijk en geestelijk welzijn van kinderen, jongeren en de rest van de bevolking 
 3. Een versterking van het bestaand associatief en cultureel netwerk 
 4. De toegang tot Cultuur 
 5. De kwaliteit van de woningen 
 6. Veilige verplaatsingen van voetgangers en fietsers 
 7. Nieuwe speelplekken en groene ruimten 
 8. Een vermindering van de verkeersdruk en het tot stand brengen van rustige plekken 

Deze doelstellingen worden ingevuld met de oprichting van een huis van het welzijn en de uitbreiding van het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, die beide gaan voor gedemineraliseerde en groene buitenruimten, en de renovatie van twee ongezonde woongebouwen.

Zoals bij alle wijkcontracten zorgen operaties in de openbare ruimte voor een grotere leefbaarheid en meer veiligheid en wordt er meer plaats voorbehouden voor actieve vervoerswijzen en groen. 

Minister-President Rudi Vervoort: “De komende vijf jaar zal er meer dan 50 miljoen euro worden geïnvesteerd om de leefomgeving en het dienstenaanbod voor de bewoners van deze centrumwijken in Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek te verbeteren. Ik ben zeer blij u dit drieledige programma voor de stedelijke herwaardering van deze centrumwijken te kunnen voorstellen. Het illustreert een van de sterktes van de wijze waarop het Gewest verscheidene beleidsinstrumenten voor stadsvernieuwing hanteert.”

“Dit stadsvernieuwingscontract is bedoeld om de Leopold II-laan rustiger te maken, gescheiden fietspaden aan te leggen en de Simonisfontein met het Saincteletteplein te verbinden. Dat alles in overeenstemming met het Good Move-plan. Dankzij dit programma zullen we de openbare ruimtes van de wijk kunnen herdenken. Met het schoolparcours tussen de verschillende scholen tonen we aan dat we in heel het gewest blijven inzetten op de stad op mensenmaat,” zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

“In de komende jaren gaan we veel aandacht besteden aan de wijk van Zwarte Vijvers.  We investeren er fors in de openbare ruimte. Zo krijgt we het plein van Zwarte Vijvers een volledige herinrichting. Ook gaan we nieuwe collectieve infrastructuren oprichten. Ons prachtige Huis van Culturen zal zich namelijk kunnen uitbreiden in een onlangs aangekocht gebouw. Dat ligt in de Piersstraat. Wij openen er eveneens een wellness-centrum voor de bewoners van deze wijk. Ten slotte zullen wij innoverende begeleidingsprojecten opzetten om de jonge werkzoekenden die in dit deel van mijn gemeente wonen, te helpen”, benadrukt Catherine Moureaux, Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.

“Mensen laten dromen over hun wijk, hen er samen met hun gezin en kinderen een beter leven laten leiden en zorgen voor een betere openbare dienstverlening voor iedereen. Dat zijn de doelstellingen die wij vooropstellen om de leefomgeving van de bewoners van de Jacquetwijk in de komende vijf jaar aanzienlijk te verbeteren”, stelt Khalil Aouasti, schepen voor Stadsvernieuwing Khalil Aouasti.

renovatie van het opvangcentrum poincare betere infrastructuur en zorg voor daklozen

samusocial poincaré

Renovatie van het opvangcentrum poincare betere infrastructuur en zorg voor daklozen

Persbericht

21 juni 2022

De Brusselse regering heeft op initiatief van minister-president Rudi VERVOORT een grondige renovatie laten uitvoeren van het gebouw gelegen aan de Poincarélaan in Anderlecht dat New Samusocial sinds 2016 betrekt. Die opknapbeurt was nodig om de kwaliteitsvolle opvang en dienstverlening aan daklozen in het Brussels Gewest te kunnen blijven garanderen. De werken, die vrij omvangrijk waren, werden gestart in het najaar van 2020 en werden in april dit jaar afgerond.

Het gebouw waarvan sprake is een oud kantoorgebouw dat sinds 2015 aan het Gewest toebehoort en in 2016 in gebruik werd genomen door de vzw New Samusocial (NSS). Door zijn centrale ligging is het complex vlot bereikbaar voor zowel het doelpubliek als de sociale werkers die hen begeleiden. De grootte van het gebouw (6666,75m²) zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is om aan alle behoeften van de bezoekers te voorzien. Bij de herstellingen werd ook rekening gehouden met de potentiële impact op de buurtbewoners. Om die te minimaliseren is het nieuwe centrum voorzien van verschillende ontspanningsruimten.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen drie partijen, namelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (De grondregie van de Gewestelijke Overheidsdienst), de gemeente Anderlecht en New Samusocial.

Tot de ingrijpende werken die uitgevoerd werden, behoren:

– de vervanging van 90 % van het buitenschrijnwerk;

– de opdeling van landscape-kantoorruimten tot kamers door het plaatsen van lichte wanden;

– de modernisering van de installaties voor speciale technieken;

– de aanpassing van de verlichtingsvoorzieningen aan de LED-technologie;

– het updaten van het brandbestrijdingssysteem;

– de aanpassing van de persoons- en goederenliften aan de normen;

– de installatie van nieuwe doucheruimten en nieuw sanitair;

– de infrastructuur toegankelijk maken en uitrusten voor personen met een beperkte mobiliteit;

– de verbetering van de warmte-isolatie;

– de renovatie van de afwerking (vloeren, muren en plafonds);

– platte daken omvormen tot groendak;

Dankzij deze aanpassingen kan het gebouw nu tot 300 personen per nacht herbergen. Het complex telt 5 verdiepingen voor de opvang, huisvesting en ondersteuning van daklozen. Tot op heden worden enkel alleenstaande mannen in het centrum opgevangen; de samenstelling van het opgevangen publiek kan evolueren naargelang van de evolutie van de huisvestingsbehoeften in het Brussels Gewest. Op de laatste twee verdiepingen zijn de kantoren van New Samusocial gevestigd, terwijl een deel van de eerste verdieping ook dienst doet als ziekenboeg en consultatieruimte.

Dit renovatieproject maakt deel uit van het globale en proactieve beleid van het Gewest om zijn voorzieningen voor opvang en persoonlijke bijstand te moderniseren en te verbeteren. In september van dit jaar wordt een tweede opvangcentrum ingehuldigd. Het gaat om het oude commissariaat in de Jan Blockxstraat dat omgebouwd is tot opvangcentrum waar dagelijks een 80-tal mensen terecht zullen kunnen.  

Minister-President Rudi Vervoort is zeer tevreden met het resultaat: “Door de renovatie zorgen we er niet alleen voor dat de vzw zich kan focussen op haar hoofdopdracht, met name hulp bieden aan mensen in nood. Tevens bieden we een antwoord op een humanitair probleem dat steeds meer mensen in het Brussels Gewest treft. Mensen zonder een woonst verdienen te worden opgevangen in de best mogelijke omstandigheden. We hopen uiteraard dat dit soort structuren met de tijd overbodig worden, maar in tussentijd moeten we er alles aan doen om iedereen zo menswaardig mogelijk op te vangen.”

Alain Maron, Brussels minister van Welzijn, verklaart: “De middelen die het Gewest toekent, dragen in grote mate bij tot de verbetering van de kwaliteit van de infrastructuren waar New Samusocial opvang biedt aan daklozen. De renovatie van de Poincarré-site die vandaag wordt inghuldigd, vormt daar een voorbeeld van. In het verleden werd deze noodopvang georganiseerd in omstandigheden die een stuk minder menswaardig waren en besteedde de instelling veel tijd en geld aan het zoeken naar en inrichten van gebouwen die tijdelijk of seizoensgewijs betrokken werden. De verbetering van de kwaliteit van de infrastructuren is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de opvang en begeleiding van de mensen van een hoogstaande kwaliteit zijn. Wat dit tweede aspect van de steun betreft, staat de verhoging van de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegekende dotatie symbool voor de wil om deze kwaliteitssprong te ondersteunen.”

“Dit verblijfscentrum vervult een belangrijke taak door daklozen een waardig onderdak te bieden. Anderlecht neemt het voortouw in de strijd tegen dakloosheid. In samenwerking met New Samusocial wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het centrum goed in de wijk wordt geïntegreerd. Er zal regelmatig contact worden opgenomen met de omwonenden”, verklaart Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht

De renovatie van het centrum kadert in de inspanningen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, waarmee het nieuwe bestuursteam van New Samusocial drie jaar geleden begonnen is. De slaapzalen werden opgedeeld in kamers op mensenmaat. Het gebruikte materiaal en de sanitaire voorzieningen beantwoorden aan onze nieuwe hygiënenormen. De ruimten werden heringericht, zodat ze geschikt zijn om 24 uur op 24 mensen op te vangen. Er is dus afgestapt van het model van nachtopvang uit het verleden, dat niet alleen leidde tot ongemakken doordat vele bewoners zich op de tijdstippen waarop de centra opengingen en sloten, in de wijk begaven, maar dat ook niet toeliet om aangepaste opvang te bieden voor de meest kwetsbaren,” aldus Stéphane Heymans, voorzitter van Samusocial.

Oekraïense vluchtelingen: het Brussels Gewest structureert zijn opvangmodel

CP Ukraine

Oekraïense vluchtelingen: het Brussels Gewest structureert zijn opvangmodel

Persbericht

9 juni 2022

De 45.000 mensen die vandaag een tijdelijk beschermingsstatuut genieten, komen allemaal terecht in Brussel om er te worden geregistreerd. Brussel en haar 19 gemeenten bieden onderdak aan 7.000 van hen. Dat is 15% van de personen die in België worden opgevangen. Aan een gestaag ritme van duizend extra vluchtelingen per maand zou het aantal Oekraïners die het Brussels Gewest opvangt, tegen eind dit jaar uitkomen op ongeveer 12.000. Tegen eind 2022 zal één op de honderd Brusselaars Oekraïner zijn. Brussel staat voor een reusachtige uitdaging om deze mensen te integreren.

“Brussel staat dus in de voorste gelederen om solidariteit te betonen”, stelt minister-president Rudi Vervoort vast. “Het is duidelijk dat het Brussels Gewest vandaag meer doet dan zijn steentje bijdragen om Oekraïense gezinnen die hun land in oorlog zijn ontvlucht, op te vangen. Of we het nu willen of niet, een migratiecrisis stelt zich in Brussel altijd scherper dan in de andere gewesten. We gaan hierover spreken met de federale en de gewestelijke overheden om hen ertoe te brengen deze situatie te erkennen en de nodige ondersteuning te bieden”. 

Doorheen de crises ontwikkelde Brussel geleidelijk aan een sterke traditie van gastvrijheid tegenover migranten. Brusselse gezinnen zijn mensen beginnen opvangen, eerst met de steun van het burgerplatform en daarna geleidelijk ook met de hulp van de gemeentebesturen en het Gewest. “We moeten deze traditie op een gestructureerde manier voortzetten en de mensen die onderdak bieden, helpen bij de uitdagingen waarmee zij door hun gastvrijheid te maken krijgen,” aldus nog Rudi Vervoort.

Sinds op 15 maart van dit jaar de provinciale crisisfase werd afgekondigd, heeft het Gewest al zijn middelen ingezet om die gezinnen een waardige opvang te bieden. Er wordt een beroep gedaan op de gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut (ION’s), de overheidsdiensten van de federale overheid en de gemeenschappen, de gemeenten, de OCMW’s en tal van verenigingen. Het Gewest kon ook rekenen op de inzet van de Oekraïners zelf, die steevast betrokken worden bij het strategische en operationele denkwerk. Op basis van de strategie die op 31 maart werd goedgekeurd, schakelen we nu over van de federale crisisfase naar ons nieuwe Brusselse gastvrijheidsmodel. Dat model steunt op drie pijlers: de terbeschikkingstelling van tijdelijke gewestelijke opvangstructuren, individuele opvang en de klassieke vastgoedmarkt. 

 1. Collectieve en modulaire huisvestingsoplossingen 

Dankzij de inspanningen van de hotelsector die verenigd is in de BHA, dankzij de inbreng van de Brusselse vastgoedspelers die verenigd zijn in de BVS en dankzij de uitvoerende diensten van het gewestelijke vastgoedbeleid, met name CityDev, de BGHM, de MSI, Facilities en Perspective, is het Gewest vandaag in staat om 3.500 collectieve opvangplaatsen te creëren. Die opvangplaatsen zullen vanaf eind deze maand geleidelijk vorm krijgen:

 • Tien kantoorgebouwen zullen worden omgevormd tot ongemeubelde collectieve opvangplaatsen. Iedereen die er opvang krijgt, zal voor 150 euro per maand per volwassene (en 50 euro voor minderjarigen) moeten bijdragen in de kosten. Dat moet ongeveer 1.500 plaatsen opleveren. 
 • Daarnaast zullen tien verblijfsgeschikte gebouwen die een herbestemming krijgen (hotels, internaten, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.), worden opengesteld om onderdak te bieden aan geïnteresseerden tegen een vergoeding van 225 euro per maand per persoon (75 euro voor minderjarigen). In die gebouwen zullen nog eens 1.500 personen ondergebracht kunnen worden.
 • Voorts wordt erover nagedacht om op zes locaties kwaliteitsvolle en demonteerbare modules te plaatsen. Daar zullen ongeveer 500 personen terecht kunnen. 
 • Naast deze drie oplossingen op middellange termijn zullen de BHA en zijn leden de OCMW’s en gemeenten tegen een zo laag mogelijke prijs kamers ter beschikking stellen om gezinnen in nood tijdelijk (gedurende 15 dagen) te huisvesten, totdat een duurzamere oplossing gevonden is. 
 • Die verschillende formules zullen samen 500 plaatsen opleveren in juni, 1.500 eind juli, 2.000 eind augustus, 3.000 in september en 3.600 eind oktober. 
 • Al die infrastructuur zal beheerd worden door een consortium bestaande uit het burgerplatform, Samusocial en Communa, ondersteund door medewerkers gerekruteerd uit de Oekraïense gemeenschap. Dat zal een enorme inspanning vergen van deze organisaties, die het Brussels Gewest vandaag al helpen om migranten op te vangen en daklozen te huisvesten. 
 1. Individuele opvang

