CRU6 autour de simonis

Rondom Simonis: De Regering keurt het definitieve programma goed. Stadsvernieuwingscontract nr. 6 gaat van start!

Persbericht

1 juli 2022

Het Stadsvernieuwingscontract Simonis (SVC6) beslaat de omgeving van het gelijknamige metrostation en ligt voor een deel op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek en voor een deel in Koekelberg. Het contract vervolledigt de renovatiestrategie in de ruimte tussen het Weststation (SVC 3 – Weststation – 2017-2025) en de Duurzame Wijkcontracten Zwarte Vijvers en Jacquet (2021 -2028).

Het zesde SVC omvat architecturale en stedenbouwkundige projecten en initiatieven gericht op het gemeenschapsleven om de dynamiek van de wijken te ontwikkelen. Wat dit stadsdeel dat zwaar getekend is door de stedelijke breuklijnen van de spoorweg en de Leopold Ii-laan het meest nodig heeft is een sterkere stadsvermazing, betere verbindingen voor voetgangers en fietsers en een uitbouw van het groen netwerk.

Uit een diagnose van de toestand ter plaatse kwamen vier prioritaire doelstellingen naar voren:

 1. Werken aan een milieuvriendelijker stad;
 2. De actieve vervoerswijzen bevorderen;
 3. De grootstedelijke aantrekkingskracht verhogen en daarbij de lokale identiteiten versterken en een buurtstad tot stand brengen rond de gewestelijke polen Simonis, Belgica, Zwarte Vijvers en Ossegem;
 4. De economie stimuleren met de ontwikkeling van polen die opleiding verbinden aan innoverende bedrijven en met de uitbouw van een duurzame logistiek.

Het programma van SVC 6 is tot stand gekomen dankzij een participatief proces dat in 2020 en 2021 is opgezet om zo dicht mogelijk op de verzuchtingen van bewoners, gebruikers en actieve krachten aan te sluiten. 

Op 18 maart 2022 keurde de Brusselse Regering het SVC 06 goed. Het programma bouwt op een globale visie van een buurtstad die rekening houdt met de klimaatuitdagingen en tewerkstelling aanmoedigt.

Voor de verwezenlijking van deze visie gaan we voluit voor een ambitieuze herinrichting van de openbare ruimten, met meer plaats voor actieve modi en nieuwe openbare voorzieningen.

Projecten die het dagelijks bestaan verbeteren

Het programma van het stadsvernieuwingscontract voorziet in 35 specifieke projecten binnen de perimeter. Het is gebouwd op drie grote pijlers: 

Spoorlijn L28 met haar heraangelegde park

Ontwikkeling van het fietsers- en voetgangerspad waarlangs groene zones worden aangelegd om het menselijk contact en de rust te bevorderen naar het voorbeeld van het park L28.

Er worden ook nieuwe fietspaden aangelegd om de verbinding tussen Belgica, Simonis en Ossegem groener en aangenamer te maken (vanaf de Leopold II-laan).

de Leopold II-laan 

De esplanade van het Simonisplein en de zijstraten van de Leopold II-laan worden heraangelegd voor een beter comfort en meer openheid.

De herinrichting van de openbare ruimte gaat gepaard met de bouw van voorzieningen. Op huisnummer 11-13 van het Eugène Simonisplein komt een nieuw gewestelijk sociocultureel centrum.  Er is een ook fietsvoorziening gepland in de Wapenstilstandstraat.

een parcours dat meerdere openbare ruimten met elkaar verbindt: “het groene schoolparcours” 

Op dit parcours liggen een aantal open ruimten die worden heringericht als opstap naar een gezonde en groene stad.  Deze open ruimten zijn gelegen tussen het Koninklijk Atheneum Sippelberg en het Zwarte Vijversplein.

Socioprofessionele inschakeling aanmoedigen

Er zullen projecten worden opgezet ter bevordering van de sociaal-professionele inschakeling van wijkbewoners.  Een projectenhotel zal bewoners bijstaan die een eigen bedrijf willen opstarten.  Ook komt er een opleidingscentrum voor bestrating en afwerking in de bouw.  Deze beide initiatieven die aansluiten bij de circulaire economie hebben als doel mensen te steunen die al langer werkloos zijn.

Er zullen projectoproepen worden uitgeschreven om acties aan te moedigen ten behoeve van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven tijdens de uitvoering van het SVC 6.

Volgende stap: de uitvoeringsfase van het stadsvernieuwingsprogramma “Rondom Simonis”

Zodra het programma vastlag, is op 1 april 2020 de eerste fase van de uitvoering van het renovatieprogramma gestart dat loopt tot in de lente van 2027.  In deze fase moet het Gewest de goederen aankopen die nodig zijn om de projecten te kunnen verwezenlijken en overheidsopdrachten, studies e.d. uit te voeren. Ze wordt gevolgd door de implementatiefase (werken) die afloopt in 2029.

