Rudi Vervoort : « De heropleving van de Ninoofsepoort is gestart ! »

Layout1

Rudi Vervoort : « De heropleving van de Ninoofsepoort is gestart ! »

persbericht

23 januari 2015

Minister-President Rudi Vervoort van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verheugd over de start van de afbraak- en saneringswerken aan het gewestelijk entrepot in de Rechthoekstraat 13-15 bij de Ninoofsepoort in Molenbeek, die gepland staat voor maandag 26 januari.

De Gewestelijke Grondregie neemt de afbraak op zich van dit pand waar krakers en brandstichters al jaren vrij spel hebben. De financiering komt in fine van het samenwerkingsakkkoord Beliris naar aanleiding van het heraanlegproject van de openbare ruimten aan de Ninoofsepoort. De werken zijn niet alleen welkom om veiligheidsredenen, maar gelden ook als eerste fase in de globale heraanleg waar de omwonenden van de site nu al jaren om vragen.

Voor dit globaal project werd op 19 december vorig jaar een geamendeerde vergunning aangevraagd om het oorspronkelijk voorziene park te vergroten door de tram over de rijweg te laten sporen in plaats van door de groene ruimte. Volgens de timing die is meegedeeld door Beliris en in de hypothese dat de vergunning in juni 2015 wordt uitgereikt, kunnen de aanlegwerken van start gaan in januari 2016 om voltooid te zijn in oktober 2018.

Ondertussen gaat de Minister-President door met raadplegingen die moeten bijdragen tot een gezonde organisatie van de ruimte die vrijkomt door de afbraak van het gewestelijk depot.

Rudi Vervoort wijst erop dat aan de Ninoofsepoort ook een woningenproject wordt opgestart waarvoor het Gewest en Besix, de eigenaar van één van de twee percelen, al een uitvoerbaarheidsstudie hebben uitgevoerd. De Regering nam in maart 2014 al akte van de studie en valideerde het vooropgestelde scenario : het gaat om de bouw van in totaal om en bij de 30.000 m² huisvesting, met een potentieel van 340 woningen.

De start van de afbraakwerken en de verwijdering van de verontreiniging is bovendien een uitstekende gelegenheid om de aandacht te vestigen op de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die eerstdaags van kracht wordt en die als kader zal dienen voor de ontwikkeling van de Ninoofsepoort.

« De afbraak van dit gebouw is de aanzet naar een veelomvattend project voor de Ninoofsepoort. Het was hoog tijd dat de site aan concrete ontwikkelingen wordt onderworpen die ten goede komen aan de bewoners van vandaag en van morgen. » aldus Rudi Vervoort.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

Opstart van de werkzaamheden Werk Opleiding Onderwijs Onderneming Een primeur in het Brussels Gewest

IMG_5141

Opstart van de werkzaamheden Werk Opleiding Onderwijs Onderneming Een primeur in het Brussels Gewest

persbericht

21 januari 2015

In zijn regeerakkoord onderstreepte de Brusselse Regering het belang van een Alliantie Werk Opleiding Onderwijs Onderneming teneinde de economie en de tewerkstelling van de Brusselaars nieuw leven in te blazen.

De drie assen Werk, Opleiding, Onderwijs moeten worden ondersteund door de ondernemerswereld en worden aangepast aan hun behoeften, zoals aan die van de inwoners van het Gewest teneinde het probleem van de werkloosheid duurzaam te bestrijden.

Het Brussels en Sociaal Overlegcomité (BESOC), driedelig overlegplatform dat de Brusselse sociale partners en de Ministers van de Gewesten samenbrengt, wordt met de Ministers van de Gemeenschappen uitgebreid.

Om de denkoefening te steunen, had dit uitgebreid BESOC een operationele werk -en ontmoetingsplek nodig voor die verschillende werelden die niet noodzakelijkerwijs dezelfde doelstellingen beogen. Deze overlegplek bestaat voortaan, en brengt zowel de Franstalige als Nederlandstalige gewestelijke operationele actoren samen.

Op 21 januari 2015 heeft de eerste Task Force de bedoeling om het begin van het sociaal overleg tussen enerzijds de gemeenschaps-, gewestelijke en lokale overheden, en anderzijds de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers, in te luiden.

