Het Brussels Huis van het Autisme krijgt een plek in Usquare.brussels!

usquare

Het Brussels Huis van het Autisme krijgt een plek in Usquare.brussels!

persbericht

29 september 2022

Vandaag zette de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort het licht op groen voor de vestiging van het geplande Autismehuis in volle stad, op de site van de voormalige kazernes. Het project is toevertrouwd aan de MSI die als opdracht meekrijgt het Huis van het Autisme in te richten als deel van de nieuwe wijk Usquare.brussels in Elsene.

De uitvoerbaarheidsstudie is uitgevoerd door het onderzoekscentrum ACTE van de ULB aan de hand van een participatieve methodologie waarbij betrokken belanghebbenden zoals verenigingen, mensen met een autismespectrum­stoornis zelf, hun gezinnen, de medische en beroepssector e.d. een grote bijdrage hebben geleverd. Het Brussels Huis van het Autisme kreeg drie prioritaire opdrachten: Begeleiding en ondersteuning, Opleiding, Recreatie en ontmoetingen. 

Bij de ontwikkeling van Usquare.brussels dient zich een unieke kans aan voor de vestiging van het Brussels Huis van het Autisme. Het is een locatie die uitstekend lijkt te beantwoorden aan de verwachtingen van de sector zoals die zijn geformuleerd tijdens de uitvoerbaarheidsstudie. Dit project komt ook tegemoet aan de wens van de Regering en de Gemeenschapscommissies om een inclusiever gehandicaptenbeleid te voeren.

De voorgestelde site bevindt zich op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat (in het groen aangeduid op het plannetje). Recht ertegenover komt een grote groene ruimte. Dit project kan zorgen voor een echte interactie met de andere actoren op de site.

Op de vooropgestelde locatie staat vandaag een te renoveren gebouwengeheel met een totale bovengrondse vloeroppervlakte van ongeveer 1.035 m².

Weldra wordt een projectleider aangesteld die de opdracht krijgt het hele project leven in te blazen aan de hand van een gefaseerde planning voor de verschillende te programmeren opdrachten.

Hiermee bevestigen Minister-President Rudi Vervoort en zijn regeringspartners hun gezamenlijke wil om vaart te maken met de verwezenlijking van het Brussels Huis van het Autisme.

“Door de beschikbare ruimte en de ligging van de gebouwen kunnen we hier een ontmoetings- en verbindingsplek creëren in een aangename, niet medische omgeving. De band met de universiteiten zal hier sterker worden maar we gaan evenzeer werken aan synergieën met alle andere gebruikers van de site”, aldus Minister-President Rudi Vervoort. “We sturen in dit dossier resoluut aan op een inclusieve en daadkrachtige aanpak en op een grote zichtbaarheid van het project. Het is onze ambitie om Autisme een plaats te geven midden in de stad”, aldus nog Rudi Vervoort.

Voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voorgelegd aan de Brusselse regering

hotels étoiles

Voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voorgelegd aan de Brusselse regering

persbericht

29 september 2022

Vandaag werd op initiatief van minister-president Rudi Vervoort een voorontwerp van ordonnantie over toeristische verblijven voor een eerste lezing voorgelegd aan de Brusselse regering. Die tekst moet in de plaats komen van de ordonnantie van 8 mei 2014, die momenteel van kracht is.

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het toerisme, had beloofd om de ordonnantie van 2014 te evalueren. Daarom vond overleg plaats met verscheidene betrokken partijen die met deze wetgeving te maken krijgen, meer bepaald vertegenwoordigers van de verblijfssector, de 19 Brusselse gemeenten, Brulocalis, de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), huurders- en eigenaarsverenigingen, de minister van huisvesting en tot slot ook enkele spelers die fungeren als tussenschakel, zoals bijvoorbeeld platformen.

De strijd tegen de concurrentie opvoeren

Vervolgens besloot de minister-president om de ordonnantie aan te passen. Op die manier voert hij uit wat de regering in de algemene beleidsverklaring van 2019 had afgesproken, namelijk de ordonnantie van 2014 evalueren zodat zij, indien nodig, haar strijd tegen de concurrentie tussen de toeristische verblijfssector en de woonmarkt zou kunnen opvoeren.

Het registratiesysteem blijft behouden

De regeling in verband met de registratie van de toeristische verblijfsactiviteit blijft behouden. Dat betekent concreet het volgende: iedereen die op de markt tegen betaling een plaats aanbiedt waar mensen gedurende niet meer dan 90 opeenvolgende dagen kunnen verblijven zonder dat ze er wonen of gehuisvest zijn, moet zijn activiteit registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. De toeristische verblijfsvestiging moet vóór het opstarten van de activiteit geregistreerd worden. 

Vereenvoudigde en aangepaste procedures

Een paar zaken werden vereenvoudigd of aangepast. Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar de lijst is niet volledig:

 • Eén van de versoepelingen houdt verband met de instemming van de mede-eigenaars die zonder formeel verzet kan worden verkregen, nadat de uitbater hen daarvan in kennis heeft gesteld. Dat moet tijdswinst opleveren voor de uitbater.
 • Het systeem van de brandveiligheidsattesten werd afgestemd op de regeling die bestaat voor de rusthuizen. Het zal voortaan ook mogelijk zijn om afwijkingen aan te vragen, zonder dat die aanvraag hoeft te kaderen in een vooraf ingestelde beroepsprocedure tegen een weigeringsbeslissing van de burgemeester.
 • Er wordt een tijdelijk brandveiligheidsattest ingevoerd, zodat er in afwachting van de uitvoering van kleine werken om het pand in overeenstemming te brengen met de normen alvast met de uitbating kan worden begonnen.
 • Door de regering erkende instellingen zullen vereenvoudigde controleattesten kunnen uitreiken. Dat moet de brandweer werk besparen en een snellere behandeling van de dossiers mogelijk maken.
 • De geldigheidsduur van de brandveiligheidsattesten wordt verlengd tot acht jaar (in plaats van vijf jaar).

Met de voorafgaande registratie worden meerdere doelstellingen nagestreefd:

 • De toegang tot wonen beschermen. Door de toeristische verblijfsactiviteit te reglementeren, beperken we de gevolgen van de terbeschikkingstelling van panden aan consumenten, waardoor die tijdelijk of voorgoed verdwijnen van de huurwoningmarkt. 
 • De uitbaters beschermen door de procedures eenvormig en eenvoudiger te maken om ongelijke behandeling te voorkomen en door te zorgen voor een transparantere verwerking van de dossiers.
 • De nieuwe uitbaters beschermen: het vooronderzoek van een aantal zaken moet toekomstige uitbaters behoeden voor investeringen die nodeloos blijken te zijn of andere verplichtingen meebrengen, doordat ze bijvoorbeeld niet voldoen aan de voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP). 
 • De afnemers van de diensten beschermen, onder meer op het vlak van brandveiligheid.  
 • De levenskwaliteit van de bewoners en omwonenden beschermen door te controleren of de uitbating strookt met de goede plaatselijke aanleg en op die manier te vermijden dat er in woonwijken economische activiteiten komen die amper verenigbaar zijn met de woonfunctie.

