De Brusselse regering selecteert 5 nieuwe schoolcontracten

© Google Maps

De Brusselse regering selecteert 5 nieuwe schoolcontracten

persbericht

26 januari 2024

De Brusselse regering heeft vandaag op voorstel van minister-president Rudi Vervoort vijf scholen in de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH) geselecteerd waarvoor een schoolcontract van de vijfde reeks (2024-2028) of de zesde reeks (2025-2029) zal worden uitgevoerd: het koninklijk atheneum Rive Gauche in de stad Brussel, de basisschool Saint-Antoine in Vorst, gemeenteschool nr. 7 Arc-en-ciel in Molenbeek, het schoolcentrum Sainte-Marie La Sagesse in Schaarbeek en de gemeentelijke basisschool Kameleon in Anderlecht.

Ter herinnering: een schoolcontract is een beleidsinstrument voor stadsvernieuwing waarmee drie doelstellingen worden nagestreefd:

–      investeringen verrichten om scholen met een imagoprobleem aantrekkelijker te maken en beter in te passen in de stedelijke omgeving;

–      het aanbod van gemeenschapsvoorzieningen voor de buurtbewoners vergroten door het schoolgebouw buiten de lesuren open te stellen en op die manier toegang te verlenen tot de sport- en culturele infrastructuur, de refter, de speelplaats enzovoort;

–      de school buurtgerichter maken door sociaaleconomische activiteiten te organiseren en initiatieven te ondernemen om de openbare ruimte te herwaarderen. 

Op basis van een schoolcontract subsidieert het Brussels Gewest investeringsprojecten en initiatieven om de schoolomgeving te verbeteren en de school meer open te stellen voor de buurt. Die projecten en initiatieven worden uitgevoerd onder leiding van de school zelf, de gemeente of buurtverenigingen. Op die manier levert de schoolinfrastructuur een volwaardige bijdrage aan het leven in de wijk.

Een schoolcontract verloopt in twee fases: eerst wordt een diagnose opgesteld die de basis vormt voor de uitwerking van het actie- en investeringsprogramma (eerste jaar) en vervolgens begint de operationele uitvoering (vier jaar).

In 2024 zal samen met alle lokale betrokkenen (de gemeente, de inrichtende macht, het onderwijzend personeel en de leerlingen, buurtverenigingen en -winkels) het nodige diagnose- en studiewerk worden gedaan voor twee schoolcontracten van de vijfde reeks (2024-2028): het koninklijk atheneum Rive Gauche en het schoolcentrum Sainte-Marie La Sagesse. In 2025 zal dan de operationele fase van start gaan. Die omvat de concrete uitvoering van de projecten met de hulp van de dienst Scholen van perspective.brussels en zal vier jaar in beslag nemen.

Voor de vierjarige uitvoeringsfase van de schoolcontracten van elke reeks is een totaalbedrag van 5 miljoen euro beschikbaar.

Voor de zesde reeks (2025-2029) gaat de diagnose- en studiefase begin 2025 van start en de uitvoeringsfase begin 2026.

De Brusselse regering laat de mogelijkheid open om naast de drie projecten van de zesde reeks (2025-2029) – de basisschool Saint Antoine, gemeenteschool nr. 7 Arc-en-Ciel en de gemeentelijke basisschool Kameleon – nog een tweede Nederlandstalig project te selecteren dat voldoet aan de voorwaarden van de projectoproep.

“Ik ben zeer blij met de selectie van de nieuwe schoolcontracten, die moeten zorgen voor meer verbondenheid en zijn bedoeld om de scholen beter in te passen in hun omgeving door de openbare ruimte te herwaarderen en de gemeenschapsvoorzieningen te laten delen. Dat moet zowel de jongeren als de inwoners van de buurt ten goede komen”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Het gewestelijk systeem van de schoolcontracten komt op kruissnelheid!

Begin dit jaar is de operationele fase opgestart van de drie schoolcontracten van de vierde reeks (2023-2027) waarvoor de Brusselse regering in december 2023 de actie- en investeringsprogramma’s heeft goedgekeurd:

 • Dankzij het schoolcontract Edmond Peeters, waarvoor een budget van 2.500.000 euro beschikbaar is, zal het mogelijk worden gemaakt een polyvalente ruimte in te richten en de speelplaats van de school op te knappen. Het is de bedoeling om die te delen met en open te stellen voor de buurt. Daarnaast zal ook de schoolomgeving worden verbeterd.
 • Het schoolcontract La Rose des Vents, waarvoor een budget van 1.250.000 euro is uitgetrokken, moet dienen om de toegang tot de school en de achtertuin te vernieuwen, centraal op het bouwblok een tuin aan te leggen en tal van buurtverenigingen meer zichtbaarheid te geven.
 • Het schoolcontract Atheneum Anderlecht met een budget van 1.250.000 euro is bedoeld om polyvalente ruimten voor de leerlingen en de jongeren uit de buurt in te richten, een collectieve tuin aan te leggen en de school een betere zichtbaarheid te geven door haar toegangsvriendelijker te maken.

Surf voor meer info over het systeem van de schoolcontracten en de drie actie- en investeringsprogramma’s naar : https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontracten

De nieuwe invulling van de buurt rond de Ninoofsepoort krijgt verder vorm! De Brusselse regering heeft het ontwerp van RPA in tweede lezing goedgekeurd

porte de ninove

De nieuwe invulling van de buurt rond de Ninoofsepoort krijgt verder vorm! De Brusselse regering heeft het ontwerp van RPA in tweede lezing goedgekeurd

persbericht

19 januari 2024

Vandaag heeft de Brusselse regering op voorstel van minister-president Rudi Vervoort het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) voor de Ninoofsepoort in tweede lezing goedgekeurd. Op basis van het openbaar onderzoek en de adviezen van de bevoegde instanties en betrokken gemeenten zijn er een aantal aanpassingen in verwerkt. Het park aan de Ninoofsepoort wordt reglementair ingekleurd als groene ruimte voor de toekomstige generaties. Daarnaast stelt het plan verspreid over het hele gebied een gerenoveerd sportcomplex dat aansluit op het park, openbare woningen, handelszaken en voorzieningen in het vooruitzicht. De werkzaamheden in verband met het RPA verlopen onder leiding van perspective.brussels.

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen twee hoofdassen van het Gewest, met name het kanaal en de Kleine Ring, en bevindt zich op het snijpunt van drie gemeenten (de stad Brussel en de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek). Het is de bedoeling om dit knooppunt om te vormen tot een gezellige en aantrekkelijke plek door de openbare ruimten herin te richten en veiliger te maken voor alle gebruikers. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stadslandschap.

Feedback van het openbaar onderzoek dat in het voorjaar van 2023 werd georganiseerd

Van 13 februari tot 30 mei 2023 vond een openbaar onderzoek over het ontwerp van RPA plaats. Op 22 en 23 maart 2023 konden belangstellenden voor meer informatie over de projecten en antwoorden op hun vragen terecht in een tijdelijk infopunt dat in de kiosk in het park aan de Ninoofsepoort was ingericht.

