9 projecten geselecteerd voor een budget van meer dan 36 miljoen euro voor de energierenovatie van openbare infrastructuur, investeringen in kmo’s en de implementatie van 3 financiële instrumenten

2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

9 projecten geselecteerd voor een budget van meer dan 36 miljoen euro voor de energierenovatie van openbare infrastructuur, investeringen in kmo's en de implementatie van 3 financiële instrumenten

persbericht

4 juni 2024

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de Europese Fondsen, naar aanleiding van verschillende projectoproepen 9 projecten geselecteerd waarvoor ze op basis van het Brusselse EFRO-programma voor de periode 2021-2027 een budget van meer dan 36 miljoen euro uittrekt. De projecten hebben betrekking op investeringen ten gunste van de kmo’s en de energierenovatie van gebouwen die eigendom zijn van gewestelijke en gemeentelijke overheden en de gunning van 3 overheidsopdrachten voor de implementatie van financiële instrumenten.

Samen vormen de 9 geselecteerde projecten een nuttige aanvulling op de beleidsinspanningen die de Brusselse regering al levert op het vlak van energietransitie, beperking van de klimaatverandering, economische transformatie om de duurzame groei en het concurrentievermogen van kmo’s te versterken en banen te creëren bij kmo’s in veelbelovende sectoren van de Brusselse economie, en tot slot de implementatie en het beheer van 3 financiële instrumenten voor de financiering van innovatieve startende ondernemingen, de toekenning van (micro)kredieten aan zelfstandigen, zko’s en kmo’s en de toekenning van voordelige leningen aan coöperatieve ondernemingen of ondernemingen uit de sociale economie. Ze komen bovenop de 63 andere projecten die de regering eerder al heeft geselecteerd.

Deze nieuwe selectie vervolledigt het palet aan steunmaatregelen, met name in gebieden die belangrijk zijn voor het Brussels Gewest: steun voor de kmo’s en de energietransitie”, aldus minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de Europese fondsen.

Het totale budget voor het Brusselse EFRO-programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

 

 • Investeringen ten gunste van de kmo’s 

In het voorjaar van 2023 werd een projectoproep gelanceerd om steun te verlenen aan Brusselse economische sectoren die van essentieel belang zijn, doordat ze heel bedrijvig zijn en werkgelegenheid scheppen, ze garant staan voor evolutie en kansen bieden voor mensen die in het gewest werken of mee vorm geven aan de economische transitie, strategische keuzes maken voor Brussel of een belangrijke rol vervullen in het licht van de Brusselse demografische evolutie. Het is de bedoeling om te anticiperen op de ontwikkeling en de omvorming van activiteitensectoren die veelbelovend zijn voor de Brusselse economie en die te begeleiden, om het creëren van arbeidsplaatsen voor Brusselaars te bevorderen.

De projectoproep leverde 8 kandidaturen op. Op basis van de selectie die de EFRO-directie en externe deskundigen hadden doorgevoerd, werden uiteindelijk 3 projecten gekozen voor een bedrag van bijna 13 miljoen euro (zie bijlage). De 3 geselecteerde projecten houden verband met uiteenlopende domeinen zoals de oprichting van kmo’s in de duurzame voedingssector, de circulaire economie en de ecologische transitie van bedrijven.

“De logistieke hub voor voedingsmiddelen ‘Good Food’, de ontwikkeling van projecten rond de circulaire economie op verschillende niveaus en de ondersteuning van de culturele en creatieve industrieën: deze EFRO-projecten voor investeringen in KMO’s zullen de economische transitie in het Brussels Gewest verder stimuleren. Meer dan ooit maakt de Shifting Economy deel uit van een langetermijnstrategie om de Brusselse economie op milieu- en sociaal vlak om te vormen.”, aldus Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie.

 

 • Energierenovatie van gewestelijke en lokale overheidsinfrastructuur

Dankzij deze tweede projectoproep voor deze strategische doelstelling die in de zomer van 2023 gelanceerd werd, kunnen middelen vrijgemaakt worden voor allerlei investeringen om energiebesparende werken uit te voeren aan openbare gebouwen die eigendom zijn van een gewestelijke of lokale overheid. Ook investeringen in ecologische duurzaamheid (groendak, recyclage, enz.) komen in aanmerking. Het kan gaan om gebouwen met uiteenlopende bestemmingen (besturen, gemeenschapsvoorzieningen, enz.). De gefinancierde ingrepen moeten er uiteindelijk toe leiden dat het gebouw in kwestie onder een betere energieklasse valt.

Deze projectoproep kon rekenen op heel wat belangstelling van gewestelijke en gemeentelijke instanties. Er werden niet minder dan 11 kandidaturen ingediend en er werden 3 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 8 miljoen euro.

 

De strategische doelstelling ‘Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa’ kan rekenen op het grootste budget in het Brusselse EFRO-programma 2021-2027, met meer dan 83 miljoen aan subsidies”, benadrukt minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de Europese fondsen. “Deze tweede selectieronde, gericht op het verbeteren van de energieprestaties van gewestelijke en gemeentelijke openbare gebouwen, trok opnieuw een groot aantal kandidaten. De projecten die niet zijn geselecteerd, krijgen een laatste kans ter gelegenheid van de 3e projectoproep die momenteel loopt. ”

De Brusselse minister van Klimaattransitie en Energie Alain Maron: “Door de energierenovatie van openbare gebouwen te financieren, kunnen we de energiefacturen verlagen en dat overheidsgeld herinvesteren in betere diensten voor de Brusselaars. We verbeteren ook heel concreet het comfort van de bewoners en gebruikers van deze openbare gebouwen. Ons doel is om de energietransitie van gebouwen te versnellen en de strijd tegen klimaatverandering op te voeren.”

 • Drie financiële instrumenten ter ondersteuning van de bevordering van onderzoek en innovatie, de oprichting en ontwikkeling van zko’s en de ondersteuning van coöperaties en sociale ondernemingen

In het najaar van 2023 werd een projectoproep gelanceerd om een of meerdere financiële intermediairs aan te wijzen die in staat zijn om te zorgen voor een adequaat en efficiënt beheer van dergelijke financiële instrumenten. Het eerste perceel dat betrekking heeft op de implementatie en het beheer van een financieel instrument voor de financiering van innovatieve startende ondernemingen werd toegewezen aan Brustart by finance&invest.brussels; Brusoc by finance&invest. brussels zal de operator zijn voor het tweede perceel, dat tot doel heeft een financieel instrument te implementeren voor het toekennen van (micro)kredieten aan zelfstandigen, zko’s en kmo’s; tot slot werd Credalaangeduid voor het derde perceel, dat ijvert voor de implementatie van een financieel instrument om voordelige leningen, kapitaal en quasi-kapitaal toe te kennen aan coöperatieve ondernemingen en ondernemingen uit de sociale economie.

 

Financiële instrumenten zijn van aanzienlijk belang in een programma zoals het EFRO, maar ook voor de hele economie van de zko’s, kmo’s en coöperatieve en sociale ondernemingen in het Brussels Gewest”, stelt minister-president Rudi Vervoort. “Dankzij deze leningen, kapitaaldeelnames en microkredieten wordt een heel hefboomeffect gecreëerd voor bedrijven en ondernemingen die anders geen toegang zouden hebben gehad tot de klassieke investeringskredieten. Het EFRO is een echte buitenkans om deze bedrijven in verschillende fasen van hun ontwikkeling te helpen, maar het vertegenwoordigt ook een niet te veronachtzamen potentieel aan steunmaatregelen voor de groei en de creatie van banen in ons fraaie gewest. ”

 

Bijlage:  Tabellen met de geselecteerde projecten

Investeringen ten gunste van de KMO’s: 

 

Begunstigde

Naam van het project

Sectoren

Bedrag EFRO + BHG

1

Citydev

Greenbizz II

Handel, ambachten en lokale nijverheid; sector van de circulaire economie; (stadslandbouw)

9.000.000,00 €

2

Gemeente Schaarbeek

La Lustrerie

Niet gespecifieerd (maar bijzondere verwijzing naar media, cultuur, vrijetijds- en zakentoerisme – MICE)

