COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis​

COVID-19 : Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis

persbericht

19 mart 2020

Enkele nuttige links tijdens de gezondheidscrisis Coronavirus (Covid-19):

📌 www.info-coronavirus.be : voor alle informatie over het virus, alle te nemen hygiënische maatregelen, vaak gestelde vragen en de specifieke maatregelen van de federale overheid;

🅱️ https://coronavirus.brussels : voor alle specifieke maatregelen van de Brusselse overheid

🧰 https://visit.brussels : voor vragen omtrent het toerisme

🏢 1819.brussels : voor de Brusselse ondernemingen.
De praktische voorwaarden voor het verkrijgen van de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen bekendgemaakt worden op deze infopagina. Hebt u meer specifieke vragen, ga dan naar de website 1819.brussels of neem telefonisch contact op met de dienst 1819 (van 9u tot 17u).

🔸https://www.brulocalis.brussels : voor meer informatie over demaatregelen betreffende de subsidies.

☎️ Het nummer 0800/35.243: voor vragen omtrent sociale noodsituaties ter beschikking (tussen 8 uur en 20 uur op weekdagen en tussen 10 uur en 18 uur in het weekend).

🔹Voor steunmaatregelen voor de welzijns- en gezondheidssector, klik hier.

👩‍⚕️Nummer 1710: voor Brusselaars zonder huisarts.

👨‍👧‍👦Heeft u vragen als ouder? Dan is er de Opvoedingslijn: 078/15.00.10.

🚫 Ervaart u een situatie van huiselijk of seksueel geweld en heeft u hulp nodig? Bel dan de gratis lijn 1712.

🏳️Heeft u zelfmoordgedachten heeft, bel dan het Centrum voor Zelfmoordpreventie op 1813.

☎️ Oproepnummer van de FOD Gezondheid : 0800/14689
info-coronavirus@health.fgov.be

☎️ Oproepnummer van de FOD Economie : 0800/120.33

Verplichting om een mondmasker te dragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Verduidelijking voor fietsers en gebruikers van een step

Verplichting om een mondmasker te dragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - verduidelijking voor fietsers en gebruikers van een step

persbericht

14 augustus 2020

Zoals Minister-President Rudi Vervoort op 6 augustus had aangekondigd, werd na de overschrijding van de drempel van 50 besmettingen met Covid-19 per 100.000 inwoners in het Brussels Gewest over de voorbije zeven dagen, op woensdag 12 augustus 2020 het dragen van een mondmasker in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht voor iedereen van 12 jaar en ouder, en dit zowel op openbare plaatsen als op privédomein dat voor het publiek toegankelijk is.

Deze reglementering, die is vastgesteld in een besluit dat de dag zelf is uitgevaardigd (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl), bepaalt een aantal uitzonderingen voor sporters, mensen die zware arbeid verrichten en personen met een handicap.

De genomen maatregel geldt voor iedereen omdat de gezondheid van alle Brusselse burgers vooropstaat en deze daartoe leesbaar en vlot toepasbaar moet zijn.

Het globaal karakter van de regel zorgde voor vragen rond specifieke situaties zoals de verplichting voor fietsers om een mondmasker te dragen.

Rudi Vervoort kan zich vinden in een aantal klachten van burgers en verenigingen. Na raadpleging van de teams die instaan voor de sanitaire follow-up en van de deskundigen ter zake heeft de Minister-President beslist de toepassing van de regel te versoepelen voor personen die een fiets of step gebruiken om zich te verplaatsen.

Het mondmasker is daarmee niet langer verplicht voor fietsers en stepgebruikers wanneer zij zich verplaatsen op de openbare weg en de social distancing kan worden nageleefd. Dit betekent ook dat elke fietser permanent een mondmasker bij zich dient te hebben zodat hij of zij hiervan gebruik kan maken indien de situatie dit vereist.

« Als je stopt voor het rode licht in de onmiddellijke nabijheid van voetgangers en andere fietsers, als je een verkeersvrije zone oversteekt of tot de vaststelling komt dat je geen veilige afstand kan houden ten opzichte van anderen, dan moet je een mondmasker aandoen » verduidelijkt Rudi Vervoort.

In de marge van deze verduidelijking doet de Brusselse Minister-President opnieuw uitdrukkelijk een beroep op de verantwoordelijkheidszin van elke Brusselaar.

