2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

EFRO 2021-2027: 5 projecten geselecteerd voor het huisvesten van kwetsbare bevolkingsgroepen

persbericht

10 november 2023

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort naar aanleiding van de projectoproep die zij met het oog op de financiering van nieuwe woon- of verblijfplaatsen in voorzieningen voor kansarme bevolkingsgroepen in het Brussels Gewest had uitgeschreven, vijf projecten geselecteerd. Daarvoor wordt in het kader van het Brusselse EFRO-programma 2021-2027 een budget van 8,7 miljoen euro beschikbaar gemaakt.

De totale enveloppe voor het Brusselse EFRO-programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

Innovatie en steun voor kmo’s nemen in het nieuwe EFRO-programma nog altijd een belangrijke plaats in. Dat was in het vorige programma ook al het geval.  Daarnaast heeft de Brusselse regering beslist om overeenkomstig de prioriteiten van de EU te investeren in energiebesparingen door openbare woningen en overheidsgebouwen energetisch te renoveren, maar ook in de digitalisering van de openbare dienstverlening en in gemeenschapsvoorzieningen, en dan vooral in onze wijken die het moeilijk hebben en waar er een nijpend gebrek is aan collectieve uitrustingen.

In januari 2023 werd een projectoproep uitgeschreven om over het hele gewest te zorgen voor meer opvangplaatsen voor kwetsbare bevolkingsgroepen op wier behoeften de klassieke huisvestingsoplossingen niet of onvoldoende zijn afgestemd. 

De doelgroepen die met deze projectoproep werden beoogd, waren personen met een handicap (onder wie mensen met autisme), kinderen en jongeren die rondzwerven en/of die gebroken hebben met hun familie, mensen die kampen met situaties van fysieke, psychologische of economische ontreddering (o.a. slachtoffers van huiselijk geweld) en kansarmen.

Het moest gaan om huisvestingsprojecten voor individuen of gezinnen (collectieve huisvestingsprojecten kwamen niet in aanmerking). Bovendien moesten ze deel uitmaken van een algemeen project voor de integratie van de beoogde doelgroep (dat buiten het EFRO-programma wordt gefinancierd), dat ten minste gericht is op sociale ondersteuning en waarbij gezocht wordt naar persoonlijke oplossingen op lange termijn.

Nadat de selectiefases van de EFRO-directie doorlopen waren, heeft de Brusselse regering op basis van de projectoproep vijf projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 8,7 miljoen euro:

 

Naam van het project

Begunstigde

Beoogde doelgroep 

Bedrag EFRO+BHG

1.

Project Montenegro

Sociaal Verhuurkantoor Sint-Gillis Théodore Verhaegen

Kansarme bevolkingsgroepen (gezinnen en daklozen)

810.000 €

2

Bouw van een opvangtehuis voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Bevolkingsgroepen die kampen met situaties van fysieke, psychologische of economische ontreddering

3.466.278 €

3

La Braise Hébergement

vzw la Braise

Personen met een handicap

1.284.000 €

4

La Nova Casa Vesta

Fair Ground Brussels

Bevolkingsgroepen die kampen met situaties van fysieke, psychologische of economische ontreddering

1.403.820,50 €

5

Geïntegreerd centrum voor kwetsbare druggebruikers

Brussel Synergie (GOB), de MSI, safe.brussels, de vzw Transit, de Regie

Kansarme doelgroepen (drugs)

Beperkt tot

1.824.605,56 €

De vijf geselecteerde projecten moeten ten laatste op 31 december 2029 zijn uitgevoerd en tegen begin 2031 operationeel zijn.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO, is zeer blij met deze selectie: “Het EFRO-programma biedt kansen, zowel voor het Brussels Gewest als voor projectuitvoerders. Het toegankelijk maken van huisvesting en gezondheidszorg en de strijd tegen sociale ongelijkheden zijn prioriteiten voor mijn regering. Dankzij de nieuwe woon- of verblijfplaatsen die er via de geselecteerde projecten zullen bijkomen, kunnen we de sociaal-economische integratie van Brusselaars die zich in een kwetsbare, kansarme of moeilijke fysieke, psychologische of economische situatie bevinden, verder verbeteren.” 

In de komende weken zullen de resultaten van de projectselectie voor de strategische doelstellingen van het EFRO 2021-2027 die verband houden met “de ontwikkeling van innovatie- en onderzoeksinfrastructuur om een kwaliteitssprong mogelijk te maken” en met de “energierenovatie van de collectieve voorzieningen van de overheid en van de sociale woningen”, aan de Brusselse regering worden voorgesteld.