Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 20 oktober 2022

DPG22

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 20 oktober 2022

persbericht

20 oktober 2022

Mijnheer de Voorzitter,

Waarde collega’s,

Dames en heren volksvertegenwoordigers,

Voor de vierde keer in deze regeerperiode sta ik hier voor u om u de gezamenlijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering en het Verenigd College voor te stellen. En andermaal zijn de omstandigheden waarin we die gaan bespreken, vrij ongewoon. 

Na de economische en sociale problemen die veroorzaakt werden door de grootste wereldwijde gezondheidscrisis sinds ruim een halve eeuw, krijgen we vandaag te maken met een energiecrisis die het gevolg is van de gewapende inval van Rusland in Oekraïne.

Deze opeenvolging van buitengewone gebeurtenissen stelt onze bevolking, ons staatsapparaat en onze economische en sociale structuren zwaar op de proef.

De schok die door Europa gaat, is bijzonder groot. Doordat het conflict zich zo dicht bij ons afspeelt, heel veel landen in Europa afhankelijk zijn van de invoer van gas uit Rusland en de elektriciteitsprijs gekoppeld is aan de gasprijs, waarbij de marginale prijs van de elektriciteitsproductie geldt als bepalende factor, swingen de energieprijzen vandaag de pan uit, op de eerste plaats die van gas, maar ook die van elektriciteit, en zijn alle brandstoffen veel duurder geworden.

Iedereen beseft dat de torenhoge energieprijzen op de eerste plaats een Europese aanpak vereisen. Vervolgens is de nationale overheid aan zet. En daarna komen dan de gewesten aan de beurt.  

Zoals we allemaal hebben gezien, was het niet zo eenvoudig om een eensgezind Europees standpunt te bereiken. Europa heeft na het zomerreces enkele beslissingen genomen, al wordt er nog wel gerekend op bepaalde bijkomende maatregelen.  Vervolgens kon de federale overheid met kennis van zaken het nodige doen, waarna ook wij op gewestelijk niveau de handen uit de mouwen hebben gestoken. Deze gang van zaken kan hier en daar tot geweeklaag leiden, maar het zou voor het gewest, dat niet de grote hefbomen in handen heeft om op de huidige situatie in te spelen, totaal zinloos geweest zijn om maatregelen te nemen zonder te weten in welk algemeen kader het die moest inpassen. De financiële mogelijkheden van het gewest, die door de aanpak van de gezondheidscrisis al waren verzwakt, zijn niet onbeperkt. We moeten de beschikbare middelen zo doordacht en efficiënt mogelijk gebruiken. 

Vandaag hebben we duidelijk onderbouwde keuzes gemaakt om onze inwoners, onze bedrijven en onze verenigingen de energiecrisis het hoofd te helpen bieden.

(…)

Om het vervolg te lezen, download de algemene beleidsverklaring

Brusselse regering plaveit verder aan weg naar structureel begrotingsevenwicht

budget22

Brusselse regering plaveit verder aan weg naar structureel begrotingsevenwicht

persbericht

6 oktober 2022

De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over haar begroting voor 2023. Hierbij heeft ze een evenwicht gevonden tussen een stapsgewijze terugkeer naar het structureel evenwicht zoals dit in de meerjarenbegroting is gepland, en haar plicht om kwetsbare Brusselaars, bedrijven, de non-profitsector en lokale besturen te ondersteunen in hun energiekosten.

 

Stapsgewijze terugkeer naar het structureel evenwicht 2024 zoals gepland in meerjarenbegroting

Aan de inkomstenzijde is er een groei van ruim 200 miljoen euro door een stijgende federale dotatie en betere inkomsten van de personenbelasting en diverse gewestelijke belastingen. De regering doet dit jaar een extra besparingsinspanning van ongeveer 150 miljoen euro. Met OPTiris werkt de regering aan de reorganisatie van haar administratie. De gestegen energiekosten voor de gewestelijke instellingen, voornamelijk bij de MIVB, zullen voor 100 miljoen euro opgevangen worden in de buffer van de onderbenutting. Voor de gestegen energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s legt de regering een provisie aan van 200 miljoen euro. Ook voor de verdere opvang van Oekraïense vluchtelingen is er in een provisie van 50 euro voorzien.

Verlaging van de ministeriële vergoedingen met 8%

In deze periode van energiecrisis is de Brusselse regering overeengekomen om de ministeriële vergoedingen met 8% te verlagen. Deze beslissing treedt in voege vanaf 1 januari 2023.

Kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer

Om de betaalbaarheid van het openbaar vervoer te behouden zullen de MIVB-tarieven niet geïndexeerd worden. Daarnaast worden de tarieven voor 65+’ers verlaagd om het openbaar vervoer ook voor hen betaalbaarder te maken. Tevens worden er middelen voorzien om het MIVB-aanbod in 2023 verder uit te breiden zoals de verhoging van de frequenties en verbetering van bepaalde lijnen. Ook zijn er oplossingen gevonden om de extra kosten van de gewestelijke operatoren als gevolg van de crisis in de energie- en materiaalprijzen te dekken. Voor mobiliteit wordt dezelfde koers voor de investeringen behouden. Er wordt een budget voorzien om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, als antwoord op de klimaatcrisis en de torenhoge energieprijzen.

Energie: beschermen en de transitie versnellen

Voor de gestegen energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s legt de regering een provisie aan van 200 miljoen euro. Het federaal niveau concentreert zijn financiële steun grotendeels bij de gezinnen, onder meer via het uitgebreid tarief (27 % van de Brusselse gezinnen) en de BTW-vermindering, terwijl bij het Gewest sterker de nadruk ligt op de ondernemingen en de non-profitsector.  Toch zorgt de regering voor een aanvulling bij de steun aan de gezinnen met een uitzonderlijke bijdrage aan de OCMW’s. Parallel daarmee wordt een reeks maatregelen getroffen om alle doelgroepen te begeleiden naar een transitie van energie, leefmilieu en economie, waaraan de nood zich sterk doet gevoelen gezien de uitdagingen waarmee we vandaag te maken hebben.

De energiecrisis brengt veel zelfstandigen en KMO’s in economische moeilijkheden. Daarom heeft de Brusselse regering beslist tot een rechtstreekse steun aan de ondernemingen, waarvoor een bijkomend bedrag van 120 miljoen euro is vrijgemaakt. Parallel daarmee wordt momenteel gewerkt aan nieuwe premies, leningen en begeleidingsmaatregelen waarmee de transitie van de ondernemingen kan worden versneld zodat ze minder afhankelijk worden van de schommelingen van de energieprijzen.

In 2023 legt de Brusselse regering een provisie aan van ruim 26 miljoen euro met het oog op een mechanisme om een deel van de meerkosten te dekken die verbonden zijn aan de verhoging van de energiefacturen in de sectoren die afhangen van het Gewest, de GGC, de COCOF en de VGC.  Het overleg over de wijze waarop deze middelen toegewezen zullen worden, loopt verder.