“Deze nieuwe ordonnantie zal ons toelaten de huidige wetgeving te verbeteren. Zij maakt het mogelijk om de “gewone” woonfunctie en de afnemers van de diensten (op het vlak van veiligheid) beter te beschermen, de levenskwaliteit van de bewoners te beschermen, het imago van Brussel te vrijwaren en de concurrentie in de sector te reglementeren, maar ook om de toekomstige uitbaters te beschermen”, aldus Rudi Vervoort, die als minister-president bevoegd is voor het toerisme.

Het voorontwerp van ordonnantie zal na de eerste lezing door de regering ter advies worden voorgelegd aan Brupartners (de Economische en Sociale Raad van het Brussels Gewest), Brulocalis en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van basisprogramma voor het zevende Stadsvernieuwingscontract in de wijken rondom het Zuidstation op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel

perspective.brussels

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van basisprogramma voor het zevende Stadsvernieuwingscontract in de wijken rondom het Zuidstation op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel

Persbericht

15 september 2022

In april 2021 besliste de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de uitwerkingsfase van het Stadsvernieuwingscontract ‘Rondom het Zuidstation’ (SVC 7) op te starten. Na een jaar studiewerk stemt zij vandaag in met het ontwerpprogramma dat voorziet in de operationele perimeter, de wijkdiagnose, de beschrijvende fiches van de verschillende geplande operaties en acties, het globaal financieel en operationeel plan en met een milieueffectenrapport. Het ontwerp van basisprogramma wordt in de loop van de maand oktober 2022 aan een openbaar onderzoek onderworpen, zodat het definitief kan worden goedgekeurd in het voorjaar van 2023. Het Stadsvernieuwingscontract gaat het programma financieren ten belope van 22 miljoen euro.

De zone van het Zuidstation, die gebukt gaat onder een gebrek aan investeringen in het verleden, staat voor grote uitdagingen.  Dat maakt het echter ook tot een uitgelezen gebied om de hefbomen van de stedelijke herwaardering in te zetten. De buurt wordt gekenmerkt door indrukwekkende gebouwen en lanen zoals het Zuidstation en de kleine ring die breuklijnen vormen in het stedelijk landschap, wat de openbare ruimte weinig aantrekkelijk maakt. Bovendien ontbreekt het de perimeter aan buurtdiensten en openbare voorzieningen. Toch liggen hier tal van mogelijkheden om een gemengde wijk tot stand te brengen met impulsen voor de bouw van woningen (in de eerste plaats openbare huur- en koopwoningen van sociale aard, woningen gelijkgesteld met sociale woningen en middenklasse­woningen).

Het ontwerpprogramma van het SVC 7 ontrolt zich op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel:

 • het ligt rond het Zuidstation en de vierhoeken, het kruispunt Stalingrad / Poincaré / Europaesplanade en invalswegen als de Veeartsen-, Frankrijk- en Barastraat;
 • de publieke middelen die in het programma van het SVC 7 worden vrijgemaakt, zijn samengebracht in drie ontwikkelingsreeksen rond:
 • de Europaesplanade,
 • het hart van het station,
 • het Tweestationspark.

Deze reeksen worden aangevuld met transversale operaties en acties gericht op de maatschappelijke samenhang over heel de perimeter van het SVC.

De uitdagingen en prioriteiten verbonden aan het programma van het SVC 7 spreken voor zichzelf, met name:

 • de aandacht toespitsen op de inrichting van de openbare ruimte en op het vernieuwingspotentieel daarvan
 • de wijk laten aansluiten op het groene en blauwe netwerk op schaal van het Gewest
 • ingrijpen in de bestaande gebouwenstructuur en ruimte vinden om in de vastgestelde behoeften te voorzien, met name in verband met woningen en openbare voorzieningen
 • een antwoord formuleren op de sociale- en gezondheidsproblematiek die samenhangt met de grote armoede ter plaatse en de daklozenproblematiek
 • inspelen op bijkomende vraagstukken zoals de toegang tot de gezondheidszorg en de regeneratie van het plaatselijk economisch weefsel.

Het studiebureau dat is aangesteld om dit programma uit te werken, samen met perspective.brussels en urban.brussels en de twee besturen bevoegd voor de stadsvernieuwingscontracten, hebben samen een ambitieus programma uitgetekend. Het globaal programma wordt geraamd op 68,5 miljoen euro en omvat een veertigtal operaties. Het Stadsvernieuwingscontract financiert het programma voor 22 miljoen euro. Andere financieringsbronnen zijn overigens al gevonden.

De kernactiviteiten van dit ontwerpprogramma kunnen worden samengebracht in drie grote thema’s:

 • de verbetering en herkwalificatie van de openbare ruimten, en dan met name de Europaesplanade, de Overdekte Straat en de ruimten die momenteel worden gebruikt voor de graafwerkzaamheden op de werf voor de aanleg van metrolijn 3;
 • de aanleg van een nieuw park in de Veeartsenstraat / Tweestationsstraat;
 • de bouw van buurtvoorzieningen (een sportpool en een zorgpool in de kleine vierhoek en een opvang- en verblijfsruimte voor NBM langs de Zuidlaan).

De Zuidwijk lijdt al langer onder uitblijvende overheidsinvesteringen” stelt Minister-President Rudi Vervoort.” Met het stadsvernieuwingscontract hebben we een instrument in handen om op de vele behoeften van deze wijk in te spelen. Uit het openbaar onderzoek over het ontwerp-RPA Zuid kwamen opmerkingen naar voren over thema’s als dichtheid, de weinig kwalificerende openbare ruimte en het ontbreken van groene ruimten en buurtvoorzieningen. Het SVC 7 is alvast een eerste operationeel antwoord op deze bekommernissen van de burgers. ”

Ook de Stad Brussel en de gemeenten Sint-Gillis en Anderlecht zijn blij met de goedkeuring van het ontwerp van basisprogramma voor het SVC 7.