« Het nieuwe schooljaar en de herfst komen er snel aan. Dat betekent dat we binnenkort met heel specifieke uitdagingen geconfronteerd gaan worden, en dat aansluitend bij de crisis die we vandaag doormaken. Daarom is het fundamenteel dat we de verspreiding van dit virus kunnen terugdringen in het Brussels Gewest en in heel het land. Laten we dus vooral de preventiemaatregelen blijven toepassen, afstand houden en elkaar beschermen tegen het virus », besluit de Brusselse Minister-President.

Meer info:  FAQ

Het dragen van een mondmasker wordt verplicht vanaf vandaag op heel het Brussels grondgebied

Het dragen van een mondmasker wordt verplicht vanaf vandaag op heel het Brussels grondgebied

persbericht

12 augustus 2020

Vandaag woensdag 12 augustus 2020 rondde het incidentiecijfer op het Brussels grondgebied over de zeven voorbije dagen de kaap van gemiddeld 50 nieuwe besmettingen met Covid-19 per 100.000 inwonersDaarom geldt, zoals vorige week door Minister-President Rudi Vervoort in samenwerking met de 19 Brusselse gemeenten werd beslist, vanaf vandaag de maatregel die het dragen van een mondmasker in heel het Brussels Gewest verplicht. 

Voortaan is dus iedereen van twaalf jaar of ouder verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond bedekt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De regelgeving voorziet wel in enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist:

  • tijdens sportbeoefening,
  • bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg,
  • en voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen. 

Maar steeds moet de social distancing worden nageleefd. 

Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Ook worden de politiecontroles versterkt om toe te zien op de naleving van deze maatregel en van alle andere maatregelen die op 27 juli zijn uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad.

Wat de communicatie betreft, wensen alle partners  alle lagen van de bevolking verder te sensibiliseren met communicatie-acties. 

Naast de brede publiekscampagne van het federaal niveau heeft ook het Gewest de derde fase van zijn communicatiecampagne gelanceerd die zich richt tot de doelgroep van de 14- tot 25-jarigen. Deze vindt u hier https://bps-bpv.brussels/nl/campagne-ik-leef-anders

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voert in samenwerking met de gemeenten verder campagne in meerdere talen (tot 33 talen) rond symptomen en preventieve maatregelen.

Tenslotte zal de GGC belast met het gezondheidsbeleid binnen het Brussels hoofdstedelijk Gewest, deze donderdag 13 augustus een informatiemoment organiseren voor de pers. De vragen verbonden aan testing en tracing zullen daar onder andere behandeld worden.

Klik hier om de A4 poster te downloaden.

Klik hier om de 120×40 poster te downloaden.

De Brusselse provinciale crisiscel beslist om de huidige maatregelen te behouden

De Brusselse provinciale crisiscel beslist om de huidige maatregelen te behouden

persbericht

21 september 2020

Naar aanleiding van de recente toename van het aantal positieve COVID-19-testen in het Brussels gewest en het advies dat het gewestelijk wetenschappelijk comité vorige week donderdag heeft uitgebracht, is de Brusselse provinciale crisiscel vandaag bijeengekomen om de toestand van de epidemie te bespreken en in dat verband eventueel maatregelen te nemen. De vergadering werd bijgewoond door de 19 burgemeesters van de Brusselse gemeenten, maar ook door de kabinetten die bevoegd zijn voor onderwijs en hoger onderwijs. Zij verliep onder leiding van de hoge ambtenaar. 

Het aantal besmettingen met het coronavirus in het Brussels gewest ligt vandaag op 234 gevallen per 100.000 inwoners. De voorbije dagen heeft zich een significante stijging voorgedaan, die echter wel te verwachten was, doordat veel vakantiegangers zijn teruggekeerd uit oranje en rode gebieden en het nieuwe schooljaar is gestart.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt, maar het is belangrijk op te merken dat er (in absolute cijfers) nog altijd veel minder hospitalisaties zijn dan in maart.

Daarom heeft de crisiscel in navolging van het advies van het wetenschappelijk comité beslist om de huidige maatregelen te behouden en erop toe te zien dat zij correct worden nageleefd. Met het oog daarop hebben de verschillende aanwezige partijen beslist om meer in te zetten op de communicatie met en de bewustmaking van de doelgroepen waarbij de stijging van het aantal besmettingen het sterkst is, met name de jongeren, de gezinnen en de bedrijven waar clusters worden vastgesteld.