1.605.182,53 €

3

Leefmilieu Brussel / Citydev

Voedingshub

Circulaire economie, sociale sector, agrovoeding, handel en horeca

2.282.474,37 €    

 

 

 

TOTAAL

12.887.656,90 €

 

Energierenovatie van gewestelijke en lokale overheidsinfrastructuur: 

 

Begunstigde

Naam van het project

Voorrang energieverslindend gebouw

Bedrag EFRO + BHG 

1

Gemeente Etterbeek 

Energierenovatie van het Espadon zwembad in Etterbeek

Ja (E)

2.644.732,58 €

2

CPAS d’Ixelles – OCMW van Elsene

Verbouwing van het voormalige gasthuis Van Aa

Ja (E)

2.740.305,00 €

3

Gemeente Schaarbeek

Renovatie van het gebouw gelegen in de Groenstraat 216

Ja (E-)

2.614.962,42 € 

 

 

 

TOTAAL

8.000.000,00 €

 

Financiële instrumenten: 

 

Begunstigde

Naam van het project

Bedrag EFRO + BHG 

1

Brustart by finance&invest

Implementatie en beheer van een financieel instrument voor de financiering van innovatieve startende ondernemingen 

4.035.479.95 €

2

Brusoc by finance&invest.brussels

Implementatie van een financieel instrument voor de toekenning van (micro)kredieten aan zelfstandigen, zko’s en kmo’s

9.351.181,40 €

3

Credal 

Implementatie van een financieel instrument voor de toekenning van voordelige leningen, kapitaal en quasi-kapitaal aan coöperatieve ondernemingen en ondernemingen uit de sociale economie

2.337.795,00 €

 

 

TOTAAL

15.724.456,35 €

 

 

 

Het toekomstige opleidingscentrum van de Brusselse scholen voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen krijgt vorm

safe

Het toekomstige opleidingscentrum van de Brusselse scholen voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen krijgt vorm

persbericht

29 mei 2024

Na de eerder genomen beslissing om op het Port Business Park een hoofdkazerne voor de Brusselse brandweer (DBDMH) te bouwen en op die locatie alle opleidingen tot de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen samen te brengen zet de Brusselse regering nu een nieuwe stap. Ze heeft namelijk zopas een akkoord bereikt over de manier waarop de overdracht en de binneninrichting van het gebouw aan de Havenlaan 94-98, waar het toekomstige opleidingscentrum van de verschillende scholen moet komen, zal worden gefinancierd.

 

De verhuizing van de Brusselse scholen voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen naar de nieuwe hoofdkazerne van de Brusselse brandweer zal het mogelijk maken om op tal van vlakken operationeel samen te werken en te besparen door heel wat opleidingsinfrastructuur en logistieke middelen te delen. Het geheel moet nu nog worden aangevuld met enkele specifieke instrumenten voor bepaalde scholen, waaronder een oefenruimte van meer dan 600 m² voor het nabootsen van situaties in virtual reality. Daarom heeft de Maatschappij voor Sociale Inrichting (SAU), die al optreedt als gedelegeerd opdrachtgever voor de bouw van de hoofdkazerne, het voormelde gebouw aangekocht om er de nodige opleidingsruimte in te richten. 

 

Het gebouw heeft een oppervlakte van 8.074 m² en bevindt zich op minder dan 300 meter van het terrein waar de hoofdkazerne is gepland. Het is geschikt voor het organiseren van de nodige veiligheids-, preventie- en hulpverleningsoefeningen.

 

De MSI zal aansluitend op de beslissing van de regering een opdracht uitschrijven om een ontwerper aan te stellen die een project moet uittekenen voor de verbouwing van het bestaande gebouw tot een trainingscentrum. De werken zouden in 2029 afgerond moeten zijn. 

 

safe.brussels, dat er op 1 januari 2025 een nieuwe afdeling voor opleidingen bijkrijgt, zal het project mee opvolgen. 

 

De humanitaire hub heeft op 27 mei 2024 de bevestiging gekregen dat zij op basis van de tijdelijke gebruiksovereenkomst tot eind 2025 in het gebouw mag blijven om multidisciplinaire diensten te verlenen aan kwetsbare doelgroepen. 

 

Brussels minister-president Rudi Vervoort: “Dankzij dit strategische project kunnen we de opleidingsinfrastructuur voor de veiligheidsberoepen in Brussel uitbreiden en tegelijk de reeds toegewezen financiële en materiële middelen optimaal benutten. De Brusselse regering bevestigt hiermee haar streven om de veiligheidsscholen te ondersteunen en de toekomstige beoefenaars van de veiligheidsberoepen in de best mogelijke omstandigheden op te leiden.”

 

Sophie Lavaux, directeur-generaal van safe.brussels: “De opleidingen tot de veiligheids- en hulpdienstberoepen zijn voor het Brussels gewest van het allergrootste belang. Het nieuwe opleidingscentrum zal een echte meerwaarde bieden voor de verschillende instanties die werken rond crisisbeheer. Hiermee zetten we ons engagement om snel en doeltreffend in te grijpen in noodgevallen extra kracht bij.”

 

Gilles Delforge, directeur van de MSI: “In naam van de MSI vind ik het een eer dat de regering ons het vertrouwen geeft om dit project van nooit eerder geziene omvang in Brussel uit te voeren. Als projecteigenaar voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor en het opleidingscentrum zal de MSI de best mogelijke integratie van de verschillende functies kunnen garanderen. Het gebouw zal worden gerenoveerd en worden afgestemd op de behoeften van de toekomstige gebruikers ervan. Daarbij zullen we zo ambitieus mogelijke milieunormen nastreven”.

EFRO 2021-2027: De Brusselse regering heeft naar aanleiding van de projectoproepen voor “digitale investeringen”, “de energierenovatie van sociale woningen” en “onderzoek en innovatie” 24 projecten geselecteerd ​

2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

EFRO 2021-2027: De Brusselse regering heeft naar aanleiding van de projectoproepen voor “digitale investeringen”, “de energierenovatie van sociale woningen” en “onderzoek en innovatie” 24 projecten geselecteerd

persbericht

22 mei 2024

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), naar aanleiding van verschillende projectoproepen 24 projecten geselecteerd waarvoor ze op basis van het Brusselse EFRO-programma voor de periode 2021-2027 een budget van bijna 64 miljoen euro uittrekt. Die projecten zijn bedoeld om nieuwe openbare digitale instrumenten te ontwikkelen, de onderzoeks- en innovatiecapaciteit te versterken of de energieprestaties van sociale woningen en woningen voor bescheiden inkomens te verbeteren. 

Samen vormen ze een nuttige aanvulling op de beleidsinspanningen die de Brusselse regering levert om de openbare diensten te digitaliseren, steun te verlenen voor onderzoek en innovatie en het sociale woningenbestand in Brussel te renoveren. Ze komen bovenop de 39 andere projecten die de regering eerder al heeft geselecteerd. Tegen begin juni 2024 zal normaal gezien ook de selectie voor vijf andere EFRO-projectoproepen afgerond zijn.

Het totale budget voor het Brusselse EFRO-programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

Sinds de zomer van 2023 heeft de Brusselse regering op basis van het EFRO-programma 2021-2027 maar liefst 29 projectoproepen uitgeschreven”, aldus minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de Europese fondsen. Voor bijna de helft daarvan is de selectie inmiddels goedgekeurd. Voor de overige mogen we die in de komende weken en maanden verwachten.”

 

 

De ontwikkeling van nieuwe openbare digitale instrumenten

In het najaar van 2023 deed de regering een oproep om projectvoorstellen in te dienen met als doel nieuwe openbare digitale instrumenten voor burgers, bedrijven en overheden te ontwikkelen.

Die projecten moeten helpen een digitale omschakeling te maken waardoor Brussel kan uitgroeien tot een Smart City die het welzijn van de inwoners ten goede komt, hen beroepsmogelijkheden biedt, de wisselwerking met de overheidsdiensten vergemakkelijkten de economische dynamiek aanzwengelt.

