Sociale Top – 28 februari 2019

Persbericht

28 februari 2019

Vandaag 28 februari brengen Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Didier Gosuin, Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, alle leden van de Regering en van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR) samen om een tussentijdse balans op te maken van de Strategie 2025 en de perspectieven te bespreken die de sociale partners met de Strategie voor ogen hebben.

De nieuwe overlegdynamiek die Brussel sinds 2013 kent, haalt vandaag zijn grote gelijk.

Op basis van de ervaring met de Brusselse New Deal spraken de Regering en de sociale partners in 2015 af om samen een tienjaarsstrategie uit te tekenen voor Brussel. Dit was de start van de Strategie 2025.Op vier jaar tijd vond zesmaal een Sociale Top plaats waar samen de prioriteiten van het regeringsbeleid werden vastgelegd en de resultaten van het verstreken jaar tegen het licht werden gehouden.

De Sociale Top groeide zo op korte termijn uit tot het Brussels sociaal rendez-vous dat het leven van de hoofdstad ritmeert met steeds terugkerende rustpunten voor dialoog tussen beleidsverantwoordelijken en vertegenwoordigers van de sociale en economische krachten in Brussel.

Nu de Strategie halfweg de uitvoering is, toont deze methode haar deugdelijkheid met op zijn minst gezegd opmerkelijke resultaten.

Het aantal werkende Brusselaars neemt tweemaal sneller toe dan de interne Brusselse tewerkstelling. Als deze tendens zich doorzet, zal het aandeel van in Brussel wonende werknemers in de interne Brusselse tewerkstelling verder toenemen van 53,5 % in 2018 tot 54,4 % in 2023. Het gewicht van de Brusselaars in de tewerkstelling van de beide andere gewesten zou de komende jaren eveneens verder toenemen.

De arbeidsparticipatie in het Brussels Gewest stijgt opnieuw sinds 2016 en die trend zou ook de volgende jaren moeten doorzetten. Voor de periode 2018-2023 wordt verwacht dat dit cijfer toeneemt van 58,1 % tot 60,1 %.

In 2018 stonden er 90.203 niet werkende werkzoekenden (NWW) ingeschreven bij Actiris. Dit is een vermindering met 3,4 % vergeleken bij 2017 (-3.189 personen), waarmee we het vierde opeenvolgende jaar een daling van de Brusselse werkloosheid mogen inschrijven. Verhoudingsgewijs is het de jongerenwerkloosheid die in 2018 de sterkste daling kent (-7,2 %), gevolgd door de werkzoekenden tussen 25 en 49 jaar oud (-4,7 %). Het aantal DWW van 50 jaar en ouder kende daarentegen een lichte toename (+1,5 %). Dit recente cijfer moeten we in de toekomst van nabij opvolgen.

Bij een matige groei van de economische activiteit (1,3 % tussen 2018 en 2020) blijkt de toename van de investeringen bijzonder dynamisch. Tussen 2018 en 2023 zouden de investeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld met 2,6 % per jaar toenemen.

Minister-President Rudi Vervoort:De Regering blijft weg uit ivoren torens. Het is met open vizier en een collectieve inspanning dat wij bouwen aan geloofwaardige en duurzame oplossingen voor de problemen die zich aandienen. Ik ben altijd onvoorwaardelijk voorstander geweest van dit soort dynamiek en ik zal ze ook na deze regeerperiode blijven verdedigen om onze ambitie te verwezenlijken om tot in 2025 alles in het werk te stellen voor de ontwikkeling van de economie en van waardig werk voor Brusselaars”.

Minister van economie, werkgelegenheid en opleiding Didier Gosuin: “Ik wil het specifieke karakter van Brussel benadrukken, dat van sociaal overleg een pijler van zijn sociaaleconomische beleid maakte: met de Strategie 2025 hebben we niet alleen het overleg (en de middelen ervoor) uitgebreid, maar ook geïnnoveerd door samen te werken tussen de regering en de sociale partners via het concept van gedeelde prioriteiten, dat intussen al zijn nut heeft bewezen”.

Het programma GO4Brussels (Strategie 2025) richt zich tot alle Brusselaars en heeft uitlopers in uiteenlopende domeinen zoals economie, onderwijs, beroepsopleiding, leefmilieu, mobiliteit, fiscaliteit voor burgers en bedrijven, toerisme, gezondheid en zelfs erfgoed en ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van deze laatste Top van de legislatuur is een document verschenen met de titel: Van ambitie tot verwezenlijkingen, Strategie 2025 tussentijdse balans. Het document is op eenvoudige aanvraag beschikbaar.

Meer info?
Lidia GERVASI Woordvoerder (FR)
Jo DE WITTE Woordvoerder (NL)