Nieuwe oproep tot kandidaturen voor de vijfde reeks Schoolcontracten!

contrats ecole copie

Nieuwe oproep tot kandidaturen voor de vijfde reeks Schoolcontracten!

persbericht

9 juni 2023

In opdracht van minister-president Rudi Vervoort lanceert de Dienst Scholen van perspective.brussels een nieuwe oproep tot kandidaatstelling om scholen te selecteren die zullen genieten van een schoolcontract als onderdeel van reeks 5 (2024-2028) en reeks 6 (2025-2029).

Ter herinnering: het Schoolcontract zag het licht in 2016 en is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing en streeft een drievoudig doel na: 

 1. de aantrekkingskracht van de schoolinstellingen vergroten en hun stedelijke integratie in de omgeving verbeteren, door middel van investeringen in scholen met een imagoprobleem;
 2. het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de eetzaal, openstelling van de speelplaatsen, enz.;
 3. de sociale cohesie en de openheid van de school naar de wijk bevorderen via socio-economische acties en operaties voor de herkwalificatie van de openbare ruimte.

De oproep tot kandidaatstelling is gericht aan alle inrichtende machten die voldoen aan de leerplicht en zich bevinden binnen de Zones voor Stedelijke Herwaardering (ZSH). Daarnaast is deze oproep voornamelijk gericht op scholen die een kwetsbare leerlingenpopulatie hebben. De aanvragen moeten voldoen aan de doelstellingen van het Schoolcontract, met name op het vlak van de openstelling naar de buurt en de verbetering van de aantrekkelijkheid van de school. Ook elementen die verband houden met de sociaaleconomische situatie van de scholieren en de context van de wijken zullen in aanmerking worden genomen.

Na analyse van de kandidaturen de Brusselse regering begin december de scholen selecteren die kunnen genieten van het schoolcontract en dat voor de periode 2024-2028 (reeks 5) en 2025-2029 (reeks 6). De Brusselse regering maakt (max.) hiervoor 2.500.000 euro per schoolcontract vrij.

Een informatievergadering zal plaatsvinden op 20 juni. Inschrijven kan via deze link. De oproep tot kandidaatstelling loopt tot 14 juli 2023.

Met het schoolcontract wordt de schoolinfrastructuur een echte partner in het leven van de wijk. Het stuurt er dus op aan de school volwaardig te integreren in haar buurt. Zowel de bewoners als de jongeren varen daar wel bij en dat vind ik een goede zaak. Daarnaast hoop ik bij elke selectiereeks steeds dat nieuwe gemeenten zich kandidaat stellen.”, aldus Minister-President Rudi Vervoort.

Verderzetten werf Metro 3 enkel mogelijk via binnenkant Zuidpaleis

metro

Verderzetten werf Metro 3 enkel mogelijk via binnenkant Zuidpaleis

persbericht

8 juni 2023

Er zijn technische moeilijkheden opgetreden op de werf van Metro 3 tijdens de bouw van de tunnel onder het Zuidpaleis. De MIVB heeft daarvoor verschillende mogelijke oplossingen voorgelegd. De Brusselse regering en de Stad Brussel hebben akte genomen van het feit dat om technische, financiële en tijdsredenen alleen de ontmanteling van de binnenkant van het Zuidpaleis haalbaar is om het project voort te zetten. Er zal dus een stedenbouwkundige procedure worden opgestart en een begeleidingsplan worden opgesteld voor de wijk en voor iedereen die het Zuidpaleis gebruikt.

Omdat de Noord-Zuidverbinding verzadigd is, bouwen de MIVB en Beliris momenteel een nieuwe noord-zuidmetrolijn (de M3) die als doel heeft het station Albert (Vorst) te verbinden met het Noordstation en vervolgens het Noordstation met het station Bordet (Evere). Om het toekomstige station Toots Thielemans onder de Stalingradlaan te verbinden met de bestaande premetro-infrastructuur, wordt er 900 meter aan verbindingstunnels gebouwd. De dakplaat van het station is nu klaar en het uitgraven van de tunnel is begonnen. Maar de bouw van de 120 meter lange tunnel die onder het Zuidpaleis door moet lopen, ligt al meerdere maanden stil door technische problemen als gevolg van technische problemen. De eerste funderingselementen, gemaakt door het injecteren van cement in de ondergrond, voldeden niet aan de vastgestelde stabiliteitsnormen. De structuur van de ondergrond van de voormalige bedding van de Zenne is een grote technische uitdaging voor de onderbouw van het Zuidpaleis.

Sindsdien werden verschillende alternatieven bestudeerd en door de MIVB aan de regering en de Stad Brussel voorgesteld om de werken te kunnen hervatten en goede funderingen onder het Zuidpaleis te kunnen verzekeren. 

De oplossing om de binnenkant van het Zuidpaleis te ontmantelen met behoud van de gevels, zodat de tunnel van binnenuit kan worden gegraven, blijkt de goedkoopste, snelste en veiligste optie te zijn. Door via de binnenkant van het gebouw te gaan kunnen bekende en beproefde technieken worden gebruikt die ook elders op de site van Toots Thielemans zijn gebruikt. Het gekozen scenario is daarom de enige oplossing op vlak van techniek, financiën en timing.