De Brusselse regering heeft een bijkomend bedrag van 18 miljoen euro vrijgemaakt om de huidige dynamiek te kunnen opvangen en de ondersteuningsinstrumenten te versterken die worden aangereikt door Renolution. Deze bijkomende bedragen versterken verder de bestaande steunmaatregelen (Homegrade, Netwerk Wonen, Facilitator Duurzame Gebouwen) en de grote financiële steunmaatregelen (premies en Ecoreno-lening) waarop alle Brusselse eigenaars en profit- en non-profitsectoren een beroep kunnen doen. Voor Renolution, de Brusselse strategie voor de renovatie van gebouwen, wordt tegen 2023 100 miljoen euro toegekend.

De wijken opknappen die daar het meest aan toe zijn 

De Brusselse Regering bevestigt de middelen die worden ingezet voor stadsvernieuwing: er wordt 66 miljoen euro besteed aan de vernieuwing van de wijken, onder meer door middel van renovatiepremies. Deze middelen zullen in 2023 ook dienen om via de wijkcontracten collectieve initiatieven te steunen die inzetten op een betere energieperformantie van gebouwen.

De mensen beschermen die dat het meest nodig hebben

De Brusselse OCMW’s zijn een essentiële schakel in het geheel van steunmaatregelen voor alle gezinnen die het Gewest heeft ingevoerd. Sinds 2022 krijgen de Brusselse OCMW’s in het kader van de GGC-begroting 10 miljoen euro extra om te kunnen voorzien in de uitzonderlijke maatschappelijke behoeften die zijn ontstaan door de stijging van de energieprijzen. Daarvoor is een bijkomend bedrag van 20 miljoen euro voorzien in de begroting 2023. Deze steun geldt voor alle Brusselse gezinnen die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen, zonder inkomensvoorwaarde. Met dit bedrag kunnen ook de teams van maatschappelijke werkers bij de OCMW’s versterkt worden die vandaag onder grote druk staan. 

Het arbeidsvolume handhaven en het aantal werkende Brusselaars verhogen

Om het arbeidsvolume te handhaven, heeft de Brusselse regering haar middelen voor het dienstenchequebeleid met 13 miljoen verhoogd. Met een totale begroting van 250 miljoen krijgen de werknemers in de sector, voornamelijk vrouwen, de garantie dat zij hun baan behouden. Ook werd 5 miljoen euro extra vrijgemaakt om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Tegelijkertijd heeft de regering 12 miljoen euro vrijgemaakt voor een werkgelegenheidsplan ter ondersteuning van de ontwikkeling van de vaardigheden van Brusselse werkzoekenden. Dit gebeurt in de vorm van een verplichte competentiebalans en de noodzaak om een door de langdurig werkzoekende gekozen opleiding te volgen.

Daarnaast wordt 2 miljoen euro gebruikt voor de uitvoering van een plan om het aantal niet-ingevulde jobs in het Brussels Gewest terug te dringen.

Om te voorkomen dat banen verloren gaan in de sector sociale economie, een bevoorrechte partner voor de opleiding en tewerkstelling van mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, wordt 6,3 miljoen euro extra uitgetrokken voor hun begeleiding, opleiding en integratie.

Nog steeds met het oog op het behoud en de toename van de werkgelegenheid in het Brussels Gewest worden de geco-posten volledig geïndexeerd, dankzij een extra budget van 15 miljoen euro. Het gaat om de tewerkstelling van meer dan 7.000 Brusselaars.

800.000 zal worden gebruikt om op maat gemaakte, korte en innovatieve opleidingen te creëren die beantwoorden aan de behoeften van de arbeidsmarkt en aan nieuwe vaardigheidseisen. In dit verband zal prioriteit worden gegeven aan alternerende opleidingen.

Ten slotte is ook 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de opening van twee nieuwe kinderdagverblijven voor de opvang van kinderen van werkzoekenden in opleiding of tijdens hun zoektocht naar werk.

Plaatselijk Besturen ondersteunen in de energiecrisis

Plaatselijke besturen krijgen, net als wij allemaal, te maken met een explosie van energiekosten. Om hen te steunen heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen een uitzonderlijk budget van 15 miljoen euro gekregen. Dit bedrag komt bovenop de 8,1 miljoen die verband houden met de indexering van 2% van de Algemene Dotatie aan de Gemeenten. In totaal wordt 23,1 miljoen euro extra toegekend aan de 19 Brusselse gemeenten.

Steun aan Brusselse gezinnen

Het is bewezen dat het beleid inzake de gezinsbijslagen de beste manier is om kinderarmoede te bestrijden. De Brusselse Regering heeft daarom de 100% indexering van de bedragen van de gezinsbijslagen gehandhaafd en het budget met 14 miljoen euro verhoogd opdat ook Oekraïense vluchtelingenkinderen ervan kunnen profiteren in het Brussels Gewest.  

Een huurprijsindexering gebaseerd op de EPB

De Brusselse regering heeft ook ingestemd met een herziening van de berekening van de huurprijsindexering in het Brussels Gewest: het indexeringspercentage voor de huurprijzen zal voortaan variëren naargelang de energieprestatie van de woning in kwestie. Voor woningen met een EPB-certificaat van klasse A, B, C of D zal de indexering voor 100% mogen worden toegepast. Voor woningen met een EPB-certificaat van klasse E, d.w.z. meer dan 60.000 woningen, zal de indexering voor 50% mogen worden toegepast en voor woningen met een EPB-certificaat van klasse F of G, d.w.z. meer dan 140.000 woningen, zal de indexering worden geblokkeerd. Deze maatregel geldt voor een periode van 12 maanden en kan door de regering verlengd worden in functie van de sociaaleconomische context. Bovendien zal geen indexering van de huur mogelijk zijn, indien de huurovereenkomst niet is geregistreerd en indien het gehuurde goed geen EPB-certificaat heeft.

Bijkomende middelen voor de uitvoering van het Noodplan voor Huisvesting 

De extra middelen voor het Noodplan voor Huisvesting zijn bevestigd: er komt 25 miljoen euro bovenop de 35 miljoen euro die al zijn uitgetrokken voor de huurtoelage en de herhuisvestingstoelage, de socialisering van de gemeentelijke en OCMW-woningen en de versnelde productie van sociale woningen.

Wat de uitbouw van het aanbod van betaalbare woningen betreft, start het Woningfonds met de bouw van de 466 woningen van het Klaverwijk-project in Anderlecht, waarbij nieuwe woningen tegen een gematigde huurprijs worden verhuurd en tegen kostprijs worden verkocht.

Versnelde energierenovatie van sociale woningen

Om een antwoord te bieden op de energiecrisis, wordt in een bijkomende provisie van 10 miljoen euro voorzien bovenop de middelen die elk jaar worden uitgetrokken voor de renovatie van sociale woningen (90 miljoen euro).

Met deze bijkomende enveloppe kan de BGHM de energierenovatie van sociale woningen versnellen, en wordt onder meer dubbele beglazing geplaatst in sociale woningen die daar nog niet over beschikken. 

Uitbouw van het kredietaanbod van het Woningfonds

Het Woningfonds zal over bijna 18 miljoen euro beschikken om het aanbod van Ecoreno-kredieten voor particulieren (consumenten- en hypothecaire leningen) uit te bouwen en een specifiek krediet  voor rechtspersonen in te voeren dat onder meer aan mede-eigenaars kan worden aangeboden. 

