Bruxelles

De Brusselse regering bereikt akkoord over de keuze van de prioritaire projecten voor het herstel van het Brussels Gewest

persbericht

25 maart 2021

De Brusselse regering is het vandaag eens geworden over de prioritaire projecten die het Brussels Gewest zal indienen voor het Plan voor Herstel en Veerkracht. Die projecten moeten Brussel, haar economie en haar inwoners weerbaarder maken tegen de sociale, economische en klimatologische uitdagingen die zich door de gezondheidscrisis nog scherper stellen. Zij zijn er ook op gericht de levenskwaliteit te verbeteren en het Gewest aantrekkelijker te maken. 

Overeenkomstig de werkmethode die was voorgesteld door de interfederale coördinatie onder leiding van de staatssecretaris voor de Relance, had de Brusselse regering op 21 januari een reeks prioritaire projecten voor het Plan voor Herstel en Veerkracht voorgesteld, die samen goed waren voor een bedrag van in totaal 527 miljoen euro (d.i. ongeveer 130% van het budget dat aan het Brussels Gewest is toegewezen). De projecten en de bijhorende budgetten werden tijdens de Sociale Top op 24 februari voorgelegd aan het overleg met de sociale partners (Brupartners). Er vond ook specifiek overleg plaats op aansturen van de initiatiefnemende ministers en staatssecretarissen. 

Binnen datzelfde kader voor de interfederale uitwerking van het Plan voor Herstel en Veerkracht kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een enveloppe van 395 miljoen euro toegewezen. Op basis van de resultaten van het gepleegde overleg moest de Brusselse regering een definitieve selectie op maat van het daadwerkelijk toegekende budget maken. Voor die selectie baseerde zij zich op meerdere criteria:

 • de criteria die de federale coördinatie had voorgesteld, met onder meer de mate waarin de projecten bijdragen tot de groene en de digitale doelstelling, hun economische en sociale impact en het feit dat ze tegen augustus 2026 volledig ontwikkeld en voltooid moeten zijn;
 • maar ook de gespreksmomenten in de interfederale werkgroepen en met de Europese Commissie, de inbreng van de sociale partners, de raadplegingen door de ministers en staatssecretarissen die de projecten in goede banen moeten leiden en het advies van de minister van Begroting.  

Dit zijn de projecten die voor de Europese enveloppe werden geselecteerd en die aan de federale coördinatie zullen worden meegedeeld:

 • Duurzaamheid:
  • De strategie voor de renovatie van de gebouwen versterken met premies en de projecten Reno Click en Renolab
  • De sociale woningen renoveren
 • Digitaal:
  • De processen voor burgers en ondernemingen digitaliseren
  • Gewestelijk gegevensuitwisselingsplatform
  • AI for the Common Good
 • Mobiliteit:
  • Fiets PLUS
  • Elektrische bussen en stelplaatsen (MIVB)
  • De uitrol van de MaaS-tools versnellen
  • SmartMobility
  • De omschakeling naar een mobiliteit met nuluitstoot ondersteunen
 • Inclusie:
  • Bij- en omscholingsstrategie en inclusief tewerkstellingsbeleid
  • De digitale bocht maken met de Brusselse scholen
 • Productiviteit:
  • Een efficiënt en geoptimaliseerd activerings- en opleidingsbeleid

Aangezien de coronacrisis alle sectoren zeer zwaar heeft getroffen en de nodige ondersteuning moet worden geboden, besliste de Brusselse regering daarenboven om die projecten voor het Plan voor Herstel en Veerkracht op te nemen in de Brusselse meerjarenbegroting, maar ook om de volgende projecten volledig te financieren:

 • de herkapitalisering van finance&invest.brussels voor een bedrag van 87,4 miljoen euro (die eerder al was vastgesteld). Daarmee verdrievoudigt de Brusselse regering de middelen voor finance&invest.brussels, dat op die manier Brusselse ondernemingen die gelden als voorbeeld op sociaal en milieuvlak, sterker zal kunnen ondersteunen;
 • de uitbreiding van het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg voor een bedrag van 15 miljoen euro: daarbij is het vooral de bedoeling om initiatieven voor beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) infrastructureel te versterken door gebouwen te renoveren, aan te kopen, uit te breiden of op te trekken;
 • Het creëren van opvangfaciliteiten voor kwetsbare bevolkingsgroepen: het is de bedoeling om gebouwen aan te kopen voor de tijdelijke opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld en van LGBTQI+-personen die zich aan de rand van de maatschappij bevinden en transitwoningen voor gezinnen wier woning gevaarlijk en onbewoonbaar werd verklaard.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal, naast de projecten die steun krijgen van Europa, blijven investeren in beleidsinitiatieven voor werkgelegenheid en opleiding. Het zal ook zijn beleid voor armoedebestrijding en de ondersteuning van de meest kwetsbaren voortzetten om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen.

Al die projecten – uit welke hoek ze ook worden gefinancierd – moeten de toekomst helpen voorbereiden door de Brusselse economie verder te sturen in de richting van een transitie. Ze zijn trouwens ook opgenomen in de geüpdatete Strategie GO4Brussels, waarin zowel de herstelprojecten van de Brusselse regering als de inbreng van het Gewest in het Plan voor Herstel en Veerkracht zijn verwerkt. GO4Brussels blijft dus het overkoepelende instrument waarmee Brussel de economische, sociale en ecologische transitie wil bevorderen. 

Na de aanpak van de gezondheidscrisis beschikken we nu over een plan dat een stimulerend en een hefboomeffect op de rest van de economie moet hebben. De maatregelen ervan zijn gebaseerd op drie pijlers: zorgen voor een heropleving van de activiteit, de burgers, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, ondersteunen en de transitie en de digitalisering van onze economie versnellen.

Download de tabel