Ondertussen gaat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verder met de uitwerking van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Zuidwijk vanuit de wetenschap dat deze opdracht ten gronde en met overleg moet worden uitgevoerd, los van enige tijdsdruk afkomstig van de vastgoeddynamiek. Gezien de input tijdens het openbaar onderzoek en de nog onzekere impact van de COVID-pandemie op de kantorenmarkt (in een wijk die zeer gevoelig is aan deze problematiek) vereist de uitwerking van deze planningstool verdere inspanningen, wat de goedkeuringstermijnen ervan onvermijdelijk zal verlengen. 

Om een kader te verschaffen voor de aanhoudende vastgoeddynamiek houdt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vast aan een aantal ontwikkelingsprincipes (gemengdheid, een aanvaardbare dichtheid, kwaliteit en toegankelijkheid van openbare ruimten) ter ondersteuning van urban.brussels bij de beoordeling van wat een goede lokale aanleg inhoudt.

“In het RPA Zuid zal rekening gehouden worden met de adviezen die zijn uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek en met de evolutie van de behoeften sinds 2016. Voor Perspectieve begint nu een tijd van aanpassingen maar dat verhindert geenszins dat de vergunningsaanvragen voor projecten in deze zone verder worden ingediend. De zone Zuid kan als internationale toegangspoort tot Brussel nu echt niet langer wachten en heeft dringend behoefte aan een grondige opknapbeurt. Vandaag heeft de Regering de bakens voor de herontwikkeling van de wijk uitgezet. Wij gaan deze nu gebruiken in de projectvergaderingen en bij het onderzoek van de aanvragen door Urban om de vooropgestelde inrichting van de wijk op koers te houden” aldus Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

Met de goedkeuring van SVC 7 en de bijhorende krachtlijnen herbevestigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ambities voor de wijk rond het Zuidstation.

Groen licht voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten in Sint-Jans-Molenbeek en in Stad Brussel

contrats axe ilot

Groen licht voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten in Sint-Jans-Molenbeek en in Stad Brussel

Persbericht

8 september 2022

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort bevoegd voor stadsvernieuwing, zet de Brusselse Regering het licht op groen voor de eerste twee As- en Huizenblokcontracten (AHC) in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel. In totaal wordt een bedrag van 10 miljoen euro uitgetrokken voor de centrumwijken minder dicht en groener te maken. 

De minister-president had eerder al laten verstaan dat hij in alle onderdelen van de ruimtelijke ordening centrale aandacht wil laten uitgaan naar het leefmilieu. “Om daar snel werk van te kunnen maken, heb ik voor deze eerste reeks as- en huizenblokcontracten een duidelijk streefdoel vooropgesteld, namelijk: de binnenterreinen van de huizenblokken aanpakken door ze minder dicht en meer doorlaatbaar te maken,” stelde Rudi Vervoort donderdag. 

In die context bepaalde de oproep tot kandidaturen dat de voorgestelde sites gelegen moesten zijn in zones waar zich vandaag te weinig groene ruimten bevinden die toegankelijk zijn voor het publiek. In deze probleemzones zijn plaatsen vastgesteld waar de ontwikkeling van groene ruimten en van een vergroeningsdynamiek prioritair zijn om de gevolgen van de klimaatopwarming en het warmte-eilandeffect tegen te gaan en de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren. 

De Stad Brussel gaat aan de slag met een project in het huizenblok “Krakeel”

Dit deel van de Marollenwijk ligt in een zone met een tekort aan groene ruimten. Hier zijn vele sociale en stedenbouwkundige problemen geconcentreerd, wat dit territorium sterke groeimogelijkheden biedt voor een as- en huizenblokcontract: sterk gemineraliseerde ruimten, een gebrek aan groen en biodiversiteit, de afwezigheid van een globaal landschapsproject, een mank lopende benutting van de openbare ruimte… 

De doelstellingen zijn:

 • een heraanleg van de openbare ruimte met veel nieuw groen binnenin de huizenblokken;
 • de ontdichting binnenin de huizenblokken met meer ruimte in volle grond om de biodiversiteit te vergroten, het regenwater ter plaatse te laten insijpelen en daarmee het warmte-eiland af te bouwen;
 • doorsteektrajecten voor voetgangers en fietsers aanleggen doorheen het huizenblok om dit te ontsluiten; 
 • sensibiliserings- en participatieacties ondersteunen die streven naar een betere doordringbaarheid en een vergroening van de bodem, een betere leefbaarheid en meer welgevoelen.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek gaat zich toeleggen op de ontdichting van het huizenblok en de as “Kortrijk Oostende”

Dit huizenblok vlakbij het Weststation is vandaag nagenoeg volledig volgebouwd en de zeldzame binnenkoeren zijn voor het overgrote deel sterk gemineraliseerd, wat het tot één van de dichtste blokken maakt van de hoofdstad en van de sector “Zwarte Vijvers”, die al een bezettingsgraad heeft van 83,47%.

De doelstellingen zijn:

 • de aanleg van toegangen tot buitenruimten dankzij de reconversie van platte daken tot groendaken en de aanleg van tuinen binnenin de huizenblokken;
 • de ontdichting en de vergroening van heel de binnenzijde van het huizenblok;
 • de aanleg van ontmoetingsruimten die voor iedereen toegankelijk zijn;
 • de versterking van het groene netwerk met de aanleg van een groene corridor tussen het Zwarte Vijversplein en het park van de Bronsfabriek.

Voor deze instrumenten op hypra-lokale schaal (AHC) wordt een budget van 5 miljoen euro per contract uitgetrokken, in totaal dus 10 miljoen euro. 

De visies en programma’s die hieruit voortvloeien, worden verwacht tegen eind 2023

«Sinds 2014 hebben de wijkcontracten gezorgd voor de aanleg en planning van ruim 13ha groene ruimten toegankelijk voor het publiek. Dat is geen kleinigheid! Ik ben er zeker van dat de as- en huizenblokcontracten dit bilan nog verder zullen verbeteren en zo tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van de Brusselaars! “ besluit Rudi Vervoort.

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

bruxelles en vacances

De Brusselse Regering maakt 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit

Persbericht

13 juli 2022

De Brusselse Regering maakt op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort 43 miljoen euro vrij voor de Brusselse politiezones, de MIVB en de vzw Transit ter ondersteuning van het veiligheids- en preventiebeleid.

Hiervan gaat er 35 miljoen naar de politiezones, onder meer voor de beveiliging van het openbaar vervoersnet, voor de ondersteuning van de zones bij hun taken in verband met de Europese toppen en voor investeringen in veiligheidsmateriaal. Een bedrag van 3 miljoen euro wordt bestemd voor de MIVB om bij te dragen aan de initiatieven die de onderneming zelf neemt om zijn net te beveiligen tegen de achtergrond van de maatregelen bepaald in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. Ten slotte wordt er ook een subsidie van 5 miljoen euro toegekend aan de vzw Transit om de organisatie bij te staan bij het begeleiden en hersocialiseren van verslaafden en voor de werking van de onlangs geopende risicobeperkende gebruiksruimte.