Deze Task Force is een bevoorrecht overleg tussen het Gewest en de Gemeenschappen en brengt Rudi Vervoort, Brussels Minister-President, Didier Gosuin, Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Opleiding, Joëlle Milquet, Minister van Onderwijs, Rudy Demotte, Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel, Fadila Laanan, Minister-President van de Cocof en vertegenwoordigers van Vlaams Minister-President en de Ministers van Onderwijs en Opleiding van de Vlaamse Gemeenschap Hilde Crevits en Philippe Muyters, samen.

Voor wat de operationele actoren betreft, zullen Actiris, VDAB, Bruxelles-Formation, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Impulse, SFPME, de Brusselse OCMW’s, Bassin Enseignement Formation Emploi,  … deelnemen.

De eerste missie van de “Task Force” bestaat erin de operationele doelstellingen van de Alliantie Werk Opleiding Onderwijs Onderneming te bepalen. De kern hiervan bestaat uit een gemeenschappelijk actie – en opvolgingsplan tussen al die actoren teneinde de tewerkstelling en de opleidingen van de Brusselaars uit te bouwen.

Om daartoe te komen, vraagt de Brusselse Regering aan de Task Force volgende verbintenissen aan te gaan:

        Een kadaster van het onderwijs- en opleidingsaanbod opmaken

        Met de hulp van de ondernemingen, op de noden inzake onderwijs en opleiding en op nieuwe beroepen anticiperen

        Het “plan voor gemeenschappelijke actie en opvolging”, dat de hoeksteen vormt van de Alliantie Werk Opleiding Onderwijs Onderneming verduidelijken.

        Erover waken dat dit plan op het niveau van de gewestelijke- en gemeenschapsoverheden wordt uitgevoerd.

        Een geharmoniseerd instrument voor opvolging en analyse tussen de verschillende overheidsdiensten verwezenlijken

        De gevoerde acties evalueren op basis van resultaatsindicatoren zodat het “plan voor gemeenschappelijke actie en opvolging” voortdurend kan worden aangepast.

Deze woensdag zullen 6 werkgroepen aan de verschillende actoren worden voorgesteld

Als echt operationaliseringsinstrument dat ten dienste staat van de Alliantie Werk Opleiding Onderwijs Onderneming, zal deze Task Force evenzeer samenwerkingsverbanden op het vlak van stages en startbanen voorstellen, onder meer via alternerende opleidingen.

De Brusselse uitdagingen worden aangegaan en een duurzaam en efficiënt tewerkstellingsbeleid wordt in het Brussels Gewest uitgebouwd door nieuwe synergieën tussen de onderwijs-, opleidings-, tewerkstellingsactoren en de ondernemingen, rekening houdend met de voorstellen, de inbreng, de noden, maar ook de voorwaarden van elkeen.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

PROSTITUTIE BESPREEKBAAR MAKEN!

prostitution

PROSTITUTIE BESPREEKBAAR MAKEN!

persbericht

15 januari 2015

Het Onderzoekscentrum van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) heeft een sociologische studie uitgevoerd over prostitutie in het Brussels Gewest. Deze belicht de verschillende vormen van prostitutie, schetst de verscheidene invullingen van deze activiteit alsook de uiteenlopende profielen van de beoefenaars en van de beheerders en verhandelaars in deze sector. De focus ligt voornamelijk op de zichtbare vormen van openbare prostitutie in het Gewest.

De studie brengt de verschillende locaties in kaart en wijst op het belang van de sociaal regulerende rol die vervuld wordt door de betrokken gemeentediensten, de verenigingen die zich inzetten voor de gezondheid en de begeleiding van de geprostitueerde personen, en de afdelingen van de politie die zich toeleggen op zedenfeiten en mensenhandel. Op basis van de verschillende vaststellingen blijkt het enerzijds nodig afzonderlijke en gerichte maatregelen te treffen en anderzijds te voorzien in een coördinatie van het gewestelijk beleid.