Ondersteunende maatregelen voor handelaars, gebruikers en buurtbewoners

Afgezien van voorbereidende werken zal de ontmanteling van de binnenkant van het Zuidpaleis niet voor januari 2025 beginnen. De werf zal zorgvuldig worden voorbereid en er zal zeer binnenkort een stedenbouwkundige procedure worden gestart waarbij de gebruikers van het Zuidpaleis en de burgers de kans zullen krijgen om opnieuw gehoord te worden. Ondertussen zullen het Gewest, de Stad Brussel en de MIVB alles in het werk stellen om de getroffen personen te ondersteunen, met de steun van hub.brussels in het bijzonder. Er zullen maatregelen worden opgesteld, met name via een nieuw pact. De scholen en sportclubs die momenteel gebruik maken van de faciliteiten van het Zuidpaleis zullen een andere plek krijgen. Handelszaken die ook moeten verhuizen zullen gebruik kunnen maken van specifieke steunmaatregelen op maat van elke handelszaak. De Stad en het Gewest zullen binnenkort de handelaars uitnodigen om samen met hen elke situatie individueel en op maat te onderzoeken.  

Een versnelde stedenbouwkundige procedure

Het is met deze doelstelling voor ogen dat de regering besloten heeft tot het opstellen van een specifiek stedenbouwkundig regelgevend kader dat de wijziging van de stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een tunnel onder het Zuidpaleis zal moeten bepalen. Dit ontwerp van ordonnantie werd vandaag in eerste lezing door de regering goedgekeurd. De ordonnantie voorziet in een belangrijke inkorting van het stedenbouwkundig vergunningsproces, in het belang van een versnelde vervollediging van het tracé Noord-Albert en in het bijzonder om de overlast en de hinder voor de omwonenden door deze werken maximaal te reduceren, zonder evenwel in te boeten op het democratische recht tot inspraak of mogelijkheden tot het instellen van een beroep. De klassieke termijnen van deze vergunningsprocedure worden daarbij herleid van 450 dagen (+ 6 maanden mogelijke verlenging) tot een indicatieve 170 dagen.

Een kans om het Zuidpaleis te renoveren

Het Zuidpaleis is een iconisch gebouw in het Brusselse stedelijke landschap. De nodige maatregelen zullen worden genomen om het gebouw te beschermen en het tegelijkertijd te herwaarderen. De gevels, die grotendeels uit het einde van de 19e eeuw dateren, zullen behouden blijven. De binnenkant van het gebouw is het resultaat is van verschillende verbouwingen in de loop van de 20e eeuw. Het bevindt zich in een staat van verval en zal volledig worden gerenoveerd.

be running: een strategie om de loopsport in Brussel te stimuleren!

berunning

be running: een strategie om de loopsport in Brussel te stimuleren!

persbericht

7 juni 2023

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en in samenwerking met de ministers Elke Van Den Brandt en Bernard Clerfayt heeft perspective.brussels plannen uitgetekend om in het Brussels Gewest verschillende trajecten in te richten die geschikt zijn voor lopers. Daarnaast heeft het ook een gids uitgegeven met de nodige aanwijzingen daarvoor. Alle Brusselaars moeten daar wel bij varen!

Uit een studie van visit.brussels is gebleken dat meer dan één op de vijf sportbeoefenaars in Brussel lopers zijn. Tijdens de gezondheidscrisis is lopen nog meer uitgegroeid tot een activiteit die bevorderlijk is voor het welzijn en de gezondheid. Het is een sport die iedereen kan beoefenen in de openbare ruimte. We stellen vast dat het percentage mensen die zich in Brussel te voet verplaatsen, tussen 2010 en 2022 steeds groter is geworden (gestegen van 32% naar 36%). In een dichtbebouwde stedelijke omgeving is het echter een grote uitdaging om de openbare ruimte op verschillende manieren tegelijk te gebruiken. 

Be running is een strategie die ruimtelijke ordening, mobiliteit en sport met elkaar combineert.  Het doel is om in het Brussels Gewest te komen tot een ruimtelijke indeling waar lopers volwaardig hun plaats kunnen innemen naast alle andere verplaatsingswijzen.  

Loopfanaten zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van de op hen afgestemde routes om zich van de ene groene ruimte naar de andere te begeven. Die trajecten zullen zodanig worden ingericht dat zij zowel geschikt zijn voor stappers als voor lopers. Daarnaast zal ook gestreefd worden naar harmonie met alle andere gebruikers van de openbare ruimte.

Beter ingerichte trajecten

Concreet omvat be running:

 • een kaart met een aantal trajecten van oost naar west en van noord naar zuid die de Brusselse parken met elkaar verbinden.
 • een gids, die samen met het studiebureau CityTools werd opgesteld en die bestemd is voor de gewestelijke instellingen die werken rond de inrichting en de invulling van de openbare ruimte (Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, urban.brussels, visit.brussels, Beliris, de gemeenten, enzovoort). Op basis daarvan zullen zij kunnen bepalen op welke manier zij de openbare ruimte het best geschikt kunnen maken voor de verschillende gebruikers ervan. Wat deze gids zo bijzonder maakt, is dat hij gebaseerd is op concrete ervaringen: op basis van de bevindingen van enkele wedstrijden op een deel van de routes kon rekening worden gehouden met de toestand op het terrein en kon op zoek worden gegaan naar de best mogelijke inrichting. De inhoud van de gids is eveneens afgestemd op andere gewestelijke gidsen die er in de toekomst in opgenomen zullen worden, zoals het door urban.brussels gecoördineerde “handboek voor openbare ruimteprojecten”.