 

De projectoproep leverde 20 kandidaturen op. Op basis van de selectie die de EFRO-directie en externe deskundigen hadden doorgevoerd, koos de regering uiteindelijk 9 projecten voor een bedrag van bijna 26 miljoen euro (de lijst van de projecten is bijgevoegd). Digitalisering biedt heel wat mogelijkheden. De Brusselse openbare sector toont daar uiteraard al een tijd belangstelling voor. Maar om de connectiviteit van de openbare dienstverlening te bevorderen, zijn er veel middelen nodig, die op de eerste plaats moeten dienen om kwaliteitsvolle producten te ontwikkelen, die ontworpen worden met en voor de “gebruikers” van die diensten (burgers, bedrijven en andere overheden). De 9 geselecteerde projecten houden verband met uiteenlopende domeinen zoals artificiële intelligentie, mobiliteit, dienstverlening aan de burgers, leefmilieu en toerisme. De 9 geselecteerde projecten moeten ten laatste in december 2029 zijn uitgevoerd en begin 2031 operationeel zijn.

Minister van Werk en Digitalisering Bernard Clerfayt: “Iedereen digitaal is meer dan een slogan. Het is een doelstelling. Vandaag de dag biedt de digitalisering van overheidsdiensten enorme mogelijkheden om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren. We moeten alles wat de informatietechnologie te bieden heeft benutten om het leven van de Brusselaars te vergemakkelijken, met name door bepaalde rechten te automatiseren.

 

De verbetering van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit

In de zomer van 2023 werd een oproep uitgeschreven om steun toe te kennen voor projecten die op een specifieke en aantoonbare wijze de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van het Brussels gewest verbeteren en het gebruik van spitstechnologie bevorderen. De geselecteerde projecten moeten een van de volgende vier doelstellingen nastreven: 1/ coöperatieve en co-creatieve toegepaste onderzoeksprojecten sterker ondersteunen – 2/ projecten ondersteunen die erop gericht zijn kmo’s te begeleiden en te helpen bij hun sociale innovatie en die tot doel hebben grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken – 3/ projecten ondersteunen die erop gericht zijn kmo’s te begeleiden en te helpen bij het innoveren waardoor ze kunnen uitgroeien tot een toonbeeld van milieuvriendelijkheid en bestaande ondernemingen een ecologische en circulaire transitie kunnen maken 4/ ondersteuning bieden om de resultaten van academisch en universitair onderzoek dat nuttige kennis heeft opgeleverd voor de aanpak van bepaalde Brusselse uitdagingen, te benutten en toe te passen in het overheidsbeleid.

Er zijn 13 projectvoorstellen ingediend, waarvoor in totaal meer dan 33 miljoen euro werd gevraagd. De meeste daarvan waren toegespitst op het strategisch innovatiedomein “gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg”. De regering heeft met het beschikbare budget voor deze specifieke doelstelling 4 projecten geselecteerd voor een bedrag van meer dan 12 miljoen euro. Aan twee projecten werken meerdere Brusselse universiteiten mee (zie bijlage).

Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte: “R&D is een van de pijlers van de Brusselse economie, aangezien ons Gewest een ‘innovation leader’ is in de Europese Unie. Dankzij een sterk ecosysteem van met name universiteiten, onderzoekscentra en innovatieve ondernemingen ontstaan er tal van projecten. Die projecten durven de platgetreden paden te verlaten door te investeren in domeinen als gezondheid, sociale economie, armoedebestrijding en economische transitie. Ik ben erg blij dat die projecten worden gesteund door Europese fondsen. Zo kunnen we de maatregelen versterken die de economie in dienst stellen van de Brusselaars!”

 

 

De energieprestaties van sociale woningen en woningen voor bescheiden inkomens

Deze projectoproep is erop gericht de energieprestaties van de bestaande sociale huurwoningen en huurwoningen voor bescheiden inkomens te verbeteren. De doelgroep omvat dus de eigenaars van sociale woningen of woningen voor bescheiden inkomens op het grondgebied van het Brussels gewest.

De financieel ondersteunde initiatieven moeten de woningen waarvoor ze zijn bestemd, in een hogere energieklasse doen vallen.

De Brusselse minister van Energie Alain Maron: “Dankzij dit fonds stellen we nog eens 25 miljoen euro ter beschikking voor RENOLUTION, onze strategie voor de duurzame renovatie van Brusselse gebouwen. Zo zal de energieprestatie van enkele honderden openbare woningen tegen 2029 verbeterd worden. Dat zal leiden tot een duurzame verlaging van de energiefacturen van huurders, die vaak in financiële moeilijkheden verkeren. Door prioriteit te geven aan de isolatie van sociale woningen, verbeteren we de levenskwaliteit van de bewoners en dragen we bij tot de sociale rechtvaardigheid, die van essentieel belang is.”

 

Deze projectoproep kon rekenen op heel wat belangstelling van gewestelijke en gemeentelijke instanties. Er werden maar liefst 22 kandidaturen ingediend, waarvoor het totale gevraagde bedrag meer dan 2,5 keer hoger lag dan het beschikbare budget. De regering heeft de helft ervan geselecteerd voor een bedrag van ruim 25 miljoen euro. Dankzij de steun die Europa en het Brussels Gewest via het EFRO 2021-2027 bieden, zullen tegen 2029 enkele honderden openbare woningen betere energieprestaties laten optekenen en zal dus de energiefactuur van de mensen die ze huren, dalen. De selectie bestrijkt zeven gemeenten. (zie bijlage).

Staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou: “Recente gebeurtenissen hebben eens te meer aangetoond dat als je bedenkt hoeveel huishoudens uitgeven aan hun energierekening, het van vitaal belang is om actie te ondernemen om de energieprestaties van de gebouwen in Brussel, waarvan we weten dat ze verouderen, te verbeteren. Ik ben blij dat de aanbesteding een doorslaand succes was, wat uitstekend nieuws is voor de planeet en voor de rekeningen van de duizenden mensen die in deze openbare woningen wonen.”

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de Europese fondsen, is heel tevreden met de selecties: Het EFRO-programma biedt kansen, zowel voor het Brussels Gewest als voor projectuitvoerders. Het bijzondere aan de geselecteerde projecten waar het hier over gaat, is bovendien dat ze uiteindelijk rechtstreeks ten goede zullen komen aan onze mensen, doordat ze de energieprestaties van hun woning verbeteren of het kankeronderzoek vooruithelpen.”

 

Bijlage

Tabellen met de geselecteerde projecten

 • Digitale investeringen: 

 

Begunstigde

Naam van het project

Thema

Toegekend investeringsbedrag EFRO + BHG

1

VUB

BrusselAir 

Artificiële intelligentie & Robotica

8.000.107,62 €

2

ULB

Ontwikkeling van een digitale tool ter ondersteuning van patiëntenparticipatie en de toepassing ervan voor de vaccinatie van ouderen tegen RSV

Gezondheid

1.088.965,67 €

3

Brussel Mobiliteit

Zinnek’Hub

Mobiliteit (volgens de behoeften van de burgers en bedrijven)

1.831.038,00 €

4

 

CIBG

SINCRHO NEXTGEN 

Diensten voor de bevolking en sociale diensten, e-gezondheid en verbetering van gegevensuitwisseling.