Het openbaar onderzoek bood de gelegenheid om feedback van de omwonenden en alle andere stakeholders te krijgen. Op basis van hun opmerkingen werd het ontwerp op meerdere vlakken concreet bijgestuurd. Zo bijvoorbeeld:

 • gaat vooral op de grote fietsassen aandacht uit naar een verbetering van de actieve mobiliteit;
 • gelden strengere maatregelen om de bomen in het Pierronpark te vrijwaren;
 • is een sterkere reglementering vastgelegd voor een groene verbinding waarlangs de actieve weggebruikers zich ter hoogte van het Vander Puttenstadion tussen het park aan de Ninoofsepoort en het toekomstige park van de Kleine Zenne kunnen verplaatsen;
 • zijn het aandeel van de onbebouwde oppervlakte en de inrichting van de nieuwe voorzieningen op het driehoekig perceel verbeterd om een versnippering van de activiteiten te vermijden, de openbare ruimte te kunnen activeren en de voorzieningen af te stemmen op de behoeften van de wijk.

De hoofdambities nader toegelicht

Dit zijn kort samengevat de voornaamste doelstellingen van het ontwerp van RPA:

 • Een uitgestrekte open ruimte met gewestelijke uitstraling tot stand brengen. Die zal zowel de huidige als de nog te in te richten openbare ruimten omvatten, met het park aan de Ninoofsepoort (dat al door Leefmilieu Brussel is aangelegd), het park van de Kleine Zenne (in het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en het RPA Heyvaert is bepaald om dit park groter te maken) en het Pierronpark (waar sportvoorzieningen en speelpleinen zullen komen).
 • Zorgen voor een aanbod van nieuwe voorzieningen en handelszaken door het gemakkelijker te maken om de benedenverdiepingen te benutten, de bestaande gebouwen te renoveren en midden in het gebied een in het oog springend gebouw op te trekken. Het is meer bepaald de bedoeling om de sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion te renoveren en uit te breiden, de tolhuisjes met hun verleden als toegangspoorten tot de stad te verbouwen tot voorzieningen of horecazaken, de kiosk in het park aan de Ninoofsepoort te bestendigen en de bouw van openbare voorzieningen in het Pierronpark mogelijk te maken.
 • Nieuwe betaalbare woningen bouwen. Verspreid over de hele wijk kunnen er tot 300 woningen, waarvan de helft openbare woningen, bijkomen. De oppervlakte en de hoogte van de vergunde gebouwen op het perceel van het Vander Puttenstadion en op het centraal gelegen perceel worden beperkt, zodat ze passen bij de rest van het stadsweefsel. Het park aan de Ninoofsepoort zal een schakel vormen tussen de geplande woningen. 
 • De actieve verplaatsingswijzen (te voet en per fiets) en het openbaar vervoer bevorderen. Om de buurt verkeersluw en de openbare ruimte gebruiksvriendelijker te maken, heeft Beliris al enkele doelstellingen van het ontwerp-RPA verwezenlijkt. Zo zijn het plaatselijk en het doorgaand verkeer anders georganiseerd, is het openbaar vervoer herschikt en zijn er nieuwe voet- en fietspaden aangelegd. Op basis van het ontwerp-RPA kunnen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd door bijvoorbeeld de verbindingen voor voetgangers verder te versterken en voertuigen almaar meer buiten in plaats van op de openbare weg te laten parkeren.

We hebben een belangrijke stap gezet, waardoor we de omgeving van de Ninoofsepoort op een zeer concrete manier verder kunnen verbeteren. Op basis van het openbaar onderzoek hebben we het ontwerp van richtplan van aanleg aangepast, zodat we van deze buurt een rustige en leefbare plek kunnen maken. Het plan legt een kader vast voor het park, dat een groot succes is maar dat zich vandaag te midden van een groot kruispunt bevindt. We streven ernaar de op gang gebrachte dynamiek voort te zetten en verder te investeren in de buurt met als doel de vele projecten die momenteel in dit gebied worden uitgevoerd, te integreren in het plan. Tien jaar na het Kanaalplan effenen we het pad naar een nieuw toekomstperspectief en geven we vorm aan een nieuw duurzaam en inclusief stadslandschap”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor territoriale ontwikkeling.

“Het ontwerp van RPA voor de Ninoofsepoort beoogt de op gang gebrachte transformatiedynamiek te versterken en legt streefdoelen vast voor een kwaliteitsvolle herinrichting van de buurt op lange termijn.  De voorbije maanden hebben we in dat ontwerp verbeteringen aangebracht op basis van de feedback van de omwonenden en de stakeholders die hebben deelgenomen aan het openbaar onderzoek. We zijn blij dat de regering het te volgen pad bevestigt”, zegt Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels. 

Het ontwerp van RPA voor de Ninoofsepoort zal nu ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Het kan geraadpleegd worden op de website www.perspective.brussels.

EFRO 2021-2027: Selectie van zes energierenovatieprojecten in gemeenschapsvoorzieningen en drie projecten voor meer stedelijke groene ruimten!

2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

EFRO 2021-2027: Selectie van zes energierenovatieprojecten in gemeenschapsvoorzieningen en drie projecten voor meer stedelijke groene ruimten!

persbericht

14 december 2023

Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort stemde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in met de selectie van drie projecten voor de specifieke projectoproep voor meer groene ruimten in een stedelijke omgeving binnen het EFRO-programma 2021-2027 en besliste ze om een budget van ruim 6,3 miljoen euro vrij te maken voor deze projecten. De Regering keurde ook de selectie goed van zes projecten gericht op energierenovatie door overheden in collectieve voorzieningen, waarvoor een globaal budget van meer dan 7,9 miljoen euro wordt voorzien.

Alle geselecteerde projecten moeten ten laatste op 31 december 2029 zijn uitgevoerd en tegen begin 2031 operationeel zijn. 

Een terugblik: in juli 2022 keurde de Brusselse regering het Brusselse EFRO-programma goed. Dat werd vervolgens voorgelegd aan de Europese Commissie, die het in maart 2023 goedkeurde. Het totale budget voor het programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

Gerenoveerde en energieperformante gemeenschapsvoorzieningen 

Als deel van de inspanningen voor de transitie naar een stad met meer groen en meer veerkracht werd in januari 2023 een projectoproep uitgeschreven met het oog op de energierenovatie van gebouwen die gebruikt worden als collectieve voorzieningen en eigendom zijn van openbare besturen.

Naar aanleiding van die oproep heeft de Directie EFRO 9 inschrijvingen ontvangen. Op basis van deze kandidaturen en na voorselectie door de Directie EFRO en 3 externe experts selecteerde de Brusselse Regering 6 projecten voor een totaalbedrag van 7.970.203,46 euro:

Rangschikking

Begunstigde

Naam van het project

Sector (educatief / sport-cultuur-sociaal / andere)

Gevraagd investeringsbedrag EFRO + BHG

1.