Minister-President Rudi Vervoort: “Veiligheid en preventie is en blijft een prioriteit voor mijn regering. We maken deze middelen vrij, zodat onze diensten hun taken in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren.”

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

Nieuwe wijken om te ontdekken! Lancering van de dertiende reeks Duurzame Wijkcontracten

Persbericht

8 juli 2022

Naar aanleiding van de lancering van de dertiende reeks duurzame wijkcontracten (DWC) selecteerde de Brusselse regering, onder leiding van Minister-President Rudi Vervoort drie nieuwe perimeters: “Klein Zwitserland” in Elsene, “Conscience” in Evere en “Villa’s van Ganshoren” in Ganshoren. Zij zullen via dit gewestelijke instrument voor stedelijke herwaardering steun krijgen om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de leefomgeving van de inwoners te verbeteren.

Net zoals dat de vorige jaren het geval was, was de deelname aan de kandidatuuroproep groot en waren de dossiers van hoge kwaliteit. In totaal werden zeven kandidaturen ingediend. De mechanismen voor stedelijke herwaardering in de wijkcontracten bestaan al meer dan 27 jaar. Om de werking ervan te verbreden, wordt de dertiende reeks opengesteld voor perimeters van de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) waar tot nog toe geen ingrepen zijn gebeurd. Daartoe moesten de gemeenten gebieden voorstellen waar nog nooit een wijkcontract of een duurzaam wijkcontract uitgevoerd was.

Aangezien openbare huisvesting een sleutelelement vormt van de duurzame wijkcontracten, zullen de gemeenten bovendien minstens ¼ van het globale budget van het contract moeten besteden aan huisvestingsoperaties binnen perimeters met minder dan 15% woningen met een sociaal oogmerk.

De laureaten van de dertiende reeks “duurzame wijkcontracten 2023-2028/2030” hebben op hun grondgebied allemaal genoeg interessante gronden die in aanmerking komen voor de aanleg van groene ruimten en de inrichting van voorzieningen die de herwaardering van de wijken ten goede moeten komen, maar ook voor de totstandbrenging van ruimten waar mensen terecht kunnen om te verpozen, zich te ontspannen en te genieten van gezelligheid in een vaak sterk verdichte omgeving. Het hoofddoel van ieder duurzaam wijkcontract bestaat erin de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren en in nauwe samenspraak met hen de prioritaire projecten te bepalen en uit te werken.

Ten slotte mogen de drie gemeenten elk rekenen op een subsidie van 142.500 euro om hun basisprogramma uit te werken en op een subsidie van 12,5 miljoen euro om de concrete projecten die er vorm moeten krijgen, te ontwikkelen! 

Minister-President Rudi Vervoort: “Drie nieuwe duurzame wijkcontracten in drie wijken die nog nooit op een dergelijk contract aanspraak hebben gemaakt, krijgen nu de kans om nieuwe projecten te ontwikkelen die ten goede zullen komen van de inwoners en bezoekers van deze wijken. Onze ambitie voor deze dertiende reeks is om nieuwe gebieden te ontdekken. Ook willen we via deze weg de gemeenten die onlangs werden opgenomen in de zones voor stedelijke herwaardering (2020) kennis laten maken met de uitdagingen en opportuniteiten inzake stadsvernieuwing.”

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

CRU6 autour de simonis

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

Persbericht

1 juli 2022

Het Stadsvernieuwingscontract Simonis (SVC6) beslaat de omgeving van het gelijknamige metrostation en ligt voor een deel op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek en voor een deel in Koekelberg. Het contract vervolledigt de renovatiestrategie in de ruimte tussen het Weststation (SVC 3 – Weststation – 2017-2025) en de Duurzame Wijkcontracten Zwarte Vijvers en Jacquet (2021 -2028).

Het zesde SVC omvat architecturale en stedenbouwkundige projecten en initiatieven gericht op het gemeenschapsleven om de dynamiek van de wijken te ontwikkelen. Wat dit stadsdeel dat zwaar getekend is door de stedelijke breuklijnen van de spoorweg en de Leopold Ii-laan het meest nodig heeft is een sterkere stadsvermazing, betere verbindingen voor voetgangers en fietsers en een uitbouw van het groen netwerk.

Uit een diagnose van de toestand ter plaatse kwamen vier prioritaire doelstellingen naar voren:

 1. Werken aan een milieuvriendelijker stad;
 2. De actieve vervoerswijzen bevorderen;
 3. De grootstedelijke aantrekkingskracht verhogen en daarbij de lokale identiteiten versterken en een buurtstad tot stand brengen rond de gewestelijke polen Simonis, Belgica, Zwarte Vijvers en Ossegem;
 4. De economie stimuleren met de ontwikkeling van polen die opleiding verbinden aan innoverende bedrijven en met de uitbouw van een duurzame logistiek.

Het programma van SVC 6 is tot stand gekomen dankzij een participatief proces dat in 2020 en 2021 is opgezet om zo dicht mogelijk op de verzuchtingen van bewoners, gebruikers en actieve krachten aan te sluiten. 

Op 18 maart 2022 keurde de Brusselse Regering het SVC 06 goed. Het programma bouwt op een globale visie van een buurtstad die rekening houdt met de klimaatuitdagingen en tewerkstelling aanmoedigt.

Voor de verwezenlijking van deze visie gaan we voluit voor een ambitieuze herinrichting van de openbare ruimten, met meer plaats voor actieve modi en nieuwe openbare voorzieningen.

Projecten die het dagelijks bestaan verbeteren

Het programma van het stadsvernieuwingscontract voorziet in 35 specifieke projecten binnen de perimeter. Het is gebouwd op drie grote pijlers: 

Spoorlijn L28 met haar heraangelegde park

Ontwikkeling van het fietsers- en voetgangerspad waarlangs groene zones worden aangelegd om het menselijk contact en de rust te bevorderen naar het voorbeeld van het park L28.

Er worden ook nieuwe fietspaden aangelegd om de verbinding tussen Belgica, Simonis en Ossegem groener en aangenamer te maken (vanaf de Leopold II-laan).

de Leopold II-laan 

De esplanade van het Simonisplein en de zijstraten van de Leopold II-laan worden heraangelegd voor een beter comfort en meer openheid.

De herinrichting van de openbare ruimte gaat gepaard met de bouw van voorzieningen. Op huisnummer 11-13 van het Eugène Simonisplein komt een nieuw gewestelijk sociocultureel centrum.  Er is een ook fietsvoorziening gepland in de Wapenstilstandstraat.

een parcours dat meerdere openbare ruimten met elkaar verbindt: “het groene schoolparcours” 

Op dit parcours liggen een aantal open ruimten die worden heringericht als opstap naar een gezonde en groene stad.  Deze open ruimten zijn gelegen tussen het Koninklijk Atheneum Sippelberg en het Zwarte Vijversplein.

Socioprofessionele inschakeling aanmoedigen

Er zullen projecten worden opgezet ter bevordering van de sociaal-professionele inschakeling van wijkbewoners.  Een projectenhotel zal bewoners bijstaan die een eigen bedrijf willen opstarten.  Ook komt er een opleidingscentrum voor bestrating en afwerking in de bouw.  Deze beide initiatieven die aansluiten bij de circulaire economie hebben als doel mensen te steunen die al langer werkloos zijn.

Er zullen projectoproepen worden uitgeschreven om acties aan te moedigen ten behoeve van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven tijdens de uitvoering van het SVC 6.

Volgende stap: de uitvoeringsfase van het stadsvernieuwingsprogramma “Rondom Simonis”

Zodra het programma vastlag, is op 1 april 2020 de eerste fase van de uitvoering van het renovatieprogramma gestart dat loopt tot in de lente van 2027.  In deze fase moet het Gewest de goederen aankopen die nodig zijn om de projecten te kunnen verwezenlijken en overheidsopdrachten, studies e.d. uit te voeren. Ze wordt gevolgd door de implementatiefase (werken) die afloopt in 2029.

De concrete uitvoering van het project wordt in handen gegeven van de partners van het SVC op gemeentelijk, gewestelijk en federaal niveau, zoals bijvoorbeeld Brussel Mobiliteit, de Directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), Leefmilieu Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij  (BGHM), de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg en het lokaal verenigingsleven.

Een programma versterkt door de goedkeuring van twee wijkcontracten 

De programma’s van de wijkcontracten “Zwarte Vijvers” in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en “Jacquet” in de gemeente Koekelberg zijn op 23 juni dit jaar goedgekeurd door de Regering. 

Dankzij een bijkomende gewestelijke financiering van 25.000.000 €, opgedeeld in twee gelijke delen, kunnen de nieuwe programma’s van de twee wijkcontracten de programmering van het SVC aanvullen en versterken. 

Voor Koekelberg staan de volgende elementen centraal: 

 1. De openbare ruimte als pijler voor de verschillende interventies gestuurd door het DWC 
 2. Herstel van het stedelijk weefsel
 3. Inwerken op sociaaleconomische problemen
 4. Tegemoetkomen aan de behoeften van jongeren 
 5. De wijk laten aansluiten bij het groene en blauwe netwerk
 6. Deze principes vinden onder meer invulling met de bouw van een nieuw Franstalig kinderdagverblijf met privétuin en van een Medisch Huis, een nieuw Huis van de Jeugd, de lichte renovatie van de zaal Cadol en de bouw van 12 nieuwe woningen.

Voor Molenbeek zijn de prioriteiten de volgende: 

 1. Toekomstperspectieven voor jongeren 
 2. Het lichamelijk en geestelijk welzijn van kinderen, jongeren en de rest van de bevolking 
 3. Een versterking van het bestaand associatief en cultureel netwerk 
 4. De toegang tot Cultuur 
 5. De kwaliteit van de woningen 
 6. Veilige verplaatsingen van voetgangers en fietsers 
 7. Nieuwe speelplekken en groene ruimten 
 8. Een vermindering van de verkeersdruk en het tot stand brengen van rustige plekken 

Deze doelstellingen worden ingevuld met de oprichting van een huis van het welzijn en de uitbreiding van het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, die beide gaan voor gedemineraliseerde en groene buitenruimten, en de renovatie van twee ongezonde woongebouwen.

Zoals bij alle wijkcontracten zorgen operaties in de openbare ruimte voor een grotere leefbaarheid en meer veiligheid en wordt er meer plaats voorbehouden voor actieve vervoerswijzen en groen. 

Minister-President Rudi Vervoort: “De komende vijf jaar zal er meer dan 50 miljoen euro worden geïnvesteerd om de leefomgeving en het dienstenaanbod voor de bewoners van deze centrumwijken in Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek te verbeteren. Ik ben zeer blij u dit drieledige programma voor de stedelijke herwaardering van deze centrumwijken te kunnen voorstellen. Het illustreert een van de sterktes van de wijze waarop het Gewest verscheidene beleidsinstrumenten voor stadsvernieuwing hanteert.”

“Dit stadsvernieuwingscontract is bedoeld om de Leopold II-laan rustiger te maken, gescheiden fietspaden aan te leggen en de Simonisfontein met het Saincteletteplein te verbinden. Dat alles in overeenstemming met het Good Move-plan. Dankzij dit programma zullen we de openbare ruimtes van de wijk kunnen herdenken. Met het schoolparcours tussen de verschillende scholen tonen we aan dat we in heel het gewest blijven inzetten op de stad op mensenmaat,” zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

“In de komende jaren gaan we veel aandacht besteden aan de wijk van Zwarte Vijvers.  We investeren er fors in de openbare ruimte. Zo krijgt we het plein van Zwarte Vijvers een volledige herinrichting. Ook gaan we nieuwe collectieve infrastructuren oprichten. Ons prachtige Huis van Culturen zal zich namelijk kunnen uitbreiden in een onlangs aangekocht gebouw. Dat ligt in de Piersstraat. Wij openen er eveneens een wellness-centrum voor de bewoners van deze wijk. Ten slotte zullen wij innoverende begeleidingsprojecten opzetten om de jonge werkzoekenden die in dit deel van mijn gemeente wonen, te helpen”, benadrukt Catherine Moureaux, Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.

“Mensen laten dromen over hun wijk, hen er samen met hun gezin en kinderen een beter leven laten leiden en zorgen voor een betere openbare dienstverlening voor iedereen. Dat zijn de doelstellingen die wij vooropstellen om de leefomgeving van de bewoners van de Jacquetwijk in de komende vijf jaar aanzienlijk te verbeteren”, stelt Khalil Aouasti, schepen voor Stadsvernieuwing Khalil Aouasti.

renovatie van het opvangcentrum poincare betere infrastructuur en zorg voor daklozen

samusocial poincaré

Renovatie van het opvangcentrum poincare betere infrastructuur en zorg voor daklozen

Persbericht

21 juni 2022

De Brusselse regering heeft op initiatief van minister-president Rudi VERVOORT een grondige renovatie laten uitvoeren van het gebouw gelegen aan de Poincarélaan in Anderlecht dat New Samusocial sinds 2016 betrekt. Die opknapbeurt was nodig om de kwaliteitsvolle opvang en dienstverlening aan daklozen in het Brussels Gewest te kunnen blijven garanderen. De werken, die vrij omvangrijk waren, werden gestart in het najaar van 2020 en werden in april dit jaar afgerond.

Het gebouw waarvan sprake is een oud kantoorgebouw dat sinds 2015 aan het Gewest toebehoort en in 2016 in gebruik werd genomen door de vzw New Samusocial (NSS). Door zijn centrale ligging is het complex vlot bereikbaar voor zowel het doelpubliek als de sociale werkers die hen begeleiden. De grootte van het gebouw (6666,75m²) zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is om aan alle behoeften van de bezoekers te voorzien. Bij de herstellingen werd ook rekening gehouden met de potentiële impact op de buurtbewoners. Om die te minimaliseren is het nieuwe centrum voorzien van verschillende ontspanningsruimten.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen drie partijen, namelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (De grondregie van de Gewestelijke Overheidsdienst), de gemeente Anderlecht en New Samusocial.

Tot de ingrijpende werken die uitgevoerd werden, behoren:

– de vervanging van 90 % van het buitenschrijnwerk;

– de opdeling van landscape-kantoorruimten tot kamers door het plaatsen van lichte wanden;

– de modernisering van de installaties voor speciale technieken;

– de aanpassing van de verlichtingsvoorzieningen aan de LED-technologie;

– het updaten van het brandbestrijdingssysteem;

– de aanpassing van de persoons- en goederenliften aan de normen;

– de installatie van nieuwe doucheruimten en nieuw sanitair;

– de infrastructuur toegankelijk maken en uitrusten voor personen met een beperkte mobiliteit;

– de verbetering van de warmte-isolatie;

– de renovatie van de afwerking (vloeren, muren en plafonds);

– platte daken omvormen tot groendak;

Dankzij deze aanpassingen kan het gebouw nu tot 300 personen per nacht herbergen. Het complex telt 5 verdiepingen voor de opvang, huisvesting en ondersteuning van daklozen. Tot op heden worden enkel alleenstaande mannen in het centrum opgevangen; de samenstelling van het opgevangen publiek kan evolueren naargelang van de evolutie van de huisvestingsbehoeften in het Brussels Gewest. Op de laatste twee verdiepingen zijn de kantoren van New Samusocial gevestigd, terwijl een deel van de eerste verdieping ook dienst doet als ziekenboeg en consultatieruimte.

Dit renovatieproject maakt deel uit van het globale en proactieve beleid van het Gewest om zijn voorzieningen voor opvang en persoonlijke bijstand te moderniseren en te verbeteren. In september van dit jaar wordt een tweede opvangcentrum ingehuldigd. Het gaat om het oude commissariaat in de Jan Blockxstraat dat omgebouwd is tot opvangcentrum waar dagelijks een 80-tal mensen terecht zullen kunnen.  

Minister-President Rudi Vervoort is zeer tevreden met het resultaat: “Door de renovatie zorgen we er niet alleen voor dat de vzw zich kan focussen op haar hoofdopdracht, met name hulp bieden aan mensen in nood. Tevens bieden we een antwoord op een humanitair probleem dat steeds meer mensen in het Brussels Gewest treft. Mensen zonder een woonst verdienen te worden opgevangen in de best mogelijke omstandigheden. We hopen uiteraard dat dit soort structuren met de tijd overbodig worden, maar in tussentijd moeten we er alles aan doen om iedereen zo menswaardig mogelijk op te vangen.”

Alain Maron, Brussels minister van Welzijn, verklaart: “De middelen die het Gewest toekent, dragen in grote mate bij tot de verbetering van de kwaliteit van de infrastructuren waar New Samusocial opvang biedt aan daklozen. De renovatie van de Poincarré-site die vandaag wordt inghuldigd, vormt daar een voorbeeld van. In het verleden werd deze noodopvang georganiseerd in omstandigheden die een stuk minder menswaardig waren en besteedde de instelling veel tijd en geld aan het zoeken naar en inrichten van gebouwen die tijdelijk of seizoensgewijs betrokken werden. De verbetering van de kwaliteit van de infrastructuren is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de opvang en begeleiding van de mensen van een hoogstaande kwaliteit zijn. Wat dit tweede aspect van de steun betreft, staat de verhoging van de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegekende dotatie symbool voor de wil om deze kwaliteitssprong te ondersteunen.”

“Dit verblijfscentrum vervult een belangrijke taak door daklozen een waardig onderdak te bieden. Anderlecht neemt het voortouw in de strijd tegen dakloosheid. In samenwerking met New Samusocial wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het centrum goed in de wijk wordt geïntegreerd. Er zal regelmatig contact worden opgenomen met de omwonenden”, verklaart Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht

De renovatie van het centrum kadert in de inspanningen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, waarmee het nieuwe bestuursteam van New Samusocial drie jaar geleden begonnen is. De slaapzalen werden opgedeeld in kamers op mensenmaat. Het gebruikte materiaal en de sanitaire voorzieningen beantwoorden aan onze nieuwe hygiënenormen. De ruimten werden heringericht, zodat ze geschikt zijn om 24 uur op 24 mensen op te vangen. Er is dus afgestapt van het model van nachtopvang uit het verleden, dat niet alleen leidde tot ongemakken doordat vele bewoners zich op de tijdstippen waarop de centra opengingen en sloten, in de wijk begaven, maar dat ook niet toeliet om aangepaste opvang te bieden voor de meest kwetsbaren,” aldus Stéphane Heymans, voorzitter van Samusocial.

Oekraïense vluchtelingen: het Brussels Gewest structureert zijn opvangmodel

CP Ukraine

Oekraïense vluchtelingen: het Brussels Gewest structureert zijn opvangmodel

Persbericht

9 juni 2022

De 45.000 mensen die vandaag een tijdelijk beschermingsstatuut genieten, komen allemaal terecht in Brussel om er te worden geregistreerd. Brussel en haar 19 gemeenten bieden onderdak aan 7.000 van hen. Dat is 15% van de personen die in België worden opgevangen. Aan een gestaag ritme van duizend extra vluchtelingen per maand zou het aantal Oekraïners die het Brussels Gewest opvangt, tegen eind dit jaar uitkomen op ongeveer 12.000. Tegen eind 2022 zal één op de honderd Brusselaars Oekraïner zijn. Brussel staat voor een reusachtige uitdaging om deze mensen te integreren.