Een participatief proces

Perspective.brussels leidde de vormgeving van de strategie be running in goede banen en werkte daarvoor samen met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de gemeenten, maar ook met enkele private actoren (organisatoren van loopwedstrijden, loopteams, producenten van loopuitrustingen, beheerders van data-apps, enzovoort).

Het uitwerkingsproces ging van start in 2018 en verliep in meerdere fases:

 • een big data-studie (die werd afgetoetst aan de kaarten van de sportapp STRAVA);
 • een online enquête (waarop bijna 1.500 mensen hebben geantwoord) om te achterhalen welke plaatsen lopers in het Brussels Gewest het liefst opzoeken, met dan vooral de parken, en om te kunnen bepalen wat de gewoonten en de behoeften van de lopers zijn. Daaruit is gebleken dat vooral belang gehecht wordt aan een groene omgeving, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, doorlopende trajecten en het veiligheidsgevoel (vooral ‘s avonds bij vrouwen).

Het werk is nog niet gedaan. Op korte termijn moet het mogelijk zijn om de trajecten via sportapps en het online platform sport.brussels te downloaden en zullen de aanbevelingen van de gids verwerkt worden in het “handboek voor openbare ruimteprojecten”. 

Minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor territoriale ontwikkeling: “Het is algemeen geweten dat lopen goed is voor het lichaam en de gezondheid. Met be running, een strategie die gestoeld is op ruimtelijke ordening, mobiliteit en sport, willen we de beoefening van de loopsport versterken en aanmoedigen door looproutes in te richten en tegelijk te zorgen voor een betere harmonie met alle andere verplaatsingswijzen op het Brusselse grondgebied!”.

Minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt“De vervoersgewoonten van de Brusselaars zijn aan het veranderen. De meeste verplaatsingen in Brussel gebeuren vandaag al te voet. Dankzij be running zullen we onze infrastructuur nog beter kunnen afstemmen op wandelaars, joggers en voetgangers. Deze strategie moet ons in staat stellen om groene wegen met elkaar te verbinden en de Brusselaars nog meer zin te geven om de stad te voet te ontdekken. Samen maken we Brussel veiliger, gezonder en groener dan ooit.”

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Plaatselijke Besturen: “Om te lopen in de stad, hoef je geen kilometers aan een stuk af te leggen in de schaduw van gebouwen. Alle Brusselse gemeenten bieden een geschikt kader voor stappers en lopers. We stellen echter vast dat dergelijke trajecten niet altijd als dusdanig zijn aangegeven en dat de inrichting van de gebruikte routes vaak beter kan. Be running biedt daarvoor de nodige oplossingen en zorgt ervoor dat iedereen (voetgangers, fietsers en autobestuurders) de openbare ruimte in een betere harmonie kan gebruiken.” 

Antoine de Borman, Directeur-Generaal: “De loopsport is zeer populair in de stad. Het is de bedoeling om de strategie be running te laten dienen als stedelijke hefboom, die het mogelijk moet maken om bepaalde loop- en wandelroutes beter in te richten, maar die op lange termijn ook de doelstellingen in verband met de actieve mobiliteit in Brussel moet helpen waarmaken.”  

 

Voorstelling van het register van het dienstenaanbod voor mensen met een handicap in Brussel en van de studie over hun behoeften!

coronavirus handicap

Voorstelling van het register van het dienstenaanbod voor mensen met een handicap in Brussel en van de studie over hun behoeften!

persbericht

6 juni 2023

Het Europees Comité voor sociale rechten (Raad van Europa) heeft er al vaak op gewezen dat het gebrek aan betrouwbare algemene statistische gegevens over het dienstenaanbod voor personen met een handicap en over hun behoeften een belangrijke tekortkoming is die het moeilijk, zo niet onmogelijk maakt om het beleid te sturen en vooral te evalueren. De Colleges van de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOF en GGC) hadden beloofd om in deze legislatuur een volledig register van het opvang- en dienstenaanbod op te stellen en aanvullend daarop een grondige studie over de behoeften van personen met een handicap in Brussel te laten uitvoeren.

Dat is nu gebeurd. Het multidisciplinaire team, dat speciaal daarvoor door het Brussels Studie Institute was opgericht, heeft zijn studie vandaag tijdens een gezamenlijke commissie van de COCOF en de GGC voorgesteld. Dat team bestaat uit vertegenwoordigers van het Centre de droit public et social van de ULB (dat gespecialiseerd is in juridische en sociale aangelegenheden), DULBEA (dat gespecialiseerd is in economische kwesties), ACTE (dat gespecialiseerd is in sociale vakgebieden en autisme) en het Nederlandstalige Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.

Met dit register en het gevoerde onderzoek is een vaak aangeklaagde leemte in het gegevensbeheer weggewerkt, maar dat is uiteraard geen doel op zich. Het is de bedoeling om dat instrument verder te laten evolueren en er gegevens mee te verzamelen op een manier die leidt tot een betere toegankelijkheid voor en inclusie van mensen met een handicap in Brussel.

Met dit initiatief wordt het gemeenschappelijke beleidsdoel van de COCOF en de GGC om te zorgen voor een sterkere wisselwerking tussen de verschillende instanties concreet ingevuld. Daarbij staat één doel voorop, namelijk streven naar meer coherentie om een efficiënter beleid te kunnen voeren en doeltreffender te kunnen handelen, zodat beter tegemoetgekomen wordt aan de behoeften van de Brusselaars”, aldus Rudi Vervoort, die in de COCOF bevoegd is voor bijstand aan personen met een handicap.