Kwalitatieve en efficiënte stedenbouw

Het Brussels Gewest zal haar grote inspanningen om de stad verder te transformeren naar een stad op mensenmaat in volle vaart verderzetten door in te zetten op het kwalitatiever en efficiënter maken van stedenbouwkundige regelgeving en procedures. De stedenbouwkundige richtlijnen voor alle gebouwen, straten en pleinen worden volledig herdacht met de levenskwaliteit van de Brusselaars centraal en de vergunningsprocedures worden gedigitaliseerd.

Een sterke internationale positie

Het Brussels Gewest zet ook volop in op haar internationaal imago. In 2023 zal een internationale citymarketingcampagne gelanceerd om Brussel internationaal te positioneren. 2023 wordt ook hét Art Nouveau jaar, dit evenement zal bezoekers van over de hele wereld naar Brussel brengen. En tot slot zal in mei volgend jaar de ‘Brussels Urban Summit’ plaatsvinden. Aan dit grote internationale congres zullen beleidsmakers, experten en civil society uit meer dan 350 grootsteden deelnemen.

Een performant brandweerkorps

Het Brussels Gewest investeert in haar bandweerkorps. Zo komen er nieuwe voertuigen en worden de kazernes in Anderlecht en Elsene grondig gerenoveerd. De bouw van een nieuwe hoofdkazerne wordt voorbereid. Daarnaast worden ook de acties opgedreven op agressie tegen hulpverleners aan te pakken in samenwerking met de politie.

Dit akkoord is het resultaat van een evenwicht tussen budgettaire verantwoordelijkheid, het behoud van de voor de legislatuur vastgestelde doelstellingen en de uitvoering van steunmaatregelen voor de Brusselaars”, besluit Minister-President Rudi Vervoort.

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz is tevreden met het werk dat de hele regering heeft geleverd: “We zijn er met onze regeringsploeg binnen de vooropgestelde tijd in geslaagd om onze begroting op te stellen. We hebben daarbij de uitgaven dusdanig onder controle weten te houden dat het tegen het einde van de legislatuur mogelijk is opnieuw een evenwicht te bereiken. En tegelijk zijn we erin geslaagd om onze overeengekomen stedelijke investeringen in mobiliteit, huisvesting, werk, economie, klimaatbeleid en welzijn verder te kunnen uitrollen.”

Deze begroting zal eind november in het Brussels parlement uitgebreid worden besproken en ter goedkeuring voorgelegd.

Oekraïense vluchtelingen: de projecten voor tijdelijk verblijf in het Brussels Gewest krijgen verder vorm!

ukraine

Oekraïense vluchtelingen: de projecten voor tijdelijk verblijf in het Brussels Gewest krijgen verder vorm!

persbericht

6 oktober 2022

De Brusselse gewestelijke werkgroep die werkt aan tijdelijke oplossingen om Oekraïense vluchtelingen onderdak te verlenen, kan onmiskenbare resultaten voorleggen: tot nu toe zijn in het Brussels Gewest vijf collectieve opvangcentra geopend waar in totaal 318 mensen verblijven. Eind oktober openen vier nieuwe gebouwen de deuren, waarmee de totale verblijfscapaciteit in het Gewest op 556 bedden komt. Als alle werkzaamheden zijn afgerond die voor 2022 gepland stonden, hebben daarmee eind december in totaal 1.600 mensen een tijdelijk onderkomen.

Begin september stonden in Brussel 8500 Oekraïners met een tijdelijk beschermingsstatuut geregistreerd. Tegen het einde van het jaar worden opnieuw vluchtelingen verwacht. Het Gewest vertrouwt op CELEVAL voor een juiste raming van het aantal mensen dat we kunnen verwachten. Na de noodopvang is het belangrijk dat deze mensen aansluiting vinden bij onze maatschappij, maar dat vereist begeleiding naar zo duurzaam mogelijke huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, werk en onderwijs. De Brusselse gewestelijke werkgroepen hebben voor al deze aspecten gestructureerde acties opgezet en doen voor de uitvoering van hun taken ook een beroep op vele privépartners, verenigingen en gemeenschappen. De Oekraïense vluchtelingen zelf zijn bij de hele ontwikkeling en uitvoering van de strategie betrokken.

Ook al voorziet het verblijfsaanbod op de markt stilaan enigszins in de behoeften van een deel van de nieuwkomers, toch was het de solidariteit van de vele Brusselaars die Oekraïense vluchtelingen thuis hebben opgevangen – en dat nog steeds doen – die essentieel bleek. De gewestelijke instellingen van hun kant bekeken alle mogelijke manieren om verblijfplaatsen te creëren (hotels, kantoren, collectieve voorzieningen, enz.) en de gemeenten werkten met steun van het Brussels Gewest en de diensten van Bruss’help aan de begeleiding van de burgers die onderdak verzorgen en de opgevangen mensen.

Daartoe richtte het Gewest het gewestelijk platform “BeMyGuest” op, waar burgers hun accommodatieaanbod kunnen aanmelden en de gemeenten dit aanbod koppelen aan de vraag naar accommodatie. Om deze solidariteit te schragen heeft het Gewest gezorgd voor een juridisch instrumentarium (gestandaardiseerde overeenkomst voor tijdelijke huisvesting, samenlevingscontract, gratis nummer, enz.) en schiep het een kader voor de financiële bijdragen van het opgevangen publiek.

Na deze collectieve inspanning van meerdere maanden ziet de gewestelijke werkgroep die zich toelegt op het zoeken naar tijdelijke verblijfsoplossingen resultaat: op het vlak van collectieve huisvesting zijn ondertussen vijf collectieve verblijfscentra in het Brussels Gewest operationeel, waar samen 318 personen zijn ondergebracht. Het gaat om vier hotels en een geconverteerd kantoorgebouw waarvan de capaciteit nog wordt uitgebreid.

Tegen eind oktober openen vier nieuwe gebouwen de deuren, wat de totale verblijfscapaciteit in het Gewest op 556 bedden brengt. Nog vóór eind december 2022 moeten de werken die vandaag in uitvoering zijn verblijfruimte bieden aan in totaal 1600 mensen, onder meer in één van de 150 tijdelijke verblijfsmodules die de werkgroep voorziet.

De Brusselse overheidsinstellingen die een rol spelen bij het creëren van huisvesting (BGHM, Citydev.brussels, MSI, Urban, GOB en BMA) zijn sterk betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe verblijfplaatsen en het welslagen van het project staat of valt met de voortzetting van de lopende samenwerkingsverbanden, zeker daar waar de overheid en de privé de handen in elkaar hebben geslagen.

