2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

9 projecten geselecteerd voor een budget van meer dan 36 miljoen euro voor de energierenovatie van openbare infrastructuur, investeringen in kmo's en de implementatie van 3 financiële instrumenten

persbericht

4 juni 2024

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de Europese Fondsen, naar aanleiding van verschillende projectoproepen 9 projecten geselecteerd waarvoor ze op basis van het Brusselse EFRO-programma voor de periode 2021-2027 een budget van meer dan 36 miljoen euro uittrekt. De projecten hebben betrekking op investeringen ten gunste van de kmo’s en de energierenovatie van gebouwen die eigendom zijn van gewestelijke en gemeentelijke overheden en de gunning van 3 overheidsopdrachten voor de implementatie van financiële instrumenten.

Samen vormen de 9 geselecteerde projecten een nuttige aanvulling op de beleidsinspanningen die de Brusselse regering al levert op het vlak van energietransitie, beperking van de klimaatverandering, economische transformatie om de duurzame groei en het concurrentievermogen van kmo’s te versterken en banen te creëren bij kmo’s in veelbelovende sectoren van de Brusselse economie, en tot slot de implementatie en het beheer van 3 financiële instrumenten voor de financiering van innovatieve startende ondernemingen, de toekenning van (micro)kredieten aan zelfstandigen, zko’s en kmo’s en de toekenning van voordelige leningen aan coöperatieve ondernemingen of ondernemingen uit de sociale economie. Ze komen bovenop de 63 andere projecten die de regering eerder al heeft geselecteerd.

Deze nieuwe selectie vervolledigt het palet aan steunmaatregelen, met name in gebieden die belangrijk zijn voor het Brussels Gewest: steun voor de kmo’s en de energietransitie”, aldus minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de Europese fondsen.

Het totale budget voor het Brusselse EFRO-programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

 

  • Investeringen ten gunste van de kmo’s 

In het voorjaar van 2023 werd een projectoproep gelanceerd om steun te verlenen aan Brusselse economische sectoren die van essentieel belang zijn, doordat ze heel bedrijvig zijn en werkgelegenheid scheppen, ze garant staan voor evolutie en kansen bieden voor mensen die in het gewest werken of mee vorm geven aan de economische transitie, strategische keuzes maken voor Brussel of een belangrijke rol vervullen in het licht van de Brusselse demografische evolutie. Het is de bedoeling om te anticiperen op de ontwikkeling en de omvorming van activiteitensectoren die veelbelovend zijn voor de Brusselse economie en die te begeleiden, om het creëren van arbeidsplaatsen voor Brusselaars te bevorderen.

De projectoproep leverde 8 kandidaturen op. Op basis van de selectie die de EFRO-directie en externe deskundigen hadden doorgevoerd, werden uiteindelijk 3 projecten gekozen voor een bedrag van bijna 13 miljoen euro (zie bijlage). De 3 geselecteerde projecten houden verband met uiteenlopende domeinen zoals de oprichting van kmo’s in de duurzame voedingssector, de circulaire economie en de ecologische transitie van bedrijven.

“De logistieke hub voor voedingsmiddelen ‘Good Food’, de ontwikkeling van projecten rond de circulaire economie op verschillende niveaus en de ondersteuning van de culturele en creatieve industrieën: deze EFRO-projecten voor investeringen in KMO’s zullen de economische transitie in het Brussels Gewest verder stimuleren. Meer dan ooit maakt de Shifting Economy deel uit van een langetermijnstrategie om de Brusselse economie op milieu- en sociaal vlak om te vormen.”, aldus Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie.

 

  • Energierenovatie van gewestelijke en lokale overheidsinfrastructuur

Dankzij deze tweede projectoproep voor deze strategische doelstelling die in de zomer van 2023 gelanceerd werd, kunnen middelen vrijgemaakt worden voor allerlei investeringen om energiebesparende werken uit te voeren aan openbare gebouwen die eigendom zijn van een gewestelijke of lokale overheid. Ook investeringen in ecologische duurzaamheid (groendak, recyclage, enz.) komen in aanmerking. Het kan gaan om gebouwen met uiteenlopende bestemmingen (besturen, gemeenschapsvoorzieningen, enz.). De gefinancierde ingrepen moeten er uiteindelijk toe leiden dat het gebouw in kwestie onder een betere energieklasse valt.

Deze projectoproep kon rekenen op heel wat belangstelling van gewestelijke en gemeentelijke instanties. Er werden niet minder dan 11 kandidaturen ingediend en er werden 3 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 8 miljoen euro.