Vrije Universiteit Brussel

Renovatie ventilatiegroepen campus Etterbeek en Jette

Onderwijs

€ 3.000.000 

2.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

Gebundeld dossier gemeenschapscentra Essegem, Het Huys, De Kriekelaar, De Kroon, Nohva, Opweule, Pianofabriek, De Zeyp;

Sociaal

€ 272.655,03

2. (ex-aequo)

Vrije Universiteit Brussel

Renovatie onderstations en collectoren campus Jette

Onderwijs

€ 1.000.000

4.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

Gemeenschapscentrum Nekkersdal

Sociaal

€ 836.860,43

5.

Cliniques Universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme

Rénovation thermique du CAH – HUB

Gezondheid (andere)

€ 500.000

6.

Université Libre de Bruxelles

Campus Erasme Bâtiment GE- Remplacement des menuiseries extérieures

Onderwijs

€ 2.360.688

Met dit selectievoorstel haalt het Brussels Gewest vlot de streefwaarden van 10.555,27 m² voor de Europese indicator RCO19 (m² openbare gebouwen waarvan de energieprestaties verbeterd zijn), 2.008,46 MWh/jaar voor RCR 26 (verbetering van het jaarlijks primair energieverbruik) en 367,81 ton/jaar voor RCR 29 (verbetering van de verwachte uitstoot van broeikasgassen).

Brussels Minister-President Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO en voor stadsvernieuwing, is hier bijzonder blij mee: “Deze nieuwe selecties maken duidelijk dat ons EFRO 21-27-programma concreet en transversaal inwerkt op de verschillende speerpunten van ons gewestelijk beleid. De 9 geselecteerde projecten bevorderen een duurzame energietransitie en groene investeringen in dichtbevolkte wijken. Ik ben vooral verheugd over de selectie van de 3 projecten voor groene ruimten omdat ze nauw aansluiten bij het werk dat de afgelopen jaren is verricht met de duurzame wijkcontracten en de schoolcontracten (vergroening van speelplaatsen).”

Kwalitatief hoogstaande en toegankelijke groene ruimten in de stad

Eveneens om de omschakeling naar een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Gewest mogelijk te maken, werd in maart 2023 een projectoproep gelanceerd, specifiek om de aanzet te geven voor de aanleg van kwalitatieve groene ruimten in minder bedeelde buurten, waarbij effectieve toegankelijkheid voorop stond. Elk project moest daarbij beantwoorden aan één of meer van de volgende vormen:

 • De aanleg van openbare groene ruimten die beschikbaar zijn voor een breed publiek en geïntegreerd worden in de specifieke stedelijke dynamiek ter plaatse;
 • Vergroening van collectieve ruimten;
 • De inrichting van groene ruimten die beschikbaar worden gemaakt na de sanering van vervuilde grond.

Naar aanleiding van de projectoproep voor groene ruimten in een stedelijke omgeving werden door verschillende kandidaten waaronder vijf Brusselse gemeenten en Leefmilieu Brussel in totaal 8 aanvragen ingediend. Na de selectiefasen van de Directie EFRO en onafhankelijke externe experts selecteerde de Brusselse Regering 3 projecten voor een totaalbedrag van 6.331.528 euro:

Rangschikking

Begunstigde

Naam van het project

Gevraagd investeringsbedrag EFRO + BHG

1.

Gemeente Schaarbeek

Aanleg van het Stephensonpark

€ 2.482.118,32

2.

Gemeente Sint-Agatha-Berchem

Aanleg van een groen netwerk voor complementaire gebruiksdoeleinden in de Moderne Wijk

€ 1.035.186,64

3.

Leefmilieu Brussel

Operatie Re-creatie

€ 2.814.223,92

 

Door voor deze drie projecten te kiezen, voldoet het Brussels Gewest aan de streefwaarde van de Europese indicator met de aanleg van meer dan 1,92 hectare groene infrastructuur met ondersteuning voor andere doeleinden dan louter de aanpassing aan de klimaatverandering.

Alain Maron, Brussels Minister van Leefmilieu legt uit:Tussen 2021 en 2024 voerde Leefmilieu Brussel een vergroeningsprogramma uit op 19 schoolpleinen – in totaal 30.000 m² – in Brusselse wijken waar een tekort is aan groene ruimten. Deze pilootfase heeft ons in staat gesteld om expertise op te bouwen, van de co-creatie van projecten met leerlingen en onderwijsteams tot de ontwikkeling hiervan samen met de inrichtende machten. Met deze ervaring als basis lanceren we nu een tweede luik van de operatie speelplein. Met de financiële steun van het EFRO-fonds zullen een tiental nieuwe schoolpleinen worden omgetoverd tot groene oases om frisheid te brengen in het hart van de stad, de biodiversiteit te vergroten, het regenwaterbeheer en de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze groene speelplaatsen zullen leerlingen opnieuw in contact brengen met de natuur en komen de hele wijk ten goede doordat ze ook buiten de schooluren toegankelijk zijn”.

Brussel, hoofdstad van de audiovisuele sector

screen bilan 2023 cp copie

Brussel, hoofdstad van de audiovisuele sector

persbericht

13 december 2023

Nu het jaar 2023 er bijna opzit, laat screen.brussels weten in hoeverre de investeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de filmindustrie en de audiovisuele sector geholpen hebben om heel wat talentvolle mensen werk te verschaffen en het orderboekje van gespecialiseerde ondernemingen te vullen.  Wanneer we kijken naar de investeringen die in 2023 zijn verricht en naar de trends die zich sinds de invoering van het mechanisme in 2016 aftekenen, kunnen we stellen dat dit gewestelijk fonds een steeds belangrijkere rol speelt om de culturele en creatieve industrie te ondersteunen en daarmee ook de economie van ons gewest een duw in de rug te geven.

“Naar aanleiding van de balans die screen.brussels van zijn activiteiten heeft opgemaakt, wil ik graag benadrukken dat we uitermate tevreden zijn met de doeltreffende manier waarop dit systeem de talenten en bedrijven in het Brussels Gewest ten goede komt. Dit jaar werd meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in 29 projecten. Dat zou moeten resulteren in minstens 24 miljoen euro aan rechtstreekse uitgaven in de audiovisuele nijverheid. Sinds 2016 zijn er in deze sector minstens 206 bedrijven opgericht in of verhuisd naar het Brussels Gewest.  69% van de ondersteunde projecten kwam tot stand met een Brusselse regisseur en in maar liefst 74% van de gevallen was de productie in handen van een van de productiehuizen die in Brussel zijn gevestigd!aldus minister-president Rudi Vervoort.

Ook dit jaar heeft het ondersteuningsmechanisme zijn vruchten afgeworpen. Er werd geïnvesteerd in 29 projecten: 14 langspeelfilms, 4 animatieprojecten, 8 documentaires en 3 series.