De studie bevestigt dat er een gebrek is aan plaatsen en specifieke structuren voor mensen met autisme en zwaar zorgbehoevende personen, maar vestigt daarnaast ook de aandacht op enkele andere minder belichte elementen, zoals de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de structuren en de nood aan symbolische maatschappelijke erkenning van de problemen waarmee mensen met een handicap te maken krijgen in een wereld die niet volkomen op hen is afgestemd. We moeten daar rekening mee houden en er een antwoord op bieden.

“Het was absoluut noodzakelijk om dit uitgebreide onderzoekswerk uit te voeren. Zo kunnen we alle beschikbare diensten voor het eerst op een dynamische manier in kaart brengen en mensen en hun behoeften zo nauw mogelijk met elkaar linken. En die behoeften zijn enorm! Zowel vanuit de COCOF als vanuit Iriscare (GGC) zijn we voortaan beter gewapend om ze efficiënter aan te pakken en de emancipatie van mensen met een handicap te versterken”, aldus Alain Maron, die in de GGC bevoegd is voor gezondheid en welzijn.

studyspaces.brussels: nieuw gewestelijk platform om een studieplek in Brussel te vinden!

studyspaces

studyspaces.brussels: nieuw gewestelijk platform om een studieplek in Brussel te vinden!

persbericht

31 mei 2023

Binnenkort beginnen voor de ruim 100.000 studenten in het Brussels Gewest de examens. Velen onder hen gaan in die periode op zoek naar een plaats waar ze zich in optimale omstandigheden kunnen concentreren om te studeren. Om hen bij die zoektocht te helpen, lanceert perspective.brussels vandaag het online platform “studyspaces.brussels” dat een overzicht biedt van alle beschikbare studieplekken in Brussel.

Sinds 2019 vervult perspective.brussels op vraag van de Brusselse regering verschillende opdrachten die verband houden met het studentenleven. Zo moet het er onder meer voor zorgen dat studenten vlotter toegang krijgen tot allerlei diensten en voorzieningen. Om het hen gemakkelijker te maken een plaats te vinden waar ze kunnen studeren, werd het platform “studyspaces.brussels” ontwikkeld. Zowel studenten die op zoek zijn naar een geschikte locatie om te blokken als eigenaars die daarvoor ruimte ter beschikking willen stellen, kunnen er gebruik van maken. 

Het platform werkt met een gebruiksvriendelijke interface en is ontworpen in drie talen (Nederlands, Frans en Engels), zodat gebruikers eenvoudig de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Dit nieuwe hulpmiddel biedt een volledig overzicht van de beschikbare studieplekken in Brussel.

Daarnaast heeft perspective.brussels een bundel met aanbevelingen opgesteld voor de (toekomstige) eigenaars van studieruimten. Daarin staan enkele praktische tips en goede praktijken opgesomd in verband met het openstellen van een kwaliteitsvolle ruimte waar studenten in optimale omstandigheden kunnen blokken. Die bundel kan gedownload worden op de website van perspective.brussels.

Beide instrumenten samen moeten het mogelijk maken om beter tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van studenten aan geschikte studieplekken.

Surf voor meer informatie en om toegang te krijgen tot het platform naar de website studyspaces.brussels

Brussels minister-president Rudi Vervoort: Met de examens voor de deur is de lancering van het platform studyspaces.brussels door perspective.brussels schitterend nieuws voor de studenten in Brussel. Velen onder hen weten jammer genoeg niet altijd waar ze naartoe kunnen om deftig te studeren. Met deze nieuwe website wil het Brussels Gewest hen als belangrijkste studentenstad van het land zo goed mogelijk informeren over het aanbod van studieplekken en hen op zoek helpen gaan naar een geschikte plaats”.

Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels: “De slaagkansen hangen in grote mate af van het feit of men kan studeren in een aangename en aangepaste omgeving. Die behoefte wordt in het Brussels Gewest niet altijd even goed ingevuld. Met de instrumenten die we ontwikkeld hebben, willen we daar verandering in brengen. Ze moeten een dynamiek op gang brengen, de studenten wegwijs maken en nieuwe gegadigden ertoe aanzetten om studenten ruimtes ter beschikking te stellen waar ze kunnen blokken”.

De plannen voor het Brussels Huis van Autisme vorderen!

usquare

De plannen voor het Brussels Huis van Autisme vorderen!

persbericht

17 mei 2023

De architecturale programmeringsstudie voor het toekomstige Brussels Huis van Autisme is van start gegaan. Die opdracht is toegewezen aan het architecten- en stedenbouwkundigenbureau “CENTRAL”, dat zich zeer goed bewust is van wat autisme inhoudt en dat al meerdere verwezenlijkingen rond dit thema op zijn actief heeft staan.

Eerst even een stukje voorgeschiedenis: eind september 2022 heeft de Brusselse regering op voorstel van minister-president Rudi Vervoort het licht op groen gezet om in de toekomst een Brussels Huis van Autisme op te richten in de nieuwe, centraal gelegen stadswijk Usquare.brussels op het vroegere kazerneterrein in Elsene. Dat project werd toevertrouwd aan de MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting).

Het Brussels Huis van het Autisme zal worden ondergebracht in een te renoveren bestaand gebouwencomplex (op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat) met een totale oppervlakte van ongeveer 1.035 m².