De keuze om geen nieuwe maatregelen op te leggen, is ook ingegeven door het feit dat de Nationale Veiligheidsraad nu woensdag samenkomt en mogelijk zal beslissen over nieuwe maatregelen voor heel België.

De crisiscel heeft op basis van de aanbevelingen van het wetenschappelijk comité ook de toestand in de Brusselse scholen en kinderdagverblijven besproken met de daarvoor bevoegde kabinetten. Die toestand is vooralsnog niet alarmerend en blijft vergelijkbaar met wat we elders in het land zien. Voorlopig blijft voor de scholen inclusief de hogere onderwijsinstellingen kleurcode geel van toepassing. Na de Nationale Veiligheidsraad wordt deze donderdag echter een vergadering gehouden met vertegenwoordigers van het hoger onderwijs en de burgemeesters én vindt er overleg plaats met de inrichtende machten van het onderwijs en de betrokken kabinetten. 

Covid-19 – Naleving van bestaande coronamaatregelen blijft cruciaal voor Brusselse regio

Covid-19 - Naleving van bestaande coronamaatregelen blijft cruciaal voor Brusselse regio

persbericht

17 september 2020

Deze donderdag heeft een gewestelijk wetenschappelijk comité te Brussel zich verenigd om de actuele epidemiologische situatie in de Brusselse regio te evalueren. Aanleiding voor dit bijkomend overleg was de verdere toename van het aantal positieve COVID-19 gevallen in Brussel.

Toename besmettingsgraad binnen de leeftijdscategorie 20-49 jaar. Het aantal besmettingen evolueerde intussen tot 168,8 besmettingen per 100.000 inwoners. En ook het aantal ziekenhuisopnames bleef toenemen. Momenteel komen de meeste besmettingen vooralsnog voor bij de jongere bevolking en dit meer bepaald binnen de leeftijdscategorie 20-49 jaar.

De oudere en meer fragiele bevolking blijft momenteel gespaard van een hoge besmettingsgraad. We noteren dat slechts 5% van de huidige besmettingen zich voordoen bij personen ouder dan 70 jaar.  Ook de woonzorgcentra blijven momenteel gevrijwaard van de zorgwekkende situaties die we in het voorjaar kenden. Om diezelfde reden blijven de ziekenhuisopnames in absolute cijfers ook nog ver onder de cijfers van maart.

Tijdens het overleg werd ook de actuele situatie in de scholen onder de loep genomen. Men kon concluderen dat de situatie in scholen in de Brusselse regio niet verontrustend is en geheel in lijn ligt met de situatie in scholen in de rest van het land.

Men opteert voor een status quo inzake beleid

Om bovenstaande redenen ziet het wetenschappelijk comité momenteel weinig reden om het huidig dispositief te wijzigen. De aanbeveling luidt om de huidige maatregelen en de goede naleving ervan aan te houden en dit na te streven middels duidelijke communicatie en verdere sensibilisering. Vooral jongeren moeten nu aangespoord worden om zichzelf en hun naasten te blijven beschermen.

Het voeren van een status quo beleid is beslist ook ingegeven vanwege het feit dat de Nationale Veiligheidsraad volgende week opnieuw samenkomt om de epidemiologische situatie in heel het land te evalueren. In afwachting van deze samenkomst, is het niet nodig om precies nu andere maatregelen te treffen voor de Brusselse regio. 

De crisiseenheid, die de 19 burgemeesters van de gemeenten van het Brussels Gewest samenbrengt en die is uitgebreid met de bevoegde kabinetten voor onderwijs, hoger onderwijs en crèches, komt deze maandag echter wel bijeen, onder auspiciën van de Hoge Ambtenaar.

Handycab, een nieuwe applicatie van de taxisector voor personen met een beperkte mobiliteit

Handycab, een nieuwe applicatie van de taxisector voor personen met een beperkte mobiliteit

persbericht

16 september 2020

De Week van de Mobiliteit, die vandaag begint, biedt de gelegenheid om allerlei initiatieven in de schijnwerpers te plaatsen. Omdat iedereen mobiel moet kunnen zijn, is Brussels minister-president Rudi Vervoort verheugd met de lancering van een nieuwe dienst door de taxisector, die in de eerste plaats gericht is op personen met een beperkte mobiliteit (PBM’s).