De concrete uitvoering van het project wordt in handen gegeven van de partners van het SVC op gemeentelijk, gewestelijk en federaal niveau, zoals bijvoorbeeld Brussel Mobiliteit, de Directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), Leefmilieu Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij  (BGHM), de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg en het lokaal verenigingsleven.

Een programma versterkt door de goedkeuring van twee wijkcontracten 

De programma’s van de wijkcontracten “Zwarte Vijvers” in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en “Jacquet” in de gemeente Koekelberg zijn op 23 juni dit jaar goedgekeurd door de Regering. 

Dankzij een bijkomende gewestelijke financiering van 25.000.000 €, opgedeeld in twee gelijke delen, kunnen de nieuwe programma’s van de twee wijkcontracten de programmering van het SVC aanvullen en versterken. 

Voor Koekelberg staan de volgende elementen centraal: 

 1. De openbare ruimte als pijler voor de verschillende interventies gestuurd door het DWC 
 2. Herstel van het stedelijk weefsel
 3. Inwerken op sociaaleconomische problemen
 4. Tegemoetkomen aan de behoeften van jongeren 
 5. De wijk laten aansluiten bij het groene en blauwe netwerk
 6. Deze principes vinden onder meer invulling met de bouw van een nieuw Franstalig kinderdagverblijf met privétuin en van een Medisch Huis, een nieuw Huis van de Jeugd, de lichte renovatie van de zaal Cadol en de bouw van 12 nieuwe woningen.

Voor Molenbeek zijn de prioriteiten de volgende: 

 1. Toekomstperspectieven voor jongeren 
 2. Het lichamelijk en geestelijk welzijn van kinderen, jongeren en de rest van de bevolking 
 3. Een versterking van het bestaand associatief en cultureel netwerk 
 4. De toegang tot Cultuur 
 5. De kwaliteit van de woningen 
 6. Veilige verplaatsingen van voetgangers en fietsers 
 7. Nieuwe speelplekken en groene ruimten 
 8. Een vermindering van de verkeersdruk en het tot stand brengen van rustige plekken 

Deze doelstellingen worden ingevuld met de oprichting van een huis van het welzijn en de uitbreiding van het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, die beide gaan voor gedemineraliseerde en groene buitenruimten, en de renovatie van twee ongezonde woongebouwen.

Zoals bij alle wijkcontracten zorgen operaties in de openbare ruimte voor een grotere leefbaarheid en meer veiligheid en wordt er meer plaats voorbehouden voor actieve vervoerswijzen en groen. 

Minister-President Rudi Vervoort: “De komende vijf jaar zal er meer dan 50 miljoen euro worden geïnvesteerd om de leefomgeving en het dienstenaanbod voor de bewoners van deze centrumwijken in Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek te verbeteren. Ik ben zeer blij u dit drieledige programma voor de stedelijke herwaardering van deze centrumwijken te kunnen voorstellen. Het illustreert een van de sterktes van de wijze waarop het Gewest verscheidene beleidsinstrumenten voor stadsvernieuwing hanteert.”

“Dit stadsvernieuwingscontract is bedoeld om de Leopold II-laan rustiger te maken, gescheiden fietspaden aan te leggen en de Simonisfontein met het Saincteletteplein te verbinden. Dat alles in overeenstemming met het Good Move-plan. Dankzij dit programma zullen we de openbare ruimtes van de wijk kunnen herdenken. Met het schoolparcours tussen de verschillende scholen tonen we aan dat we in heel het gewest blijven inzetten op de stad op mensenmaat,” zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

“In de komende jaren gaan we veel aandacht besteden aan de wijk van Zwarte Vijvers.  We investeren er fors in de openbare ruimte. Zo krijgt we het plein van Zwarte Vijvers een volledige herinrichting. Ook gaan we nieuwe collectieve infrastructuren oprichten. Ons prachtige Huis van Culturen zal zich namelijk kunnen uitbreiden in een onlangs aangekocht gebouw. Dat ligt in de Piersstraat. Wij openen er eveneens een wellness-centrum voor de bewoners van deze wijk. Ten slotte zullen wij innoverende begeleidingsprojecten opzetten om de jonge werkzoekenden die in dit deel van mijn gemeente wonen, te helpen”, benadrukt Catherine Moureaux, Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.

“Mensen laten dromen over hun wijk, hen er samen met hun gezin en kinderen een beter leven laten leiden en zorgen voor een betere openbare dienstverlening voor iedereen. Dat zijn de doelstellingen die wij vooropstellen om de leefomgeving van de bewoners van de Jacquetwijk in de komende vijf jaar aanzienlijk te verbeteren”, stelt Khalil Aouasti, schepen voor Stadsvernieuwing Khalil Aouasti.