2.060.313,85 €

5

Stad Brussel

Versneld naar “BRUssels embraCEs you! (BRUCE) 2.0”

Portaalsite als brug naar de burgers

4.117.703,00 €

6

Leefmilieu Brussel

Digitheme Leefmilieu

Behandeling en opvolging van milieuvergunningen

2.943.260,00 €

7

Brussel Mobiliteit

CENTAURES

Mobiliteit (toezicht op en beheer van inbreuken op het vlak van mobiliteit)

1.722 546,00 €

8

Visit.brussels

AI-gestuurde (tekst- en audio)vertaling voor de bezoekers van de Brusselse musea in de 24 officiële talen van de EU en de meest gesproken talen in het gewest

Toerisme

1.681.619,29 €

9 

Visit.brussels

BRUSSELS SMART CITY CARD

Toerisme

2.507.872,45 €

 

 

 

TOTAAL

25.953.425,88 

 

 • Verbetering van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit

 

Begunstigde 

Naam van het project

Toegekend investeringsbedrag EFRO + BHG

1

ULB / VUB / Institut Jules Bordet

UZ Brussel / Sciensano / Patient Expert Center

ONCO.CARE

4.848.704,05 €

2

Université Saint-Louis Bruxelles

Beamm.brussels

2.198.177,28 €

3

‘Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises’ (SAW-B)

Coopcity / Crebis – Le Forum / EVA-BXL / Credal / Financité

La Fabrique à initiatives bruxelloise

4.379.107,00 €

4

Atelier Groot Eiland

Werkervaring transport & logistiek en voedselverwerking in een stedelijke verwerkings- en distributiehub

732.598,00 €

 

 

TOTAAL

12.158.586,33 €

 

 

 • Verbetering van de energieprestaties van sociale woningen en woningen voor bescheiden inkomens

 

Naam van het project

Begunstigde

Voorrang energieverslindend gebouw

Voorgesteld investeringsbedrag EFRO 

+ BHG

1

Energierenovatie van drie gebouwen met 63 sociale woningen.

Gemeentebestuur van Sint-Gillis – Dienst Grondregie

Ja

971.763,24

2

Renovatie van acht woningen in 1030 Schaarbeek die 
eigendom zijn van het OCMW van Schaarbeek

OCMW van Schaarbeek

Ja

420.343,08

3

Renovatie van de buitenschil en de technieken van een bewoond gebouw met 93 sociale woningen, waarbij de beginselen van de kringloopeconomie worden toegepast

Molenbeekse Woningen

Ja

2.537.123,12

4 

C45 – Versailles Fase 1. Werken voor de renovatie, de isolatie, de behandeling van de schil, de installatie van een verluchtingssysteem en de renovatie van bepaalde architecturale en technische onderdelen van een geheel van sociale woongebouwen.

De Brusselse Woning

Nee

5.386.269,32

5 

Renovatie van de 84 appartementen in de wijk “La Pointe”

Logis-Floréal

Nee

3.048.467,00

6

Volledige renovatie van de Liverpoolwijk, Liverpoolstraat 14 tot 22 in Sint-Jans-Molenbeek

Molenbeekse Woningen

Ja

1.196.733,74

7

C48 – Versailles Fase IV.  Werken voor de renovatie, de isolatie, de behandeling van de schil, de installatie van een verluchtingssysteem en de renovatie van bepaalde architecturale en technische onderdelen van een geheel van sociale woongebouwen.

De Brusselse Woning

Nee

6.961.228,28

8

Sint-Martinusgaarde – Grondige renovatie van 15 huizen en herinrichting van de site

Lojega

Ja

744.294,41

9

Vanderveken – Grondige renovatie van twee appartementsgebouwen

Lojega

Ja

404.879,46

10

Energierenovatie van 4 gebouwen met 10 woningen in Sint-Gillis

De Zuiderhaard

Ja

2.948.769,13

11

Kampenhout – Energierenovatie van de schil

Comensia 

Ja

1.040.070,22

 

 

 

TOTAAL

25.659.941,00 €

 

 

Het richtplan van aanleg Defensie: Groen licht voor een nieuwe duurzame wijk en een landschapspark op de vroegere NAVO-site

pad defense

Het richtplan van aanleg Defensie: Groen licht voor een nieuwe duurzame wijk en een landschapspark op de vroegere NAVO-site

persbericht

14 mei 2024

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor territoriale ontwikkeling, de ontwerpversie van het richtplan van aanleg (RPA) Defensie definitief goedgekeurd! In dat RPA is in grote lijnen vastgelegd welke nieuwe stedelijke invulling de site van 90 hectare, die zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Evere en de stad Brussel, moet krijgen. 

De Defensie-site an sich is strategisch gelegen op de grens tussen het Brussels en het Vlaams gewest. Na de verhuis van het hoofdkwartier van Defensie zal er ongeveer 75 hectarevrijkomen. Dat biedt een unieke kans om dit stadsdeel op een vernieuwende en duurzame wijze te herontwikkelen. Met het oog daarop hebben perspective.brussels (voor het Brussels gewest) en het Departement Omgeving (voor het Vlaams gewest) samen een scenario uitgetekend.

Het terrein is vandaag eigendom van Defensie. Momenteel wordt het gebruikt voor de organisatie van grote processen en is er een tijdelijke Europese school gevestigd. Het is de bedoeling om het richtplan op middellange en lange termijn uit te voeren. Dat moet geleidelijk gebeuren, project per project.

 

Een locatie die heel wat mogelijkheden biedt

 

De site bevindt zich te midden van uitgestrekte bedrijfszones, begraafplaatsen en het Woluweveld. Het is net omwille van zijn uitzonderlijke ligging dat we deze stadstoegang (die niet alleen voor het gewest, maar door de nabijheid van de nationale luchthaven ook voor het hele land een grote symboolwaarde heeft) dienen te herwaarderen met aandacht voor het landschap, de economie, de instellingen en de bewoning van de stad.

 

Om dat mogelijk te maken, heeft perspective.brussels een richtplan van aanleg (RPA) opgesteld. Zo’n plan bevat de strategische en verordenende richtlijnen voor de stedelijke en de landschappelijke ontwikkeling.

Het is de bedoeling om er een nieuwe dichte stadswijk tot stand te brengen en een ruim grootstedelijk park aan te leggen, die moet fungeren als nieuwe groene long voor het noordoosten van Brussel. Deze beboste omgeving zal op een ecologische manier worden ontwikkeld en toegankelijk zijn voor de buurtbewoners, wandelaars en fietsers.

Aan de Leopold III-laan zouden volgens het plan verschillende economische functies worden ontwikkeld. Citydev.brussels vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit gebied, waar meer ruimte zal komen voor productieactiviteiten.

Perspective.brussels laat zich voor deze opdracht bijstaan door een multidisciplinair team, bestaande uit het architectenbureau XDGA, de landschapsarchitecten van Michel Desvigne Paysagistes, Tractebel en E-biom.

 

Voor de inrichting van de site zijn de volgende vier hoofddoelstellingen naar voren geschoven:

 

 • De open ruimten in het gebied tot hun recht laten komen en met elkaar verbinden door een grootstedelijk landschapspark van meer dan 45 hectare (waarvan 15 hectare op Brussels grondgebied) aan te leggen;
 • Vorm geven aan een grootstedelijk netwerk voor actieve mobiliteit met nieuwe verbindingen tussen de Groene Wandeling en de fiets-GEN-routes;
 • Een nieuwe duurzame en gemengde wijk langs de Leopold III-laan tot stand brengen, gebaseerd op een groene omgeving van hoge kwaliteit;
 • De economische dynamiek in dit gebied, dat dankzij zijn ligging tussen de Europese Wijk en de luchthaven zeer aantrekkelijk is, consolideren en versterken. Er wordt een volledige mix van bestemmingen vooropgesteld, met economische activiteiten, voorzieningen, diensten, winkels en horecazaken.

 

Een vruchtbare en vernieuwende samenwerking 

Het Brussels en het Vlaamse Gewest hebben op een vernieuwende en voorbeeldige manier de handen in elkaar geslagen om deze gemeenschappelijke visie uit te tekenen. De bevoegde instanties sloten op voorhand een samenwerkingsakkoord, waardoor gelijktijdig een RPA aan Brusselse kant en een GRUP aan Vlaamse kant konden worden uitgewerkt.

De gewesten hebben hun best gedaan om de timing van hun respectieve procedures op elkaar af te stemmen, zodat ze samen hun openbare onderzoeken konden organiseren. Die hebben eind 2023 plaatsgevonden en leverden nuttige feedback op om de documenten verder aan te vullen en uiteindelijk een stevig, slim en veerkrachtig plan op tafel te leggen.

 

Na de richtplannen van aanleg voor de kazernes in Elsene, het Weststation, Heyvaert, Delta / Herrmann-Debroux en onlangs het Mediapark is dit al het zesde richtplan van aanleg dat in deze regeerperiode definitief is goedgekeurd.

