Het Brussels Gewest trekt tussen 2019 en 2021 7.350.000 euro uit voor de strijd tegen schoolverzuim

persbericht

13 februari 2019

Schoolverzuim treft tal van jongeren en hun families. Bijna 15% van de Brusselse jongeren stopt met school zonder een diploma middelbaar onderwijs op zak. Daarenboven heeft 28% van de Brusselse leerlingen minstens twee jaar schoolachterstand opgelopen.

Om daar iets aan te doen, heeft het Brussels Gewest mechanismen ingevoerd waarmee het de scholen, gemeenten en verenigingen financieel ondersteunt om schoolverzuim te voorkomen, hulp te bieden aan leerlingen die afhaken op school of alles in het werk te stellen om jongeren met een onderbroken schooltraject terug te laten meedraaien”, aldus Minister-President Rudi Vervoort. Het beheer van al die programma’s is in handen van de schooldienst van perspective.brussels.

De scholen in alle Brusselse gemeenten krijgen tussen 2019 en 2021 via het programma voor de preventie van schoolverzuim (PSV) van de Brusselse Regering een subsidie van 5.852.609 euro om activiteiten te organiseren waarmee zij spijbelgedrag in de kiem moeten smoren. In totaal zijn er niet minder dan 384 projecten gepland. Het gaat om workshops, huiswerkklassen, toneelopvoeringen, muziekactiviteiten en bewustmakingsacties om geweld terug te dringen. De activiteiten moeten verplicht plaatsvinden op de school, buiten de schooluren.

Via het programma om kinderen en jongeren te begeleiden op school en burgerzin bij te brengen komt de Brusselse Regering de verenigingssector rechtstreeks tegemoet met een subsidie van 1.500.000 euro voor de periode 2019-2021. Maar liefst 58 verenigingen zullen van het Gewest middelen krijgen om projecten op touw te zetten die erop gericht zijn de jongere ondersteuning te bieden op school, zijn of haar persoonlijke ontplooiing te bevorderen, enzovoort. Het Gewest besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de meest achtergestelde doelgroepen en aan de participatie van de ouders.

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten kunnen op termijn leiden tot sociale problemen en tot een moeizame integratie op de arbeidsmarkt. Het Gewest is niet specifiek bevoegd voor onderwijs, maar het is wel onze taak om deze kinderen op het pad naar succes te zetten. Ik maak daar een strijdpunt van,” benadrukt Rudi Vervoort.

Een overzicht van alle projecten die het Brussels Gewest op basis van de hierboven vermelde programma’s financiert, is terug te vinden op de websitewww.schoolinschakeling.brussels. Deze gewestelijke website moet uitgroeien tot een volwaardig kenniscentrum over de bestrijding van schoolverzuim. Hij bevat definities en indicatoren over schoolverzuim, maar ook een gegevensbank met relevante wetgevingen en studies. Op de website staat ook een locatiegebaseerde inventaris van de instanties die zich inzetten om schoolverzuim te voorkomen en van de projecten die steun krijgen van het Gewest. Het is de bedoeling om dit nieuwe gewestelijke instrument te laten evolueren. Zo zal het verder ontwikkeld worden in samenwerking met de 19 gemeenten, die het Gewest als bevoorrechte partners zullen bijstaan om het schoolverzuim te bestrijden. Ook de Gemeenschappen worden hierbij betrokken.

Meer info?
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)