Diezelfde werkgroep zorgde er ook voor dat begin oktober een iets atypischer project de deuren kon openen in een gebouw dat de projectontwikkelaar Alides ter beschikking stelt. Het is een gemeenschapscentrum dat het in de steigers staande collectieve verblijfsaanbod verbreedt met gemeenschapsruimten beheerd door de vluchtelingen zelf. Ze leggen zich toe op het verspreiden van waardevolle informatie voor de vluchtelingen, er wordt naar het publiek geluisterd en de mensen worden vervolgens verdergeholpen naar gespecialiseerde diensten van het Gewest, specifieke behoeften worden in kaart gebracht en ze worden wegwijs gemaakt in de verschillende administraties met behulp van mobiele vluchtelingenteams, er wordt Frans en Nederlands aangeleerd, Oekraïense studenten die het moeilijk hebben krijgen begeleiding, ouders, alleenstaande moeders en vrouwen en tieners die het moeilijk hebben worden er begeleid. Het centrum voorziet ook in gratis multifunctionele zalen voor maatschappelijke evenementen waartoe leden van de gemeenschap het initiatief nemen. Het centrum wordt beheerd door het Vluchtelingencomité Ukrainian Voices. Alides stelt de gewestelijke werkgroep ook een gebouw ter beschikking waar tegen december 2022 een honderdtal personen opgevangen kan worden.

Rudi Vervoort, Brussels Minister-President: “Ik vind de solidariteit die de Brusselse bevolking betoont bij de opvang van Oekraïense burgers in deze ongekende en moeilijke context ongelooflijk. Ik wil graag beklemtonen dat het doorzettingsvermogen dat we hebben gezien bij het opzetten van het tijdelijk gebruik essentieel is geweest in de aanpak van deze crisis en in vele opzichten een voorbeeld mag zijn. Laten we hopen dat de vruchtbare samenwerking die hiervoor in meerdere vormen met de privésector is tot stand gebracht een aanzet kan zijn voor andere projecten die het Gewest en zijn inwoners in de toekomst ten goede zullen komen.”

Jonas Hatem, coördinatie Oekraïne voor de Brusselse Regering: “De benadering van Brussels helps Ukraine is zeer vernieuwend. Het gebruik van leegstaande gebouwen en braakliggende gronden en goederen die voor herontwikkeling in aanmerking komen, heeft meerdere positieve effecten: het voorkomt natuurlijk leegstand en de overlast die daarmee gepaard kan gaan, zowel voor de overheid als voor de betrokken vastgoedpartijen. Maar tegelijk vinden bij het beheer van deze humanitaire crisis de Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderdak en ondersteuning, wat hen helpt bij hun integratie in het Brusselse weefsel.”

Rikkert Leeman, CEO van Alides: “De mens en zijn welzijn staan centraal in de waarden van Alides en nemen een prominente plaats in bij al onze initiatieven. Het Brussels Gewest staat voor bijzondere uitdagingen en als projectontwikkelaar is het ook voor een deel onze rol om die te vatten en erop in te spelen door projecten te ontwikkelen die op een duurzame manier zinvol zijn voor toekomstige gebruikers en bewoners. Het feit dat wij het gebouw aan de Montoyerlaan ter beschikking te stellen van de opvangdiensten voor Oekraïense vluchtelingen sluit daarbij naadloos aan.”

Alphonse Munyaneza, Agentschap van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (HCR): “Voor het UNHCR is het duidelijk dat de nooit eerder geziene participatie van Oekraïense vluchtelingen en hun gemeenschaps­structuren in de operationele aanpak van het Brussels Gewest een baanbrekend gegeven is in Europa. Deze concrete, nauwe betrokkenheid heeft ongetwijfeld de kwaliteit van de respons en van de dialoog over de planning, de uitvoering en de real-time herevaluatie van deze respons verbeterd. Het UNHCR heeft alle lof voor de inspanningen van het Brussels Gewest en vraagt het Gewest om door te gaan met deze aanpak die versnellend werkt voor de mechanismen die leiden tot integratie en waarbij de vluchtelingen vanaf het begin zelf het voortouw mochten nemen op weg naar die integratie.”

Het Brussels Huis van het Autisme krijgt een plek in Usquare.brussels!

usquare

Het Brussels Huis van het Autisme krijgt een plek in Usquare.brussels!

persbericht

29 september 2022

Vandaag zette de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort het licht op groen voor de vestiging van het geplande Autismehuis in volle stad, op de site van de voormalige kazernes. Het project is toevertrouwd aan de MSI die als opdracht meekrijgt het Huis van het Autisme in te richten als deel van de nieuwe wijk Usquare.brussels in Elsene.

De uitvoerbaarheidsstudie is uitgevoerd door het onderzoekscentrum ACTE van de ULB aan de hand van een participatieve methodologie waarbij betrokken belanghebbenden zoals verenigingen, mensen met een autismespectrum­stoornis zelf, hun gezinnen, de medische en beroepssector e.d. een grote bijdrage hebben geleverd. Het Brussels Huis van het Autisme kreeg drie prioritaire opdrachten: Begeleiding en ondersteuning, Opleiding, Recreatie en ontmoetingen. 

Bij de ontwikkeling van Usquare.brussels dient zich een unieke kans aan voor de vestiging van het Brussels Huis van het Autisme. Het is een locatie die uitstekend lijkt te beantwoorden aan de verwachtingen van de sector zoals die zijn geformuleerd tijdens de uitvoerbaarheidsstudie. Dit project komt ook tegemoet aan de wens van de Regering en de Gemeenschapscommissies om een inclusiever gehandicaptenbeleid te voeren.

De voorgestelde site bevindt zich op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat (in het groen aangeduid op het plannetje). Recht ertegenover komt een grote groene ruimte. Dit project kan zorgen voor een echte interactie met de andere actoren op de site.

Op de vooropgestelde locatie staat vandaag een te renoveren gebouwengeheel met een totale bovengrondse vloeroppervlakte van ongeveer 1.035 m².

Weldra wordt een projectleider aangesteld die de opdracht krijgt het hele project leven in te blazen aan de hand van een gefaseerde planning voor de verschillende te programmeren opdrachten.

Hiermee bevestigen Minister-President Rudi Vervoort en zijn regeringspartners hun gezamenlijke wil om vaart te maken met de verwezenlijking van het Brussels Huis van het Autisme.

“Door de beschikbare ruimte en de ligging van de gebouwen kunnen we hier een ontmoetings- en verbindingsplek creëren in een aangename, niet medische omgeving. De band met de universiteiten zal hier sterker worden maar we gaan evenzeer werken aan synergieën met alle andere gebruikers van de site”, aldus Minister-President Rudi Vervoort. “We sturen in dit dossier resoluut aan op een inclusieve en daadkrachtige aanpak en op een grote zichtbaarheid van het project. Het is onze ambitie om Autisme een plaats te geven midden in de stad”, aldus nog Rudi Vervoort.

Voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voorgelegd aan de Brusselse regering

hotels étoiles

Voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voorgelegd aan de Brusselse regering

persbericht

29 september 2022

Vandaag werd op initiatief van minister-president Rudi Vervoort een voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voor een eerste lezing voorgelegd aan de Brusselse regering. Die tekst moet in de plaats komen van de ordonnantie van 8 mei 2014, die momenteel van kracht is.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het toerisme, had beloofd om de ordonnantie van 2014 te evalueren. Daarom vond overleg plaats met verscheidene betrokken partijen die met deze wetgeving te maken krijgen, meer bepaald vertegenwoordigers van de verblijfssector, de 19 Brusselse gemeenten, Brulocalis, de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), huurders- en eigenaarsverenigingen, de minister van huisvesting en tot slot ook enkele spelers die fungeren als tussenschakel, zoals bijvoorbeeld platformen.