 

De strategische doelstelling ‘Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa’ kan rekenen op het grootste budget in het Brusselse EFRO-programma 2021-2027, met meer dan 83 miljoen aan subsidies”, benadrukt minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de Europese fondsen. “Deze tweede selectieronde, gericht op het verbeteren van de energieprestaties van gewestelijke en gemeentelijke openbare gebouwen, trok opnieuw een groot aantal kandidaten. De projecten die niet zijn geselecteerd, krijgen een laatste kans ter gelegenheid van de 3e projectoproep die momenteel loopt. ”

De Brusselse minister van Klimaattransitie en Energie Alain Maron: “Door de energierenovatie van openbare gebouwen te financieren, kunnen we de energiefacturen verlagen en dat overheidsgeld herinvesteren in betere diensten voor de Brusselaars. We verbeteren ook heel concreet het comfort van de bewoners en gebruikers van deze openbare gebouwen. Ons doel is om de energietransitie van gebouwen te versnellen en de strijd tegen klimaatverandering op te voeren.”

  • Drie financiële instrumenten ter ondersteuning van de bevordering van onderzoek en innovatie, de oprichting en ontwikkeling van zko’s en de ondersteuning van coöperaties en sociale ondernemingen

In het najaar van 2023 werd een projectoproep gelanceerd om een of meerdere financiële intermediairs aan te wijzen die in staat zijn om te zorgen voor een adequaat en efficiënt beheer van dergelijke financiële instrumenten. Het eerste perceel dat betrekking heeft op de implementatie en het beheer van een financieel instrument voor de financiering van innovatieve startende ondernemingen werd toegewezen aan Brustart by finance&invest.brussels; Brusoc by finance&invest. brussels zal de operator zijn voor het tweede perceel, dat tot doel heeft een financieel instrument te implementeren voor het toekennen van (micro)kredieten aan zelfstandigen, zko’s en kmo’s; tot slot werd Credalaangeduid voor het derde perceel, dat ijvert voor de implementatie van een financieel instrument om voordelige leningen, kapitaal en quasi-kapitaal toe te kennen aan coöperatieve ondernemingen en ondernemingen uit de sociale economie.

 

Financiële instrumenten zijn van aanzienlijk belang in een programma zoals het EFRO, maar ook voor de hele economie van de zko’s, kmo’s en coöperatieve en sociale ondernemingen in het Brussels Gewest”, stelt minister-president Rudi Vervoort. “Dankzij deze leningen, kapitaaldeelnames en microkredieten wordt een heel hefboomeffect gecreëerd voor bedrijven en ondernemingen die anders geen toegang zouden hebben gehad tot de klassieke investeringskredieten. Het EFRO is een echte buitenkans om deze bedrijven in verschillende fasen van hun ontwikkeling te helpen, maar het vertegenwoordigt ook een niet te veronachtzamen potentieel aan steunmaatregelen voor de groei en de creatie van banen in ons fraaie gewest. ”

 

Bijlage:  Tabellen met de geselecteerde projecten

Investeringen ten gunste van de KMO’s: 

 

Begunstigde

Naam van het project

Sectoren

Bedrag EFRO + BHG

1

Citydev

Greenbizz II

Handel, ambachten en lokale nijverheid; sector van de circulaire economie; (stadslandbouw)

9.000.000,00 €

2

Gemeente Schaarbeek

La Lustrerie

Niet gespecifieerd (maar bijzondere verwijzing naar media, cultuur, vrijetijds- en zakentoerisme – MICE)

1.605.182,53 €

3

Leefmilieu Brussel / Citydev

Voedingshub

Circulaire economie, sociale sector, agrovoeding, handel en horeca

2.282.474,37 €    

 

 

 

TOTAAL

12.887.656,90 €

 

Energierenovatie van gewestelijke en lokale overheidsinfrastructuur: 

 

Begunstigde

Naam van het project

Voorrang energieverslindend gebouw

Bedrag EFRO + BHG 

1

Gemeente Etterbeek 

Energierenovatie van het Espadon zwembad in Etterbeek

Ja (E)

2.644.732,58 €

2

CPAS d’Ixelles – OCMW van Elsene

Verbouwing van het voormalige gasthuis Van Aa

Ja (E)

2.740.305,00 €

3

Gemeente Schaarbeek

Renovatie van het gebouw gelegen in de Groenstraat 216

Ja (E-)

2.614.962,42 € 

 

 

 

TOTAAL

8.000.000,00 €

 

Financiële instrumenten: 

 

Begunstigde

Naam van het project

Bedrag EFRO + BHG 

1

Brustart by finance&invest

Implementatie en beheer van een financieel instrument voor de financiering van innovatieve startende ondernemingen 

4.035.479.95 €

2

Brusoc by finance&invest.brussels

Implementatie van een financieel instrument voor de toekenning van (micro)kredieten aan zelfstandigen, zko’s en kmo’s

9.351.181,40 €

3

Credal 

Implementatie van een financieel instrument voor de toekenning van voordelige leningen, kapitaal en quasi-kapitaal aan coöperatieve ondernemingen en ondernemingen uit de sociale economie

2.337.795,00 €

 

 

TOTAAL

15.724.456,35 €