nouvel aubier irsa

Inhuldiging van de Nouvel Aubier, het Dag- en verblijfscentrum voor volwassenen met een zintuiglijke, motorische of mentale handicap in Brussel

persbericht

19 oktober 2021

In aanwezigheid van Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Gewest, bevoegd voor het gehandicaptenbeleid, Barbara Trachte, Minister-President van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en Boris Dilliès, Burgemeester van Ukkel, is zopas een nieuwe leefruimte voor volwassen personen met een handicap ingehuldigd op de site van het IRSA (Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden) in Ukkel. Als deel van een project gedragen door de Raad van Bestuur van het IRSA en met financiële steun van de Zusters van Liefde en van de overheid (COCOF) komt dit moderne gebouw met visionair ontwerp tegemoet aan het gebrek aan opvangplaatsen voor volwassen personen met een zintuiglijke, motorische of mentale handicap in Brussel.

Een gebouw dat aansluit bij de ontwikkeling van het IRSA 

Het project (dat al 30 jaar rijpt in de geesten) startte concreet in 2010. Het IRSA kampte toen met een complexe verblijfsproblematiek: de jongeren zaten verspreid over vijf verschillende residenties en de volwassenen waren ondergebracht in een rudimentair huis dat zelfs niet aan de nieuwe veiligheidsnormen voldeed.  Bovendien beantwoordde de woonomgeving ook niet aan de noden van verouderende volwassenen met een handicap.  « De renovatie van l’Aubier (het bestaande gebouw) en de bouw van de nieuwe Aubier werden ingeschreven in de ontwikkelingsstrategie van het Dienstencentrum », legt Reginald Beyaert, Algemeen Directeur van het IRSA uit.

De onmisbare steun van de overheid

Het grootste deel van de werken werd gefinancierd door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF),  namelijk zo’n 4,3 miljoen euro van het totaal projectbudget van 6,8 miljoen euro. « Dit project ligt me nauw aan het hart, zegt Céline Fremault, Voorzitster van de Raad van Bestuur van het IRSA sinds februari 2021. Ik ben bijzonder blij dat ik destijds als Minister bevoegd voor het gehandicaptenbeleid in de COCOF hieraan heb kunnen bijdragen. De concrete verwezenlijking van dit project staat ook symbool voor de wil van het IRSA om zijn infrastructuur verder uit te bouwen en te moderniseren. Ik wil graag het werk voortzetten dat door mijn voorganger Marcel Crochet in de steigers is gezet en die blijk heeft gegeven van veel doorzettingsvermogen in dit dossier ».

« Het gebouw dat wij vandaag inhuldigen is een prachtig voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen de overheid en de privésector. Bovendien gaat het niet enkel over de renovatie van onze gebouwen, die fundamenteel is, maar is het voor mij sinds het begin van de legislatuur ook essentieel dat we een groot deel van ons budget besteden aan het scheppen van nieuwe dag- en verblijfplaatsen.  We hebben al 107 plaatsen kunnen openen sedert september 2019 en we blijven verder alles in het werk stellen om te komen tot een nog breder aanbod », besluit Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Barbara Trachte, minister-president van Franse Gemeenschapscommissie: “Het verhogen van het aantal dagopvang- en logeerplaatsen voor mensen met een handicap is één van de prioriteiten van het college van Franse Gemeenschapscommissie voor deze legislatuur. Ik ben verheugd dat de bouw van de Nouvel Aubier tot dit doel zal bijdragen. Bovenal wil ik iedereen bedanken en feliciteren die heeft geloofd in dit langetermijnprojectdat zal bijdragen tot het welzijn van de bewoners en hun gezinnen.”

Boris Dillès, Burgemeester van Ukkel: Om de samenleving warmer te maken, moeten we ervoor zorgen dat personen met een handicap in het hart van de steden kunnen leven, in kwalitatieve omgevingen, zoals hier het geval is, met het Zoniënwoud vlakbij. Ik ben dus echt trots om een instelling als het IRSA op ons grondgebied te mogen verwelkomen in een nieuw, elegant en open gebouw, dat illustreert hoe de leefomgeving een belangrijke rol speelt in de ontplooiing waar we allemaal recht op hebben.”

Een nieuwe infrastructuur die de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de site verrijkt

De hedendaagse architectuur van het project voelt zich duidelijk thuis op de IRSA-site, wat tot uiting komt in de bouwhoogte en de toegepaste materialen en kleuren.  De twee gebouwen beslaan een oppervlakte van in totaal 3.200 m². Elke ruimte is ontworpen, uitgevoerd en aangepast voor minder validen.  Er is bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid rondom het gebouw: gelijkvloerse instap aan de zeven toegangen tot het gebouw, een rechtstreekse verbinding tussen de beide gebouwen op kelderniveau, knooppunten voor intern verkeer met twee liften, brede gangen en grote, aangepaste badkamers.

L’Aubier

Al ruim 180 jaar staat het IRSA, onder impuls van de congregatie van de zusters van liefde, in voor de opvang en scholing van zintuiglijk gehandicapte kinderen. Eens volwassen slaagt een aantal onder hen er echter niet in om in een gewoon arbeidstraject te stappen of aan de slag te gaan in een beschutte werkplaats (vandaag maatwerkbedrijf). Doorgaans bestaat het probleem uit de combinatie van een zintuiglijke deficiëntie met een mentale beperking en contact-, gedrags- of bewegingsstoornissen. Om tegemoet te komen aan de behoeften van deze mensen riep het IRSA l’Aubierin het leven. Deze bestaat uit een dagcentrum en een verblijfscentrum, waar respectievelijk 40 en 30 volwassenen terechtkunnen. Het centrum verzorgt een panel aan activiteiten in uiteenlopende domeinen zoals cultuur, muziek, sport, uitstappen, creatieve expressie, recreatie, welzijn e.d. De werkzaamheden spitsen zich ook toe op de verwezenlijking van specifieke projecten waarbij de aandacht uitgaat naar de maatschappelijke participatie en inclusie van de betrokkenen in verhouding tot hun vaardigheden.