De strijd tegen de concurrentie opvoeren

Vervolgens besloot de minister-president om de ordonnantie aan te passen. Op die manier voert hij uit wat de regering in de algemene beleidsverklaring van 2019 had afgesproken, namelijk de ordonnantie van 2014 evalueren zodat zij, indien nodig, haar strijd tegen de concurrentie tussen de toeristische verblijfssector en de woonmarkt zou kunnen opvoeren.

Het registratiesysteem blijft behouden

De regeling in verband met de registratie van de toeristische verblijfsactiviteit blijft behouden. Dat betekent concreet het volgende: iedereen die op de markt tegen betaling een plaats aanbiedt waar mensen gedurende niet meer dan 90 opeenvolgende dagen kunnen verblijven zonder dat ze er wonen of gehuisvest zijn, moet zijn activiteit registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. De toeristische verblijfsvestiging moet vóór het opstarten van de activiteit geregistreerd worden. 

Vereenvoudigde en aangepaste procedures

Een paar zaken werden vereenvoudigd of aangepast. Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar de lijst is niet volledig:

 • Eén van de versoepelingen houdt verband met de instemming van de mede-eigenaars die zonder formeel verzet kan worden verkregen, nadat de uitbater hen daarvan in kennis heeft gesteld. Dat moet tijdswinst opleveren voor de uitbater.
 • Het systeem van de brandveiligheidsattesten werd afgestemd op de regeling die bestaat voor de rusthuizen. Het zal voortaan ook mogelijk zijn om afwijkingen aan te vragen, zonder dat die aanvraag hoeft te kaderen in een vooraf ingestelde beroepsprocedure tegen een weigeringsbeslissing van de burgemeester.
 • Er wordt een tijdelijk brandveiligheidsattest ingevoerd, zodat er in afwachting van de uitvoering van kleine werken om het pand in overeenstemming te brengen met de normen alvast met de uitbating kan worden begonnen.
 • Door de regering erkende instellingen zullen vereenvoudigde controleattesten kunnen uitreiken. Dat moet de brandweer werk besparen en een snellere behandeling van de dossiers mogelijk maken.
 • De geldigheidsduur van de brandveiligheidsattesten wordt verlengd tot acht jaar (in plaats van vijf jaar).

Met de voorafgaande registratie worden meerdere doelstellingen nagestreefd:

 • De toegang tot wonen beschermen. Door de toeristische verblijfsactiviteit te reglementeren, beperken we de gevolgen van de terbeschikkingstelling van panden aan consumenten, waardoor die tijdelijk of voorgoed verdwijnen van de huurwoningmarkt. 
 • De uitbaters beschermen door de procedures eenvormig en eenvoudiger te maken om ongelijke behandeling te voorkomen en door te zorgen voor een transparantere verwerking van de dossiers.
 • De nieuwe uitbaters beschermen: het vooronderzoek van een aantal zaken moet toekomstige uitbaters behoeden voor investeringen die nodeloos blijken te zijn of andere verplichtingen meebrengen, doordat ze bijvoorbeeld niet voldoen aan de voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP). 
 • De afnemers van de diensten beschermen, onder meer op het vlak van brandveiligheid.  
 • De levenskwaliteit van de bewoners en omwonenden beschermen door te controleren of de uitbating strookt met de goede plaatselijke aanleg en op die manier te vermijden dat er in woonwijken economische activiteiten komen die amper verenigbaar zijn met de woonfunctie.

“Deze nieuwe ordonnantie zal ons toelaten de huidige wetgeving te verbeteren. Zij maakt het mogelijk om de “gewone” woonfunctie en de afnemers van de diensten (op het vlak van veiligheid) beter te beschermen, de levenskwaliteit van de bewoners te beschermen, het imago van Brussel te vrijwaren en de concurrentie in de sector te reglementeren, maar ook om de toekomstige uitbaters te beschermen”, aldus Rudi Vervoort, die als minister-president bevoegd is voor het toerisme.

Het voorontwerp van ordonnantie zal na de eerste lezing door de regering ter advies worden voorgelegd aan Brupartners (de Economische en Sociale Raad van het Brussels Gewest), Brulocalis en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van basisprogramma voor het zevende Stadsvernieuwingscontract in de wijken rondom het Zuidstation op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel

perspective.brussels

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van basisprogramma voor het zevende Stadsvernieuwingscontract in de wijken rondom het Zuidstation op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel

Persbericht

15 september 2022

In april 2021 besliste de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de uitwerkingsfase van het Stadsvernieuwingscontract ‘Rondom het Zuidstation’ (SVC 7) op te starten. Na een jaar studiewerk stemt zij vandaag in met het ontwerpprogramma dat voorziet in de operationele perimeter, de wijkdiagnose, de beschrijvende fiches van de verschillende geplande operaties en acties, het globaal financieel en operationeel plan en met een milieueffectenrapport. Het ontwerp van basisprogramma wordt in de loop van de maand oktober 2022 aan een openbaar onderzoek onderworpen, zodat het definitief kan worden goedgekeurd in het voorjaar van 2023. Het Stadsvernieuwingscontract gaat het programma financieren ten belope van 22 miljoen euro.

De zone van het Zuidstation, die gebukt gaat onder een gebrek aan investeringen in het verleden, staat voor grote uitdagingen.  Dat maakt het echter ook tot een uitgelezen gebied om de hefbomen van de stedelijke herwaardering in te zetten. De buurt wordt gekenmerkt door indrukwekkende gebouwen en lanen zoals het Zuidstation en de kleine ring die breuklijnen vormen in het stedelijk landschap, wat de openbare ruimte weinig aantrekkelijk maakt. Bovendien ontbreekt het de perimeter aan buurtdiensten en openbare voorzieningen. Toch liggen hier tal van mogelijkheden om een gemengde wijk tot stand te brengen met impulsen voor de bouw van woningen (in de eerste plaats openbare huur- en koopwoningen van sociale aard, woningen gelijkgesteld met sociale woningen en middenklasse­woningen).

Het ontwerpprogramma van het SVC 7 ontrolt zich op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel:

 • het ligt rond het Zuidstation en de vierhoeken, het kruispunt Stalingrad / Poincaré / Europaesplanade en invalswegen als de Veeartsen-, Frankrijk- en Barastraat;
 • de publieke middelen die in het programma van het SVC 7 worden vrijgemaakt, zijn samengebracht in drie ontwikkelingsreeksen rond:
 • de Europaesplanade,
 • het hart van het station,
 • het Tweestationspark.

Deze reeksen worden aangevuld met transversale operaties en acties gericht op de maatschappelijke samenhang over heel de perimeter van het SVC.

De uitdagingen en prioriteiten verbonden aan het programma van het SVC 7 spreken voor zichzelf, met name:

 • de aandacht toespitsen op de inrichting van de openbare ruimte en op het vernieuwingspotentieel daarvan
 • de wijk laten aansluiten op het groene en blauwe netwerk op schaal van het Gewest
 • ingrijpen in de bestaande gebouwenstructuur en ruimte vinden om in de vastgestelde behoeften te voorzien, met name in verband met woningen en openbare voorzieningen
 • een antwoord formuleren op de sociale- en gezondheidsproblematiek die samenhangt met de grote armoede ter plaatse en de daklozenproblematiek
 • inspelen op bijkomende vraagstukken zoals de toegang tot de gezondheidszorg en de regeneratie van het plaatselijk economisch weefsel.

Het studiebureau dat is aangesteld om dit programma uit te werken, samen met perspective.brussels en urban.brussels en de twee besturen bevoegd voor de stadsvernieuwingscontracten, hebben samen een ambitieus programma uitgetekend. Het globaal programma wordt geraamd op 68,5 miljoen euro en omvat een veertigtal operaties. Het Stadsvernieuwingscontract financiert het programma voor 22 miljoen euro. Andere financieringsbronnen zijn overigens al gevonden.

De kernactiviteiten van dit ontwerpprogramma kunnen worden samengebracht in drie grote thema’s:

 • de verbetering en herkwalificatie van de openbare ruimten, en dan met name de Europaesplanade, de Overdekte Straat en de ruimten die momenteel worden gebruikt voor de graafwerkzaamheden op de werf voor de aanleg van metrolijn 3;
 • de aanleg van een nieuw park in de Veeartsenstraat / Tweestationsstraat;
 • de bouw van buurtvoorzieningen (een sportpool en een zorgpool in de kleine vierhoek en een opvang- en verblijfsruimte voor NBM langs de Zuidlaan).

De Zuidwijk lijdt al langer onder uitblijvende overheidsinvesteringen” stelt Minister-President Rudi Vervoort.” Met het stadsvernieuwingscontract hebben we een instrument in handen om op de vele behoeften van deze wijk in te spelen. Uit het openbaar onderzoek over het ontwerp-RPA Zuid kwamen opmerkingen naar voren over thema’s als dichtheid, de weinig kwalificerende openbare ruimte en het ontbreken van groene ruimten en buurtvoorzieningen. Het SVC 7 is alvast een eerste operationeel antwoord op deze bekommernissen van de burgers. ”

Ook de Stad Brussel en de gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht zijn blij met de goedkeuring van het ontwerp van basisprogramma voor het SVC 7.

Ondertussen gaat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verder met de uitwerking van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Zuidwijk vanuit de wetenschap dat deze opdracht ten gronde en met overleg moet worden uitgevoerd, los van enige tijdsdruk afkomstig van de vastgoeddynamiek. Gezien de input tijdens het openbaar onderzoek en de nog onzekere impact van de COVID-pandemie op de kantorenmarkt (in een wijk die zeer gevoelig is aan deze problematiek) vereist de uitwerking van deze planningstool verdere inspanningen, wat de goedkeuringstermijnen ervan onvermijdelijk zal verlengen. 

Om een kader te verschaffen voor de aanhoudende vastgoeddynamiek houdt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vast aan een aantal ontwikkelingsprincipes (gemengdheid, een aanvaardbare dichtheid, kwaliteit en toegankelijkheid van openbare ruimten) ter ondersteuning van urban.brussels bij de beoordeling van wat een goede lokale aanleg inhoudt.

“In het RPA Zuid zal rekening gehouden worden met de adviezen die zijn uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek en met de evolutie van de behoeften sinds 2016. Voor Perspectieve begint nu een tijd van aanpassingen maar dat verhindert geenszins dat de vergunningsaanvragen voor projecten in deze zone verder worden ingediend. De zone Zuid kan als internationale toegangspoort tot Brussel nu echt niet langer wachten en heeft dringend behoefte aan een grondige opknapbeurt. Vandaag heeft de Regering de bakens voor de herontwikkeling van de wijk uitgezet. Wij gaan deze nu gebruiken in de projectvergaderingen en bij het onderzoek van de aanvragen door Urban om de vooropgestelde inrichting van de wijk op koers te houden” aldus Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

Met de goedkeuring van SVC 7 en de bijhorende krachtlijnen herbevestigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ambities voor de wijk rond het Zuidstation.

Groen licht voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten in Sint-Jans-Molenbeek en in Stad Brussel

contrats axe ilot

Groen licht voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten in Sint-Jans-Molenbeek en in Stad Brussel

Persbericht

8 september 2022

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort bevoegd voor stadsvernieuwing, zet de Brusselse Regering het licht op groen voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten (AHC) in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel. In totaal wordt een bedrag van 10 miljoen euro uitgetrokken voor de centrumwijken minder dicht en groener te maken. 

De minister-president had eerder al laten verstaan dat hij in alle onderdelen van de ruimtelijke ordening centrale aandacht wil laten uitgaan naar het leefmilieu. “Om daar snel werk van te kunnen maken, heb ik voor deze eerste reeks as- en huizenblokcontracten een duidelijk streefdoel vooropgesteld, namelijk: de binnenterreinen van de huizenblokken aanpakken door ze minder dicht en meer doorlaatbaar te maken,” stelde Rudi Vervoort donderdag. 

In die context bepaalde de oproep tot kandidaturen dat de voorgestelde sites gelegen moesten zijn in zones waar zich vandaag te weinig groene ruimten bevinden die toegankelijk zijn voor het publiek. In deze probleemzones zijn plaatsen vastgesteld waar de ontwikkeling van groene ruimten en van een vergroeningsdynamiek prioritair zijn om de gevolgen van de klimaatopwarming en het warmte-eilandeffect tegen te gaan en de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren. 

De Stad Brussel gaat aan de slag met een project in het huizenblok “Krakeel”

Dit deel van de Marollenwijk ligt in een zone met een tekort aan groene ruimten. Hier zijn vele sociale en stedenbouwkundige problemen geconcentreerd, wat dit territorium sterke groeimogelijkheden biedt voor een as- en huizenblokcontract: sterk gemineraliseerde ruimten, een gebrek aan groen en biodiversiteit, de afwezigheid van een globaal landschapsproject, een mank lopende benutting van de openbare ruimte… 

De doelstellingen zijn:

 • een heraanleg van de openbare ruimte met veel nieuw groen binnenin de huizenblokken;
 • de ontdichting binnenin de huizenblokken met meer ruimte in volle grond om de biodiversiteit te vergroten, het regenwater ter plaatse te laten insijpelen en daarmee het warmte-eiland af te bouwen;
 • doorsteektrajecten voor voetgangers en fietsers aanleggen doorheen het huizenblok om dit te ontsluiten; 
 • sensibiliserings- en participatieacties ondersteunen die streven naar een betere doordringbaarheid en een vergroening van de bodem, een betere leefbaarheid en meer welgevoelen.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek gaat zich toeleggen op de ontdichting van het huizenblok en de as “Kortrijk Oostende”

Dit huizenblok vlakbij het Weststation is vandaag nagenoeg volledig volgebouwd en de zeldzame binnenkoeren zijn voor het overgrote deel sterk gemineraliseerd, wat het tot één van de dichtste blokken maakt van de hoofdstad en van de sector “Zwarte Vijvers”, die al een bezettingsgraad heeft van 83,47%.

De doelstellingen zijn:

 • de aanleg van toegangen tot buitenruimten dankzij de reconversie van platte daken tot groendaken en de aanleg van tuinen binnenin de huizenblokken;
 • de ontdichting en de vergroening van heel de binnenzijde van het huizenblok;
 • de aanleg van ontmoetingsruimten die voor iedereen toegankelijk zijn;
 • de versterking van het groene netwerk met de aanleg van een groene corridor tussen het Zwarte Vijversplein en het park van de Bronsfabriek.

Voor deze instrumenten op hypra-lokale schaal (AHC) wordt een budget van 5 miljoen euro per contract uitgetrokken, in totaal dus 10 miljoen euro. 

De visies en programma’s die hieruit voortvloeien, worden verwacht tegen eind 2023

«Sinds 2014 hebben de wijkcontracten gezorgd voor de aanleg en planning van ruim 13ha groene ruimten toegankelijk voor het publiek. Dat is geen kleinigheid! Ik ben er zeker van dat de as- en huizenblokcontracten dit bilan nog verder zullen verbeteren en zo tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van de Brusselaars! “ besluit Rudi Vervoort.

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

bruxelles en vacances

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

Persbericht

13 juli 2022

De Brusselse Regering maakt op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit ter ondersteuning van het veiligheids- en preventiebeleid.

Hiervan gaat er 35 miljoen naar de politiezones, onder meer voor de beveiliging van het openbaar vervoersnet, voor de ondersteuning van de zones bij hun taken in verband met de Europese toppen en voor investeringen in veiligheidsmateriaal. Een bedrag van 3 miljoen euro wordt bestemd voor de MIVB om bij te dragen aan de initiatieven die de onderneming zelf neemt om zijn net te beveiligen tegen de achtergrond van de maatregelen bepaald in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. Ten slotte wordt er ook een subsidie van 5 miljoen euro toegekend aan de vzw Transit om de organisatie bij te staan bij het begeleiden en hersocialiseren van verslaafden en voor de werking van de onlangs geopende risicobeperkende gebruiksruimte.

Minister-President Rudi Vervoort: “Veiligheid en preventie is en blijft een prioriteit voor mijn regering. We maken deze middelen vrij, zodat onze diensten hun taken in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren.”

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Persbericht

8 juli 2022

Naar aanleiding van de lancering van de dertiende reeks duurzame wijkcontracten (DWC) selecteerde de Brusselse regering, onder leiding van Minister-President Rudi Vervoort drie nieuwe perimeters: “Klein Zwitserland” in Elsene, “Conscience” in Evere en “Villa’s van Ganshoren” in Ganshoren. Zij zullen via dit gewestelijke instrument voor stedelijke herwaardering steun krijgen om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de leefomgeving van de inwoners te verbeteren.

Net zoals dat de vorige jaren het geval was, was de deelname aan de kandidatuuroproep groot en waren de dossiers van hoge kwaliteit. In totaal werden zeven kandidaturen ingediend. De mechanismen voor stedelijke herwaardering in de wijkcontracten bestaan al meer dan 27 jaar. Om de werking ervan te verbreden, wordt de dertiende reeks opengesteld voor perimeters van de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) waar tot nog toe geen ingrepen zijn gebeurd. Daartoe moesten de gemeenten gebieden voorstellen waar nog nooit een wijkcontract of een duurzaam wijkcontract uitgevoerd was.

Aangezien openbare huisvesting een sleutelelement vormt van de duurzame wijkcontracten, zullen de gemeenten bovendien minstens ¼ van het globale budget van het contract moeten besteden aan huisvestingsoperaties binnen perimeters met minder dan 15% woningen met een sociaal oogmerk.

De laureaten van de dertiende reeks “duurzame wijkcontracten 2023-2028/2030” hebben op hun grondgebied allemaal genoeg interessante gronden die in aanmerking komen voor de aanleg van groene ruimten en de inrichting van voorzieningen die de herwaardering van de wijken ten goede moeten komen, maar ook voor de totstandbrenging van ruimten waar mensen terecht kunnen om te verpozen, zich te ontspannen en te genieten van gezelligheid in een vaak sterk verdichte omgeving. Het hoofddoel van ieder duurzaam wijkcontract bestaat erin de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren en in nauwe samenspraak met hen de prioritaire projecten te bepalen en uit te werken.

Ten slotte mogen de drie gemeenten elk rekenen op een subsidie van 142.500 euro om hun basisprogramma uit te werken en op een subsidie van 12,5 miljoen euro om de concrete projecten die er vorm moeten krijgen, te ontwikkelen! 

Minister-President Rudi Vervoort: “Drie nieuwe duurzame wijkcontracten in drie wijken die nog nooit op een dergelijk contract aanspraak hebben gemaakt, krijgen nu de kans om nieuwe projecten te ontwikkelen die ten goede zullen komen van de inwoners en bezoekers van deze wijken. Onze ambitie voor deze dertiende reeks is om nieuwe gebieden te ontdekken. Ook willen we via deze weg de gemeenten die onlangs werden opgenomen in de zones voor stedelijke herwaardering (2020) kennis laten maken met de uitdagingen en opportuniteiten inzake stadsvernieuwing.”

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

CRU6 autour de simonis

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

Persbericht

1 juli 2022

Het Stadsvernieuwingscontract Simonis (SVC6) beslaat de omgeving van het gelijknamige metrostation en ligt voor een deel op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek en voor een deel in Koekelberg. Het contract vervolledigt de renovatiestrategie in de ruimte tussen het Weststation (SVC 3 – Weststation – 2017-2025) en de Duurzame Wijkcontracten Zwarte Vijvers en Jacquet (2021 -2028).

Het zesde SVC omvat architecturale en stedenbouwkundige projecten en initiatieven gericht op het gemeenschapsleven om de dynamiek van de wijken te ontwikkelen. Wat dit stadsdeel dat zwaar getekend is door de stedelijke breuklijnen van de spoorweg en de Leopold Ii-laan het meest nodig heeft is een sterkere stadsvermazing, betere verbindingen voor voetgangers en fietsers en een uitbouw van het groen netwerk.

Uit een diagnose van de toestand ter plaatse kwamen vier prioritaire doelstellingen naar voren:

 1. Werken aan een milieuvriendelijker stad;
 2. De actieve vervoerswijzen bevorderen;
 3. De grootstedelijke aantrekkingskracht verhogen en daarbij de lokale identiteiten versterken en een buurtstad tot stand brengen rond de gewestelijke polen Simonis, Belgica, Zwarte Vijvers en Ossegem;
 4. De economie stimuleren met de ontwikkeling van polen die opleiding verbinden aan innoverende bedrijven en met de uitbouw van een duurzame logistiek.

Het programma van SVC 6 is tot stand gekomen dankzij een participatief proces dat in 2020 en 2021 is opgezet om zo dicht mogelijk op de verzuchtingen van bewoners, gebruikers en actieve krachten aan te sluiten. 

Op 18 maart 2022 keurde de Brusselse Regering het SVC 06 goed. Het programma bouwt op een globale visie van een buurtstad die rekening houdt met de klimaatuitdagingen en tewerkstelling aanmoedigt.

Voor de verwezenlijking van deze visie gaan we voluit voor een ambitieuze herinrichting van de openbare ruimten, met meer plaats voor actieve modi en nieuwe openbare voorzieningen.