 

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor territoriale ontwikkeling:“Ik ben heel trots dat ik mijn steentje kan bijdragen om deze locatie open te stellen voor het publiek en dit monofunctionele en onbewoonde stadsdeel nieuw leven in te blazen. De vruchtbare samenwerking met Vlaanderen moet dienen als voorbeeld voor alle toekomstige ontwikkelingsprojecten aan de rand van de stad. Eindelijk zal ons gewest langs deze belangrijke verkeersader een volwaardige stadstoegang op maat van de Brusselaars kunnen inrichten!”

Antoine de Borman, CEO van perspective.brussels:“Door samen te werken met het Departement Omgeving van het Vlaams gewest en een ambitieuze aanpak te volgen, konden we een kwaliteitsvol en samenhangend project uitwerken, dat de bakens uitzet om de Defensie-site te ontwikkelen als nieuwe toegangspoort tot de stad.”

Lancering van Handicap.brussels! Een uniek loket voor mensen met een handicap

handicap brussels

Lancering van Handicap.brussels! Een uniek loket voor mensen met een handicap

persbericht

2 april 2024

Vandaag is een mijlpaal bereikt met de lancering van de website Handicap.brussels. Het online platform biedt een uitgebreid scala aan informatie voor mensen met een handicap in Brussel, waardoor zij toegang hebben tot essentiële gegevens van alle bevoegde instanties en verenigingen. Bezoekers van de website worden voorzien van informatie over diverse aspecten van het leven en worden geleid naar de juiste kanalen om ondersteuning of tegemoetkomingen aan te vragen. Handicap.brussels dient als de eerste toegangspoort tot alle bestaande voorzieningen in Brussel en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de dienst Phare van de Franse Gemeenschapscommissie en Iriscare, waarbij voldaan wordt aan strenge normen voor toegankelijkheid voor personen met een handicap. Met het oog op een breder bereik, zal de informatie op termijn ook beschikbaar worden gesteld in gebarentaal en in eenvoudige taal, om zo een nog groter aantal mensen te bereiken.

Waarom een website handicap.brussels?

De oprichting van Handicap.brussels werd geïnspireerd door de dringende behoefte van mensen met een handicap aan een gecentraliseerde informatiebron over beschikbare diensten en ondersteuningen in Brussel. Deze nood werd treffend aangetoond in een uitgebreide studie over de behoeften van personen met een handicap, uitgevoerd in 2022 op verzoek van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Mensen met een handicap in Brussel worden geconfronteerd met een complex landschap van overheidsinstanties en particuliere organisaties, waarbij ze zich tot verschillende entiteiten moeten wenden om een allesomvattend ondersteuningspakket te verkrijgen dat is afgestemd op hun specifieke behoeften (de FOD Sociale Zekerheid, de dienst PHARE, Iriscare, Actiris, de Federatie Wallonië-Brussel, het Brusselse Gewest, de gemeente, verschillende afgeleide instellingen zoals Bruxelles Formation, Brussel Huisvesting, enz.). Zonder nog rekening te houden met de private instellingen die een actieve rol vervullen bij de hulpverlening aan mensen met een handicap: de ziekenfondsen, de honderden verenigingen die door verschillende overheden erkend en gesubsidieerd worden, enz.

 

 

Een gecentraliseerd informatieaanbod via handicap.brussels

Binnen deze context streeft Handicap.brussels ernaar om al deze informatie te centraliseren en de burgers een helder overzicht te bieden van de beschikbare diensten en ondersteuningen voor mensen met een handicap in Brussel.

 

Daarbij is het de bedoeling alle noden die de mensen gedurende hun leven ondervinden te bestrijken en informatie te verstrekken over alle actoren die een antwoord kunnen bieden op deze noden, ongeacht welke instantie er bevoegd is Het zijn dus de noden van de mensen die als uitgangspunt dienen bij de informatie, niet de institutionele realiteit.

Op handicap.brussels vindt u dus informatie en referenties over het aanbod aan steunmaatregelen en diensten die georganiseerd worden

 1. door alle Brusselse overheden, met uitzondering van het aanbod van het Vlaamse Gewest.
 2. door verenigingen of privéstructuren die erkend zijn door de overheden in de vorm van een erkenning, subsidie of enige andere officiële erkenning.

 

Toegankelijke informatie, voor en door mensen met een handicap 

 

Handicap.brussels is ontworpen met het oog op mensen met een handicap en hun naasten. De informatie op de website is zorgvuldig gestructureerd om te voldoen aan de behoeften die zij gedurende hun leven tegenkomen. De site behandelt twaalf belangrijke thema’s (Informatie en erkenning, Financiële tegemoetkomingen, Verplaatsingen, Gezondheid, School en opleiding, Werk, Huisvesting, Zelfredzaamheid, Dagopvang, Vrije tijd, EVRAS, Hulp voor verwanten, Rechten en justitie). Voordat de website werd gelanceerd, onderging deze een uitgebreide toegankelijkheidsaudit, waardoor het het prestigieuze Anysurfer-label heeft ontvangen. Op de lange termijn zal Handicap.brussels ook alternatieve versies aanbieden in gebarentaal voor slechthorenden en in eenvoudige leesbare en begrijpelijke taal (FALC) voor mensen met leesproblemen.

 

Dynamische informatie

Om gelijke tred te houden met nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld de regelgeving voor overheidsinstanties of verenigingen in de privésector) zal de inhoud regelmatig geüpdatet worden om ervoor te zorgen dat de informatie zo betrouwbaar en volledig mogelijk is.

 

Rudi Vervoort, die in de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) bevoegd is voor bijstand aan personen met een handicap, is blij met de oprichting van dit unieke loket: Dit nieuwe portaal is een tastbaar bewijs van onze inspanningen om de samenwerking tussen verschillende instanties te versterken. Ons ultieme doel is om een beter georganiseerd en vriendelijker systeem te creëren, zodat we effectiever kunnen reageren op de behoeften van de Brusselaars. In het complexe landschap waarin mensen met een handicap en hun families navigeren, was de komst van Handicap.brussels van onschatbare waarde. Ik ben ervan overtuigd dat het zal fungeren als een betrouwbare steun en tegemoet zal komen aan de behoeften en verwachtingen.”

 

Alain Maron, lid van het Verenigd College van de GGC belast met Gezondheid en Welzijn, benadrukt de meerwaarde van handicap.brussels: “Aangezien de instellingen in ons land bijzonder complex zijn, zeker in Brussel, moest het aanbod voor personen met een handicap en hun familie dringend duidelijker gemaakt worden. En dat ongeacht de subsidiërende overheid. Met handicap.brussels beschikken de Brusselaars eindelijk over één evolutieve toegangspoort tot alle informatie op dat gebied die voor hen nuttig kan zijn. Deze eerste stap ligt duidelijk in de lijn van onze politieke wil om de instellingen te vereenvoudigen voor meer coherentie ten dienste van de hele bevolking.”

 

U kan de website via deze link bezoeken.

Mediapark: het plan voor de toekomstige wijk goedgekeurd door de Brusselse Regering

mediapark23

Mediapark: het plan voor de toekomstige wijk goedgekeurd door de Brusselse Regering

persbericht

25 april 2024

Met de beslissing van de Ministerraad op donderdag 25 april is de ultieme stap gezet in de uitwerking van het plan van aanleg Mediapark. Dit ambitieuze plan voorziet in de herbestemming van de Reyers-site met de televisiezenders RTBF en VRT tot een woonpool gericht op de mediasector. Naast zo’n 20.000 m² aan media-activiteiten zijn er plannen voor zo goed als 1.400 woningen – waarvan een aanzienlijk deel openbare woningen – naast buurtwinkels en gemeenschaps­voorzieningen. Deze ontwikkeling van de nieuwe wijk vlijt zich aan tegen een nieuw toegankelijk park van vrijwel 10 hectare, waarvan een gebied van twee hectare strikt is voorbehouden voor het behoud van de biodiversiteit. Een primeur, zo midden in de stad!