Ook de rest van de site zal overigens worden vernieuwd. Deze locatie vormde het decor voor een van de meest ambitieuze en voldoening schenkende tijdelijke projecten van de laatste jaren. Inmiddels zijn de renovatiewerken begonnen. Zij zullen in 2028 klaar zijn. Het is de bedoeling om er een nieuwe groene, gezellige, inclusieve en betaalbare wijk naar een ontwerp van het Brussels Gewest zelf te laten verrijzen. Naast het toekomstige Huis van het Autisme komen er ook universiteitsvoorzieningen, een fablab, studentenkoten, publieke woningen voor gezinnen en een nieuwe voedingshal.  

Het architectenbureau CENTRAL zal worden begeleid door een strategisch comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende partners die bij het project betrokken zijn, meer bepaald de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de toezichthoudende ministers en de MSI als bouwheer van het project. Daarnaast zal het architectenbureau ook worden bijgestaan door een gebruikerscomité dat inspraak krijgt in het project. Dat moet ervoor zorgen dat het project zo goed mogelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de toekomstige gebruikers (mensen met autisme, hun familie, mantelzorgers, verenigingen en beroepsmensen).

De architecturale programmeringsstudie zal zes maanden in beslag nemen. Op basis daarvan zal de MSI eind 2023 een opdracht uitschrijven om een team aan te stellen dat de taak zal krijgen een architecturaal en technisch ontwerp voor het project uit te tekenen.

“Het toekomstige Huis van het Autisme, waarvoor we resoluut een inclusieve en daadkrachtige aanpak vooropstellen, moet uitgroeien tot een plaats waar mensen worden opgevangen, hun ervaringen kunnen delen en er naar hen geluisterd wordt in een aangename en familiale omgeving. We streven ernaar autisme een centrale plaats te geven in de stad en daar maken we stap voor stap werk van”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

De dienst Collecto is terug!

collecto

De dienst Collecto is terug!

persbericht

20 april 2023

Vandaag donderdag keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort de bijlage bij de concessieovereenkomst voor Collecto goed. Toen de dienst Collecto in de eerste dagen van de pandemie werd stilgelegd, beloofde Rudi Vervoort dat deze opnieuw zou worden opgestart. Dankzij de versterkte begrotingssteun van het Brussels Gewest kan de dienst Collecto op 15 mei worden hervat. Gezien de gewijzigde sociaaleconomische context, moest het gewest grotere inspanningen leveren om de dienst Collecto, die voor Brusselaars onmisbaar was geworden, te ondersteunen.

Om het geheugen op te frissen: de dienst Collecto is een collectieve taxidienst die in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zeven dagen op zeven beschikbaar is tussen 23 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens. De prijs voor een rit bedraagt 6 euro per gebruiker. 

Met de ondertekening van de bijlage bij de oorspronkelijke concessieovereenkomst kan de werking worden hervat. De dienst Collecto, die sinds maart 2020 was opgeschort vanwege de pandemie, kan nu eindelijk weer worden opgestart.  Deze dienst voor nachtelijk openbaar vervoer zal vanaf 15 mei 2023 terug actief zijn.

Nieuw: sinds de taxihervorming kunnen alle chauffeurs (dus zowel van straat- als van standplaatstaxi’s) Collecto-ritten verzorgen zonder daarom aangesloten te zijn bij de centrale van Taxis Verts. 

Mediapark – Reyers: de Brusselse regering keurt haar plan voor de toekomstige wijk goed!

mediapark23

Mediapark - Reyers: de Brusselse regering keurt haar plan voor de toekomstige wijk goed!

persbericht

31 maart 2023

Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering gisteren de nieuwe invulling van het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) voor het strategisch belangrijke Mediapark en het bijhorende milieueffectenrapport (MER) goedgekeurd. Tijd dus om het project voor te stellen en een nieuw openbaar onderzoek te organiseren! 

De Mediaparksite is gelegen in de gemeente Schaarbeek, niet ver van de grens met de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. Het Brussels Gewest kocht dit ingesloten terrein van ongeveer 20 hectare over van de voormalige eigenaars VRT en RTBF om het open te trekken naar de omliggende stadsomgeving. In deze buurt bevindt zich amper groen dat toegankelijk is voor het publiek. Door deze locatie om te vormen tot een wijk en een mediadorp met gewestelijke en nationale aantrekkingskracht, zouden de Brusselaars er een nieuwe wijk bijkrijgen met heel wat kwaliteitsvolle openbare en groene ruimten, maar ook woningen. 

Op basis van de resultaten van het eerste openbaar onderzoek had de regering beslist om het oorspronkelijk uitgetekende project ingrijpend te wijzigen. Het nieuwe plan versie 2.0 dat perspective.brussels (d.i. de overheidsdienst die zich bezighoudt met territoriale planning) heeft uitgewerkt, houdt rekening met een aantal vragen van het maatschappelijk middenveld en de adviesorganen. Zo is de oorspronkelijk geplande bebouwingsdichtheid aanzienlijk verlaagd ten voordele van zo’n 10 hectare groene en open ruimten en wordt op het volledige terrein sterker ingezet op de bescherming van de stedelijke biodiversiteit.

