Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

Goedkeuring in 1e lezing van het voorontwerp van ordonnantie inzake het vastleggen van een algemene perimter van voorkoop in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening?

persbericht

14 oktober 2021

Op initiatief van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op eerste lezing een voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat ertoe strekt de bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) met betrekking tot het voorkooprecht te wijzigen en op termijn een algemeen voorkooprecht voor heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te voeren.

In overeenstemming met de Gewestelijke Beleidsverklaring (GBV) voor de legislatuur 2019-2024 en actie 14 van het Noodplan voor Huisvesting (NPH), dat gedragen wordt door staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou en op 7 januari 2021 goedgekeurd werd door de Brusselse regering, zal dit uitgebreide voorkooprecht naast de huidige regeling bestaan, maar zal het enkel betrekking hebben op goederen met een bepaalde oppervlakte en zal het uitsluitend uitgeoefend kunnen worden door de Brusselse openbare huisvestingsactoren, en bij voorrang door de BGHM voor de ontwikkeling van nieuwe sociale huisvestingsprojecten.

Het voorkooprecht zoals dit vandaag bestaat in het Brussels Gewest vormt een bijzonder interessant instrument voor het openbare vastgoedbeleid, omdat het het Brussels Gewest (en de verschillende voorkooprechthebbende overheden die in het BWRO opgelijst worden) de mogelijkheid biedt om bij voorrang, tegen de prijs en aan de voorwaarden die de partijen in een verkoopovereenkomst vastgelegd hebben, een onroerend goed te verwerven dat vrijwillig door de particuliere eigenaar te koop wordt gesteld. In feite stelt het voorkooprecht de overheid in staat om bij voorrang potentieel strategische goederen te verwerven tegen de marktprijs, maar ook om op lokaal niveau de strijd aan te binden tegen de vastgoedspeculatie en de negatieve gevolgen daarvan, waar bepaalde wijken vandaag ten prooi aan vallen.

Na de goedkeuring in eerste lezing zal het voorontwerp van ordonnantie binnenkort ter advies voorgelegd worden aan een reeks gewestelijke en gemeentelijke instanties die bij de toepassing van dit nieuwe vastgoedinstrument betrokken zijn, alsook aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, waarmee reeds verschillende informele vergaderingen plaats hebben gevonden. Vervolgens zal uiteraard de afdeling Wetgeving van de Raad van State over de tekst geraadpleegd worden, alvorens de ontwerpordonnantie aan het Brussels Parlement voor te leggen.

De goedkeuring van dit voorontwerp van ordonnantie mag worden gezien als een mijlpaal in het gewestelijk huisvestingsbeleid. Het Gewest verwerft dankzij de ordonnantie een grotere controle op beschikbare gronden omdat overheden voortaan voorrang kunnen genieten voor de aankoop van strategische goederen op de privémarkt wanneer deze te koop worden gesteld. Daarmee zorgt zij voor een bijkomende hefboom op de vandaag al ambitievolle strategie van het Gewest voor de verwerving van onroerende goederen om ervoor te zorgen dat er meer kwaliteitswoningen beschikbaar komen.”, aldus Minister-President Rudi Vervoort.