Enkele markante feiten:

De steun is zeer gegeerd, de concurrentie groot

Gemiddeld wordt 37% van de ingediende aanvragen geselecteerd (in 2022, een jaar met heel veel documentaires bij de kandidaatdossiers, bedroeg dat percentage zelfs nog maar 30%). Dit jaar werd screen.brussels 78 keer gevraagd om te investeren. De concurrentie voor de productiehuizen is dus zeer groot.  Dankzij het investeringsfonds konden 29 projecten rekenen op steun. Daarvan was 76% van Brusselse makelij (14% werd gemaakt in Wallonië en 10% in Vlaanderen). Alle steunaanvragen samen bedroegen 6,3 miljoen euro, terwijl er een budget van 3,1 miljoen euro beschikbaar was. Daartegenover stonden bijna 50 miljoen euro beloofde uitgaven in de audiovisuele sector. In 80% van de projecten was screen.brussels het enige gewestelijke fonds dat zijn duit in het zakje deed. 

Gevestigde en opkomende talenten

Doordat het fonds investeert in projecten, kunnen heel wat talenten en dienstverlenende bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de bak komen. De projecten werden geregisseerd door vooraanstaande namen zoals Solange Cicurel (TKT), Fabrice Du Welz (Maldoror), Guillaume Senez (Une part manquante), Stéphane Liberski (De l’art ou du mâchon?) en Savina Delicour en Vanya Leturq (tweede seizoen van Pandore). Er wordt echter ook een beroep gedaan op opkomende talenten, van wie de meesten een typisch Brusselse multiculturele achtergrond hebben, zoals César Diaz (Mexico 1986), Jawad Rhalib (Puisque je suis née), de broers Ish Ait en Monir Hamou (BXL), Jonas d’Adesky (Temps morts)  en Maja Ajmia Yde Zellama (Têtes Brûlées). Ook de steun voor de productiehuizen werd verdeeld onder enkele vaste waarden (Artemis, Kwassa, Scope, Wrong Men, Umedia, Vivi Film en Panique!) en een paar nieuwkomers zoals Kozak film, R&R production en Panenka BXL. 

Europese coproducties blijven in zwang

Voor Belgische film- en audiovisuele projecten wordt vaak een coproductie met een Europees buurland opgezet. Het zal niemand verbazen dat Frankrijk de partner is waarmee in Brussel dit jaar veruit het meest werd samengewerkt. Andere partnerlanden waren Luxemburg, Italië en Portugal, maar ook Rwanda en Oekraïne.

Brussel komt steeds meer in beeld …

Voorts mogen we ook heel blij zijn met de gunstige impact van de inspanningen van screen.brussels op het imago van Brussel. Steeds meer scenaristen en regisseurs kiezen Brussel als het decor voor hun verhaal. Het is een locatie die als wereldstad en multicultureel stadsgewest een grote bron van inspiratie vormt. Zo zijn enkele succesvolle projecten zoals BXL, het tweede seizoen van Pandore, Têtes brûlées, La vocation, Nino dans la nuit, Louise, TKT en Fils de voornamelijk in Brussel opgenomen. Dit jaar werd Brussel door 16 van de 29 ondersteunde projecten (d.i. 55%) in beeld gebracht. 

… en krijgt een uitstraling die reikt tot ver buiten onze grenzen

Enkele recent ondersteunde projecten hebben al een mooie zichtbaarheid verworven of stevenen daar in elk geval op af. Enkele projecten van 2023 zoals het tweede seizoen van Marie-Antoinette, Une part manquante, Maldoror, Marcel et Monsieur Pagnol en Fils de zullen talenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten schitteren in het buitenland. Daarnaast mogen we ook trots zijn op het fraaie succes van films zoals Augure de Baloji, op het festival van Cannes bekroond in de categorie Un Certain Regard en Belgische inzending voor de Oscars 2024, Le syndrome des amours passées van Anne Sirot en Raphaël Balboni, voorgesteld tijdens de Semaine de la Critique cannoise, Quitter la nuit van Delphine Girard, bekroond met de prestigieuze publieksprijs op het filmfestival Mostra in Venetië, en tot slot Un Silence, de nieuwste film van Joachim Lafosse die geselecteerd is voor het filmfestival van San Sebastian.

De Brussels Animation Valley blijft groeien

De animatiestudio’s, die voornamelijk gevestigd zijn in de Brussels Animation Valley in de buurt van het kanaal, blijven met hun talent en ervaring projecten voortbrengen die hoge ogen gooien in Europa. In 2023 ging 20% van het totale investeringsbudget naar steun voor vier animatieprojecten. Drie van de vier projecten zijn series waarvoor een internationale coproductie is opgezet (met een Belgisch minderheidsaandeel), alweer een nieuwe troef dus waarmee onze studio’s en de talentvolle mensen die er dagelijks aan de slag zijn mee kunnen uitpakken.  

Een doeltreffend mechanisme van kapitaal belang

De resultaten van dit jaar bevestigen wat we al sinds de oprichting van screen.brussels zien, namelijk dat het fonds een centrale ondersteunende en structurerende rol vervult voor een sector die zorgt voor werkgelegenheid, economische groei en de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt de audiovisuele industrie en krijgt daar heel wat voor terug. Die wisselwerking komt tot uiting in de steun van screen.brussels, dat in maar liefst 80% van de gevallen optreedt als enig ondersteunend gewestelijk fonds, in het aantal ondersteunde talenten en dienstverleners, in de vakkennis die in ons land aanwezig is, in de coproducties met onze buurlanden die de plaats van Brussel in de sector binnen Europa bevestigen en tot slot in de verwachte en potentiële gunstige economische gevolgen die met de honderden projecten gepaard gaan. 

Meer info via: https://screen.brussels/nl/nieuws/resultats-2023

Het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte verboden van 15 december tot 3 januari 2024 op heel het gewestelijk grondgebied

feu-dartifice (1)

Het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte verboden van 15 december tot 3 januari 2024 op heel het gewestelijk grondgebied

persbericht

11 december 2023

Op verzoek van de korpschefs van de lokale politie om de veiligheid van de politie- en hulpdiensten op het terrein zoveel als mogelijk te waarborgen en hun voorstel om hiervoor een gewestelijke aanpak te voorzien, heeft Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort beslist het bezit en het vervoer van recreatief vuurwerk door particulieren te verbieden (ook geluids- en carbuurkanonnen), en dit uitsluitend in de openbare ruimte.

Zoals elk jaar worden de eindejaarsfeesten in Brussel nauwgezet voorbereid. In het kader van deze voorbereidingen zal de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene zorgen voor de operationele handhaving van de openbare orde. De eindejaarsfeesten trekken veel mensen naar de stad. De feestelijke momenten moeten verlopen in een klimaat van veiligheid, zowel voor de burgers en onze handelaars als voor de orde- en hulpdiensten. Het verbod op het bezit en vervoer van vuurwerk in de openbare ruimte wordt ingevoerd om te voorkomen dat de politie het slachtoffer wordt van misbruik van pyrotechnische middelen.

Het verbod geldt van 15 december 2023 tot en met 3 januari 2024.

