pluies calamité

De Brusselse Regering erkent overvloedige regenval van 4 juni als algemene natuurramp.

persbericht

12 augustus 2021

Op voorstel van minister-president Rudi VERVOORT erkent de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de overvloedige regenval van 4 juni 2021 als algemene natuurramp. Dat besluit werd vandaag in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Op 4 juni jongstleden viel in grote delen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overvloedig veel regen. Verschillende Brusselse burgemeesters informeerden het gewestbestuur over de schade die de regenval van 4 juni op verschillende plaatsen in hun gemeenten had veroorzaakt. Er was voornamelijk schade aan eigendommen van privépersonen, waarvoor beroep moest worden gedaan op de gemeentediensten of de brandweer. Ook een gemeenteweg liep schade op. Naar aanleiding hiervan vroegen de burgemeesters de regering om de hevige regenval te erkennen als algemene natuurramp.

Daarop bezorgde het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) op 21 juni op vraag van Brussel Plaatselijke Besturen een rapport waarin het concludeerde dat de drempelwaarde van 30mm uurlijkse neerslaghoeveelheid duidelijk overschreden werd.

Vervolgens besliste de Brusselse Regering de hevige regenval van 4 juni als algemene ramp te erkennen. Door deze erkenning kunnen de slachtoffers van de natuurramp hulp krijgen van het gewest voor hersteltegemoetkomingen.  Sinds de inwerkingtreding van de wet van 17 september 2005 tot wijziging wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, wordt de schade veroorzaakt door overvloedige regenval (maar ook het overlopen van riolen, overstromingen, aardbevingen en aardverschuivingen) namelijk in eerste instantie gedekt door de verzekeringssector. Het Brussels Gewest treedt daarnaast in tweede instantie op om een hersteltegemoetkoming bij een algemene ramp toe te kennen.

Minister-president Rudi Vervoort: “Wat we op 4 juni hebben meegemaakt heeft ons allen bij de keel gegrepen. Het is nu belangrijk om de slachtoffers zo snel mogelijk te helpen. Met de erkenning van de hevige regenval als algemene natuurramp erkennen we niet enkel het leed van de mensen, maar willen we hen ook financieel ondersteunen voor de schade die ze hebben geleden. Met de publicatie van ditbesluit maken we daar werk van.”

De getroffenen hebben uiterlijk tot de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, tijd om hun aanvraag tot tegemoetkoming voor herstel in te dienen. Na afloop van die termijn onderzoekt het bestuur de aanvragen alvorens het precieze bedrag van de tegemoetkomingen worden bepaald.