“Brussel staat dus in de voorste gelederen om solidariteit te betonen”, stelt minister-president Rudi Vervoort vast. “Het is duidelijk dat het Brussels Gewest vandaag meer doet dan zijn steentje bijdragen om Oekraïense gezinnen die hun land in oorlog zijn ontvlucht, op te vangen. Of we het nu willen of niet, een migratiecrisis stelt zich in Brussel altijd scherper dan in de andere gewesten. We gaan hierover spreken met de federale en de gewestelijke overheden om hen ertoe te brengen deze situatie te erkennen en de nodige ondersteuning te bieden”. 

Doorheen de crises ontwikkelde Brussel geleidelijk aan een sterke traditie van gastvrijheid tegenover migranten. Brusselse gezinnen zijn mensen beginnen opvangen, eerst met de steun van het burgerplatform en daarna geleidelijk ook met de hulp van de gemeentebesturen en het Gewest. “We moeten deze traditie op een gestructureerde manier voortzetten en de mensen die onderdak bieden, helpen bij de uitdagingen waarmee zij door hun gastvrijheid te maken krijgen,” aldus nog Rudi Vervoort.

Sinds op 15 maart van dit jaar de provinciale crisisfase werd afgekondigd, heeft het Gewest al zijn middelen ingezet om die gezinnen een waardige opvang te bieden. Er wordt een beroep gedaan op de gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut (ION’s), de overheidsdiensten van de federale overheid en de gemeenschappen, de gemeenten, de OCMW’s en tal van verenigingen. Het Gewest kon ook rekenen op de inzet van de Oekraïners zelf, die steevast betrokken worden bij het strategische en operationele denkwerk. Op basis van de strategie die op 31 maart werd goedgekeurd, schakelen we nu over van de federale crisisfase naar ons nieuwe Brusselse gastvrijheidsmodel. Dat model steunt op drie pijlers: de terbeschikkingstelling van tijdelijke gewestelijke opvangstructuren, individuele opvang en de klassieke vastgoedmarkt. 

 1. Collectieve en modulaire huisvestingsoplossingen 

Dankzij de inspanningen van de hotelsector die verenigd is in de BHA, dankzij de inbreng van de Brusselse vastgoedspelers die verenigd zijn in de BVS en dankzij de uitvoerende diensten van het gewestelijke vastgoedbeleid, met name CityDev, de BGHM, de MSI, Facilities en Perspective, is het Gewest vandaag in staat om 3.500 collectieve opvangplaatsen te creëren. Die opvangplaatsen zullen vanaf eind deze maand geleidelijk vorm krijgen:

 • Tien kantoorgebouwen zullen worden omgevormd tot ongemeubelde collectieve opvangplaatsen. Iedereen die er opvang krijgt, zal voor 150 euro per maand per volwassene (en 50 euro voor minderjarigen) moeten bijdragen in de kosten. Dat moet ongeveer 1.500 plaatsen opleveren. 
 • Daarnaast zullen tien verblijfsgeschikte gebouwen die een herbestemming krijgen (hotels, internaten, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.), worden opengesteld om onderdak te bieden aan geïnteresseerden tegen een vergoeding van 225 euro per maand per persoon (75 euro voor minderjarigen). In die gebouwen zullen nog eens 1.500 personen ondergebracht kunnen worden.
 • Voorts wordt erover nagedacht om op zes locaties kwaliteitsvolle en demonteerbare modules te plaatsen. Daar zullen ongeveer 500 personen terecht kunnen. 
 • Naast deze drie oplossingen op middellange termijn zullen de BHA en zijn leden de OCMW’s en gemeenten tegen een zo laag mogelijke prijs kamers ter beschikking stellen om gezinnen in nood tijdelijk (gedurende 15 dagen) te huisvesten, totdat een duurzamere oplossing gevonden is. 
 • Die verschillende formules zullen samen 500 plaatsen opleveren in juni, 1.500 eind juli, 2.000 eind augustus, 3.000 in september en 3.600 eind oktober. 
 • Al die infrastructuur zal beheerd worden door een consortium bestaande uit het burgerplatform, Samusocial en Communa, ondersteund door medewerkers gerekruteerd uit de Oekraïense gemeenschap. Dat zal een enorme inspanning vergen van deze organisaties, die het Brussels Gewest vandaag al helpen om migranten op te vangen en daklozen te huisvesten. 
 1. Individuele opvang

De 3.500 plaatsen waarvoor het Gewest en zijn partners zullen zorgen, komen bovenop de reeds aanzienlijke inspanningen van de burgers die voorzien in opvang. Zij spelen een belangrijke rol in het Brusselse gastvrijheidsmodel. De regering wil enkele nieuwe instrumenten invoeren die hen van pas zullen komen: 

 • Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) heeft een volledig nieuw digitaal platform ontwikkeld voor mensen die graag onderdak willen bieden. Dat platform is beschikbaar op de website helpukraine.brussels. Brusselaars die plaats hebben, kunnen daar hun aanbod bekend maken. Ze hebben er individuele toegang tot hun persoonlijke huisvestingsgegevens. Ze krijgen de garantie dat hun gegevens in alle vertrouwelijkheid en enkel en alleen door de overheid en de erkende vzw’s zullen worden gebruikt. 
 • Mensen die onderdak verlenen, sluiten een tijdelijke huisvestingsovereenkomst met de persoon die onderdak krijgt. Er wordt een modelovereenkomst ter beschikking gesteld voor iedereen die mensen wil opvangen. De tijdsduur van de huisvesting is beperkt (vrij te kiezen, maar het Gewest stelt een verlengbare periode van drie maanden voor). 
 • De gasten betalen een verblijfsvergoeding (150 euro per maand per volwassene en 50 euro voor minderjarigen). Die vergoeding dekt enkel de lasten. Als de gastheer/vrouw tevens andere diensten aanbiedt, dient de gast daarvoor een gepaste bijdrage te betalen. Het OCMW kan die vergoeding, op vraag van de gast, rechtstreeks op de rekening van de gastheer/vrouw storten.
 • Voorts zal een samenlevingshandvest ter beschikking worden gesteld voor de mensen die opvang bieden en hun gasten (voor hen in het Oekraïens). Dat handvest moet dienen als leidraad voor het samen leven in eenzelfde woning. Het moet ervoor zorgen dat de communicatie van in het begin vlot verloopt en dat er in samenspraak regels worden bepaald voor het samen leven onder één dak. 
 • Mensen die onderdak bieden en daarover vragen hebben, kunnen op dinsdag- of donderdagvoormiddag bellen naar het gratis nummer 0800/40.400. Brussel Huisvesting zal al hun vragen in verband met het verlenen van onderdak beantwoorden. 
 • Aan mensen die onderdak bieden, zal worden meegedeeld dat het niet hun taak is om degenen die ze huisvesten, sociaal te begeleiden: 
  • de gemeente levert de identiteitsdocumenten af en zorgt ervoor dat de kinderen naar school kunnen gaan, 
  • het OCMW staat in voor de sociale hulpverlening,  
  • Actiris helpt bij het zoeken naar werk,
  • de onthaalkantoren voor nieuwkomers verstrekken informatie over het staatsburgerschap 
  • volwassenenonderwijs en sociale cohesie (voor taalcursussen Frans of Nederlands)
  • het Brussels Health Orientation Center (BHOC) verstrekt de eerste zorgen en biedt geestelijke gezondheidszorg. 
 • Zeer veel gemeenten hebben mechanismen ingevoerd om mensen die onderdak bieden, te steunen en praktische regelingen in verband met de opvang van Oekraïners uitgevaardigd. Het Gewest verleent ten volle zijn steun aan de gemeenten en is zeer blij dat er in deze veeleisende context in een uitstekende verstandhouding met elkaar wordt gesproken. 
 • Brusselaars die een woning ter beschikking willen stellen die echter moet worden opgeknapt, kunnen zich wenden tot een sociaal verhuurkantoor. Sommige SVK’s zijn bereid het tijdelijke beheer van de woning over te nemen en kleine aanpassingswerken uit te voeren. Het Gewest verbindt zich ertoe de inspanningen van de SVK’s te ondersteunen. 
 1. De private huurmarkt