Handycab is de naam van het nieuwe reserveringsplatform dat tot doel heeft het aanbod van aangepaste taxi’s voor mensen met een beperkte mobiliteit te centraliseren. Deze applicatie is door de taxisector ontwikkeld na overleg met mensen en verenigingen die actief zijn op het gebied van toegankelijkheid voor PBM’s en met professionals in de taxisector.

Het principe bestaat erin de meeste, en uiteindelijk alle aangepaste taxi’s die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rondrijden, in eenzelfde platform samen te brengen. Een ombouw- en aanpassingswerkplaats voor de technische ondersteuning van de aan ons doelpubliek ter beschikking gestelde taxivloot zorgt voor de continuïteit van de dienstverlening”, verduidelijkt het team dat aan de basis van de applicatie ligt.

Om dat doel te bereiken, moeten geen exclusiviteitsbeperkingen en een marginale kostprijs de meerderheid van de PBM-taxi’s ervan overtuigen om zich aan te sluiten op het platform. De enige voorwaarden zijn: het volgen van een opleiding, het naleven van het kwaliteitshandvest en het voorzien zijn van een scheidingskit in de taxi die de barrière-maatregelen garandeert. Concreet kunnen de taxi’s desgewenst blijven werken met de andere, zogenaamde traditionele platformen en zich tegelijk aansluiten op de applicatie Handycab, zonder dat dit een extra belasting voor hen vormt.

“Ik ben zeer blij met dit nieuwe initiatief dat de taxisector voor onze burgers heeft opgezet. Naast de kwaliteit van de dienstverlening en de professionaliteit van de medewerkers, verbindt Handycab zich ertoe de PBM-klanten met voorrang te bedienen. Het gebruik van deze applicatie levert ook tijdswinst op, want het grootste deel van het aanbod zal bereikbaar en beschikbaar zijn zonder contact te hoeven opnemen met verschillende centrale kantoren om zo snel mogelijk een geschikt voertuig te vinden. Dat is een echt pluspunt, als je weet welke moeilijkheden deze groep van gebruikers kan ondervinden om mobiel te zijn”, aldus minister-president Rudi Vervoort. 

Alle betaalmiddelen worden geaccepteerd, zowel vanuit de applicatie als aan boord van de taxi. Een samenvatting van de reis wordt systematisch naar de gebruikers van de dienst gemaild. Ook zal 24 uur per dag en 7 dagen per week een helpdesk bereikbaar zijn.

We zijn erg enthousiast om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. We zijn ervan overtuigd dat we met de hulp van iedereen (gebruikers, verenigingen en bedrijven) van dit project een succesvol en zeer nuttig instrument voor de mobiliteit van PBM’s zullen maken”, aldus het Handycab-team. 

« Zich kunnen verplaatsen in de stad is een basisrecht voor iedereen. Daarom zetten we met de Brusselse regering in op allerhande alternatieven, zodat iedereen een transportmiddel kan gebruiken dat het best bij hem of haar past. Dankzij Handycab komt er een extra, duurzaam alternatief voor mensen met een beperkte mobiliteit », zo besluit Elke Van Den Brandt, Brussels minister van mobiliteit.

Vanuit eenzelfde streven om het dagelijkse leven van PBM’s te verbeteren, keurde de Brusselse regering vorige week donderdag overigens een ontwerpbesluit goed dat taxigebruikers met een beperkte mobiliteit ten goede moet komen. Zo zijn de technische criteria waaraan taxi’s voor PBM’s moeten voldoen (hoogte, breedte, ruimte voor een rolstoel, hellend vlak, enz.), bijgestuurd. De nieuwe voertuigen zullen in de toekomst beter uitgerust moeten zijn, zodat zij optimaal beantwoorden aan de eisen van een doelgroep die recht heeft op een aangepast aanbod.