Projecten die het dagelijks bestaan verbeteren

Het programma van het stadsvernieuwingscontract voorziet in 35 specifieke projecten binnen de perimeter. Het is gebouwd op drie grote pijlers: 

Spoorlijn L28 met haar heraangelegde park

Ontwikkeling van het fietsers- en voetgangerspad waarlangs groene zones worden aangelegd om het menselijk contact en de rust te bevorderen naar het voorbeeld van het park L28.

Er worden ook nieuwe fietspaden aangelegd om de verbinding tussen Belgica, Simonis en Ossegem groener en aangenamer te maken (vanaf de Leopold II-laan).

de Leopold II-laan 

De esplanade van het Simonisplein en de zijstraten van de Leopold II-laan worden heraangelegd voor een beter comfort en meer openheid.

De herinrichting van de openbare ruimte gaat gepaard met de bouw van voorzieningen. Op huisnummer 11-13 van het Eugène Simonisplein komt een nieuw gewestelijk sociocultureel centrum.  Er is een ook fietsvoorziening gepland in de Wapenstilstandstraat.

een parcours dat meerdere openbare ruimten met elkaar verbindt: “het groene schoolparcours” 

Op dit parcours liggen een aantal open ruimten die worden heringericht als opstap naar een gezonde en groene stad.  Deze open ruimten zijn gelegen tussen het Koninklijk Atheneum Sippelberg en het Zwarte Vijversplein.

Socioprofessionele inschakeling aanmoedigen

Er zullen projecten worden opgezet ter bevordering van de sociaal-professionele inschakeling van wijkbewoners.  Een projectenhotel zal bewoners bijstaan die een eigen bedrijf willen opstarten.  Ook komt er een opleidingscentrum voor bestrating en afwerking in de bouw.  Deze beide initiatieven die aansluiten bij de circulaire economie hebben als doel mensen te steunen die al langer werkloos zijn.

Er zullen projectoproepen worden uitgeschreven om acties aan te moedigen ten behoeve van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven tijdens de uitvoering van het SVC 6.

Volgende stap: de uitvoeringsfase van het stadsvernieuwingsprogramma “Rondom Simonis”

Zodra het programma vastlag, is op 1 april 2020 de eerste fase van de uitvoering van het renovatieprogramma gestart dat loopt tot in de lente van 2027.  In deze fase moet het Gewest de goederen aankopen die nodig zijn om de projecten te kunnen verwezenlijken en overheidsopdrachten, studies e.d. uit te voeren. Ze wordt gevolgd door de implementatiefase (werken) die afloopt in 2029.

De concrete uitvoering van het project wordt in handen gegeven van de partners van het SVC op gemeentelijk, gewestelijk en federaal niveau, zoals bijvoorbeeld Brussel Mobiliteit, de Directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), Leefmilieu Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij  (BGHM), de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg en het lokaal verenigingsleven.

Een programma versterkt door de goedkeuring van twee wijkcontracten 

De programma’s van de wijkcontracten “Zwarte Vijvers” in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en “Jacquet” in de gemeente Koekelberg zijn op 23 juni dit jaar goedgekeurd door de Regering. 

Dankzij een bijkomende gewestelijke financiering van 25.000.000 €, opgedeeld in twee gelijke delen, kunnen de nieuwe programma’s van de twee wijkcontracten de programmering van het SVC aanvullen en versterken. 

Voor Koekelberg staan de volgende elementen centraal: 

 1. De openbare ruimte als pijler voor de verschillende interventies gestuurd door het DWC 
 2. Herstel van het stedelijk weefsel
 3. Inwerken op sociaaleconomische problemen
 4. Tegemoetkomen aan de behoeften van jongeren 
 5. De wijk laten aansluiten bij het groene en blauwe netwerk
 6. Deze principes vinden onder meer invulling met de bouw van een nieuw Franstalig kinderdagverblijf met privétuin en van een Medisch Huis, een nieuw Huis van de Jeugd, de lichte renovatie van de zaal Cadol en de bouw van 12 nieuwe woningen.

Voor Molenbeek zijn de prioriteiten de volgende: 

 1. Toekomstperspectieven voor jongeren 
 2. Het lichamelijk en geestelijk welzijn van kinderen, jongeren en de rest van de bevolking 
 3. Een versterking van het bestaand associatief en cultureel netwerk 
 4. De toegang tot Cultuur 
 5. De kwaliteit van de woningen 
 6. Veilige verplaatsingen van voetgangers en fietsers 
 7. Nieuwe speelplekken en groene ruimten 
 8. Een vermindering van de verkeersdruk en het tot stand brengen van rustige plekken 

Deze doelstellingen worden ingevuld met de oprichting van een huis van het welzijn en de uitbreiding van het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, die beide gaan voor gedemineraliseerde en groene buitenruimten, en de renovatie van twee ongezonde woongebouwen.

Zoals bij alle wijkcontracten zorgen operaties in de openbare ruimte voor een grotere leefbaarheid en meer veiligheid en wordt er meer plaats voorbehouden voor actieve vervoerswijzen en groen. 

Minister-President Rudi Vervoort: “De komende vijf jaar zal er meer dan 50 miljoen euro worden geïnvesteerd om de leefomgeving en het dienstenaanbod voor de bewoners van deze centrumwijken in Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek te verbeteren. Ik ben zeer blij u dit drieledige programma voor de stedelijke herwaardering van deze centrumwijken te kunnen voorstellen. Het illustreert een van de sterktes van de wijze waarop het Gewest verscheidene beleidsinstrumenten voor stadsvernieuwing hanteert.”

“Dit stadsvernieuwingscontract is bedoeld om de Leopold II-laan rustiger te maken, gescheiden fietspaden aan te leggen en de Simonisfontein met het Saincteletteplein te verbinden. Dat alles in overeenstemming met het Good Move-plan. Dankzij dit programma zullen we de openbare ruimtes van de wijk kunnen herdenken. Met het schoolparcours tussen de verschillende scholen tonen we aan dat we in heel het gewest blijven inzetten op de stad op mensenmaat,” zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

“In de komende jaren gaan we veel aandacht besteden aan de wijk van Zwarte Vijvers.  We investeren er fors in de openbare ruimte. Zo krijgt we het plein van Zwarte Vijvers een volledige herinrichting. Ook gaan we nieuwe collectieve infrastructuren oprichten. Ons prachtige Huis van Culturen zal zich namelijk kunnen uitbreiden in een onlangs aangekocht gebouw. Dat ligt in de Piersstraat. Wij openen er eveneens een wellness-centrum voor de bewoners van deze wijk. Ten slotte zullen wij innoverende begeleidingsprojecten opzetten om de jonge werkzoekenden die in dit deel van mijn gemeente wonen, te helpen”, benadrukt Catherine Moureaux, Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.

“Mensen laten dromen over hun wijk, hen er samen met hun gezin en kinderen een beter leven laten leiden en zorgen voor een betere openbare dienstverlening voor iedereen. Dat zijn de doelstellingen die wij vooropstellen om de leefomgeving van de bewoners van de Jacquetwijk in de komende vijf jaar aanzienlijk te verbeteren”, stelt Khalil Aouasti, schepen voor Stadsvernieuwing Khalil Aouasti.