EFRO: Selectie van een ambitieus project voor een groener en veerkrachtiger Brussel

Sennette

EFRO: Selectie van een ambitieus project voor een groener en veerkrachtiger Brussel

persbericht

1 december 2023

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort de selectie van een project naar aanleiding van de projectoproep voor meer groene ruimten met een gewestelijke dimensie van het EFRO-programma goedgekeurd. Daarvoor wordt in het kader van het Brusselse EFRO-programma 2021-2027 een budget van 2.476.835,29 euro vrijgemaakt. Het geselecteerde project moet ten laatste op 31 december 2029 zijn uitgevoerd en tegen begin 2031 operationeel zijn.

Ter herinnering: in juli 2022 keurde de regering het Brusselse EFRO-programma goed. Dat werd vervolgens, in september 2022, ingediend bij de Europese Commissie, die het in maart 2023 goedkeurde. Het totale budget voor het programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

In maart 2023 werd een projectoproep uitgeschreven om de omschakeling te maken naar een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Brussel, met bijzondere aandacht voor de bescherming en het behoud van de natuur, de verbetering van de biodiversiteit en de groene infrastructuur, vooral in stedelijke gebieden, en voor de doelstelling om alle vormen van verontreiniging te verminderen. De geselecteerde projecten moesten zorgen voor groene ruimten die aantrekkelijk zijn voor de hele bevolking (gezinnen, passanten, pendelaars, toeristen enz.). Er moest worden nagedacht over het soort ruimten en over de manier waarop jongeren er gebruik van kunnen maken, zodat ze ook voor hen aantrekkelijk zouden zijn. 

De projectoproep was gericht tot gewestelijke besturen en instellingen van openbaar nut, gemeenten, houders van een zakelijk recht en openbare of private beheerders van groene ruimten die deze ruimten wensten open te stellen voor zoveel mogelijk inwoners. De initiatiefnemers moesten ook waarborgen kunnen verschaffen in verband met de blijvende aard van de investering. 

De projecten moesten voldoen aan o.a. volgende criteria:

 • Biodiversiteit, milieuwaarde en landschappelijke kwaliteit.
 • Gewestelijke dimensie en aantrekkingskracht van de groene ruimte.
 • Is de planning realistisch en waarborgt ze dat de uitgaven tegen eind 2029 verricht zullen zijn en dat de doelstellingen voor de indicatoren bereikt zullen worden?
 • Is het project van blijvende aard?
 • Burgerparticipatie.

Na afloop van de EFRO-selectiefase heeft de Brusselse regering op basis van de projectoproep één project geselecteerd voor een totaalbedrag van 2.476.835 euro.

Begunstigde

Naam van het project

Gevraagd investeringsbedrag EFRO + BHG

Leefmilieu Brussel

GR-020719 – Park System Kleine Zenne – Ninove

2.476.835,29 €

 

TOTAAL

2.476.835,29 €

Deze EFRO-subsidie moet de ontwikkeling en de aanleg van het toekomstige park van de Kleine Zenne een extra impuls geven. Om die plannen waar te maken, is dankzij de financiële inbreng van het stadsvernieuwingscontract nr. 5 (Heyvaert – Poincaré) en Beliris daarrond al een dynamiek op gang gebracht. Het is de bedoeling om er een lineair stadspark van te maken dat over vier huizenblokken van de Heyvaertwijk loopt. Het moet op termijn het park van de Ninoofsepoort verbinden met het toekomstige Grote Stadsplein van de Slachthuizen en tegelijk zijn nut bewijzen voor de wijk die het doorkruist. Het zal worden aangelegd op de vroegere bedding van de Kleine Zenne, een voormalige zijrivier van de Zenne. Langs deze structurerende as zullen verschillende vastgoedprojecten verrijzen. Leefmilieu Brussel is al jaren bezig met de ontwikkeling van dit project. De eerste werken zouden normaal eind 2024 van start gaan.

Daarnaast heeft de regering op 16 november de gunning van de overheidsopdracht voor de werken op het terrein aan de Waskaarsstraat 34-36, dat grenst aan het tracé van het toekomstige park, goedgekeurd. Op die locatie zullen in het kader van het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré (SVC 5) zes nieuwe openbare woningen en een buurtvoorziening worden gebouwd. Dit is de eerste concrete verwezenlijking op het vlak van huisvesting in de eerste reeks stadsvernieuwingscontracten (2017-2024/2026). Tegen juni 2024 zullen nog enkele andere opdrachten voor groene en openbare ruimten en gemeenschapsvoorzieningen worden toegewezen. 

Het geplande park beantwoordt ook aan de ambities en bepalingen van het richtplan van aanleg Heyvaert. Een richtplan van aanleg is een strategisch en verordenend planningsinstrument op basis waarvan krachtlijnen worden vastgelegd om een wijk om te vormen en zowel de leefomgeving als de woonfunctie kwalitatief te verbeteren. In het richtplan van aanleg Heyvaert is aanbevolen om in de gelijknamige wijk, die zeer dicht bebouwd is, een lineair groen netwerk aan te leggen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO en stadsvernieuwing, is zeer blij met de selectie: “Het EFRO 2021-2027-programma biedt heel wat operationele mogelijkheden en sterkt ons prachtige gewest in zijn inspanningen om de leefomgeving voor de inwoners van dichtbevolkte wijken te verbeteren. Het geplande park van de Kleine Zenne past bij de filosofie die schuilgaat achter de stadsvernieuwingsinstrumenten en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en voldoet ook aan de doelstellingen die ermee worden nagestreefd. Het sluit aan bij de ambitie van het EFRO om bij te dragen aan “een groener Europa” door groene ruimten met een hoge milieukwaliteit te ontwikkelen en die ruimten tegelijk aantrekkelijker te maken.

 

Minister van Leefmilieu Alain Maron: “Dankzij de EFRO-middelen zal het Kleine Zennepark concrete vorm krijgen. Natuur, frisheid en ontspanning terugbrengen naar dichtbevolkte centrumwijken is moeilijk gezien de stedelijke druk, maar het is een prioriteit voor mij. Met het Kleine Zennepark wordt de Heyvaertwijk binnenkort groener, klimaatbestendiger en dus aangenamer om in te leven. Alleen al in het eerste deel van het project zal 3.000 m² gebetonneerde bodem worden vergroend om koelte-eilanden en biodiversiteit naar het hart van de wijk te brengen om de levenskwaliteit van de buurtbewoners te verbeteren.”

BX1 ondertekent een nieuwe beheersovereenkomst met de Franse Gemeenschapscommissie

bx1sign

BX1 ondertekent een nieuwe beheersovereenkomst met de Franse Gemeenschapscommissie

persbericht

16 november 2023

Minister-president Rudi Vervoort, die in de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) bevoegd is voor cultuur en media, en de verantwoordelijken van BX1 hebben vandaag een nieuwe beheersovereenkomst ondertekend voor de periode 2024-2028. Deze overeenkomst tussen de COCOF en het Brusselse mediabedrijf legt de projecten en opdrachten van BX1 voor de komende vijf jaar vast.

In 2016 werd Télé Bruxelles omgedoopt tot BX1. Met die naamsverandering wilde de zender zich een modern jasje aanmeten, zijn Brusselse identiteit kracht bijzetten en het tijdperk van het veelvormige media-aanbod binnenstappen. Op basis van de beheersovereenkomst 2019-2023 werden middelen vrijgemaakt om BX1 het hybride pad te laten opgaan. Zo ging onder de naam BX1+ de eerste Franstalige Brusselse openbare radio-omroep van start, die eerst uitzond via streaming en sinds 2022 te ontvangen is via DAB+.

Dankzij de nieuwe beheersovereenkomst 2024-2028 zal BX1 zich verder kunnen ontwikkelen als Brussels mediakanaal dat actief is op televisie, op de radio en op het internet. De zender zal zich trouw aan zijn onafhankelijke journalistieke benadering blijven focussen op de uitdagingen voor ons gewest en op de lokale actualiteit en werken aan een gevarieerde programmering die de diversiteit van Brussel weerspiegelt.

In de beheersovereenkomst zijn ook nieuwe middelen opgenomen voor wanneer BX1 verhuist naar zijn nieuwe thuishaven in het Frame-gebouw, pal in het hart van het Brusselse Mediapark. Daarnaast worden bijkomende middelen uitgetrokken om de freelancers van BX1 beter te vergoeden en te investeren in de ontwikkeling van hybride media. Na de opstart van een eigen radiozender wil BX1 nu ook sterker aanwezig zijn op het internet en de sociale media om een nieuw publiek te bereiken. Sommige doelgroepen laten klassieke media zoals televisie en radio tegenwoordig immers links liggen. Daarom moet op zoek worden gegaan naar geschikte uitzendkanalen om ook die mensen te bedienen.

Het bedrag van de jaarlijkse dotatie voor BX1 is in de beheersovereenkomst vastgesteld op 4,4 miljoen euro. Een bijkomend bedrag van 100.000 euro dat in de jaarlijkse subsidie is inbegrepen, zal maar worden vrijgegeven bij de verhuizing van de activiteiten van BX1 naar het Frame-gebouw, waarvan de exploitatiekosten zullen worden gedekt, zodra BX1 zich in het Mediapark heeft gevestigd. Vanaf 2025 zal het basisbedrag door toepassing van een indexeringsmechanisme worden verhoogd.

In het Brussels Gewest met zijn 1,2 miljoen inwoners valt er heel wat nieuws te rapen. Ik heb het voor ons gewest altijd zeer waardevol gevonden dat het beschikt over een eigen publieke omroep die de Brusselse actualiteit belicht”, benadrukt Brussels minister-president Rudi Vervoort, die in de COCOF bevoegd is voor cultuur en media. “De nieuwe beheersovereenkomst verschaft BX1 de nodige middelen om te werken aan een kwaliteitsvol hybride aanbod 2.0 en op die manier nieuwe doelgroepen te bereiken, die alleen maar hun smartphone gebruiken om zich te informeren. We hebben de kwaliteit van het journalistieke werk van de teams van Jean-Jacques Deleeuw al zien omhooggaan. Dankzij deze beheersovereenkomst stellen we BX1 in staat belangrijke inspanningen te blijven leveren om de Brusselaars in al hun diversiteit in de schijnwerpers te plaatsen door bijzondere aandacht te besteden aan lokale sportwedstrijden, met inbegrip van vrouwensport, stil te staan bij de artistieke en culturele activiteiten in alle Brusselse wijken, ook in de meest verborgene, en mensen voor het voetlicht te brengen die zich dagelijks inzetten voor kwesties die de Brusselaars bezighouden”, aldus nog Rudi Vervoort

Ook de voorzitter van BX1, Maroun Labaki, is zeer tevreden met de nieuwe beheersovereenkomst, die de toekomst van de zender de komende vijf jaar veiligstelt en waardoor de zender de belofte om zijn media-aanbod te diversifiëren kan nakomen: “We staan voor enkele beslissende jaren, want zowel de media als de economie verkeren in een zeer instabiele context. Dankzij de aanhoudende steun van de COCOF kunnen we de toekomst sereen tegemoetzien, zowel voor onze eigen werknemers als voor onze externe medewerkers. Maar bovenal biedt zij ons de garantie dat we onze opdrachten als Brusselse publieke omroep kunnen vervullen. In deze tijden van onenigheid en onrust is het meer dan ooit belangrijk om het publiek te geven waar het recht op heeft door het op een kwaliteitsvolle, betrouwbare en volledige manier te informeren, met het algemeen belang als enige leidraad.

 

EFRO 2021-2027: 5 projecten geselecteerd voor het huisvesten van kwetsbare bevolkingsgroepen

2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

EFRO 2021-2027: 5 projecten geselecteerd voor het huisvesten van kwetsbare bevolkingsgroepen

persbericht

10 november 2023

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort naar aanleiding van de projectoproep die zij met het oog op de financiering van nieuwe woon- of verblijfplaatsen in voorzieningen voor kansarme bevolkingsgroepen in het Brussels Gewest had uitgeschreven, vijf projecten geselecteerd. Daarvoor wordt in het kader van het Brusselse EFRO-programma 2021-2027 een budget van 8,7 miljoen euro beschikbaar gemaakt.

De totale enveloppe voor het Brusselse EFRO-programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

Innovatie en steun voor kmo’s nemen in het nieuwe EFRO-programma nog altijd een belangrijke plaats in. Dat was in het vorige programma ook al het geval.  Daarnaast heeft de Brusselse regering beslist om overeenkomstig de prioriteiten van de EU te investeren in energiebesparingen door openbare woningen en overheidsgebouwen energetisch te renoveren, maar ook in de digitalisering van de openbare dienstverlening en in gemeenschapsvoorzieningen, en dan vooral in onze wijken die het moeilijk hebben en waar er een nijpend gebrek is aan collectieve uitrustingen.

In januari 2023 werd een projectoproep uitgeschreven om over het hele gewest te zorgen voor meer opvangplaatsen voor kwetsbare bevolkingsgroepen op wier behoeften de klassieke huisvestingsoplossingen niet of onvoldoende zijn afgestemd. 

De doelgroepen die met deze projectoproep werden beoogd, waren personen met een handicap (onder wie mensen met autisme), kinderen en jongeren die rondzwerven en/of die gebroken hebben met hun familie, mensen die kampen met situaties van fysieke, psychologische of economische ontreddering (o.a. slachtoffers van huiselijk geweld) en kansarmen.

Het moest gaan om huisvestingsprojecten voor individuen of gezinnen (collectieve huisvestingsprojecten kwamen niet in aanmerking). Bovendien moesten ze deel uitmaken van een algemeen project voor de integratie van de beoogde doelgroep (dat buiten het EFRO-programma wordt gefinancierd), dat ten minste gericht is op sociale ondersteuning en waarbij gezocht wordt naar persoonlijke oplossingen op lange termijn.

Nadat de selectiefases van de EFRO-directie doorlopen waren, heeft de Brusselse regering op basis van de projectoproep vijf projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 8,7 miljoen euro:

 

Naam van het project

Begunstigde

Beoogde doelgroep 

Bedrag EFRO+BHG

1.

Project Montenegro

Sociaal Verhuurkantoor Sint-Gillis Théodore Verhaegen

Kansarme bevolkingsgroepen (gezinnen en daklozen)

810.000 €

2

Bouw van een opvangtehuis voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Bevolkingsgroepen die kampen met situaties van fysieke, psychologische of economische ontreddering

3.466.278 €

3

La Braise Hébergement

vzw la Braise

Personen met een handicap

1.284.000 €

4

La Nova Casa Vesta

Fair Ground Brussels

Bevolkingsgroepen die kampen met situaties van fysieke, psychologische of economische ontreddering

1.403.820,50 €

5

Geïntegreerd centrum voor kwetsbare druggebruikers

Brussel Synergie (GOB), de MSI, safe.brussels, de vzw Transit, de Regie

Kansarme doelgroepen (drugs)

Beperkt tot

1.824.605,56 €

De vijf geselecteerde projecten moeten ten laatste op 31 december 2029 zijn uitgevoerd en tegen begin 2031 operationeel zijn.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO, is zeer blij met deze selectie: “Het EFRO-programma biedt kansen, zowel voor het Brussels Gewest als voor projectuitvoerders. Het toegankelijk maken van huisvesting en gezondheidszorg en de strijd tegen sociale ongelijkheden zijn prioriteiten voor mijn regering. Dankzij de nieuwe woon- of verblijfplaatsen die er via de geselecteerde projecten zullen bijkomen, kunnen we de sociaal-economische integratie van Brusselaars die zich in een kwetsbare, kansarme of moeilijke fysieke, psychologische of economische situatie bevinden, verder verbeteren.” 

In de komende weken zullen de resultaten van de projectselectie voor de strategische doelstellingen van het EFRO 2021-2027 die verband houden met “de ontwikkeling van innovatie- en onderzoeksinfrastructuur om een kwaliteitssprong mogelijk te maken” en met de “energierenovatie van de collectieve voorzieningen van de overheid en van de sociale woningen”, aan de Brusselse regering worden voorgesteld.

 

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 10 oktober 2023

dpg 2023

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 19 oktober 2023

persbericht

19 oktober 2023

Mijnheer de voorzitter,
Waarde collega’s,
Dames en heren volksvertegenwoordigers,

 

Ik kan deze toespraak niet beginnen zonder het te hebben over de aanslag die onze hoofdstad maandagavond heeft opgeschrikt. 

 

Eerst en vooral zou ik in naam van de Brusselse regering mijn diepste medeleven willen betuigen aan de Zweedse regering en het Zweedse volk, en in het bijzonder aan de familie en naasten van de twee slachtoffers.

 

Op die zwarte maandag doodde een man twee mensen, gewoon omdat ze een truitje droegen waardoor ze herkenbaar waren als burgers van een land waartegen de dader een religieus geïnspireerde haat koesterde. 

 

Deze afschuwelijke daad berust op een zuivere minachting voor onze meest fundamentele waarden. Nationaliteit gold als enige motief om vanuit een verderfelijke religieuze leer iemands leven te ontnemen.  

 

We hadden gewild dat we deze daad konden toeschrijven aan een vlaag van waanzin van een gestoord persoon. Het gaat hier echter duidelijk om een vlaag van waanzin die uitgelokt, gestuurd en aangewakkerd werd door haatdragende propaganda. Propaganda die vooral via allerlei online kanalen wordt verspreid en  die gebaseerd is op leugens om de haat tegen Zweden op te poken. 

Niet alleen Zweden overigens, maar ons hele democratische model is daarbij het mikpunt. 

Zowel de vrije mening en meningsuiting als de vrijheid om persoonlijke keuzes te maken worden onder vuur genomen. 

Er wordt betwist dat de burgerlijke wet voorrang heeft op de religieuze wet.

Het doel is om ons democratisch samenlevingsmodel aan het wankelen te brengen. 

Eenzelfde manipulatie ligt aan de basis van de leugens over de invoering van relationele en seksuele opvoeding op school die verspreid worden om ouders angst aan te jagen en verdeeldheid te zaaien in onze maatschappij. 

 

Maar we zullen niet bezwijken. Onze democratieën zullen weerstaan aan het fanatisme, het monster dat zichzelf als de zoon van religie durft te beschouwen [Voltaire]. Brussel zal op geen enkel vlak inboeten op zijn vreedzame samenlevingsmodel.

 

Net zoals Brussel na de aanslagen in 2015 en 2016 de rug rechtte, gaat het leven ook nu weer zijn normale gang. De gevolgen zijn dit keer weliswaar minder verwoestend, maar ze zijn ontstaan uit hetzelfde duistere gedachtegoed.  Brussel is niet gezwicht voor de angst. 

 

Dankzij het vlotte overleg met de federale overheid – waarvoor ik de Eerste Minister hier wil bedanken – konden alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen zonder het leven van onze burgers teveel in de war te sturen.

Ik wil hier voor u, Brusselse volksvertegenwoordigers, van harte onze orde- en veiligheidsdiensten bedanken, die alles in het werk hebben gesteld om de dader snel te neutraliseren en onze burgers te beschermen. Ik wil ook een woord van dank richten tot iedereen die onze burgers die avond is blijven vervoeren, ook al was er een onbekend gevaar en was niet duidelijk waar de dreiging zich precies bevond. Ik denk natuurlijk aan de taxichauffeurs. Eén van hun collega’s, die de slachtoffers net had afgezet, werd vanuit zijn wagen onder vuur genomen door de schutter. Ik denk natuurlijk ook aan de chauffeurs van de MIVB die er maandagavond voor gezorgd hebben dat alle Brusselaars, en in het bijzonder de mensen die vast zaten in het Koning Boudewijnstadion, veilig naar huis konden gaan en zich de volgende ochtend al zeer vroeg naar hun werk konden begeven.

 

Daarnaast moet ik ook alle Brusselaars bedanken, omdat ze zich niet hebben overgegeven aan angst, maar zich gehouden hebben aan de richtlijnen om voorzichtig en waakzaam te blijven,

zonder in paniek te raken,
zonder dat de stad is uitgedoofd,
zonder dat het leven zich terugtrok,
en zonder ook maar een duimbreed toe te geven aan het terrorisme. 

De Brusselaars zijn moedig, waardig en solidair.