Meer info: www.handycab.be  en info@handycab.be

 

Covid-19: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het mondmasker op heel zijn grondgebied verplichten

Covid-19: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het mondmasker op heel zijn grondgebied verplichten

persbericht

6 augustus 2020

Minister-President Rudi Vervoort kondigde het op donderdag 6 augustus aan na afloop van een vergadering van de crisiscel uitgebreid met de Burgemeesters en deskundigen van de GGC: het mondmasker wordt verplicht in openbare ruimten en privéruimten die toegankelijk zijn voor het publiek zodra de drempel van 50 besmettingen per 100.000 inwoners is bereikt (berekend op een gemiddelde van zeven dagen*) en dat in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is een ingrijpende en inperkende maatregel die echter verantwoord is door de epidemiologische toestand en de heropflakkering van het aantal vastgestelde gevallen. Deze beslissing valt na het uitstel van de vijfde versoepelingsfase in de Nationale Veiligheidsraad door de contactbubbel terug te brengen tot 5 personen per gezin voor de vier weken van de maand augustus, door het winkelbezoek te beperken tot één persoon voor dertig minuten en door een uitbreiding van de maatregelen die de burgers opleggen hun gegevens achter te laten om het traceren ook in andere sectoren dan de horeca mogelijk te maken, zoals onder meer in fitness- en speelzalen, wellnesscentra en zwembaden. Tot slot herinneren we eraan dat de Veiligheidsraad ook een kader heeft vastgelegd waarbinnen de burgemeesters strengere maatregelen kunnen nemen die aangepast zijn aan de plaatselijke toestand. De Nationale Veiligheidsraad had het dragen van een mondmasker al verplicht op drukbezochte plaatsen en in winkelstraten die door de gemeentelijke overheden zouden worden geïdentificeerd, wat de Brusselse Burgemeesters hebben gedaan.

Wij nemen de beslissing om het dragen van een mondmasker in heel het Gewest te verplichten omdat een groot aantal deskundigen achter deze maatregel staat, maar ook omdat het voor ons duidelijk is geworden dat het binnen een dichtbevolkt gebied als het Brussels Gewest bijzonder moeilijk is om zich telkens aan een andere regel aan te passen van de ene straat tot de andere, van gemeente tot gemeente”, stelde de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort.

De Minister-President voegde daaraan toe dat het absoluut noodzakelijk is om alles in het werk stellen om deze opleving van het aantal besmettingen neer te slaan: om levens te redden maar evenzeer om te proberen de kansen op een op zijn minst gedeeltelijke fysieke aanvatting van het schooljaar te vrijwaren en niet nóg meer schade toe te brengen aan het economisch leven.

Daartoe kondigde Rudi Vervoort aan dat hij met de Burgemeesters afgesproken heeft de controle op de naleving van de geldende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli jl. te versterken, en dan vooral ‘s avonds in onze parken, maar ook op de terrassen van de HORECA. Wie de geldende maatregelen niet naleeft, loopt het risico op strafrechtelijke vervolging.

Met het oog op de handhaving van de quarantaines heeft de Minister-President tevens aangekondigd dat hij in overleg met de Burgemeesters beslist heeft dat gezondheidsinspecteurs de steun van de politiediensten kunnen krijgen om de weigering van burgers vast te stellen.

De testcapaciteit is de voorbije dagen ook versterkt om de toenemende vraag op te vangen als gevolg van de terugkeer uit vakantie in deze periode. Er komt weldra een mobiele voorziening die de burgers tegemoet treedt om de toegang tot de tests vlotter te laten verlopen.

De meeste vastgestelde gevallen zijn personen die behoren tot de leeftijdscategorie van 20- tot 49-jarigen. De mediaan ligt onder de 30 jaar. Dat wil zeggen dat de meeste besmette personen jonger zijn dan 30.

Het Gewest is gestart met de tweede fase van zijn communicatiecampagne bestemd voor het publiek van de 14- tot 25-jarigen.  Deze vindt u hier https://bps-bpv.brussels/nl/campagne-ik-leef-anders

Daarnaast heeft de GGC alle communicatietools van de federale campagne ter beschikking gesteld van de gemeenten, en dit in 33 verschillende talen zodat zij een breed mogelijk publiek kunnen bereiken.

Het is duidelijk dat het virus niet op korte termijn zal verdwijnen. We gaan ermee moeten leren leven. De beste afweer die we als maatschappij kunnen organiseren, zijn de preventiemaatregelen die we allemaal in de praktijk kunnen brengen. Alleen zo kunnen we nog striktere globale beperkingen afhouden, maatregelen die onze vrijheden nóg verder zouden aanvreten en die nóg schadelijker zouden zijn voor ons sociaal leven en voor de economie. Daarom is het belangrijk dat we onze dagelijkse inspanningen volhouden en dat we zorg dragen voor onszelf en voor de anderen” besloot Minister-President Rudi Vervoort.