De 3.500 plaatsen waarvoor het Gewest en zijn partners zullen zorgen, komen bovenop de reeds aanzienlijke inspanningen van de burgers die voorzien in opvang. Zij spelen een belangrijke rol in het Brusselse gastvrijheidsmodel. De regering wil enkele nieuwe instrumenten invoeren die hen van pas zullen komen: 

 • Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) heeft een volledig nieuw digitaal platform ontwikkeld voor mensen die graag onderdak willen bieden. Dat platform is beschikbaar op de website helpukraine.brussels. Brusselaars die plaats hebben, kunnen daar hun aanbod bekend maken. Ze hebben er individuele toegang tot hun persoonlijke huisvestingsgegevens. Ze krijgen de garantie dat hun gegevens in alle vertrouwelijkheid en enkel en alleen door de overheid en de erkende vzw’s zullen worden gebruikt. 
 • Mensen die onderdak verlenen, sluiten een tijdelijke huisvestingsovereenkomst met de persoon die onderdak krijgt. Er wordt een modelovereenkomst ter beschikking gesteld voor iedereen die mensen wil opvangen. De tijdsduur van de huisvesting is beperkt (vrij te kiezen, maar het Gewest stelt een verlengbare periode van drie maanden voor). 
 • De gasten betalen een verblijfsvergoeding (150 euro per maand per volwassene en 50 euro voor minderjarigen). Die vergoeding dekt enkel de lasten. Als de gastheer/vrouw tevens andere diensten aanbiedt, dient de gast daarvoor een gepaste bijdrage te betalen. Het OCMW kan die vergoeding, op vraag van de gast, rechtstreeks op de rekening van de gastheer/vrouw storten.
 • Voorts zal een samenlevingshandvest ter beschikking worden gesteld voor de mensen die opvang bieden en hun gasten (voor hen in het Oekraïens). Dat handvest moet dienen als leidraad voor het samen leven in eenzelfde woning. Het moet ervoor zorgen dat de communicatie van in het begin vlot verloopt en dat er in samenspraak regels worden bepaald voor het samen leven onder één dak. 
 • Mensen die onderdak bieden en daarover vragen hebben, kunnen op dinsdag- of donderdagvoormiddag bellen naar het gratis nummer 0800/40.400. Brussel Huisvesting zal al hun vragen in verband met het verlenen van onderdak beantwoorden. 
 • Aan mensen die onderdak bieden, zal worden meegedeeld dat het niet hun taak is om degenen die ze huisvesten, sociaal te begeleiden: 
  • de gemeente levert de identiteitsdocumenten af en zorgt ervoor dat de kinderen naar school kunnen gaan, 
  • het OCMW staat in voor de sociale hulpverlening,  
  • Actiris helpt bij het zoeken naar werk,
  • de onthaalkantoren voor nieuwkomers verstrekken informatie over het staatsburgerschap 
  • volwassenenonderwijs en sociale cohesie (voor taalcursussen Frans of Nederlands)
  • het Brussels Health Orientation Center (BHOC) verstrekt de eerste zorgen en biedt geestelijke gezondheidszorg. 
 • Zeer veel gemeenten hebben mechanismen ingevoerd om mensen die onderdak bieden, te steunen en praktische regelingen in verband met de opvang van Oekraïners uitgevaardigd. Het Gewest verleent ten volle zijn steun aan de gemeenten en is zeer blij dat er in deze veeleisende context in een uitstekende verstandhouding met elkaar wordt gesproken. 
 • Brusselaars die een woning ter beschikking willen stellen die echter moet worden opgeknapt, kunnen zich wenden tot een sociaal verhuurkantoor. Sommige SVK’s zijn bereid het tijdelijke beheer van de woning over te nemen en kleine aanpassingswerken uit te voeren. Het Gewest verbindt zich ertoe de inspanningen van de SVK’s te ondersteunen. 
 1. De private huurmarkt

Het Gewest schat dat tot nog toe ongeveer 2.000 van de 7.000 Oekraïners in Brussel een onderkomen hebben gevonden op de private huurmarkt. Met inkomsten uit arbeid of sociale uitkeringen kunnen zij toegang krijgen tot dergelijke woningen. Hoewel dat niet altijd even gemakkelijk is, wil het Gewest de mensen met een tijdelijk beschermingsstatuut aanmoedigen om contact op te nemen met de private verhuurders. 