Met dit stadsproject streeft de Brusselse regering vier grote doelstellingen na:

 1. De Reyers-site uitbouwen tot een mediapool

Het is de bedoeling om de ingesloten site op basis van een stedelijke programmering te laten aansluiten op het omliggende stadsweefsel en daarnaast ook een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling tot stand te brengen dat zowel bedrijven als scholen die in de mediasector actief zijn, aantrekt. Om de site beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, wordt tevens voorgesteld om een nieuwe tramlijn aan te leggen. Tot slot wordt ernaar gestreefd routes voor de actieve weggebruikers in te richten en te zorgen voor fietsenstallingen.

2. In de stedelijke projecten rekening houden met de biodiversiteit

Nog nooit eerder is zoveel aandacht uitgegaan naar biodiversiteit als bij de opmaak van het RPA Mediapark. Dat gebeurde in nauw overleg met de vereniging Natuurpunt en Leefmilieu Brussel. De uitgevoerde studies boden een degelijke basis om te komen tot een plan dat stedelijke ontwikkeling verzoent met het behoud van de lokale biodiversiteit. Met het oog daarop zijn een aantal maatregelen vastgelegd die moeten helpen om de uitvoering van het plan in goede banen te leiden.  

3. De site ontsluiten om er een bewoonde wijk van te maken

Door deze locatie te ontsluiten, kan er ook een gediversifieerd woningaanbod worden ontwikkeld en ruimte geschapen worden voor voorzieningen en winkels. Het plan stelt ook een actief gebruik van de Reyerstoren, de grote blikvanger op de site, voorop. 

4. Principes van de kringloopeconomie toepassen

Op termijn is het de bedoeling om de bestaande gebouwen af te breken. Daarom schuift het ontwerp van RPA enkele grote ambities naar voren die kaderen in de kringloopeconomie en verband houden met het hergebruik van materialen.

Een coherente toekomststrategie

Op Mediapark zijn trouwens al enkele werven opgestart die een voorsmaakje bieden van wat de toekomst voor deze nieuwe wijk in petto heeft. De bouw van de nieuwe hoofdzetels voor de RTBF (Media Square) en de VRT is volop bezig. Als alles volgens plan verloopt, zullen zij in respectievelijk 2024 en 2025 opengaan. Daarnaast staat ook het FRAME-gebouw in de steigers. Dat wordt de nieuwe thuishaven van onder meer BX1 en de IHECS Academy.

Naast die projecten luiden de heraanleg van de Reyerslaan en het masterplan voor de Parkway-E40 de overgang naar een verkeersluwe mobiliteit in deze buurt en in het Gewest in. 

Het ontwerp van RPA Mediapark (en het bijhorende MER) zal in het voorjaar van 2023 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Daarnaast zal ook een openbaar overlegmoment plaatsvinden om de buurtbewoners en iedereen die geïnteresseerd is, de kans te geven vragen te stellen.

Alle informatie en documenten met betrekking tot het ontwerpplan kunnen geraadpleegd worden op de website van perspective.brussels en tijdens het openbaar onderzoek ook bij de gemeentebesturen van Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. 

“Dankzij het openbaar onderzoek en een sterk staaltje stadsdemocratie heeft de Brusselse regering met een duidelijke richting voor ogen de nodige aanpassingen doorgevoerd en kan ze nu een totaal nieuw stadsproject voorleggen dat nog beter voldoet aan de verwachtingen van de Brusselaars: een nieuwe bewoonde en op de media gerichte wijk met meer dan 10 hectare open en groene ruimten, met veel aandacht voor de bescherming van de stedelijke biodiversiteit en voor de onmiskenbare troeven van dit Brusselse stadsdeel,” aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Antoine de Borman, directeur-generaal perspectiv.brussels: “Het plan van aanleg voor de Reyers-site vertaalt de ambitie om deze locatie om te vormen tot een mediapool en een bewoonde wijk. Er zijn ongezien veel inspanningen geleverd om de plaatselijke biodiversiteit te behouden. Om die uitdaging het hoofd te bieden, werden innovatieve methodes gehanteerd. Tevens zal het pad geëffend worden om in dit nieuwe stadsdeel te zorgen voor betaalbare woningen, voorzieningen en buurtdiensten, maar ook een nieuw stadspark waar heel de buurt baat bij zal hebben.”

Rondom het Zuidstation: het Gewest investeert 22 miljoen euro om de wijk een nieuwe gedaante te geven

CRU7

Rondom het Zuidstation: het Gewest investeert 22 miljoen euro om de wijk een nieuwe gedaante te geven

persbericht

30 maart 2023

Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering vandaag definitief het licht op groen gezet om het zevende stadsvernieuwingscontract met de naam “Rondom het Zuidstation” (SVC 7) op te starten. Met dat ongeziene programma wil de overheid investeren in de aanpak van de directe omgeving van het Zuidstation.

Het is de bedoeling om via het SVC 7 de leefomgeving rond het Zuidstation binnen een zone die zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Brussel-Stad te verbeteren. De verschillende projecten zijn er voornamelijk op gericht de openbare en groene ruimten heraan te leggen en voorzieningen te creëren. Het programma bestaat uit drie delen: de Europa-esplanade, het hart van het station en het Tweestationspark.

Perspective.brussels ging in juni 2021 van start met de uitwerking van het SVC 7. Op een eerste studieronde volgde een inspraakfase om te peilen naar de manier waarop de bewoners, de gebruikers en de wijkactoren de buurt beleven en ervaren. Dat gebeurde onder meer tijdens participatieve wandelingen, infovergaderingen, workshops en tot slot een openbaar onderzoek (dat plaatsvond in oktober en november 2022).

