accrochage scolaire nl copie

De Brusselse Regering zet ruim 26 miljoen euro opzij voor projecten ter preventie van schoolverzuim

Persbericht

13 december 2021

Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort hechtte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering donderdag haar goedkeuring aan de toekenning van subsidies voor honderden projecten om schoolverzuim tegen te gaan tussen vandaag en 2024 voor in totaal meer dan 26 miljoen euro. De Regering pakt daarmee de schoolmoeheid aan die ernstig is toegenomen ten gevolge van de gezondheidscrisis en de daarbijhorende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Schoolverzuim is een problematiek die meerdere factoren kent . Er zijn verschillende “risicofactoren” en dit zowel op individueel vlak, maar ook in het gezin, in de klas en in de omgeving van de jongere.

Dit is een belangrijke uitdaging waarvoor het Brussels Gewest al jaren aanzienlijke middelen vrijmaakt om de scholen, de gemeenten en de associatieve sector te ondersteunen. Zo wordt getracht om het schoolverzuim tegen te gaan maar ook om snel in te grijpen wanneer een leerling afhaakt en om alles in het werk te stellen om het schoolparcours van de jongere opnieuw op de rails te krijgen.

De COVID-crisis heeft zeer negatief ingewerkt op de evolutie van het schoolverzuim. Dit tekent zich steeds scherper af waardoor de ongelijkheden op ieder onderwijsniveau toenemen.

In dit extreme spanningsveld heeft de Brusselse Regering niet geaarzeld om de aanpak van het schoolverzuim tot één van haar absolute prioriteiten te maken.

Bovenop de uitzonderlijke budgetten die in 2020 en 2021 zijn vrijgemaakt om deze crisis te bestrijden, kent de Regering ook subsidies toe aan honderden projecten die inzetten op preventie voor schoolverzuim via: 

–        het Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GpS) voor de driejarige periode 2022-2024: het Gewest kent subsidies toe aan de 19 Brusselse gemeenten voor in totaal 16.944.332 € ter ondersteuning van de gemeentelijke preventieplannen tegen het schoolverzuim. Deze sluiten aan bij 5 grote doelstellingen, waarbij onder meer de lokale coördinatie van het gemeentelijk preventieplan voor schoolverzuim, de eerstelijnsdienst voor de preventie van schoolverzuim en de ontwikkeling van gemeenschapsacties rond schoolverzuim.

–        het preventieprogramma tegen schoolverzuim (PSV) voor de driejarige periode 2021 – 2024: steun aan lagere en secundaire scholen van de 19 gemeenten en van alle onderwijsnetten om schoolfalen en absenteïsme aan te pakken. De Regering selecteerde 424 projecten voor in totaal 6.989.593€ die plaatsvinden tussen 15 oktober 2021 en 31 augustus 2024. De activiteiten, die gratis zijn voor de begunstigden, worden op school zelf uitgewerkt in samenwerking met een externe partner, maar wel buiten de schooltijd (huiswerkbegeleiding, remediëring, individuele opvolging, activiteiten om het zelfvertrouwen te vergroten en rond  geweldloze communicatie, acties rond burgerzin verbonden aan de cohesie in de wijk,…).

–        het programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) voor de driejarige periode 2022 – 2024: steun aan verenigingen voor buitenschoolse schoolbegeleidings- en burgerzinprojecten met kansarme kinderen en jongeren die het grootste risico lopen op schoolverzuim. Bij de ondersteunde projecten worden de ouders, scholen, jongeren en lokale culturele, sociale, educatieve en jeugdhulppartners betrokken. Er zijn 38 projecten geselecteerd voor in totaal 1.524.720€. 

–        acties bestemd voor jongeren van 15 tot 21 jaar in een acute fase van schoolverzuim – Strategie GO4Brussels 2030 – Periode van 01/11/2021 tot 30/04/2023: De Regering selecteerde 9 projecten voor een globaal bedrag van 670.768 €; deze projecten richten zich tot jongeren van 15 tot 21 jaar die hebben afgehaakt in het kwalificerend en alternerend onderwijs met drie specifieke doelstellingen: jongeren opnieuw laten aansluiten bij hun schooltraject, jongeren in een alternatief traject brengen op weg naar een certificering die op zijn minst gelijkwaardig is aan het hoger secundair onderwijsniveau en samen met de jongeren een project voor een duurzaam beroepsleven uitwerken.

Tegen 2024 zal de Brusselse Regering in de strijd tegen het schoolverzuim zo ruim 26 miljoen euro geïnvesteerd hebben in scholen en verenigingen en bij de 19 gemeentelijke preventiediensten. 

“Met deze verschillende programma’s willen wij een antwoord bieden op de uiteenlopende situaties in de regio. De gemeenten staan in de frontlinie als het erom gaat kinderen te bereiken die het risico lopen in armoede te vervallen. Deze nabijheidswerking is van essentieel belang, evenals de ontwikkeling van een proactieve, in netwerken georganiseerde aanpak, d.w.z. tussen scholen, verenigingen, districten en gemeenten. Gezien de aanhoudende gezondheidscrisis is het van essentieel belang dat we deze acties voor het welzijn van onze Brusselse jongeren blijven steunen”, aldusnog Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Regering.

Voor alle bijkomende informatie: http://schoolinschakeling.brussels/  “Laten we samen de jonge Brusselaars op school houden! “