Het Gewest roept de verhuurders ook op ermee in te stemmen op vraag van de Oekraïners een huurovereenkomst van korte duur te sluiten. Het Gewest vraagt om de huurovereenkomsten te laten eindigen op 31 april 2023 en er een clausule in op te nemen om deze stilzwijgend met zes maanden te verlengen. Op die manier kunnen ze de overeenkomst afstemmen op het tijdelijke beschermingsstatuut, dat op 4 maart 2023 afloopt, en krijgen de huurders wat tijd om hun zaken te regelen.  

Meer steun voor de verenigingssector

Het Gewest heeft een zeer actief netwerk van verenigingen die gespecialiseerd zijn in hulp bij huisvesting en sociale hulpverlening in de ruime betekenis van het woord. Deze verenigingen zullen hogere subsidies krijgen om de nieuwe doelgroepen te kunnen begeleiden. Nogmaals, het is niet de bedoeling om een dubbele maatstaf te hanteren, maar wel om de uitbreiding van het aanbod te ondersteunen teneinde tegemoet te kunnen komen aan de snel stijgende vraag. 

Ondersteuning van de daklozensector 

Om de initiatieven voor de opvang van zeer kwetsbare mensen (daklozen, transmigranten, vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, enz.) niet te verzwakken, heeft de Brusselse regering beslist om de financiële ondersteuning die normaal gezien eind mei zou aflopen, te verlengen en de huidige initiatieven te versterken. Er mag geen sprake zijn van twee maten en twee gewichten. 

Een informatie- en bewustmakingscampagne 

Om de Brusselaars op de hoogte te brengen van dit nieuwe model en hen te laten weten dat ze er met de nodige ondersteuning gebruik van kunnen maken, gaat het Gewest een informatie- en bewustmakingscampagne lanceren: “Er staat een conflict voor hun deur, laten wij die van ons openen om hen op te vangen”. 

“Dit model is een vorm van ondersteuning voor de mensen die onderdak willen bieden. Het zorgt ervoor dat ze zich kunnen wenden tot vaste aanspreekpunten. Het biedt hen een kader waarop zij zich desgewenst kunnen baseren. Solidariteit met een noodlijdende bevolking blijft de stuwende kracht achter dit alles, maar de overheid houdt zich niet afzijdig en doet er alles aan om die solidariteit te ondersteunen. Op die manier willen we de mensen die vandaag al onderdak bieden, geruststellen en hopen we extra mensen ertoe te kunnen aanzetten om hun hart en hun flat open te stellen”, besluit de minister-president

€ 840.000 om de diensten die mensen met een handicap begeleiden, te versterken

cocof handicap NL

€ 840.000 om de diensten die mensen met een handicap begeleiden, te versterken

Persbericht

7 juni 2022

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) keurde donderdag op voorstel van Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het beleid ter ondersteuning van mensen met een handicap, elf besluiten goed waarmee het de erkenning van evenveel begeleidende diensten structureel versterkt.

In totaal is er 840.000 euro vrijgemaakt om de steun die tijdens de coronapandemie voor de begeleidende diensten was uitgetrokken, blijvend te maken. Concreet dienen de middelen voor een extra voltijds equivalent begeleider en wordt er 10.000 euro beschikbaar gesteld om de werkingskosten te dekken.

De algemene opdracht van de begeleidende diensten bestaat erin mensen met een handicap in hun verschillende levensfases zelfstandig te helpen zijn. Zij doen dat door kinderen al van zo jong mogelijke leeftijd samen met hun gezin in een vroeg stadium educatief, psychologisch en sociaal bij te staan, vervolgens tijdens de schooltijd de band tussen kind, gezin en school te versterken en tot slot op volwassen leeftijd individuele ondersteuning te bieden om dagdagelijkse handelingen zelfstandig te kunnen blijven of leren uitvoeren. 

De begeleidende diensten vervullen ook specifieke opdrachten, zoals begeleid wonen, oppasdiensten, de organisatie van hobby’s voor kinderen en volwassenen, hulp bij integratie op school, extra-sitting. Bijzondere aandacht gaat uit naar de begeleiding van zwaar zorgbehoevende personen en van mensen met een autismespectrumstoornis.

Hiermee komt de COCOF de verbintenis na die ze in haar regeerakkoord was aangegaan om “de dynamiek die door het decreet over de inclusie van mensen met een handicap op gang was gebracht, voort te zetten en te versterken. Dat decreet strekt ertoe het recht van mensen met een handicap om deel uit te maken van de samenleving (VN-verdrag) in de praktijk te brengen.“

De minister-president is blij met de goedkeuring van de ontwerpordonnantie over de taxidiensten door het Brussels parlement

taxi lvc copie

De minister-president is blij met de goedkeuring van de ontwerpordonnantie over de taxidiensten door het Brussels parlement

Persbericht

3 juni 2022

Het Brussels parlement heeft op vrijdag 3 juni 2022 de nieuwe ordonnantie over de taxidiensten, die de Brusselse regering op 28 april 2022 had aangenomen, goedgekeurd. Daarmee wordt een belangrijke belofte van het Brusselse regeerakkoord nagekomen. 

Minister-president Rudi Vervoort is tevreden: “Het was absoluut nodig de ordonnantie van 27 april 1995 te vervangen door een nieuwe bijgewerkte regelgeving die aangepast is aan de hedendaagse uitdagingen van de taxidiensten. De nieuwe ordonnantie, waarover met alle spelers in de sector uitvoerig overleg is gepleegd, bevat enkele belangrijke verbeteringen die een nieuwe dynamiek voor het Brusselse personenvervoer op gang moeten helpen brengen met het oog op een betere mobiliteit.”

Daartoe is in de nieuwe ordonnantie bepaald om:

 1. de klassieke taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur samen te brengen binnen een eengemaakte taxisector. De basisvereisten zijn namelijk voor alle chauffeurs en exploitanten dezelfde. Het zal op basis van de nieuwe regelgeving echter mogelijk zijn om de taxidiensten te diversifiëren en ze zodoende af te stemmen op de verschillende behoeften van de gebruikers. De Brusselse taxidiensten zullen worden onderverdeeld in:
  • ”standplaatstaxi’s”, die visueel herkenbaar zijn en tegen een vast tarief op een voorbehouden standplaats langs de openbare weg genomen kunnen worden;
  • ”straattaxi’s”, die vooraf gereserveerd moeten worden via een erkende reserveringstussenpersoon. Die tussenpersoon zal mogen werken met door het Gewest gereguleerde dynamische tarieven;
  • en tot slot “ceremoniële taxi’s”, die ingezet worden voor vervoer bij evenementen, zoals huwelijken of congressen. Deze taxidiensten moeten gereserveerd worden op basis van een vooraf opgestelde schriftelijke overeenkomst. Zij dienen tegen een reglementair tarief te worden verleend voor een op voorhand bepaalde duur van minstens drie achtereenvolgende uren.
 1. Het aantal toegelaten taxivoertuigen die hun diensten in het Brussels Gewest mogen aanbieden, blijft, net als vandaag, onderworpen aan een numerus clausus om een overaanbod van operatoren te vermijden. Zoiets zou namelijk leiden tot teveel concurrentie, wat dan weer ten koste gaat van de kwaliteit en de veiligheid van de dienstverlening en van de gebruikers.
 1. Er zijn bepalingen over de reserveringsplatformen opgenomen in de regelgeving. De erkenning van de reserveringstussenpersonen, die tot op heden niet onder de gewestelijke regelgeving vielen, is een van de grote nieuwigheden die de ordonnantie invoert. Zij zullen voortaan moeten voldoen aan voorwaarden op het vlak van zedelijkheid, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit. Zo zal een erkenning door het Gewest vereist zijn om diensten als reserveringstussenpersoon te mogen aanbieden. Vermits bepaalde spelers een belangrijke rol vervullen in de keten van de dienstverlening, is het essentieel om ze te reguleren. Zo bepaalt de nieuwe ordonnantie dat een reserveringstussenpersoon (platform, telefooncentrale, enz.) door het Gewest erkend moet zijn, enkel ritten mag toewijzen aan exploitanten en chauffeurs die een vergunning hebben om in Brussel te werken en chauffeurs en exploitanten niet mag verplichten tot exclusieve samenwerking. De reserveringstussenpersonen moeten zich tot slot houden aan de gewestelijke regelgeving in verband met de tarifering. Zij moeten ook blijk geven van transparantie door het Gewest bepaalde gegevens en informatie te bezorgen. 
 1. De nieuwe taxivergunningen worden alleen nog maar uitgereikt aan natuurlijke personen en mogen niet meer worden overgedragen. Dat moet de plaats van de exploitant-chauffeurs, die de overweldigende meerderheid van de huidige exploitanten uitmaken, versterken en speculatie met vergunningen tegengaan. De houders van de nieuwe vergunningen zullen hun activiteit echter wel via een rechtspersoon kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld om voertuigen aan te kopen, chauffeurs aan te werven, enz.).
 1. Om de overgang naar de nieuwe regelgeving voor de bestaande spelers zo vlot mogelijk te laten verlopen, is voorzien in de automatische omzetting van de huidige taxi’s in standplaatstaxi’s en in een begeleidingssysteem voor de Brusselse aanbieders van VVC-diensten die straattaxidiensten wensen aan te bieden. De huidige Brusselse verhuurders van voertuigen met chauffeur die zich kandidaat willen stellen om straattaxidiensten aan te bieden, kunnen daartoe binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van de ordonnantie bij Brussel Mobiliteit gewoon een verklaring indienen. Gedurende die periode kunnen ze alvast als straattaxi rondrijden. De uitreiking van de vergunning volgt dan binnen de zes maanden, op voorwaarde dat de aanvraag voldoet aan de regels van de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten. Ook tijdens die zes maanden zullen de kandidaat-aanbieders van straattaxidiensten hun straattaxidienst kunnen blijven exploiteren. 
 1. Het administratieve beheer wordt zowel voor de spelers in de taxisector als voor het gewestbestuur vereenvoudigd. Zo zullen de aan de chauffeurs uitgereikte bekwaamheidsattesten voortaan voor een onbepaalde duur geldig blijven.