De studie maakt verder ook een onderscheid tussen het lokale en het internationale niveau. Het is op het lokale niveau dat zich merkbaar een zekere mondialisering aftekent die gelinkt is aan een bijzondere vorm van georganiseerde misdaad, meer bepaald mensenhandel en -smokkel. Het rechtssysteem speelt, als laatste schakel in de strafketen, een belangrijke rol bij de aanpak van seksuele uitbuiting en de bejegening van de slachtoffers hiervan. Het steunt daarbij op het veldwerk dat verricht wordt door de politiediensten, die dit verschijnsel opvolgen en onderzoeken voeren die soms meerdere jaren in beslag nemen.

De Brusselse gemeenten die met dit verschijnsel te maken krijgen, werken naar beste vermogen bijzondere plannen en reglementen uit die de prostitutieactiviteit moeten omkaderen, met als doel de overlast en het onveiligheidsgevoel dat soms ervaren wordt door de buurtbewoners, maar ook door de prostitué(e)s zelf, te beperken. De gemeenten treffen dus concrete maatregelen die een rechtstreekse weerslag hebben op de beroepsinvulling van de betrokken actoren, zonder evenwel in te gaan tegen de wetgever die de overheid momenteel niet de mogelijkheid biedt om deze activiteit effectief te regelen. De sociale en gezondheidsverenigingen staan op hun beurt de personen die werkzaam zijn in de prostitutie bij en spannen zich in om hun welzijn te bevorderen. Deze sector is tevens van groot nut om een beeld te krijgen van deze activiteit en de permanente evolutie ervan.

Verleenden hun medewerking aan deze studie: experten van de preventiediensten van Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, de vzw’s Entre 2, Pag-Asa, Alias en Espace P, evenals de zedenbrigade van de politiezone Brussel / Elsene en de sectie mensenhandel van de politiezone Schaarbeek / Evere / Sint-Joost-ten-Node.

De studie belicht in hoofdzaak:
–        de historisch-ideologische, juridische en strategische aspecten van prostitutie;

–        de verschillende vormen van openbare prostitutie;

–        de statistieken van politie en gerecht;

–        de problemen die openbare prostitutie met zich meebrengt voor de buurt en de maatregelen die genomen worden om deze in te dijken;

–        het welzijn en de veiligheid van de geprostitueerde personen;

–        de bestrijding van criminaliteit, mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de studie:
–        op gewestelijk niveau overleg laten plaatsvinden tussen de lokale overheden die te maken krijgen met openbare prostitutie om te komen tot een gezamenlijke beleidsvisie op dit fenomeen en de ondernomen acties te harmoniseren;

–        de verschillende actoren en hun onderlinge complementariteit erkennen om vanuit het streven naar een overkoepelende aanpak het delen van informatie en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen;

–        rekening houden met het oordeel van de geprostitueerde personen en hun klanten.

Brussels Minister-President Rudi Vervoort zal in de loop van het eerste semester van 2015 een bijeenkomst organiseren met de lokale overheden die te maken krijgen met openbare prostitutie. Daarop aansluitend zal een themadag worden ingericht om de vastgestelde resultaten en de later te bepalen acties bekend te maken en verder grondig te bespreken.

Om de studie te verkrijgen, gelieve contact op te nemen met het BOPV : +32 (0)2 563 49 11

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

De COCOF heeft 136 middelen om de schoolbijstand te financieren

computer-1185637_1280

De COCOF heeft 136 middelen om de schoolbijstand te financieren

persbericht

18 décembre 2014

Al jaren voert de Franse Gemeenschapscommissie een ondersteunend beleid voor de taakscholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om schoolmoeheid, sociale uitsluiting en maatschappelijk isolement bij jongeren tegen te gaan. Daartoe heeft Fadila Laanan, de Minister-Presidente van de Franstalige Brusselse Regering beslist aan de taakscholen een bijkomend budget van 190.170 € toe te kennen voor het jaar 2004.

De taakscholen leveren grote inspanningen binnen de schoolbijstand door leerlingen te begeleiden op weg naar een autonoom leerproces dat het samenleven versterkt.

Schoolbijstand is de eerste prioriteit van het beleid inzake sociale cohesie. De Franstalige Brusselse Regering heeft dit trouwens onlangs nog benadrukt bij het uitschrijven van de projectoproep sociale cohesie voor de volgende vijf jaar. Wij willen samen de verenigingen steunen die in onze wijken actief zijn om onze jongeren een betere toekomst te geven” stelt Rudi Vervoort, Minister in de Franstalige Regering bevoegd voor sociale cohesie.

Dank zij de taakscholen kan gewerkt worden in een omgeving die duidelijk verschilt van het gebruikelijke schooldecor. De leerlingen krijgen er meer gepersonaliseerde aandacht en ook de relatie met de ouders wordt bekeken, en dit aan de hand van pedagogieën die zijn aangepast aan het ritme en het niveau van de jongeren binnen een inclusieve benadering die de facto leidt tot een grotere onderlinge cohesie.

Dank zij deze aanvullende middelen konden voor 2014-2015 niet minder dan 71 projecten voor taakscholen geselecteerd worden aan de hand van nauwkeurige doelstellingen die verband houden met de leeftijd van de doelgroep en de expliciete doelstelling om de leerlingen een zelfstandig leerproces bij te brengen.

Fadila Laanan en Rudi Vervoort wijzen erop dat de Franse Gemeenschapscommissie 136 verschillende activiteiten in de schoolbijstand op blijvende basis financiert. Deze projecten maken ruim 40% uit van de globale enveloppe voor Sociale Cohesie die voorziet in 8,8 miljoen euro.

Deze aanvullende middelen zorgen voor bijkomende ondersteuning van een dynamische sector die vaak in grote mate draait op enthousiaste vrijwilligers, die ondersteuning en vertrouwen geven aan leerlingen die vaak op het punt staan de schoolbanken de rug toe te keren“, aldus nog Rudi Vervoort en Fadila Laanan.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

De Brusselse Regering heeft haar nieuwe Bouwmeester gekozen!

bruxelless

De Brusselse Regering heeft haar nieuwe Bouwmeester gekozen!

persbericht

11 december 2014

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort stelde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 11 december 2014 Kristiaan Borret aan als Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit voor een termijn van vijf jaar.

Deze beslissing komt er na een procedure die al op 27 februari van dit jaar werd ingezet, toen de aankondiging van de opdracht is gepubliceerd die moest leiden tot de selectie van een opvolger voor Olivier Bastin. Er kwamen zes kandidaturen binnen, waarvan op 16 oktober uiteindelijk twee kandidaten zijn weerhouden door de Regering. Op 5 december zijn de beide kandidaten gehoord door een adviescomité voorgezeten door Djamel Klouche en bestaande uit deskundigen en gewestelijke ambtenaren. Het adviescomité sprak zich unaniem uit voor de aanstelling van Kristiaan Borret.

Zijn ervaring als Bouwmeester van de stad Antwerpen, zijn bevatting van context en strategie voor de Brusselse ruimtelijke ordening en zijn onmiskenbare intentie om dingen in beweging te brengen in Brussel, hebben de leden van de Brusselse Regering zonder meer overtuigd dat Borret de juiste man op de juiste plaats is.

Als tegen zijn aanstelling geen beroep wordt aangetekend (standstill van 15 dagen), beschikt Kristiaan Borret nu over 6 maanden om de Regering een oriëntatienota voor te leggen waarin hij in detail de strategie en methode uiteenzet waarmee hij de opdracht zal aanvatten. Minister-President Rudi Vervoort wijst erop dat de Regering beslist heeft om de begroting voor de bouwmeesterfunctie voor de komende vijf jaar aanzienlijk te verhogen: de beschikbare middelen gaan van 590.000,00 € naar  1.000.000,00 €. Bovendien wordt deze opdracht vanaf nu gefinancierd door alle leden van de Regering.

Uit deze beslissingen blijkt duidelijk de voluntaristische aanpak die de Regering wenst te hanteren in dienst van de kwaliteit van territoriale ontwikkeling, stedenbouw en architectuur.

De Minister-President brengt in naam van de hele Regering hulde aan de onverwoestbare energie waarvan Olivier Bastin heeft blijkgegeven bij zijn opdracht. Hij heeft zich uitstekend gekweten van zijn taak om de bakens uit te zetten voor deze nieuwe functie en de openbare operatoren te overtuigen van een nieuwe manier van werken bij het opzetten van openbare projecten. Voor Rudi Vervoort werpen deze inspanningen nu al hun vruchten af in de werkwijze van de publieke actoren, wat alleen maar een gunstig effect kan hebben bij de concrete uitvoering van de projecten.

Rudi Vervoort wenst Kristiaan Borret veel succes toe en benadrukt de cruciale rol die hij gaat spelen: “Compromissen over de kwaliteit van de architectuur in Brussel behoren tot het verleden. Kristiaan Borret mag daarvoor rekenen op de steun van de Regering”.

Een goed ingerichte openbare ruimte en kwaliteitsvolle architectuur zijn doorslaggevend voor de levenskwaliteit in een stad. Deze regering heeft grote ambities op dat vlak, en we hebben o.a. met de beslissing om het Reyersviaduct af te breken getoond dat we die ambities ook kunnen waarmaken. Kristiaan Borret heeft in het verleden bewezen dat hij ons de komende vijf jaar enorm kan helpen om die droom van een beter Brussel te realiseren”, aldus minister Pascal Smet.

Als minister van Huisvesting ben ik blij met de benoeming van Kristiaan Borret als nieuwe Brusselse Bouwmeester. Huisvesting voor iedereen en groene ruimten in de urbanistische ontwikkeling van het Gewest opnemen, zal de levenskwaliteit van de Brusselaars garanderen. De heer Borret heeft zijn sporen reeds verdiend! “, stelt minister Céline Fremault.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

Rudi Vervoort : “Een eerste onthaalbureau operationeel vanaf 2015”

multiculturel

Rudi Vervoort : “Een eerste onthaalbureau operationeel vanaf 2015”

persbericht

4 december 2014

“Wij willen een instrument dat inclusief, participatief, dynamisch en verantwoordelijk werkt. Een nieuwkomer moet zo alle elementen in handen krijgen om deel te nemen aan het actieve leven in Brussel”, aldus Rudi Vervoort.

Daartoe heeft de regering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorstel van Minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor sociale cohesie, vandaag in eerste lezing het “programmeringsbesluit” goedgekeurd met het oog op de vestiging van onthaalbureaus voor nieuwkomers in het Brussels Gewest.

Dit is een belangrijke stap in de uitrol van dit nieuwe initiatief, waarbij men mensen van buitenlandse herkomst die pas in Brussel zijn aangekomen, zal helpen bij hun inspanningen om zich in onze maatschappij te integreren.

De gestructureerde opvang van nieuwkomers beoogt in de eerste plaats het aanleren van de Franse taal, het verwerven van kennis over het gastland en naargelang het geval het zoeken naar een job.

Dit onthaalparcours moet het samenleven bevorderen en communautair isolement tegengaan.

Van zodra de komende weken het advies van de Raad van State binnenloopt, zal een kandidatuuroproep worden uitgeschreven voor de associatieve sector met het oog op de uitbouw van het eerste onthaalbureau.

Na deze selectieprocedure zal dit bureau al in de loop van de eerste maanden van 2015 operationeel zijn.

De regering van de Franse Gemeenschapscommissie bevestigt met dit initiatief haar streven om het onthaalproces voor nieuwkomers dat zij heeft vooropgesteld, snel op de rails te krijgen.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

Het Gewest steunt het nieuwjaarsvuurwerk

feu-dartifice (1)

Het Gewest steunt het nieuwjaarsvuurwerk

persbericht

4 december 2014

Op 4 december besliste de Regering een subsidie van 25.000 € toe te kennen aan de vzw “SI Brussel Promotie” als bijdrage aan de organisatie van het Silvestervuurwerk op het de Brouckèreplein.

Het historische nieuwjaarsvuurwerk op het Paleizenplein wordt dit jaar afgestoken op het de Brouckèreplein. De Brusselse Regering had haar beslissing in beraad gehouden tot zij over alle gewenste garanties beschikte om de subsidie toe te kennen die de instantie voor toerisme had gevraagd.

Nu de vereiste oplossingen zijn gevonden, heeft de Stad Brussel alle elementen in handen om een feestelijk oud-en-nieuw te organiseren op het de Brouckèreplein.

Ik ben bijzonder blij dat een alternatieve oplossing gevonden kon worden om zowel Brusselaars als toeristen een vuurwerk te bieden dat een hoofdstedelijke Silvester waardig is , aldus Minister-President Rudi Vervoort.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

Laten we de overheidsinvesteringen ondersteunen door de Europese regels aan te passen!

Ue-flag

Laten we de overheidsinvesteringen ondersteunen door de Europese regels aan te passen!

persbericht

21 november 2014

De Ministers-Presidenten van het Brussels Gewest, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel, Rudi Vervoort, Paul Magnette en Rudy Demotte, stellen vast dat de huidige regel om de investeringen mee op te nemen in de berekening van de tekorten vandaag in ernstige mate de ondersteuning van de groei bemoeilijkt, net zoals de toepassing van het six-pack, het two-pack en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur de ondersteuning van onze economie in grote mate blijft bemoeilijken.  

De Gewesten, de Gemeenschappen en de gemeenten hekelen al jarenlang de nadelige gevolgen van het geheel van Europese begrotingsregels, die de overheidsinvesteringen op onhoudbare wijze beteugelen.

 Het is duidelijk dat het voor de overheden haast niet meer mogelijk zal zijn te investeren in het algemeen welzijn als er geen aanpassing komt van de regels of als de beoordeling hiervan niet flexibeler wordt gemaakt. Zoals iedereen weet,  “is de groei van morgen immers afhankelijk van de investeringen van vandaag”, verduidelijkt Rudy Demotte.

 De drie Ministers-Presidenten pleiten er daarom voor dat Europa de overheidsinvesteringen in sterke mate ondersteunt in plaats van deze te ontmoedigen, zoals dat vandaag het geval is. Een tussenkomst is denkbaar op verschillende niveaus, zoals al lang opgeworpen wordt tussen de federale entiteiten.

 In dit verband liggen er uiteraard verscheidene werkpistes op tafel. Zo pleit Paul Magnette ervoor “de uitgaven voor overheidsinvesteringen volledig of gedeeltelijk buiten beschouwing te laten bij het beoordelen van de naleving van de normen inzake het tekort (met inbegrip van de middelen die de Lidstaten inbrengen voor de medefinanciering van de Europese Structuurfondsen), de overheidsuitgaven en de overheidsschuld, of voor een meer structurele maatregel die erin bestaat de Europese boekhoudkundige regelgeving aan te passen om de investeringen over meerdere jaren te kunnen afschrijven (zoals dat gebeurt in de boekhouding van de bedrijven en de gemeenten)”. De Ministers-Presidenten zijn er verder ook voorstander van om bij het bepalen van de door de Lidstaten na te leven begrotingsdoelstellingen, de overheidsinvesteringen vooraf in rekening te brengen.

 Er bestaan oplossingen, maar hiervoor is de steun nodig van de Europese overheid. Het is dan ook aangewezen dat alle Belgische overheden hen daartoe via hun vertegenwoordiger in de Europese Raad oproepen. “Het heeft nu lang genoeg geduurd: om de Europese economie nieuw leven in te blazen, is het nodig investeringen te verrichten. Laten we het mogelijk maken deze aan te moedigen in plaats van ze te ontmoedigen”, besluit Rudi Vervoort.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

Rudi Vervoort aanwezig op MAPIC om de ontwikkeling van Brussel te promoten

Mapic

Rudi Vervoort aanwezig op MAPIC om de ontwikkeling van Brussel te promoten

persbericht

20 november 2014

Minister-President Rudi Vervoort is deze week afgereisd naar MAPIC, de internationale vakbeurs voor commercieel vastgoed en de plaats bij uitstek waar steden, investeringsmaatschappijen en projectontwikkelaars contacten kunnen leggen en promotie kunnen voeren ter bevordering van de economische ontwikkeling. België was er aanwezig met een eigen stand, waarop de belangrijkste commerciële ontwikkelingsprojecten in de Belgische steden werden voorgesteld.

Het Brussels Gewest nam hier vanzelfsprekend een vooraanstaande plaats in.

Het is essentieel dat we de ontwikkeling van deze sector steunen en promoten in het belang van de Brusselaars. Het gaat namelijk om de derde belangrijkste economische sector voor ons Gewest, die 15 % van de Brusselse werkgelegenheid creëert en goed is voor ongeveer 39 % van de in het Gewest gegenereerde ‘omzet’ ”, aldus Minister-President Rudi Vervoort.

De ontwikkeling van de Brusselse handel hangt ook nauw samen met het internationale karakter van het Gewest en is bepalend voor de aantrekkingskracht van Brussel en het comfort van haar inwoners. Als derde congresstad ter wereld en vierde zakenstad in Europa ontvangt ons Gewest immers dagelijks duizenden congresgangers. Hierdoor beschikt Brussel vanuit commercieel oogpunt over gelijkaardige troeven als Londen of Parijs.

Volgens Rudi Vervoort “is het dan ook van het opperste belang dat de overheid beschikt over een strategie om te investeren in deze sector. De 3 projecten die vertegenwoordigd zijn op MAPIC, vormen een weerspiegeling van deze strategie “. Het gaat meer bepaald om:

       NEO op de Heizelvlakte

       Docks Bruxsel aan het Kanaal ter hoogte van de Van Praetbrug

       Muntcentrum op het Muntplein

De Regering stelt in verband met deze projecten twee prioriteiten voorop:

·         Enerzijds komt het erop aan om datgene wat reeds bestaat (het centrum en de wijken) te ondersteunen en te versterken via ons beleid voor stadsvernieuwing en de bevordering van de handel. Daartoe moeten we het bestaande handelsapparaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – vooral vanuit kwalitatief oogpunt – beschermen en bestendigen. Onze aandacht moet daarbij uitgaan naar alle bestaande handelspolen, zowel de trekpleisters voor buitenlandse bezoekers als de buurtkernen, die garant staan voor de levenskwaliteit in onze wijken. Om het huidige aanbod te versterken, moeten we ook inspanningen leveren om het imago van de bestaande polen te verbeteren en deze beter bereikbaar te maken.

Het project voor het Muntcentrum (Mint), dat op onze stand vertegenwoordigd is, komt tegemoet aan deze doelstelling. Dit vernieuwingsproject moet inderdaad zorgen voor een herwaardering van de handelskernen die we vandaag aantreffen in het historisch centrum.

·         Anderzijds streven we ernaar de handel in Brussel nieuw leven in te blazen door het reeds aanwezige handelsaanbod op te waarderen en een antwoord te bieden aan de behoeften van de Brusselaars. Belangrijk om weten is dat uit onze studies is gebleken dat Brussel qua handelsuitrustingen momenteel ruim onder het Europees gemiddelde zit en het ook minder goed doet dan de Belgische grootsteden. Brussel biedt dus een groot potentieel voor de handelsontwikkeling.

Uitgaande van deze benchmark zou Brussel een netto-oppervlakte van bijna 200.000 m² nieuwe winkelruimte moeten ontwikkelen, als het even goed uitgerust wil zijn als de drie andere Belgische grootsteden.

Daarbij houden we dan nog geen rekening met de voorspelde toename van onze bevolking, gemiddeld zo’n 20.000 inwoners per jaar. Ook dit vormt uiteraard een grote uitdaging voor de handelsontwikkeling van het Gewest.

Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om op het Brusselse grondgebied grootschalige projecten te vestigen, zoals het Neo-project en Docks Bruxsel. Dit laatste project – waarvoor de werken reeds zijn opgestart – moet mee zorgen voor een uitbreiding van het handelsaanbod in het noorden van Brussel en zal een belangrijke hefboom vormen voor de totstandbrenging van een nieuwe wijk op het MABRU-eiland.

Nog een paar woorden over het NEO-project

Dit toonaangevende project voor Brussel moet leiden tot het ontstaan van een nieuwe gemengde en duurzame wijk met 750 nieuwe woningen en besteedt daarnaast ook aandacht aan de economische ontwikkeling, de bevordering van het toerisme, de schepping van werkgelegenheid, de versterking van de internationale aantrekkingskracht en het welzijn van de bewoners.

 Op deze site, die goed bediend wordt door het Brussels openbaar vervoer en vlot te bereiken is vanuit het buitenland, werd in september 2013 al een nieuwe evenementenzaal ingehuldigd, namelijk Paleis 12, dat plaats kan bieden aan 15.000 personen. Naast nieuwe woningen en uitrustingen zijn er ook een groot congrescentrum en een handelswijk gepland.

Rudi Vervoort: “Een project van dergelijke omvang vergt een gefaseerde uitvoering. Enkele maanden geleden werd de NEO-opdracht voor de ontwikkeling van het handelsapparaat, een deel van de woningen en de uitbreiding van het vrijetijdsaanbod toegewezen aan Unibail – Rodamco/CFE/Besix. Ik ben zeer tevreden over de vordering van dit project.”

De uitbouw van een open handelswijk van meer dan 70.000 m² op basis van een specifiek en vernieuwend concept dat complementair is met het bestaande aanbod, zal bevorderlijk zijn voor de uitstraling van het Gewest en moet de aantrekkingskracht van Brussel versterken op een manier die ook de inwoners ten goede komt.

Met de ontwikkeling van deze site worden twee doelstellingen nagestreefd:

       enerzijds komt het er uiteraard op aan de al behoorlijk grote toeristische aantrekkingskracht van de Heizelvlakte verder te versterken. Het toerisme, zowel het vrijetijds- als het congrestoerisme, is immers een sector met een enorm economisch potentieel. Het toerisme is in Brussel goed voor 35.000 rechtstreekse en 15.000 onrechtstreekse jobs en geldt daarmee als de grootste bron van tewerkstelling in ons Gewest. Bovendien vinden er ieder jaar bijna vijf miljoen bezoekers de weg naar de Heizel!

       anderzijds is het de betrachting om te zorgen voor een stijging van het aantal overnachtingen in de Brusselse hotels en dan in het bijzonder in de hotels op deze site.

Het streven om deze site nieuw leven in te blazen, moet leiden tot de uitbouw van een nieuwe wijk waar een evenwichtige verscheidenheid van functies aanwezig is: een gemengde stedelijke omgeving met ruimte voor internationale congressen, nationale evenementen, activiteiten, woningen, winkels en ontspanningsfaciliteiten. Dit maakt van Neo een uitzonderlijk project in België.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?

De Brusselse Regering wijst 55 miljoen toe voor veiligheid en preventie

Police-Fédérale

De Brusselse Regering wijst 55 miljoen toe voor veiligheid en preventie

persbericht

6 november 2014

De Brusselse Regering van Rudi Vervoort vergaderde op 6 november over de middelen afkomstig uit het Fonds voor Europese Topvergaderingen. Sinds 2012 beslist het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks waaraan zij de 55 miljoen euro besteedt die bestemd zijn om uitgaven voor veiligheid en preventie te dekken die verband houden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.

Met deze beslissing wil de Regering de stabiliteit van de projecten waarborgen en concrete uitvoering geven aan beslissingen die eerder zijn genomen om het politiepersoneel te versterken dat wordt ingezet voor de beveiliging van het vervoer.
Wij financieren vandaag de 250 politiemensen die moeten zorgen voor de veiligheid op en rond het Brussels openbaar vervoer”, aldus Rudi Vervoort.
Deze beslissing moet nu voor advies worden voorgelegd aan de federale leden van het samenwerkingscomité, bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

In die context hoopt het Gewest dat het ten volle mag rekenen op de samenwerking van de federale overheid om deze begrotingsmiddelen in hun geheel in 2014 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te keren, omdat deze zowel voor de gemeenten als voor de politiediensten essentieel belangrijk zijn.
Deze beslissing sluit aan bij de uitoefening van de nieuwe bevoegdheden voor preventie en veiligheid die met de zesde staatshervorming aan Brussel zijn toevertrouwd. Het spreekt voor zich dat ik erop zal toezien dat onze veiligheids- en preventiediensten in de gemeenten op een correcte en rechtvaardige manier worden bedeeld in mijn coördinerende rol ten opzichte van het federaal niveau”, besloot Minister-President Rudi Vervoort.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?