Dat resulteerde uiteindelijk in een ambitieus programma voor de wijk dat gefinancierd wordt door het Gewest en de partners van het programma (Brussel Mobiliteit, Beliris, de GOB, Leefmilieu Brussel, de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Brussel-Stad en de lokale verenigingen).

Publiek toegankelijk groen en voorzieningen in een buurt waar daaraan een schrijnend gebrek is

De herinrichting van de open ruimten rond het station, die gepaard gaat met grote ambities, loopt als een rode draad doorheen de geplande projecten voor deze buurt. Zo wordt ernaar gestreefd te zorgen voor meer plaats voor de zachte weggebruikers, de wijken vanaf het huizenblok in de Tweestationsstraat tot aan de Kleine Ring met elkaar te verbinden, de omgeving te laten aansluiten op het groene en blauwe netwerk van het Gewest en in de geherwaardeerde openbare ruimte publieke voorzieningen tot stand te brengen.

 • Voor de Europa-esplanade en daarrond voorziet het programma in de heraanleg van de openbare ruimte op de esplanade zelf en van de overdekte straat. Het plan is om in de kleine gewelfde ruimte (onder de treinsporen) buurtvoorzieningen te vestigen die gewijd zijn aan sportbeoefening in de stad en verzorging. Voorts komt er in de Zuidlaan een opvangplaats voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). De verschillende projecten strekken ertoe tegemoet te komen aan de vastgestelde behoeften in de wijk (die verband houden met vergroening, netheid, sport, verzorging, kansarmen, enzovoort) door ruimten die vandaag onderbenut worden, een actieve invulling te geven.
 • De plannen voor het hart van het station omvatten de herinrichting van de openbare ruimten, zoals het Victor Hortaplein, de Frankrijkstraat, de Onderwijsstraat en het kruispunt van de Barastraat en de Veeartsenstraat. Daarbij is het de bedoeling om de ruimte kwaliteitsvoller te maken voor de zachte weggebruikers en te zorgen voor meer groen. Er zullen ook fietspadenworden aangelegd om het traject tussen de Veeartsenstraat en het huizenblok in de Tweestationsstraat veiliger, groener en aangenamer te maken.
 • Op het huizenblok in de Tweestationsstraat komt een nieuwe openbare groene ruimte langs de bovengrondse Zenne, waarvan de hoofdingang zich in de Veeartsenstraat zal bevinden. Dat project moet een antwoord bieden op het gebrek aan groen in deze verharde wijk en bijdragen aan een betere leefomgeving.  Er wordt bijna 14 miljoen euro uitgetrokken om de stad in deze bijzonder dichtbebouwde wijk te vergroenen!

Tot slot zullen de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel-Stad projectoproepen uitschrijven waarmee ze initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie en het gemeenschapsleven willen aanmoedigen. 

Het doel is om langs die weg in te spelen op de moeilijkheden op het vlak van welzijn en gezondheid waarmee de kansarme inwoners van de wijk te kampen hebben, maar ook om oplossingen te bieden voor bekommernissen omtrent de openbare netheid, het beheer van het afval dat afkomstig is van de Zuidmarkt, de stedelijke klimaatuitdagingen en de lokale economische dynamiek. Er zijn ook tijdelijke projecten gepland, waarvoor gebruik gemaakt zal worden van het vroegere tankstation (in de Veeartsenstraat) en van de kleine gewelfde ruimte onder het Zuidstation. Dat moet de bewoners en de gebruikers van de wijk helpen om zich deze nieuwe leefruimten toe te eigenen.

Volgende stap

De eerste uitvoeringsfase van het SVC zal plaatsvinden van 1 april 2023 tot het voorjaar van 2028. Daarin zal het Brussels Gewest overgaan tot de nodige aankopen om de projecten te kunnen ontwikkelen, de overheidsopdrachten uitvoeren, technische studies verrichten, enzovoort. Nadien volgt de implementatiefase (werken), die eindigt in 2030.

“Stationsbuurten vormen een grote uitdaging voor steden. Voor het Zuidstation is dat niet anders. Met deze investering van 22 miljoen euro, aangevuld met de grote inrichtingsprincipes die mijn regering eerder al heeft goedgekeurd, maar daarnaast ook de plannen voor een nieuwe metrolijn, de nieuwe hoofdzetel van de NMBS en de middelen van het wijkcontract willen we tegen 2030 een nieuwe dynamiek op gang brengen in de Zuidwijk!” aldus minister-president Rudi Vervoort.

“De Zuidwijk wordt vandaag uiteraard volop gekenmerkt door de aanwezige spoorinfrastructuur. De verbondenheid tussen het internationale station en de omliggende wijken is mettertijd minder geworden. Nooit eerder is zo’n omvangrijk programma met overheidsinvesteringen voor de buurt rond het Zuidstation op touw gezet. Dit zevende stadsvernieuwingscontract (SVC 7) beoogt het stadsweefsel te verbeteren en de ambities van het stadsproject voor de Zuidwijk in de praktijk te brengen. Met de verschillende geplande projecten willen we zowel de kwaliteit van de leefomgeving als de milieukwaliteit in de Zuidwijk vergroten,” zegt Antoine De Borman, directeur-generaal van perspective.brussels. 

