© Google Maps

De Brusselse regering selecteert 5 nieuwe schoolcontracten

persbericht

26 januari 2024

De Brusselse regering heeft vandaag op voorstel van minister-president Rudi Vervoort vijf scholen in de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH) geselecteerd waarvoor een schoolcontract van de vijfde reeks (2024-2028) of de zesde reeks (2025-2029) zal worden uitgevoerd: het koninklijk atheneum Rive Gauche in de stad Brussel, de basisschool Saint-Antoine in Vorst, gemeenteschool nr. 7 Arc-en-ciel in Molenbeek, het schoolcentrum Sainte-Marie La Sagesse in Schaarbeek en de gemeentelijke basisschool Kameleon in Anderlecht.

Ter herinnering: een schoolcontract is een beleidsinstrument voor stadsvernieuwing waarmee drie doelstellingen worden nagestreefd:

–      investeringen verrichten om scholen met een imagoprobleem aantrekkelijker te maken en beter in te passen in de stedelijke omgeving;

–      het aanbod van gemeenschapsvoorzieningen voor de buurtbewoners vergroten door het schoolgebouw buiten de lesuren open te stellen en op die manier toegang te verlenen tot de sport- en culturele infrastructuur, de refter, de speelplaats enzovoort;

–      de school buurtgerichter maken door sociaaleconomische activiteiten te organiseren en initiatieven te ondernemen om de openbare ruimte te herwaarderen. 

Op basis van een schoolcontract subsidieert het Brussels Gewest investeringsprojecten en initiatieven om de schoolomgeving te verbeteren en de school meer open te stellen voor de buurt. Die projecten en initiatieven worden uitgevoerd onder leiding van de school zelf, de gemeente of buurtverenigingen. Op die manier levert de schoolinfrastructuur een volwaardige bijdrage aan het leven in de wijk.

Een schoolcontract verloopt in twee fases: eerst wordt een diagnose opgesteld die de basis vormt voor de uitwerking van het actie- en investeringsprogramma (eerste jaar) en vervolgens begint de operationele uitvoering (vier jaar).

In 2024 zal samen met alle lokale betrokkenen (de gemeente, de inrichtende macht, het onderwijzend personeel en de leerlingen, buurtverenigingen en -winkels) het nodige diagnose- en studiewerk worden gedaan voor twee schoolcontracten van de vijfde reeks (2024-2028): het koninklijk atheneum Rive Gauche en het schoolcentrum Sainte-Marie La Sagesse. In 2025 zal dan de operationele fase van start gaan. Die omvat de concrete uitvoering van de projecten met de hulp van de dienst Scholen van perspective.brussels en zal vier jaar in beslag nemen.

Voor de vierjarige uitvoeringsfase van de schoolcontracten van elke reeks is een totaalbedrag van 5 miljoen euro beschikbaar.

Voor de zesde reeks (2025-2029) gaat de diagnose- en studiefase begin 2025 van start en de uitvoeringsfase begin 2026.

De Brusselse regering laat de mogelijkheid open om naast de drie projecten van de zesde reeks (2025-2029) – de basisschool Saint Antoine, gemeenteschool nr. 7 Arc-en-Ciel en de gemeentelijke basisschool Kameleon – nog een tweede Nederlandstalig project te selecteren dat voldoet aan de voorwaarden van de projectoproep.

“Ik ben zeer blij met de selectie van de nieuwe schoolcontracten, die moeten zorgen voor meer verbondenheid en zijn bedoeld om de scholen beter in te passen in hun omgeving door de openbare ruimte te herwaarderen en de gemeenschapsvoorzieningen te laten delen. Dat moet zowel de jongeren als de inwoners van de buurt ten goede komen”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Het gewestelijk systeem van de schoolcontracten komt op kruissnelheid!

Begin dit jaar is de operationele fase opgestart van de drie schoolcontracten van de vierde reeks (2023-2027) waarvoor de Brusselse regering in december 2023 de actie- en investeringsprogramma’s heeft goedgekeurd:

  • Dankzij het schoolcontract Edmond Peeters, waarvoor een budget van 2.500.000 euro beschikbaar is, zal het mogelijk worden gemaakt een polyvalente ruimte in te richten en de speelplaats van de school op te knappen. Het is de bedoeling om die te delen met en open te stellen voor de buurt. Daarnaast zal ook de schoolomgeving worden verbeterd.
  • Het schoolcontract La Rose des Vents, waarvoor een budget van 1.250.000 euro is uitgetrokken, moet dienen om de toegang tot de school en de achtertuin te vernieuwen, centraal op het bouwblok een tuin aan te leggen en tal van buurtverenigingen meer zichtbaarheid te geven.
  • Het schoolcontract Atheneum Anderlecht met een budget van 1.250.000 euro is bedoeld om polyvalente ruimten voor de leerlingen en de jongeren uit de buurt in te richten, een collectieve tuin aan te leggen en de school een betere zichtbaarheid te geven door haar toegangsvriendelijker te maken.

Surf voor meer info over het systeem van de schoolcontracten en de drie actie- en investeringsprogramma’s naar : https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontracten