prostitution

PROSTITUTIE BESPREEKBAAR MAKEN!

persbericht

15 januari 2015

Het Onderzoekscentrum van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) heeft een sociologische studie uitgevoerd over prostitutie in het Brussels Gewest. Deze belicht de verschillende vormen van prostitutie, schetst de verscheidene invullingen van deze activiteit alsook de uiteenlopende profielen van de beoefenaars en van de beheerders en verhandelaars in deze sector. De focus ligt voornamelijk op de zichtbare vormen van openbare prostitutie in het Gewest.

De studie brengt de verschillende locaties in kaart en wijst op het belang van de sociaal regulerende rol die vervuld wordt door de betrokken gemeentediensten, de verenigingen die zich inzetten voor de gezondheid en de begeleiding van de geprostitueerde personen, en de afdelingen van de politie die zich toeleggen op zedenfeiten en mensenhandel. Op basis van de verschillende vaststellingen blijkt het enerzijds nodig afzonderlijke en gerichte maatregelen te treffen en anderzijds te voorzien in een coördinatie van het gewestelijk beleid.

De studie maakt verder ook een onderscheid tussen het lokale en het internationale niveau. Het is op het lokale niveau dat zich merkbaar een zekere mondialisering aftekent die gelinkt is aan een bijzondere vorm van georganiseerde misdaad, meer bepaald mensenhandel en -smokkel. Het rechtssysteem speelt, als laatste schakel in de strafketen, een belangrijke rol bij de aanpak van seksuele uitbuiting en de bejegening van de slachtoffers hiervan. Het steunt daarbij op het veldwerk dat verricht wordt door de politiediensten, die dit verschijnsel opvolgen en onderzoeken voeren die soms meerdere jaren in beslag nemen.

De Brusselse gemeenten die met dit verschijnsel te maken krijgen, werken naar beste vermogen bijzondere plannen en reglementen uit die de prostitutieactiviteit moeten omkaderen, met als doel de overlast en het onveiligheidsgevoel dat soms ervaren wordt door de buurtbewoners, maar ook door de prostitué(e)s zelf, te beperken. De gemeenten treffen dus concrete maatregelen die een rechtstreekse weerslag hebben op de beroepsinvulling van de betrokken actoren, zonder evenwel in te gaan tegen de wetgever die de overheid momenteel niet de mogelijkheid biedt om deze activiteit effectief te regelen. De sociale en gezondheidsverenigingen staan op hun beurt de personen die werkzaam zijn in de prostitutie bij en spannen zich in om hun welzijn te bevorderen. Deze sector is tevens van groot nut om een beeld te krijgen van deze activiteit en de permanente evolutie ervan.

Verleenden hun medewerking aan deze studie: experten van de preventiediensten van Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, de vzw’s Entre 2, Pag-Asa, Alias en Espace P, evenals de zedenbrigade van de politiezone Brussel / Elsene en de sectie mensenhandel van de politiezone Schaarbeek / Evere / Sint-Joost-ten-Node.

De studie belicht in hoofdzaak:
–        de historisch-ideologische, juridische en strategische aspecten van prostitutie;

–        de verschillende vormen van openbare prostitutie;

–        de statistieken van politie en gerecht;

–        de problemen die openbare prostitutie met zich meebrengt voor de buurt en de maatregelen die genomen worden om deze in te dijken;

–        het welzijn en de veiligheid van de geprostitueerde personen;

–        de bestrijding van criminaliteit, mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van de studie:
–        op gewestelijk niveau overleg laten plaatsvinden tussen de lokale overheden die te maken krijgen met openbare prostitutie om te komen tot een gezamenlijke beleidsvisie op dit fenomeen en de ondernomen acties te harmoniseren;

–        de verschillende actoren en hun onderlinge complementariteit erkennen om vanuit het streven naar een overkoepelende aanpak het delen van informatie en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen;

–        rekening houden met het oordeel van de geprostitueerde personen en hun klanten.

Brussels Minister-President Rudi Vervoort zal in de loop van het eerste semester van 2015 een bijeenkomst organiseren met de lokale overheden die te maken krijgen met openbare prostitutie. Daarop aansluitend zal een themadag worden ingericht om de vastgestelde resultaten en de later te bepalen acties bekend te maken en verder grondig te bespreken.

Om de studie te verkrijgen, gelieve contact op te nemen met het BOPV : +32 (0)2 563 49 11

_____

Plus d’infos ?

Meer info?