pluies calamité

De Brusselse regering keurt protocol goed om slachtoffers van overstromingen in juli volledig schadeloos te stellen

persbericht

13 september 2021

Op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het protocol om een volledige schadeloosstelling mogelijk te maken voor de verzekerde slachtoffers in verband met de overstromingen van 14 tot en met 16 juli 2021 voor de courante brandverzekering ‘Eenvoudige Risico’s’.

Het slechte weer in juli heeft verschillende provincies in het Waalse Gewest zwaar getroffen. Ook de andere twee regio’s van het land zijn niet gespaard gebleven.  Voor het Brussels Gewest wordt de schade aan de gebouwen momenteel geraamd op 14 miljoen euro voor de verzekerden. 

De Brusselse regering en de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen Assuralia willen hun krachten bundelen via een protocol van overeenstemming. Dat protocol garandeert een volledige schadeloosstelling van de Brusselse  slachtoffers van het ongekende noodweer en de overstromingen van midden juli overeenkomstig hun brandverzekeringspolis ‘Eenvoudige Risico’s die ook overstromingen dekt.

De federale verzekeringswet voorziet in plafonds voor het optreden van verzekeringsmaatschappijen in geval van een natuurramp. Deze worden per maatschappij vastgesteld aan de hand van de geïnde premies voor verzekeringspolissen ‘met eenvoudig risico’.

De Brusselse regering is zich bewust van de uitzonderlijke ernst van de schade waardoor de slachtoffers zijn getroffen, alsook van het feit dat de huidige wetgeving geen volledige vergoeding van de slachtoffers mogelijk zou maken. Met deze overeenkomst stemt de verzekeringssector ermee in zijn tussenkomst te verdubbelen tot 5miljoen euro terwijl het Brusselse Gewest zich ertoe verbindt om, bij wijze van uitzondering, de bedragen die hun respectieve interventieplafonds overschrijden, voor zijn rekening te nemen en aan alle betrokken verzekeringsondernemingen terug te betalen. Deze overeenkomst maakt het mogelijk slachtoffers voor 100% te vergoeden, overeenkomstig hun verzekeringspolis. De ingediende schadeclaims zullen volledig worden afgehandeld door de verzekeringsmaatschappijen, die de slachtoffers rechtstreeks zullen vergoeden. Het door de regio te dragen bedrag, dat momenteel op 9 miljoen euro wordt geraamd, zal door de bedrijven worden gespecificeerd naarmate de schadevergoeding wordt betaald.

De regeringen van de drie regio’s hebben een gelijkaardig protocol ondertekend. Het ingevoerde mechanisme zal dus ten goede komen aan alle getroffenen in het hele land. En elke regio zal bijdragen aan de voltooiing van de compensatie naar gelang van de verliezen die op haar grondgebied zijn geleden.

Brussel Plaatselijke Besturen, het bestuur dat belast is met de uitvoering van de voormelde ordonnantie, wordt ermee belast de uitvoering van dit protocol op te volgen, inzonderheid middels een nauwgezette controle van de verschuiving van lasten van de verzekeringsmaatschappijen naar de gewestbegroting.

“De overstromingen van juli hebben het hele land zwaar getroffen. We moeten al onze krachten bundelen om de slachtoffers te helpen herstellen. Daarom ben ik zeer verheugd met deze overeenkomst tussen het Brussels Gewest en de verzekeringssector, die alle verzekerde slachtoffers een schadevergoeding van 100% zal bieden zonder bijkomende bijzondere administratieve formaliteiten”, aldus Rudi Vervoort.

Hein Lannoy, CEO van Assuralia toont zich ook bijzonder tevreden “Door onze financiële inspanningen te verdubbelen nemen we als sector onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De goede samenwerking met de gewesten garandeert daarnaast een vlotte procedure voor alle verzekerden, zij kunnen hun schadedossier afhandelen via hun vertrouwde makelaar, agent of maatschappij. We hopen zo een deel van de bezorgdheid bij de vele slachtoffers weg te nemen.”