De Brusselse regering werkt momenteel aan de uitvoeringsbesluiten en zal daarover in de volgende weken met alle betrokkenen overleg opstarten.

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

Woman in medical protective mask applying an antibacterial antiseptic gel for hands disinfection and health protection during during flu virus outbreak. Coronavirus quarantine and novel covid ncov

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis

persbericht

19 mart 2020

Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis Coronavirus (Covid-19):

📌 www.info-coronavirus.be : voor alle informatie over het virus, alle te nemen hygiënische maatregelen, vaak gestelde vragen en de specifieke maatregelen van de federale overheid;

🅱️ https://coronavirus.brussels : voor alle specifieke maatregelen van de Brusselse overheid

🧰 https://visit.brussels : voor vragen omtrent het toerisme

🏢 1819.brussels : voor de Brusselse ondernemingen.
De praktische voorwaarden voor het verkrijgen van de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen bekendgemaakt worden op deze infopagina. Hebt u meer specifieke vragen, ga dan naar de website 1819.brussels of neem telefonisch contact op met de dienst 1819 (van 9u tot 17u).

🔸https://www.brulocalis.brussels : voor meer informatie over de maatregelen betreffende de subsidies.

☎️ Het nummer 0800/35.243: voor vragen omtrent sociale noodsituaties ter beschikking (tussen 8 uur en 20 uur op weekdagen en tussen 10 uur en 18 uur in het weekend).

🔹Voor steunmaatregelen voor de welzijns- en gezondheidssector, klik hier.

👩‍⚕️Nummer 1710: voor Brusselaars zonder huisarts.

👨‍👧‍👦Heeft u vragen als ouder? Dan is er de Opvoedingslijn: 078/15.00.10.

🚫 Ervaart u een situatie van huiselijk of seksueel geweld en heeft u hulp nodig? Bel dan de gratis lijn 1712.

🏳️Heeft u zelfmoordgedachten heeft, bel dan het Centrum voor Zelfmoordpreventie op 1813.

☎️ Oproepnummer van de FOD Gezondheid : 0800/14689
info-coronavirus@health.fgov.be

☎️ Oproepnummer van de FOD Economie : 0800/120.33

De Brusselse Regering bundelt haar intenties om van de Europese Wijk een levendige en gemengde wijk te maken

Loi

De Brusselse Regering bundelt haar intenties om van de Europese Wijk een levendige en gemengde wijk te maken

Persbericht

12 mei 2022

Na de vele bezwaren die onder andere werden geuit tijdens het openbaar onderzoek voor het Richtplan van Aanleg (RPA) Wet, de COVID-crisis – en de lessen die hieruit zijn getrokken voor de stedelijke aanleg – en de onzekerheid die vandaag heerst op de kantorenmarkt heeft de Brusselse Regering beslist om het project te herzien.

Perspective.brussels heeft in opdracht van de Brusselse regering een methodologie uitgewerkt die gebaseerd is op een doorgedreven participatief proces, met als doel te komen tot een gedeelde visie. Deze gedeelde visie is vastgesteld op basis van de uitwisselingen tijdens zes thematische workshops die van oktober 2021 tot januari 2022 hebben plaatsgevonden. Verschillende stakeholders werden uitgenodigd zoals de gemeentebesturen en de bevoegde gewestelijke en Europese administratie, samen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de privésector. De deelnemers gingen per werkgroep rond de tafel zitten om de gemaakte diagnose te evalueren en hun visie te geven over de gewenste evolutie van de problematiek.

Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning is een “Gedeelde Visie”, die is opgebouwd uit 9 grote principes die de Regering nu overneemt.

