Sennette

EFRO: Selectie van een ambitieus project voor een groener en veerkrachtiger Brussel

persbericht

1 december 2023

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort de selectie van een project naar aanleiding van de projectoproep voor meer groene ruimten met een gewestelijke dimensie van het EFRO-programma goedgekeurd. Daarvoor wordt in het kader van het Brusselse EFRO-programma 2021-2027 een budget van 2.476.835,29 euro vrijgemaakt. Het geselecteerde project moet ten laatste op 31 december 2029 zijn uitgevoerd en tegen begin 2031 operationeel zijn.

Ter herinnering: in juli 2022 keurde de regering het Brusselse EFRO-programma goed. Dat werd vervolgens, in september 2022, ingediend bij de Europese Commissie, die het in maart 2023 goedkeurde. Het totale budget voor het programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

In maart 2023 werd een projectoproep uitgeschreven om de omschakeling te maken naar een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Brussel, met bijzondere aandacht voor de bescherming en het behoud van de natuur, de verbetering van de biodiversiteit en de groene infrastructuur, vooral in stedelijke gebieden, en voor de doelstelling om alle vormen van verontreiniging te verminderen. De geselecteerde projecten moesten zorgen voor groene ruimten die aantrekkelijk zijn voor de hele bevolking (gezinnen, passanten, pendelaars, toeristen enz.). Er moest worden nagedacht over het soort ruimten en over de manier waarop jongeren er gebruik van kunnen maken, zodat ze ook voor hen aantrekkelijk zouden zijn. 

De projectoproep was gericht tot gewestelijke besturen en instellingen van openbaar nut, gemeenten, houders van een zakelijk recht en openbare of private beheerders van groene ruimten die deze ruimten wensten open te stellen voor zoveel mogelijk inwoners. De initiatiefnemers moesten ook waarborgen kunnen verschaffen in verband met de blijvende aard van de investering. 

De projecten moesten voldoen aan o.a. volgende criteria:

  • Biodiversiteit, milieuwaarde en landschappelijke kwaliteit.
  • Gewestelijke dimensie en aantrekkingskracht van de groene ruimte.
  • Is de planning realistisch en waarborgt ze dat de uitgaven tegen eind 2029 verricht zullen zijn en dat de doelstellingen voor de indicatoren bereikt zullen worden?
  • Is het project van blijvende aard?
  • Burgerparticipatie.

Na afloop van de EFRO-selectiefase heeft de Brusselse regering op basis van de projectoproep één project geselecteerd voor een totaalbedrag van 2.476.835 euro.

Begunstigde

Naam van het project

Gevraagd investeringsbedrag EFRO + BHG

Leefmilieu Brussel

GR-020719 – Park System Kleine Zenne – Ninove

2.476.835,29 €

 

TOTAAL

2.476.835,29 €

Deze EFRO-subsidie moet de ontwikkeling en de aanleg van het toekomstige park van de Kleine Zenne een extra impuls geven. Om die plannen waar te maken, is dankzij de financiële inbreng van het stadsvernieuwingscontract nr. 5 (Heyvaert – Poincaré) en Beliris daarrond al een dynamiek op gang gebracht. Het is de bedoeling om er een lineair stadspark van te maken dat over vier huizenblokken van de Heyvaertwijk loopt. Het moet op termijn het park van de Ninoofsepoort verbinden met het toekomstige Grote Stadsplein van de Slachthuizen en tegelijk zijn nut bewijzen voor de wijk die het doorkruist. Het zal worden aangelegd op de vroegere bedding van de Kleine Zenne, een voormalige zijrivier van de Zenne. Langs deze structurerende as zullen verschillende vastgoedprojecten verrijzen. Leefmilieu Brussel is al jaren bezig met de ontwikkeling van dit project. De eerste werken zouden normaal eind 2024 van start gaan.

Daarnaast heeft de regering op 16 november de gunning van de overheidsopdracht voor de werken op het terrein aan de Waskaarsstraat 34-36, dat grenst aan het tracé van het toekomstige park, goedgekeurd. Op die locatie zullen in het kader van het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré (SVC 5) zes nieuwe openbare woningen en een buurtvoorziening worden gebouwd. Dit is de eerste concrete verwezenlijking op het vlak van huisvesting in de eerste reeks stadsvernieuwingscontracten (2017-2024/2026). Tegen juni 2024 zullen nog enkele andere opdrachten voor groene en openbare ruimten en gemeenschapsvoorzieningen worden toegewezen. 

Het geplande park beantwoordt ook aan de ambities en bepalingen van het richtplan van aanleg Heyvaert. Een richtplan van aanleg is een strategisch en verordenend planningsinstrument op basis waarvan krachtlijnen worden vastgelegd om een wijk om te vormen en zowel de leefomgeving als de woonfunctie kwalitatief te verbeteren. In het richtplan van aanleg Heyvaert is aanbevolen om in de gelijknamige wijk, die zeer dicht bebouwd is, een lineair groen netwerk aan te leggen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO en stadsvernieuwing, is zeer blij met de selectie: “Het EFRO 2021-2027-programma biedt heel wat operationele mogelijkheden en sterkt ons prachtige gewest in zijn inspanningen om de leefomgeving voor de inwoners van dichtbevolkte wijken te verbeteren. Het geplande park van de Kleine Zenne past bij de filosofie die schuilgaat achter de stadsvernieuwingsinstrumenten en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en voldoet ook aan de doelstellingen die ermee worden nagestreefd. Het sluit aan bij de ambitie van het EFRO om bij te dragen aan “een groener Europa” door groene ruimten met een hoge milieukwaliteit te ontwikkelen en die ruimten tegelijk aantrekkelijker te maken.

 

Minister van Leefmilieu Alain Maron: “Dankzij de EFRO-middelen zal het Kleine Zennepark concrete vorm krijgen. Natuur, frisheid en ontspanning terugbrengen naar dichtbevolkte centrumwijken is moeilijk gezien de stedelijke druk, maar het is een prioriteit voor mij. Met het Kleine Zennepark wordt de Heyvaertwijk binnenkort groener, klimaatbestendiger en dus aangenamer om in te leven. Alleen al in het eerste deel van het project zal 3.000 m² gebetonneerde bodem worden vergroend om koelte-eilanden en biodiversiteit naar het hart van de wijk te brengen om de levenskwaliteit van de buurtbewoners te verbeteren.”