 

Die Brusselaars, dames en heren, hebben recht op veiligheid en op rust. De ordediensten, de politiezones, de gerechtelijke politie en de andere bevoegde diensten hebben maandag opmerkelijk werk geleverd, maar de Brusselse justitie en politie kampen al lang met een nijpend tekort aan middelen. Om terrorisme, de grote georganiseerde criminaliteit, de drugsmaffia, de internationale illegale wapenhandel en mensensmokkel te kunnen aanpakken, hebben onze opsporingsdiensten veel meer personeel, technische uitrustingen en geld nodig.  De federaal procureur trok aan de alarmbel toen diezelfde diensten het SKY ECC-netwerk hadden gekraakt en duidelijk werd hoezeer de infiltratie van de maffia een bedreiging vormt voor ons democratisch bestel. Extreem geweld, corruptie, chantage, bedreigingen. De politiediensten en het gerecht in onze grote steden staan onder druk. Dat hebben we de voorbije zomer nog herhaald naar aanleiding van de toestand in onze grote treinstations, waar drughandel een onmiskenbare plaats heeft ingenomen.  Sommigen beweerden daarop dat Brussel gewoon de paraplu opentrok voor een paar “druppels”. Het zijn echter niet zomaar een paar druppels. We worden bedreigd door een stortvloed van geweld en een toestroom van crimineel geld.  Het is niet onze bedoeling om de bal zinloos over en weer te kaatsen met de federale overheid. Wat voor ons telt, is dat onze veiligheidsdiensten de middelen krijgen die ze nodig hebben om hun werk te doen.

Dames en heren, ik roep de leden van dit parlement op om hun politieke meningsverschillen te overstijgen en niet blind te zijn voor het gevaar dat zich in werkelijkheid aandient. Laten we eensgezind meer middelen eisen voor onze Brusselse politiediensten.  Het Gewest zal zijn deel doen door nog meer middelen uit te trekken om de federale gerechtelijke politie van Brussel, buiten zijn institutionele bevoegdheden en verantwoordelijkheden om, via safe.brussels uit te rusten met hoogtechnologische instrumenten en computermateriaal.

 

Ook voor de uitvoering van het plan om de veiligheid en de rust rond het Zuidstation te herstellen, doen we ons deel door bijvoorbeeld extra budget uit te trekken voor de opvang van mensen met een verslaving. We zullen vier miljoen euro vrijmaken om een nieuwe risicobeperkende gebruiksruimte en een opvangtehuis voor zeer kwetsbare verslaafden te openen.

(…)

Om het vervolg te lezen, download de algemene beleidsverklaring

Het Brussels Gewest gaat op zoek naar een projectuitvoerder voor het gedeelte van het terrein aan de Witte Vrouwenlaan dat voorbehouden is voor collectieve activiteiten

Dames blanches

Het Brussels Gewest gaat op zoek naar een projectuitvoerder voor het gedeelte van het terrein aan de Witte Vrouwenlaan dat voorbehouden is voor collectieve activiteiten

persbericht

2 oktober 2023

Het Brussels Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe gaan op zoek naar een projectuitvoerder om het gedeelte van het terrein aan de Witte Vrouwenlaan dat voorbehouden is voor collectieve activiteiten, een actieve invulling te geven. Via een projectoproep willen ze een kandidaat-concessiehouder voor een periode van vijftien jaar aanduiden. Het gaat hier dus om een belangrijke stap voor de toekomst van deze wijk. Citydev.brussels zal als vertegenwoordiger van het gewestelijk loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen optreden als aanbestedende overheid.

Het terrein met een oppervlakte van 9 hectare bevindt zich aan de Witte Vrouwenlaan in Sint-Pieters-Woluwe en grenst aan het Zoniënwoud. In 2021 ondertekenden het Brussels Gewest, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een protocolakkoord waarin de basisbeginselen voor de ontwikkeling van het terrein waren vastgelegd. Ze spraken af om een gedeelte van ongeveer 5 ha te bestemmen voor de bouw van 200 nieuwe woningen (zowel sociale woningen als koopwoningen) en een ander gedeelte van ongeveer 2,5 ha voor te behouden voor collectieve activiteiten voor de buurtbewoners. 

Tijdens overleg met een burgerpanel onder leiding van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe werd de wil geuit om te zorgen voor meer sociale verbondenheid door allerlei activiteiten in te richten die het sociale belang, de voedingsfunctie, de landbouwbestemming, de pedagogische eigenschappen, de ontspanningsmogelijkheden en de milieukenmerken van het terrein volop tot hun recht laten komen. 

Het is de bedoeling om van deze locatie een gezellige plek te maken die aansluit op de wijk, die benut wordt door en voor de mensen en waar iedereen, ongeacht leeftijd of sociaaleconomische achtergrond, welkom is om contacten te leggen en leuke momenten te delen.

De documenten zijn beschikbaar op de website www.temporary.brussels. Projectuitvoerders hebben tot 22 december 2023 12u tijd om hun kandidatuur in te dienen. 

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor Territoriale Ontwikkeling: “Met de lancering van de projectoproep zetten we een belangrijke en zeer concrete stap voor de duurzame ontwikkeling van het terrein aan de Witte Vrouwenlaan. Dit is het resultaat van een productieve en constructieve samenwerking tussen verschillende gewestelijke instanties ten dienste van de huidige en toekomstige buurtbewoners. Door met de medewerking van het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen een nuttige invulling te geven aan dit terrein, kunnen alle mogelijkheden worden benut om er projecten te ontwikkelen die zorgen voor verbondenheid en sociale samenhang in de buurt.”

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek: “Ik ben zeer blij met het grootschalige tijdelijke gebruik van dit terrein, dat dankzij de medewerking van het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen vorm zal kunnen krijgen. Tijdelijke projecten zijn bijzonder interessant voor ondernemers die een economische activiteit willen opstarten of uitproberen. Door deze praktijk toe te passen op het terrein aan de Witte Vrouwenlaan, zullen er ecologische landbouwprojecten, waar de buurtbewoners mee hun schouders onder zetten, ontwikkeld en uitgeprobeerd kunnen worden. Dat stemt mij bijzonder tevreden.”

Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting: “Dit project is een bijkomend bewijs dat de bouw van 200 sociale woningen in de komende jaren voor de buurt ook kansen meebrengt om het wijkleven te versterken en om activiteiten te ontwikkelen die bevorderlijk zijn voor de sociale cohesie en waar iedereen baat bij heeft. Dit project zal zowel de omwonenden als de bewoners van de toekomstige tuinwijk aan de Witte Vrouwenlaan ten goede komen. Ik kijk al volop uit naar het project dat er met aandacht voor de sociale, milieugerelateerde en economische uitdagingen zal worden uitgevoerd.”

Benoit Cerexhe, burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe: Ik ben zeer tevreden met de stap vooruit die we voor dit geplande onderdeel van het terrein aan de Witte Vrouwenlaan hebben gezet. Meer dan 25.000 vierkante meter zal worden bestemd voor collectieve activiteiten. Verschillende projecten zullen er worden ingebed in een natuurlijke omgeving. Veertig jaar lang werd dit dossier vereenzelvigd met projecten die niet goed waren voor de bewoners. Het maakt me bijzonder blij dat er voortaan een echte meerwaarde tegenover staat. De bewoners zullen er kunnen genieten van de grootste groene ruimte die de gemeente erbij krijgt. Dit is het begin van een nieuw, begeesterend hoofdstuk.