 

De Mediaparksite is gelegen in de gemeente Schaarbeek, vlak bij de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. Het Brussels Gewest kocht het terrein van zo’n 20 hectare over van de voormalige publieke eigenaars VRT en RTBF om het te openen naar de omliggende stadsomgeving toe, zoals bepaald in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Het feit dat de site nu wordt opengesteld voor het publiek in een gebied waar groene ruimten schaars zijn, biedt ongekende kansen om de Brusselaars en alle buurtbewoners nieuwe openbare en groene ruimten van hoge kwaliteit te verschaffen, naast betaalbare woningen, voorzieningen, buurtwinkels en ruimte voor bedrijven en onderwijsinstellingen uit de mediasector.

 

Met dit stadsproject streeft de Brusselse Regering vier grote doelstellingen na:

De Reyers-site uitbouwen tot een echte mediapool – Het is de bedoeling om de ingesloten site aan de hand van een gemengde stedelijke programmering te laten aansluiten op het omliggende stadsweefsel en daarnaast ook een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling te creëren dat zowel bedrijven als scholen uit mediasector kan aantrekken.
De site ontsluiten tot woonwijk – Door de site open te stellen, kan er een gevarieerd woningenaanbod worden ontwikkeld met ruimte voor lokale voorzieningen en handel. Om de site beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, voorziet het plan in de mogelijkheid om een nieuwe tramlijn aan te leggen. Tot slot wordt gekeken naar routes voor de actieve weggebruikers en een brede beschikbaarheid van fietsenstallingen.
Een openbare groene ruimte inrichten – Het plan ontplooit zich rond een brede groene ruimte, toegankelijk voor het publiek. Deze zal bestaan uit een meer mineraal, met bomen beplant gebied aan de westkant, een centraal terrasvormig gedeelte en een bosgebied in het oosten, het Georginbos. Het plan doelt ook op een actief gebruik van de Reyerstoren, de grote blikvanger op de site.
De biodiversiteit inbouwen in stadsprojecten – De wijziging van het RPA Mediapark was de aanleiding voor een nooit eerder geziene inspanning op het vlak van biodiversiteit, samen met Natuurpunt en Leefmilieu Brussel, waarbij stadsontwikkeling gepaard gaat met het behoud van de lokale biodiversiteit en die uitmondde in een reeks begeleidende maatregelen bij de uitvoering van het plan. 
De principes van de circulaire economie in de praktijk brengen – Om de site te kunnen openstellen voor de omliggende wijken en ze te verbinden met groene openbare ruimten van hoge kwaliteit zullen de bestaande gebouwen worden afgebroken. Hiervoor koestert het plan grote ambities op het vlak van circulariteit en hergebruik van materialen. 

Een operationele fase van de site gecoördineerd door de MSI

Op de site zijn al een reeks grootschalige werven in uitvoering, gecoördineerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) die instaat voor de volledige operationele invulling van het stadsprogramma.  De werken voor het mediahuis FRAME, met de MSI als bouwheer, en de nieuwe hoofdzetel van de RTBF (MediaSquare) zijn bijna klaar. De werken aan het toekomstige VRT-gebouw zijn volop bezig. De oplevering is gepland voor eind 2026.

 

Ook Beliris is betrokken bij de werf. Ze financiert en ontwikkelt het project voor de openbare ruimten, waarvoor binnenkort een vergunningsaanvraag wordt ingediend. In de onmiddellijke omgeving van de Mediapark-site zullen ook de heraanleg van de Reyerslaan en het tramproject tussen Meiser en de UCL-campus bijdragen tot de aankomende transitie van deze stadspoort naar een rustiger stedelijk leven en een beheerste mobiliteit.

 

Minister-President Rudi Vervoort is tevreden: “De Brusselaars en de omwonenden een nieuwe stadswijk aanreiken met alles erop en eraan, die voor iedereen toegankelijk is, die de biodiversiteit in stand houdt en nog versterkt en die de mediasector en de creatieve industrie in Brussel ondersteunt, wordt nu mogelijk en tastbaar dankzij de goede samenwerking tussen de privésector en de overheid. Met nieuwe groene ruimten, betaalbare woningen en openbare voorzieningen gaan we als nooit tevoren bijdragen tot de verwezenlijking van het principe dat de stad een recht is van iedereen.”

 

Nu de goedkeuring van dit project erdoor is, ben ik ontzettend blij dat bijna tien hectare groene ruimte, waaronder volledig beboste delen en perimeters voor bescherming van de biodiversiteit toegankelijk wordt. Het Mediapark-project creëert een nieuwe leefbare, aangename en bereikbare wijk met gemeenschapsvoorzieningen, maar ook met een focus op een aantal kernactiviteiten van de hedendaagse economie“, zegt Antoine de Borman, algemeen directeur van perspective.brussels.

 

Gilles Delforge, directeur van de MSI, is blij met de beslissing: “Dankzij de goedkeuring van het RPA kan de MSI, die instaat is voor de volledige operationele uitvoering van dit stadsproject, dit nu in de praktijk brengen, samen met alle openbare en privépartners. Gecombineerd met de voltooiing van het mediahuis, die gepland staat voor XXX, is dit een volgende stap in de totstandkoming van deze nieuwe ontwikkelingspool die zal leiden tot een nieuwe, kwalitatief hoogwaardige stadswijk, ingepast in het aanwezige stadsweefsel, en die de bestaande economische structuur verder zal versterken, met name via een innovatief ecosysteem dat zich richt op de media en op de creatieve sectoren.”

Drugshandel in Brussel: de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft vergaderd over de gewestelijke strategie om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

bruxelles en vacances

Drugshandel in Brussel: de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft vergaderd over de gewestelijke strategie om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

persbericht

28 maart 2024

Brussels Minister-President Rudi Vervoort heeft vandaag samen met Sophie Lavaux, algemeen directeur van safe.brussels en hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, de Gewestelijke Veiligheidsraad* samengeroepen. De leden van de raad hebben vergaderd over de gewestelijke strategie om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid te bestrijden. Op de agenda stonden de volgende punten: de structuur van de gewestelijke coördinatie, de bepaling van de hotspots (prioritair aan te pakken zones) en de goedkeuring van enkele veiligheidsmaatregelen.

Structuur van de gewestelijke coördinatie:

De Gewestelijke Veiligheidsraad zal voortaan in een uitgebreide samenstelling bijeenkomen om de strijd tegen drugshandel en de daardoor veroorzaakte onveiligheid in goede banen te leiden en te coördineren. Die strijd komt er op vraag van iedereen die op het terrein actief is. Het is de bedoeling om te komen tot een gewestelijke aanpak op basis van een gecoördineerde beheersstructuur waarin elke partner een rol vervult.

Er wordt ook een gewestelijke veiligheidscel opgericht, onder leiding van Sophie Lavaux. Die cel krijgt de opdracht erop toe te zien dat de lokale taskforces de gewestelijke strategie naar behoren uitvoeren en naleven. Op die manier moet zij ervoor zorgen dat de gewestelijke aanpak samenhang vertoont en op basis van de drie overeengekomen krachtlijnen, met name veiligheid, preventie en het leven in de wijken, in de praktijk wordt gebracht. Er zal over de acties worden gerapporteerd aan de Gewestelijke Veiligheidsraad. Om de strategie te kunnen uitvoeren, moet er gerekend kunnen worden op de medewerking van alle betrokken partijen (de federale overheid, de gewestelijke overheid en de lokale overheden), die elk onafhankelijk de verantwoordelijkheid blijven dragen voor hun eigen bevoegdheden. De strategie berust in wezen op samenwerking en individueel engagement.

Op initiatief van de betrokken burgemeesters worden lokale taskforces in het leven geroepen. De opdracht van deze taskforces bestaat erin doelgerichte actieplannen uit te werken die steunen op drie pijlers: veiligheid, preventie en het leven in de wijken. Die plannen moeten acties op korte, middellange en lange termijn bevatten.

De bepaling van de hotspots (prioritair aan te pakken zones)

De politiediensten hebben de hotspots bepaald. De burgemeesters hebben ze op hun beurt goedgekeurd. Ze zullen met algemene benamingen worden opgesomd in het politiebesluit van de minister-president.

Het politiebesluit van de minister-president zal melding maken van de volgende 15 hotspots: Antwerpsesteenweg, Matongé, IJzer, Krakeel, Versailles, Hallepoort, Clémenceau, Peterbos, Sint-Antonius, Zuidstation, Noordstation, Zwarte Vijvers, Ribaucourt, Bonnevie en Paal / Kolom.

Deze 15 hotspots zullen nader afgebakend worden in politiebesluiten van de lokale overheden.

Het is de bedoeling om op die locaties acties te ondernemen die steunen op drie pijlers, met name veiligheid, preventie en het leven in de wijk.

Goedkeuring van veiligheidsmaatregelen om het werk van de politiezones te ondersteunen

Er zijn twee soorten veiligheidsmaatregelen: maatregelen voor het hele gewest en maatregelen voor de hotspots.

De maatregelen die gelden voor het volledige gewestelijke grondgebied, hebben betrekking op:

 • vuurwerk
 • lachgas

De veiligheidsmaatregelen voor de hotspots omvatten:

 • een verbod op de verkoop en het gebruik van alcohol;
 • de toelating om stelselmatig identiteitscontroles, eventueel samen met fouilleringen, uit te voeren en de mogelijkheid om gevaarlijke voorwerpen of voorwerpen die druggebruik stimuleren, in beslag te nemen;
 • de bestrijding van “drive-ins”.

*Deze raad, die voorgezeten wordt door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is samengesteld uit de Procureur des Konings van Brussel, de voorzitters van de politiecolleges, de bestuurlijk directeur-coördinator, de gerechtelijke directeur en de korpschefs van de zes lokale politiezones op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De samenstelling ervan wordt uitgebreid met de burgemeesters van alle 19 Brusselse gemeenten en de hoge ambtenaar.

Grotere ambities voor de openbare ruimte in het kanaalgebied

canall

Grotere ambities voor de openbare ruimte in het kanaalgebied

persbericht

27 maart 2024

Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort en Minister van Openbare Werken Elke Van den Brandt heeft de Brusselse Regering de bijwerking van het Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de openbare ruimte van het kanaalgebied goedgekeurd. Voor het Gewest is de verbetering van de openbare ruimte in deze zone een belangrijke doelstelling. perspective.brussels werkte het plan uit in 2019 en nu is het bijgewerkt. In de nieuwe versie wordt onder meer sterk de nadruk gelegd op de interactie met het water en de begroeiing van de kaaien.

Het kanaal van Brussel loopt van noord naar zuid door het hele Gewest en zorgt voor één van de meest open landschappen van heel de stad. Dit wordt gekenmerkt door een opeenvolging van openbare ruimten die doorgaans sterk van elkaar verschillen waardoor het moeilijk is om er een globaal beeld van te krijgen, ook al fungeert het kanaal als doorgaande verkeersader. Vanuit deze invalshoek heeft het Gewest het Beeldkwaliteitsplan uitgewerkt, dat een nieuw, samenhangend beeld tot stand moet brengen aan de hand van kernbegrippen als vergroening en samenleven.

Het BKP bestaat sinds 2019 en is een rechtstreeks voortvloeisel van het Kanaalplan, dat het gebied een betere mix van stedelijke functies moet geven. Het bijgewerkte document doet concrete aanbevelingen voor elk deelgebied. Het betreft de sites Schaarbeek-Vorming, het Beco- en het Vergotebekken, de wijk van de slachthuizen en de industriezones in het noorden en het zuiden van het Gewest. 

Een nooit eerder geziene aanpak waarmee al ruim 100 projecten konden worden opgevolgd

Om openbare en private actoren ertoe aan te zetten zoveel mogelijk ontwikkelingen vanaf het prille begin van een project te volgen, zijn een dienstencentrale en een opvolgingscomité in het leven geroepen. Concreet betekent dit dat initiatiefnemers van projecten een beroep kunnen doen op een consortium van deskundigen voor gerichte bijstand over specifieke onderwerpen. Door deze unieke aanpak is de onderlinge samenhang van nieuwe projecten duidelijk verbeterd en is er minder tijd nodig voor de ontwikkeling en de analyse van de schetsen.

Sinds 2019 zijn al een honderdtal projecten opgevolgd en begeleid door het BKP-team. Om er maar enkele te noemen: de heraanleg van de Vilvoordsesteenweg, de inrichting van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aan het Monument voor de Arbeid en het Saincteletteplein, de promenade langs de Biestebroekkaai en verschillende totaalvisies voor de COOVI-site, de Jules Ruhl-wijk, het park van de Kleine Zenne en Van Praet West.

Een evoluerend en geactualiseerd plan

Om de positieve dynamiek te bestendigen die sinds bijna tien jaar in het kanaalgebied is opgebouwd, is het van groot belang dat het plan kan inspelen op de nieuwste ontwikkelingen en op duurzame praktijken. Daarom bevat deze update specifieke passages over de interactie met het water en vergroende oevers. Zo worden er bijvoorbeeld plaatsen aangegeven waar de kaaien verlaagd kunnen worden. Ook wordt er een bredere studie in het plan opgenomen naar de blootlegging van de Zenne (zowel in dichtbevolkte wijken als in industriezones). Naast de louter planologische aspecten gaat het BKP ook in op meer technische kwesties, zoals een analyse van de nachtelijke verlichting langs het hele kanaal.

“Tien jaar na de start van de nieuwe dynamiek via het Kanaalplan willen wij nu deze vernieuwende en bijzonder succesvolle benadering van het BKP doortrekken naar andere ambitievolle en broodnodige projecten voor de Brusselaars. Het plan wil een antwoord formuleren bij de grote sectoroverschrijdende problemen in dit dichte, heterogene gebied door openbare en privé-actoren uit te dagen om tot gemeenschappelijke ambities te komen binnen een coherent landschaps- en territoriaal kader. aldus Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Gewest.

Dit kanaalplan geeft ons extra motivatie om volop verder in te zetten op ontharding van aanplanting van de hele kanaalzone! Tussen vorig jaar en 2026 komen er 14.000 bomen en struiken bij. We zijn alvast volop bezig dit plantseizoen met quickwins qua vergroening zoals op de Negende Linielaan, de Nijverheidskaai en binnenkort ook de Ninoofsepoort. Verder krijgen verschillende zones in de nabije toekomst een volledige metamorfose met meer ruimte voor groen en actieve modi: de fietspasserellen aan Sainctelette en de Trooz, de heraanleg van het Saincteletteplein, de Vanderveldesquare en de Marchantbrug. We blijven Brussel veranderen!” benadrukt Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“De herwaardering van het kanaalgebied bouwt op tal van projecten. Het Beeldkwaliteitsplan was en is nog steeds de leidraad bij de ontwikkeling van de openbare ruimten in deze zone. Wij zijn ontzettend blij dat we met de bijwerking van het BKP deze tool een langer perspectief kunnen geven en dat het kanaalgebied zijn metamorfose kan voortzetten.” zegt Antoine de Borman, Directeur-Generaal van perspective.brussels

Een primeur! De Brusselse Regering heeft 2 projecten voor gegroepeerde renovatie geselecteerd van vrijwel 100 woningen!

2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

Een primeur! De Brusselse Regering heeft 2 projecten voor gegroepeerde renovatie geselecteerd van vrijwel 100 woningen!

persbericht

21 maart 2024

Het is een primeur! Op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort heeft de Brusselse Regering twee projecten geselecteerd voor de Brusselse programmering van het EFRO 2021-2027 na de projectoproep voor de energierenovatie van collectieve woningen of de gegroepeerde renovatie van privéwoningen op schaal van een wijk.

Deze 2 voorgeselecteerde projecten voor de renovatie van zowat 100 woningen in Anderlecht en Watermaal-Bosvoorde betekenen een versterking van het beleid dat de Brusselse Regering voert om de energietransitie te versnellen en de klimaatverandering af te remmen. 

Deze specifieke actie binnen het EFRO-programma 2021-2027  stimuleert investeringen om energiebesparingen mogelijk te maken in Brusselse woningen. Voor deze oproep tot het indienen van projecten komen woningen in mede-eigendom (privé/publiek) en bestaande privéwoningen met een renovatieproject op wijkniveau in aanmerking.

Het Brussels Gewest en het EFRO 2021-2027 nemen 100% van de studiekosten en tussen 50% en 90% van de subsidieerbare werkingskosten voor hun rekening (energierenovatie van gebouwen en investeringen in verband met duurzaamheid).

De twee laureaten van de eerste projectoproep, die op 15 september werd afgesloten, komen in aanmerking voor een totale steun van 4,75 miljoen euro.

 

 

Naam van het project

Kandidaat

Aantal woningen

1

Energieverbeteringen privéwoningen wijk Logis-Floréal

Duurzame Logis Floreal

36

2

Renov Roue-Rad EFRO

Collectif de La Roue – Collectief van ‘t Rad

62

 

 

Het Brussels Gewest zorgt voor een primeur binnen de Europese investeringsprogramma’s van het EFRO door rechtstreeks te werken met privéwoningen, hetzij in mede-eigendommen, hetzij op schaal van een hele wijk.

Reële stimulansen geven voor energierenovatie per wijk wordt één van de grootste uitdagingen van de nabije toekomst. Hiervoor moeten nieuwe methodes en benaderingen ontwikkeld en uitgetest worden.

Er is weliswaar al een eerste stap gezet met de invoering van Renolution maar er zijn nog steeds te weinig particulieren die dit soort renovatieprojecten op eigen houtje aandurven. Het pilootproject “gegroepeerde renovatie” van het EFRO-programma 2021-2027 gaat de eerste collectieve renovatiegolven ondersteunen en opstarten.

Het is ook onderdeel van een algemene strategie gericht op de duurzaamheid van wijken, wat op sociaal en milieuvlak een grote uitdaging is, maar zeker ook economisch.

In de komende weken wordt een tweede projectoproep “EFRO – Gegroepeerde Renovatie” uitgeschreven – eveneens met een budget van 4,75 miljoen euro. Het Brussels Gewest en het EFRO hopen een groot aantal dossiers binnen te krijgen, zowel van mede-eigendommen als van veeleer heterogene wijken.

Brussels Minister-President Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO en Stadsvernieuwing is hier blij mee: “Het Brussels Gewest beschikt al over een subsidiesysteem (Renolution) om de Brusselaars ondersteuning te bieden als ze renovatiewerken uitvoeren aan hun woning om energie te besparen. Dankzij het EFRO testen wij hiermee, aansluitend bij onze grote doelstelling om het woningenbestand van de Brusselaars te renoveren, een nieuwe renovatiemethode die zich richt op een volledige wijk! Het is een interessante nieuwe aanpak die de komende jaren verder kan worden uitgewerkt.”

EFRO 2021-2027: 4 projecten geselecteerd voor de energierenovatie van lokale en gewestelijke overheidsinfrastructuur

2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

EFRO 2021-2027: 4 projecten geselecteerd voor de energierenovatie van lokale en gewestelijke overheidsinfrastructuur

persbericht

14 maart 2024

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort met een budget van 8 miljoen euro vier projecten voor de energierenovatie van lokale of gewestelijke overheidsinfrastructuur geselecteerd, die na een projectoproep in het kader van het Brusselse EFRO-programma 2021-2027 waren ingediend. Die vier projecten sluiten aan bij het beleid dat de Brusselse regering voert om een energietransitie te maken en de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Dankzij het EFRO 2021-2027 kunnen we middelen vrijmaken voor allerlei investeringen om energiebesparende werken uit te voeren aan openbare gebouwen die eigendom zijn van een gewestelijke of lokale overheid. Ook investeringen in ecologische duurzaamheid (groendak, recyclage, enz.) komen in aanmerking. Het kan gaan om gebouwen met uiteenlopende bestemmingen (besturen, gemeenschapsvoorzieningen, enz.). De gefinancierde ingrepen moeten er uiteindelijk toe leiden dat het gebouw in kwestie onder een betere energieklasse valt.

Deze selectie is het resultaat van een eerste projectoproep. Eind 2023 en begin 2024 werden nog twee andere projectoproepen rond hetzelfde thema, voor respectievelijk 8 miljoen en 10,1 miljoen euro, uitgeschreven. De daaruit volgende selectie zou ergens tussen juni en september 2024 afgerond moeten zijn. Een deel van de beschikbare financiële middelen is specifiek bestemd om de energieprestatie van “energieverslindende” gebouwen te verbeteren. Dat zijn gebouwen met energielabel E, F of G.

Het totale budget voor het Brusselse EFRO-programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

Innovatie en steun voor kmo’s nemen in het nieuwe EFRO-programma nog altijd een belangrijke plaats in. Dat was in het vorige programma ook al het geval. Daarnaast heeft de Brusselse regering beslist om overeenkomstig de prioriteiten van de EU te investeren in energiebesparingen die er onder meer op gericht zijn openbare woningen en overheidsgebouwen energetisch te renoveren. Ze maakt tevens middelen vrij om de openbare dienstverlening te digitaliseren. Tot slot vloeit ook geld naar gemeenschapsvoorzieningen, en dan vooral in onze wijken die het moeilijk hebben en waar er een nijpend gebrek is aan dergelijke infrastructuur. Er gaat eveneens bijzondere aandacht uit naar de opvang van kwetsbare bevolkingsgroepen.

De eerste projectoproep voor de energierenovatie van lokale en gewestelijke overheidsinfrastructuur werd uitgeschreven in maart 2023. Nadat de selectiefases van de EFRO-directie doorlopen waren, heeft de Brusselse regering op basis van de projectoproep vier projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen euro:

 

 

Begunstigde

Naam van het project

Bedrag EFRO + BHG

1

urban.brussels

Cultureel, artistiek en creatief productiecentrum MANCHESTER-BODEGA

2.621.799,00 €

2

Gemeente Elsene

Energierenovatie van de gebouwen op de Rabelais-site.

2.178.201,00 €

 

3

Net Brussel (Gewestelijk Agentschap voor Netheid)

Energierenovatie Berchem GAN

 

2.615.091,00 €

4

Net Brussel (Gewestelijk Agentschap voor Netheid)

Energierenovatie Bempt GAN

584.909,00 €

 

 

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO, is zeer tevreden met de selectie: “Het EFRO-programma biedt kansen, zowel voor het Brussels Gewest als voor projectuitvoerders. Met deze nieuwe projectselectie tonen we aan dat ons EFRO-programma 2021-2027 opgebouwd is rond concrete en overkoepelende inspanningen voor verschillende speerpunten en een nuttige aanvulling vormt op het beleid dat ons gewest onder meer via het Energie- en Klimaatplan 2030 (NEKP-BHG) voert. De vier geselecteerde projecten samen leiden niet enkel tot een vermindering van het jaarlijkse primaire energieverbruik (van de openbare gebouwen in kwestie), maar brengen ook de uitstoot van broeikasgassen naar beneden door te zorgen voor naar schatting 398,8 ton minder CO2-uitstoot per jaar!”

Minister Alain Maron bevoegd voor klimaattransitie en openbare netheid:

Als minister bevoegd voor klimaattransitie en openbare netheid ben ik heel blij dat er naar aanleiding van deze eerste projectoproep twee projecten voor energierenovatie van Net Brussel zijn geselecteerd. Dankzij deze projecten kan het energieverbruik van de gebouwen in kwestie drastisch worden verlaagd. Bovendien zal door de plaatsing van zonnepalen ook hernieuwbare energie kunnen worden opgewekt. Ze passen in een ruimer programma voor de herstructurering van de infrastructuur van het agentschap. Dat programma heeft tot doel om het agentschap in zijn geheel energieperformanter te maken en om de arbeidsomstandigheden van het personeel en de efficiëntie van de openbare dienstverlening te verbeteren. De overheid speelt een voorbeeldrol om het gewest klimaatneutraal te maken. Daarom heb ik het programma Renoclick opgestart om de energieprestaties van de Brusselse openbare gebouwen te verbeteren.