*Vandaag donderdag 6 augustus bedraagt het besmettingscijfer 38 gevallen per 100.000 inwoners.

Lancering van de twaalfde projectoproep voor Duurzame Wijkcontracten in het Brussels Gewest

Lancering van de twaalfde projectoproep voor Duurzame Wijkcontracten in het Brussels Gewest

persbericht

27 juli 2020

Sinds 1993 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over wijkcontracten, een doeltreffend instrument voor stedelijke herwaardering dat in 2010 duurzaam is geworden. Elk jaar doet het Gewest op initiatief van zijn Minister-President Rudi Vervoort een oproep tot het indienen van kandidaturen bij de Brusselse gemeenten om perimeters vast te leggen die in aanmerking komen voor de uitwerking van een programma voor een duurzaam wijkcontract. De twaalfde reeks (2021-2026/2029) van deze nieuwe wijken die op gewestelijke subsidies zullen kunnen rekenen, werd net gelanceerd.
 
Het beleid van de duurzame wijkcontracten streeft ernaar de meest achtergestelde stedelijke gebieden van het Brussels Gewest te versterken om cruciale behoeften te vervullen op het vlak van de creatie of renovatie van woningen, de herwaardering van de openbare ruimte, de creatie van buurtvoorzieningen, de verbetering van het leefmilieu en de sociale cohesie in de wijken. Voorts ondersteunen deze wijkcontracten bepaalde economische of commerciële activiteiten en komt ook het milieu erin aan bod.
 
Minister-President verwoordt het als volgt: “Deze twaalfde projectoproep heeft als doel de Brusselse gemeenten die deel uitmaken van de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) 2020 een gemeenschappelijk model voor het indienen van de kandidaturen te bieden.  Verder zal het mijn Regering een grote hoeveelheid informatie verschaffen die zij onderling kan vergelijken om op basis daarvan de perimeters te kiezen die in het komende jaar in aanmerking komen voor een stedelijk herwaarderingsprogramma. Daarbij valt nog op te merken dat voor het eerst, en dit naar aanleiding van de bijzonder moeilijke context ten gevolge van de Covid-19-gezondheidscrisis, deze oproep tot het indienen van kandidaturen zich toe zal spitsen op gebieden met een overwicht aan sociale huisvesting. ”
 
Deze nieuwe reeks zal zich dus focussen op
  • ofwel gebieden met de aanduiding “grote gehelen”, dat zijn delen van het grondgebied met een groot aantal sociale woontorens en/of (tuin)woonwijken en/of een hoge concentratie aan sociale of daarmee gelijkgestelde woningen;
  • ofwel gebieden met meer dan 50% sociale of daarmee gelijkgestelde woningen op het niveau van de door de gemeente voorgestelde perimeter
 
Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met verschillende oriëntaties met betrekking tot onder andere huisvesting, milieu, mobiliteit en economische en productieactiviteiten. Deze werden gedefinieerd in overeenstemming met de doelstellingen die in het kader van het relance- en herontwikkelingsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgesteld werden en beantwoorden aan de stedelijke uitdagingen van de “buurtstad”.
 
Er is een gids voor het opstellen van het aanvraagdossier ontwikkeld om de gemeenten te helpen bij hun werk. Ze hebben tot half november 2020 om zich kandidaat te stellen. Vervolgens zullen de perimeters en acties die door de gemeenten voorgesteld zijn in verschillende fasen geanalyseerd worden vooraleer de nieuwe reeks, zoals gepland, in de eerste helft van 2021 toegewezen zal worden.

Covid-19: Cultuurwerkers kunnen vanaf 27 juli een premie aanvragen

Covid-19: Cultuurwerkers kunnen vanaf 27 juli een premie aanvragen

persbericht

23 juli 2020

De Brusselse regering heeft de regels voor de toekenning van een premie aan de cultuurwerkers goedgekeurd. Zij kunnen daarvoor van 27 juli tot 16 augustus via de website van Actiris (www.actiris.be) een aanvraag indienen.
 
De mensen die actief zijn in de cultuursector, dreigden tijdens de coronacrisis helemaal uit het oog verloren te worden. Niet zo in het Brussels gewest, waar de Brusselse regering op 14 mei overeengekomen was een eenmalige individuele premie toe te kennen aan de cultuurwerkers, die op geen enkele vorm van steun, noch een tijdelijke werkloosheidsuitkering noch het overbruggingsrecht, aanspraak kunnen maken.
 
Velen van hen zitten al maanden zonder inkomen, doordat hun opdrachten als gevolg van Covid-19 afgelast of uitgesteld werden. Het risico om zo in de armoede te verzeilen, is dan ook reëel. Daarom vond de regering het nodig hen een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro toe te kennen om een deel van hun basisbehoeften te dekken en de Brusselse werkgelegenheid te beschermen.
 
Concreet kan iedere Brusselse cultuurwerker in aanmerking komen voor een uitzonderlijke steun van maximaal:
–             1.500 euro voor werknemers die van 13 maart 2020 tot 31 mei 2020 minder dan 775 euro inkomsten hadden;
–             1.000 euro voor werknemers die in diezelfde periode minder dan 1.550 euro inkomsten hadden;
–             500 euro voor werknemers die in diezelfde periode minder dan 3.100 euro inkomsten hadden;
 
De cultuursector is door de coronacrisis kwetsbaarder dan ooit. De cultuurwerkers wachten nu al enkele maanden. Het Brussels gewest zal hen niet aan hun lot overlaten. We hebben in totaal vijf miljoen euro vrijgemaakt om hen een eenmalige ondersteuning te bieden waarmee zij in sommige van hun basisbehoeften kunnen voorzien. Op die manier doen wij er alles aan om de werkgelegenheid die deze sector biedt voor de Brusselaars te vrijwaren en haar zo snel mogelijk te laten heropleven,” verklaart Brussels Minister van Werk Bernard Clerfayt.
 
De culturele en creatieve sector speelt een essentiële rol voor onze maatschappij. Hij maakt deel uit van de Brusselse ziel. Hij draagt in grote mate bij tot ons welzijn, eerst en vooral op menselijk vlak, maar daarnaast ook op economisch vlak. Om nog maar te zwijgen van zijn onmiskenbare belang voor de aantrekkingskracht van ons gewest. Mensen in de cultuursector werken ook vaak maar voor een zeer laag inkomen. De huidige crisis treft hen zeer hard. Daarom is het van fundamenteel belang om deze werknemers te steunen, zodat Brussel een cultuurstad kan blijven,“ aldus Brussels Minister-President Rudi Vervoort.
 
“Deze eenmalige premie wordt een welkome tegemoetkoming aan de nood van de vele Brusselse cultuurwerkers die door de steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, tot nog toe overal buiten de boot zijn gevallen. Het gaat om freelancers en occasionele individuele kunstenaars, musici, zangers, maar ook bijvoorbeeld hulpkrachten in de culturele sector die niet verbonden zijn aan een organisatie of instelling en die de voorbije maanden een aantoonbaar inkomensverlies hebben geleden, dat als dusdanig werd bevestigd door de paritaire comités van de cultuurwerkers. Zij zijn nodig om de Brusselse cultuur te schragen”, verklaart Sven Gatz, de Brusselse minister van Begroting.
 
“De Brusselse cultuurwerkers zijn divers in statuut en het soort werk. Als VGC-collegelid is het mijn taak om ook binnen de Brusselse regering hun belangen te verdedigen. Met deze premie maken we duidelijk dat het mogelijk is om Brussel te verbinden tot één hoofdstad ten dienste van alle Brusselaars. Voor het eerst kunnen we ervoor zorgen dat een premie voor de culturele sector ook beschikbaar is voor cultuurwerkers van het hele Brusselse gewest ongeacht hun taal, statuut of bevoegde ministers. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen meetelt”, vertelt Pascal Smet, staatssecretaris van Europese en Internationale Betrekkingen en VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur.
 
Om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken en de duizenden werknemers zo vlug mogelijk te kunnen helpen, wordt gebruik gemaakt van een digitale procedure. Er zullen echter ook papieren formulieren in het Nederlands, het Frans en het Engels beschikbaar zijn.
 
De steun kan vanaf 27 juli via de website van Actiris (www.actiris.be) worden aangevraagd. De cultuurwerkers hebben tot 16 augustus tijd om een formulier in te vullen. De beslissingen over de toekenning van de premie zullen ten laatste op 14 september worden verstuurd en de uitbetaling aan de begunstigden volgt onmiddellijk daarna.

De Franstalige regering trekt ruim 600.000 euro uit voor cultuur op school

De Franstalige regering trekt ruim 600.000 euro uit voor cultuur op school

persbericht

17 juli 2020

Het programma “La Culture a de la classe” bestaat dit jaar 20 jaar. Met subsidies van de Franse Gemeenschapscommissies biedt het de Brusselse scholen de mogelijkheid om kunst- en cultuurprojecten op te zetten. Die projecten worden na een oproep geselecteerd door een professionele jury. Zij kunnen zeer uiteenlopend zijn, gaande van het maken van kunstwerken met de leerlingen tot de kritische deelname aan kunstopvoeringen. De projectoproep voor 2020 werd net voor het begin van de lockdown uitgeschreven. De belangstelling was in dit bijzondere jaar groter dan anders.

Ruim 30% meer kwaliteitsvolle projecten ingediend dan in de vorige jaren. Dat is het zeer positieve resultaat van de projectoproep “La Culture a de la classe” voor 2020. Sommige daarvan werden als gevolg van de lockdown uitgesteld, maar er zitten ook nieuwe projecten bij, die tot doel hebben om de kinderen en jongeren op de Brusselse scholen meer in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Daarom heeft de regering op voorstel van Rudi Vervoort, die als Brussels Minister-President in de COCOF bevoegd is voor cultuur, beslist om voor die projecten uitzonderlijk een budget van 606.000 euro toe te kennen, terwijl er aanvankelijk 450.000 euro voorzien was.

Ik ben bijzonder blij dat we overeengekomen zijn om het budget voor de projecten van “La Culture a de la classe” uitzonderlijk te verhogen, want dit programma verdient het om voor zijn twintigste verjaardag extra in de schijnwerpers te staan en het is toch wel nodig dat onze kinderen op school kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. De leerlingen en leerkrachten zijn in 2020 bijzonder op de proef gesteld. Door met de klas mee te doen aan artistieke en creatieve projecten, kan de school uitgroeien tot de plaats voor multidisciplinaire emancipatie. Dat is ook de rol die zij volgens mij moet vervullen,” zegt Rudi Vervoort tevreden. “Dit soort project versterkt het basisleerproces en dankzij de creatieve, participatieve, inclusieve en vernieuwende benadering helpt het om schooluitval tegen te gaan. Dit programma is de voorloper van wat de Franse Gemeenschap van plan is met het parcours voor culturele en artistieke opvoeding. Wij in Brussel leveren hiermee het bewijs dat we op dit gebied een voortrekker zijn, maar we maken ook duidelijk hoe belangrijk het is om een stap verder te gaan en te blijven investeren in dit soort activiteiten, die de kwaliteit van ons onderwijs verhogen.

Dit jaar werd ook het bedrag dat per uur voor elk project wordt uitgekeerd, opgetrokken om de deelnemende kunstenaars beter en rechtvaardiger te vergoeden. “De kunstenaars maken momenteel een moeilijke periode door. Dankzij de extra vergoeding die ze krijgen voor hun prestaties op de scholen, kunnen zij zich blijven wijden aan hun kunst en kinderen zo jong mogelijk laten proeven van cultuur. Het project biedt dus meerdere voordelen”, laat de Brusselse Minister-President weten.

Sommige van de geselecteerde projecten worden ook uitgevoerd in het buitengewoon onderwijs, zodat kinderen met een handicap niet verstoken blijven van cultuur, “ aldus Rudi Vervoort, die ook bevoegd is voor het beleid ten behoeve van personen met een handicap en cultuur wil openstellen voor degenen die er het meest van uitgesloten zijn.  

Tijdens het academiejaar 2020-2021 zal een groot evenement plaatsvinden om op gepaste wijze de twintigste verjaardag te vieren van dit programma, dat al heel wat kwaliteitsvolle projecten mogelijk heeft helpen maken en meerdere generaties van Brusselse kinderen tijdens hun schoolloopbaan kunst en creativiteit heeft laten beleven. Het evenement was gepland in oktober 2020, maar moest door de gezondheidscrisis worden uitgesteld. De nieuwe datum zal in het najaar worden bekendgemaakt.