Het Gewest schat dat tot nog toe ongeveer 2.000 van de 7.000 Oekraïners in Brussel een onderkomen hebben gevonden op de private huurmarkt. Met inkomsten uit arbeid of sociale uitkeringen kunnen zij toegang krijgen tot dergelijke woningen. Hoewel dat niet altijd even gemakkelijk is, wil het Gewest de mensen met een tijdelijk beschermingsstatuut aanmoedigen om contact op te nemen met de private verhuurders. 

Het Gewest roept de verhuurders ook op ermee in te stemmen op vraag van de Oekraïners een huurovereenkomst van korte duur te sluiten. Het Gewest vraagt om de huurovereenkomsten te laten eindigen op 31 april 2023 en er een clausule in op te nemen om deze stilzwijgend met zes maanden te verlengen. Op die manier kunnen ze de overeenkomst afstemmen op het tijdelijke beschermingsstatuut, dat op 4 maart 2023 afloopt, en krijgen de huurders wat tijd om hun zaken te regelen.  

Meer steun voor de verenigingssector

Het Gewest heeft een zeer actief netwerk van verenigingen die gespecialiseerd zijn in hulp bij huisvesting en sociale hulpverlening in de ruime betekenis van het woord. Deze verenigingen zullen hogere subsidies krijgen om de nieuwe doelgroepen te kunnen begeleiden. Nogmaals, het is niet de bedoeling om een dubbele maatstaf te hanteren, maar wel om de uitbreiding van het aanbod te ondersteunen teneinde tegemoet te kunnen komen aan de snel stijgende vraag. 

Ondersteuning van de daklozensector 

Om de initiatieven voor de opvang van zeer kwetsbare mensen (daklozen, transmigranten, vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, enz.) niet te verzwakken, heeft de Brusselse regering beslist om de financiële ondersteuning die normaal gezien eind mei zou aflopen, te verlengen en de huidige initiatieven te versterken. Er mag geen sprake zijn van twee maten en twee gewichten. 

Een informatie- en bewustmakingscampagne 

Om de Brusselaars op de hoogte te brengen van dit nieuwe model en hen te laten weten dat ze er met de nodige ondersteuning gebruik van kunnen maken, gaat het Gewest een informatie- en bewustmakingscampagne lanceren: “Er staat een conflict voor hun deur, laten wij die van ons openen om hen op te vangen”. 

“Dit model is een vorm van ondersteuning voor de mensen die onderdak willen bieden. Het zorgt ervoor dat ze zich kunnen wenden tot vaste aanspreekpunten. Het biedt hen een kader waarop zij zich desgewenst kunnen baseren. Solidariteit met een noodlijdende bevolking blijft de stuwende kracht achter dit alles, maar de overheid houdt zich niet afzijdig en doet er alles aan om die solidariteit te ondersteunen. Op die manier willen we de mensen die vandaag al onderdak bieden, geruststellen en hopen we extra mensen ertoe te kunnen aanzetten om hun hart en hun flat open te stellen”, besluit de minister-president

€ 840.000 om de diensten die mensen met een handicap begeleiden, te versterken

cocof handicap NL

€ 840.000 om de diensten die mensen met een handicap begeleiden, te versterken

Persbericht

7 juni 2022

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) keurde donderdag op voorstel van Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het beleid ter ondersteuning van mensen met een handicap, elf besluiten goed waarmee het de erkenning van evenveel begeleidende diensten structureel versterkt.

In totaal is er 840.000 euro vrijgemaakt om de steun die tijdens de coronapandemie voor de begeleidende diensten was uitgetrokken, blijvend te maken. Concreet dienen de middelen voor een extra voltijds equivalent begeleider en wordt er 10.000 euro beschikbaar gesteld om de werkingskosten te dekken.

De algemene opdracht van de begeleidende diensten bestaat erin mensen met een handicap in hun verschillende levensfases zelfstandig te helpen zijn. Zij doen dat door kinderen al van zo jong mogelijke leeftijd samen met hun gezin in een vroeg stadium educatief, psychologisch en sociaal bij te staan, vervolgens tijdens de schooltijd de band tussen kind, gezin en school te versterken en tot slot op volwassen leeftijd individuele ondersteuning te bieden om dagdagelijkse handelingen zelfstandig te kunnen blijven of leren uitvoeren. 

De begeleidende diensten vervullen ook specifieke opdrachten, zoals begeleid wonen, oppasdiensten, de organisatie van hobby’s voor kinderen en volwassenen, hulp bij integratie op school, extra-sitting. Bijzondere aandacht gaat uit naar de begeleiding van zwaar zorgbehoevende personen en van mensen met een autismespectrumstoornis.

Hiermee komt de COCOF de verbintenis na die ze in haar regeerakkoord was aangegaan om “de dynamiek die door het decreet over de inclusie van mensen met een handicap op gang was gebracht, voort te zetten en te versterken. Dat decreet strekt ertoe het recht van mensen met een handicap om deel uit te maken van de samenleving (VN-verdrag) in de praktijk te brengen.“