Samengevat luiden de negen principes als volgt:

 • De Maalbeekvallei opwaarderen;
 • De huidige dichtheid van de wijk behouden, de binnenterreinen van huizenblokken ontdichten en de benedenverdiepingen activeren in wisselwerking met de openbare ruimte en de ruimte binnen de huizenblokken;
 • Respectvol met de bestaande gebouwen omgaan om de koolstofbalans van vastgoedoperaties en de overlast door werven te verminderen.Terzelfdertijd bijzondere aandacht besteden aan het naoorlogse erfgoed;
 • Het aanbod van buurtdiensten versterken;
 • Kantoorgebouwen een grotere bijdrage laten leveren aan de animatie en de leefbaarheid van de wijk door op de benedenverdiepingen handels- en dienstenfuncties te voorzien en door een diversificatie van het tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen;
 • Opnieuw een divers woonaanbod invoeren;
 • De wijk structureren en ontsluiten om ze met de omliggende wijken te verbinden en om interactie tussen de wijken aan te moedigen;
 • De overlast door doorgaand verkeer beperken en meer plaats geven aan zachte mobiliteit;
 • De straten omvormen tot aangename en groene openbare ruimtes en op die manier de identiteit van het straatbeeld versterken.

De bakens die zo worden uitgezet als antwoord op de vraag van de Brusselaars en in het licht van de evoluerende conjunctuur sluiten aan bij het bestaand verordenend kader maar tekenen tegelijk duidelijke nieuwe contouren uit. Daarom heeft de Gewestregering beslist de uitwerking van het Richtplan van Aanleg Wet stop te zetten.

Om deze beslissing verder te onderbouwen en erop toe te zien dat deze op het terrein wordt toegepast, heeft de Regering een Taskforce voor de Europese Wijk opgericht.  Een projectteam wordt belast met het toezicht op de naleving van de “gedeelde visie”.

Voor de inrichting van de Europese Wijk bestaan voortaan vrij eenvoudige en duidelijke richtlijnen die de beoordeling van toekomstige projecten moeten sturen. Dit is een belangrijke stap vooruit na jaren van debat.

De Stad Brussel zette reeds eerste stappen die zich volledig inschrijven in deze gewestelijke visie.  Het College van Burgemeester en Schepenen keurde onlangs een reeks Aanbevelingen goed die richting moeten geven aan ontwikkelaars met bouwprojecten in de Europese wijk. Deze richtlijnen zijn niet afdwingbaar, maar vormen een duidelijk en transparant kader bij het toekennen van vergunningen in de Europese wijk, en meer bepaald de Leopoldswijk.

 

De Stad liet ook uitgebreide technische studie uitvoeren naar het vergroeningspotentieel van de Europese wijk. Op basis van deze studie werden enkele prioritaire assen geselecteerd die nu vertaald worden in concrete vergroeningsprojecten.

Minister-president Rudi Vervoort verklaart: “We hebben gezamenlijk een voorstel uitgewerkt dat rekening houdt met een reeks principes waaraan wij allemaal veel belang hechten. De overheden, samen met de Stad Brussel scharen zich nu achter deze doelstellingen: meer woningen, een kwaliteitsvolle openbare ruimte, gecontroleerde bouwhoogten en een ongewijzigde dichtheid. Wij rekenen er nu op dat de vastgoedsector luistert naar deze duidelijke oproep, want samen zullen wij deze wijk vormgeven.”

Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet zegt: “We keren de bladzijde om voor de Europese Wijk en gaan samen met de stad Brussel en de gemeenten vanaf morgen bouwen aan een toekomstgerichte Europese Wijk. Dit gebeurt op projectniveau, met aandacht voor historisch en recent erfgoed. Gedaan met de tabula rasa om de dertig jaar: de Europese Wijk verdient beter. Meer woningen, meer voorzieningen en een groenere publieke ruimte zullen de komende jaren de wijk vorm geven.”

Schepen voor Stedenbouw en Openbare Ruimte in Stad Brussel Ans Persoons zegt: “De Stad Brussel sluit zich volledig aan bij de ambitie van het Gewest om van de Europese Wijk terug een gemengde wijk te maken waar mensen graag willen wonen, werken en zijn. Met onze recent goedgekeurde Aanbevelingen geven we richting aan toekomstige bouwprojecten en hopen we gevels te activeren en woonprojecten te stimuleren. Om die woonfunctie opnieuw aantrekkelijk te maken, moeten we ook de kwaliteit van de openbare ruimte onder handen nemen. Mensen willen niet wonen in een wijk die saai, grijs en mineraal is. Door een overaanbod aan ondergronds parkeren is het potentieel voor vergroening en herinrichting in de wijk enorm. Een potentieel waar de Stad Brussel de komende jaren volop op zal inzetten.”