bruxelles en vacances

Covid Safe Ticket: De Brusselse regering keurt de wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten goed en bereidt de uitvoeringsordonnantie voor

persbericht

9 september 2021

De Brusselse regering heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

De regering is inmiddels begonnen met de voorbereiding van de ordonnantie die het noodzakelijke rechtskader voor de implementering van het Covid Safe Ticket moet aanvullen. Die tekst strekt ertoe gebruik te maken van alle mogelijke toepassingen waarin het samenwerkingsakkoord voorziet. Het precieze toepassingsgebied (sectoren, bijzondere voorwaarden, duurtijd) zal bij de goedkeuring van het voorontwerp van ordonnantie in eerste lezing definitief worden vastgelegd in het licht van de epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest.  

De Brusselse regering heeft ook beslist om het overleg met de verschillende sectoren verder te zetten waarop de wijziging van het samenwerkingsakkoord mogelijk zal inwerken.

Het werk is nu dus bezig. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een juridisch kader klaar te hebben. De ordonnantie zal, net zoals het samenwerkingsakkoord, uiteraard moeten worden voorgelegd aan de Raad van State en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, voordat de regering ze in tweede lezing kan goedkeuren en voorleggen aan het Parlement.

De Brusselse regering wijst erop dat het Covid Safe Ticket dient om de gezondheidssituatie onder controle te houden en bedoeld is om de volksgezondheid in verschillende situaties waarin mensen zich dichtbij elkaar bevinden in dezelfde ruimte, te beschermen. Het moet tegelijk de beperkingen die gepaard gaan met de andere voorzorgsmaatregelen, helpen te verminderen door onder meer de aanwezigheid van een groter aantal personen mogelijk te maken. Deze maatregel moet vermijden dat de besmettingscijfers verergeren en er als gevolg daarvan nog beperkendere maatregelen genomen zouden moeten worden. Dat zou immers de vrijheden van de burgers in de weg staan en nefast zijn voor de economie. Een dergelijke uitzonderlijke maatregel kan maar worden opgelegd zolang de gezondheidssituatie het vereist