open brussels

Goedkeuring van algemene visie over versterking open ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Persbericht

4 februari 2022

Op voorstel van de Minister-President, Rudi VERVOORT en Ministers Alain MARON en Elke VAN DEN BRANDT, keurt de Brusselse regering de globale visie voor de versterking van het open ruimte netwerk in Brussel goed en belast het perspective.brussels en Leefmilieu Brussel met de verdere uitvoering ervan.

De visie tot versterking van het open ruimte netwerk in en rond Brussel, is de vrucht van de studie ‘OPEN Brussels’, een initiatief van perspective.brussels en Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de Vlaamse partners Departement Omgeving Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos en OVAM. De studie kadert binnen het interregionaal samenwerkingsprogramma met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordrand “TOP Noordrand”.

De studie, die werd uitgevoerd door het studieconsortium BUUR, Antea en Hesselteer, had tot doel om samen met de Vlaamse partners een visie te ontwikkelen voor de versterking van een duurzaam en interregionaal samenhangend open ruimte netwerk met aandacht voor biodiversiteit, water, koelte, stilte, educatie, lokaal voedsel, recreatie en actieve mobiliteit.  Aan de basis van deze visie ligt de gedeelde overtuiging dat open ruimte een essentieel onderdeel vormt van de stad:  Een ecologische optimalisatie van het Brusselse open ruimte netwerk is de aangewezen manier om, in het bijzonder, een verdere verdichting van de stad op een kwalitatieve manier te laten verlopen. Daarnaast draagt het zowel bij tot de sociale cohesie, de leefkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaar als tot de veerkracht, attractiviteit en de globale waarde van het grondgebied. 

De studie focust op de 20ste– eeuwse noordelijk rand en definieert naast de gekende concentrische structuren – zoals de Groene gordel, de grote, midden- en kleine ring –  ook radiale open ruimte structuren. Deze laatste zijn 12 “open ruimte corridors” die het centrum verbinden met de grotere open ruimtes in de rand : Dilbeek – Ninoofsepoort, E40-Elisabethpark, Vallei van de Molenbeek, Koninklijk Domein – Meise, Van Praetbrug – Tangebeek, Maalbeek – Kanaal, Zennevallei, Schaarbeek-Machelen, Josaphat-Zaventem, E40-Vuilbeek, Woluwedal, Trawool.

De algemene visie is bedoeld als hulpmiddel voor het toekomstige ruimtelijke beleid. Ze laat toe om de investeringen in open ruimte prioritair op de gedefinieerde zones te richten. De grootste troeven zullen gehaald worden uit het verhogen van de “ecosysteemdiensten” van de reeds bestaande open ruimte : de mate waarin een gebied koelte verschaft, water opvangt, biodiversiteit herbergt, luchtvervuiling afvangt of geluidsoverlast buffert,…

Het studieconsortium blijft de komende 4 jaar beschikbaar om concreet de handen uit de mouwen te steken.  Zij zullen in opdracht van gewestelijke instanties of gemeentes verschillende vervolgopdrachten kunnen uitvoeren die er bijvoorbeeld op gericht zijn, straten te ontharden, parken te “vernatten”, stadstoegangen te vergroenen of waterlopen terug open te leggen.

Via deze link heeft u toegang tot de studieresultaten.

Minister-president Rudi Vevoort: “De visie voor de versterking van het netwerk aan open ruimtes vertrekt vanuit het idee dat open ruimte een essentiële schakel vormt in het maken van de stad van de toekomst. Een ecologische optimalisatie van het Brusselse open ruimte netwerk is de aangewezen manier om, in het bijzonder, een verdere verdichting van de stad op een kwalitatieve manier te laten verlopen.”

Minister van mobiliteit en openbare werken Elke Van den Brandt“Hiermee toont de regering haar ambitie om water en natuur structureel haar plaats te geven in de stad, met name in de dichtst bevolkte wijken. Elke open plek -een straat, een plein, een park of een andere niet bebouwde zone- kan benut worden om het groene netwerk robuuster en veerkrachtiger te maken. Zo brengen we de natuur vanaf de groene rand tot in het hart van de stad, en geven we alle Brusselaars meer zuurstof.”

Minister van Leefmilieu Alain Maron: “Dankzij de studie en de opdrachtencentrale ‘Open Ruimte’ zal een hele reeks vergroende corridors tussen het Brussels Gewest en Vlaanderen gestructureerd kunnen worden. Dit ecologische en landschappelijke netwerk, dat in samenwerking met de lokale overheden en tussen de twee gewesten zal worden ontwikkeld, zal de biodiversiteit en onze veerkracht in het licht van de klimaatverandering versterken.”

Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels: “Om een stad te realiseren die leefkwaliteit en gezondheid centraal stelt, wensen we het open ruimte netwerk te versterken, met een focus op de biodiversiteit en eco-systeemdiensten, en de voorwaarden te creëren voor een duurzame stedelijke groei. Dankzij een samenwerking met het Vlaams Gewest hebben we een coherente visie op grootstedelijke schaal ontwikkeld. De lancering van een opdrachtencentrale laat toe om deze visie de concretiseren en betekent een belangrijke stap in de implementatie ervan.”