citydev.brussels en perspective.brussels lanceren het gewestelijk loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen om eigenaars en projectdragers te ondersteunen en wegwijs te maken

brussels

citydev.brussels en perspective.brussels lanceren het gewestelijk loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen om eigenaars en projectdragers te ondersteunen en wegwijs te maken

persbericht

23 maart 2023

Tijdelijk gebruik blijft groeien in Brussel. Het Brussels Gewest beseft maar al te goed dat tijdelijkgebruiksprojecten een katalysator voor innovatie en stadsontwikkeling zijn, en komt daarom met een loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen. perspective.brussels en citydev.brussels bundelen de krachten om dat loket te coördineren. Concreet kan je als gebruiker van het loket nu terecht op een onlineplatform. Het doel? Projectdragers en eigenaars van leegstaand vastgoed aan elkaar matchen, en de expertise van de twee instellingen rond tijdelijk gebruik beschikbaar maken.

Tijdelijkgebruiksprojecten in Brussel

Je ziet het steeds vaker in het Brussels Gewest: sites en gebouwen die een tijdelijke invulling krijgen in afwachting van hun definitieve transformatie. Zo’n tijdelijk gebruik heeft heel wat voordelen. Projectdragers met de meest uiteenlopende achtergronden kunnen hun activiteiten uittesten, eigenaars vermijden dat hun vastgoed blijft leegstaan of gekraakt wordt, én tijdelijke invullingen kunnen hele wijken nieuw leven inblazen. Omdat ze het belang van tijdelijk gebruik inzag, besloot de Brusselse regering in juli 2021 om een loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen op te richten. Dat loket is een aanspreekpunt. Het begeleidt wie met tijdelijk gebruik bezig is, en beantwoordt vragen rond het thema. Welke regels moet je volgen? Wat zijn de goede praktijken? Welke vergunningen en toelatingen heb je nodig?

Wat biedt www.temporary.brussels?

 

De website van het loket is er in de eerste plaats voor projectdragers en eigenaars van een gebouw of site die op zoek zijn naar een tijdelijk gebruiker.

Ze is een rijke bron aan informatie voor al wie meer wil weten over tijdelijk gebruik. Je vindt er onder andere:

 • de laatste nieuwtjes;
 • een roadmap voor als je zelf een project wil opstarten;
 • 186 praktische vragen en antwoorden;
 • een bibliotheek, waar je het antwoord vindt op juridische, financiële, administratieve of andere vragen.

Gebundelde expertise

citydev.brussels kent de vraag naar grond en gebouwen in het Brussels Gewest en is expert in de ontwikkeling van grote openbare vastgoedprojecten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze al jaren tijdelijk gebruik faciliteert. Haar tijdelijkgebruiksteam is de voorbije twee jaar enorm versterkt. Het houdt zich bezig met de operationele kant van het loket. Het begeleidt projectdragers en eigenaars uit de openbare en private sector, en koppelt zo vraag aan aanbod. Het schrijft ook oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling (OIB’s) uit. Daarmee overstijgt het het insidersnetwerk en zet het vastgoed dat beschikbaar is voor tijdelijk gebruik, ook bij een ruimer publiek in de kijker. Al wie interesse heeft (professional of amateur, met ervaring of niet) kan op die oproepen reageren en zich kandidaat stellen als tijdelijk gebruiker of beheerder van het vastgoed. 

perspective.brussels focust dan weer op de strategische en prospectieve kant van het loket. Vanuit zijn multidisciplinaire expertise rond territoriale ontwikkeling bezielt het team van perspective.brussels de gewestelijke uitwisselingen en een netwerk van spelers die met tijdelijk gebruik bezig zijn. Maar zijn opdracht strekt verder dan dat: het team monitort ook de ontwikkeling van tijdelijk gebruik, en vergaart en verspreidt kennis over het thema. 

Minister-President Rudi Vervoort: Al heel wat culturele, sociale, ambachtelijke, educatieve of soms humanitaire tijdelijkgebruiksprojecten zijn uitgegroeid tot een waar succes. Ze boren potentieel aan om het de Brusselaars helemaal naar de zin te maken. Nu het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen er is, hebben we een unieke kans om tijdelijk gebruik nóg gemakkelijker, gestructureerder en sneller te laten werken. Een goede zaak, want het speelt een sleutelrol in het solidaire, actieve gewest dat ik voorsta.”

Barbara Trachte, staatssecretaris van Economische Transitie: “Tijdelijkgebruiksprojecten zijn een bijzonder interessante tool voor ondernemers die een economische activiteit willen opstarten of uittesten. De oprichting van het loket is een van de Shifting Economy-maatregelen. Ik ben maar wat blij dat het het leven van projectdragers heel wat makkelijker kan maken en zo de Brussels economie mee dynamiseert.”

“Met dit onlineloket zetten we nog een stap voorwaarts in een proces waar we jaren geleden mee gestart zijn: het tijdelijk gebruik van sites in afwachting van hun transformatie. Daar zetten we op in om wijken nieuw leven in te blazen en in te spelen op de behoeften in de stad”, aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.

Via tijdelijk gebruik kan je nieuwe activiteiten uittesten op sites of in gebouwen die leegstaan in afwachting van hun herbestemming. Je kan er ook flexibel mee inspelen op duidelijke behoeften. Zo kan je via een tijdelijkgebruiksproject culturele, sociale of sportvoorzieningen aanbieden. Het loket dat we nu lanceren, moet die dynamiek in het gewest nog aanjagen,” besluit Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels.