Opening van de loketten van FAMIRIS in het Brussels Gewest

persbericht

20 februari 2019

Op 1 januari 2020 zal het Brussels Gewest beschikken over een eigen kinderbijslagregeling. Deze komt ten goede aan 170.000 Brusselse gezinnen.

« Mijn Regering heeft gekozen voor een sociaal stelsel dat rekening houdt met de specifieke situatie van de Brusselse gezinnen. De Brusselse kinderbijslagregeling is een belangrijk instrument in de armoedebestrijding en zorgt rechtstreeks voor een grotere koopkracht van gezinnen die met weinig middelen moeten rondkomen » stelt Minister-President Rudi Vervoort.

Daarbij wordt een grote maatschappelijke rol toebedeeld aan het openbaar kinderbijslagfonds. Als openbare dienst moet dit erover waken dat elke burger zijn rechten kan laten gelden. Artikel 23 van de Belgische grondwet stelt duidelijk  « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden ». Het recht op kinderbijslag is een deel van dat menswaardig bestaan.

« In een maatschappij die wordt gekenmerkt door een snelle digitalisering van het beroeps- en privéleven zijn er nog steeds mensen die behoefte hebben aan persoonlijk contact. Dagelijks komen tot 700 gezinnen naar het loket. Daarom is het belangrijk dat we investeren in het individueel contact van bevolkingsgroepen die de digitale revolutie aan zich zien voorbijgaan », aldus nog Rudi Vervoort, de voorzitter van het Verenigd College.

Bij dit rechtstreeks onthaal kunnen veel mensen terecht voor hulp en informatie en om er door onze medewerkers begeleid te worden.

« Voor het nieuwe Brusselse kinderbijslagmodel hebben we bewust gekozen voor een gemengd stelsel van privéfondsen en een openbaar kinderbijslagfonds. Gezien de demografie van de Brusselse bevolking is het essentieel dat ook kwetsbare bevolkingsgroepen toegang blijven hebben tot het stelsel. Ook deze mensen moeten hun weg vinden in het nieuwe systeem. Daarbij moet een centraal contactpunt in de vorm van een openbaar fonds een cruciale rol spelen, » voegt Minister Guy Vanhengel hieraan toe.

« Na de start van Iriscare enkele maanden geleden toont Famiris opnieuw aan hoe efficiënt Brussel te werk gaat bij de overname van de bevoegdheden als gevolg van de zesde staatshervorming. De teams die deze nieuwe dienst aan de bevolking mogelijk maakten, verdienen wat mij betreft een pluim » aldus Minister Didier Gosuin.

Deze gezinnen hebben nood aan persoonlijk contact, een luisterend oor, iemand die ze helpt om de administratieve doolhof te doorgronden en die erop toeziet dat zij ondanks hun vaak complexe situatie de kinderbijslag ontvangen waarop zij recht hebben.

« Wij hebben niet overhaast gehandeld.  Na een akkoord over het model, bereidt de regering discreet maar efficiënt het beheer van de gezinsbijslagen  door het Gewest voor. Familiris zal een belangrijk werkinstrument zijn van deze voorziening.  Met dit contactpunt vermijden we effectief de digitale kloof en bieden we een essentieel menselijk contact binnen het beheer van deze materie die de gezinnen zorgen baart » heeft Pascal Smet verklaard, Minister van Bijstand aan personen.

Tenslotte, minister Céline Fremault : « Ons voornaamste doel binnen onze visie op de kinderbijslag is de ondersteuning van het ouderschap. Dit nieuwe model moest aansluiten op het gezinslandschap van de eenentwintigste eeuw en rekening houden met de kwetsbaarheid van vele Brusselse gezinnen, als je ziet dat één gezin op drie onder de armoededrempel blijft, dat er steeds meer nieuw samengestelde gezinnen bijkomen, dat we meer grote gezinnen hebben dan in de andere gewesten, maar ook dat het aantal kinderen dat opgroeit in een eenoudergezin explosief toeneemt. Meer dan ooit moeten we de gezinnen steunen en ervoor zorgen dat zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om in harmonie te kunnen leven. »

Meer info ?
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)