gov commun copie

Gemeenschappelijke vergadering van de regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en het college van Franse Gemeenschapscommissie

persbericht

11 maart 2021

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap hebben elkaar vandaag samen met het College van de Franse Gemeenschapscommissie ontmoet voor een uitzonderlijke gezamenlijke ministerraad. Dit bood de Minister-Presidenten Rudi Vervoort, Pierre-Yves Jeholet en Barbara Trachte de kans hun colleges rond de tafel te brengen om een stap vooruit te zetten in een aantal dossiers die de drie instellingen aanbelangen.

Zo raakten ze het onder meer eens over de uitwerking van een samenwerkingsakkoord om de engagementen verder uit te bouwen die het Gewest en de Gemeenschappen samen zijn aangegaan om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften omtrent het onderwijs en de kinderopvang in Brussel. Het Brussels Gewest is het belangrijkste onderwijscentrum van het land. Die heeft weliswaar geen specifieke bevoegdheden ter zake, maar het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs waar iedereen terechtkan, isiets wat alle beleidsniveaus aanbelangt. De Federatie Wallonië-Brussel, het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie hebben daarom beslist de krachten te bundelen in een samenwerkingsakkoord. Dat is opgebouwd rond vijf prioriteiten die elk beantwoorden aan een grote uitdaging bij het waarborgen van een kwaliteitsvolle, kosteloze en een voor iedereen toegankelijke onderwijs. Daarnaast moet het debevolkingsgroei opvangen, voorkomen dat jongeren in moeilijkheden afhaken op school, de schoolsegregatie aanpakken, armoede en kansarmoede bij kinderen bestrijden, het aanleren van talen radicaal veranderen en een specifiek beleid uitwerken voor de kinderopvang.

De Brusselse Hoofdstedelijke en de Franse Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie zetten samen werkzaamheden op om het aantal opvangplaatsen in de kinderopvang uit te bouwen voor de periode 2021-2025. In een gezamenlijke inspanning van Bénédicte Linard, Minister van Kinderwelzijn in de Federatie Wallonië-Brussel, Rudi Vervoort, Brussels Minister-President en Bernard Clerfayt, Brussels Minister van Werk, streeft deze strategie naar 2.100 nieuwe plaatsen tegen december 2025 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze nieuwe opvangplaatsen passen in een bredere strategie voor het hele grondgebied van de Federatie Wallonië-Brussel en bouwt voort op wat reeds werd verwezenlijkt met het ‘Plan Cigogne III’, waartoe in de vorige legislatuur is beslist. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan projecten die concrete infrastructuursteun krijgen van het Gewest. Ook is het de bedoeling dat er vooral plaatsen bijkomen in de gebieden waar het aantal het laagst is en zullen in de eerste plaats projecten worden geselecteerd die tegemoetkomen aan specifieke sociale behoeften op basis van de oriënteringen van de beleidsverklaring van de Gemeenschapsregering.

Een ander punt waarover vandaag een akkoord werd bereikt, zijn de bevoegdheden van de kinderrechtenverdedig(st)er, die breder zijn dan voorheen bij de Algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind (Délégué Général aux droits de l’enfant) en die voortaan ook over bevoegdheden beschikt die horen onder het Brussels Gewest, zoals bleek uit de gezamenlijke aankondiging van de Minister van Kinderwelzijn van de Federatie Wallonië-Brussel, Bénédicte Linard, en de Minister-Presidente van de COCOF Barbara Trachte na de gezamenlijke ministerraad. Eind 2020 zijn deze bevoegdheden al uitgebreid naar het Waals Gewest en vandaag wordt dus opnieuw een stap gezet om de rol van deze essentiële functie bij het verdedigen van de kinderrechten in ons land verder te versterken.

Op voorstel van de ministers Glatigny (Federatie Wallonië-Brussel), Clerfayt (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Ben Hamou (COCOF) hebben de regeringen ook overeenstemming bereikt over de invoering van een samenwerkingsprotocol voor sport tussen de drie deelstaten, naar het voorbeeld van de reeds bestaande samenwerking tussen de Federatie Wallonië Brussel en het Waals Gewest. De Federatie Wallonië-Brussel is bevoegd voor het sportbeleid en de gewesten voor de sportinfrastructuur. En in het Brussels Gewest oefent ook de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) bevoegdheden uit ter zake. Dit initiatief brengt een grotere samenhang in het beleid van de verschillende deelstaten. Het doel is om gerichte samenwerkingsverbanden op te zetten om het Brussels weefsel van sportverenigingen te versterken en daarmee de lichaamsbeweging te stimuleren bij de hele bevolking.

De verschillende regeringen bevestigden op initiatief van Minister Glatigny hun intentie om, ook met het Waals Gewest, verder te werken aan de uitwerking en de invoering van een gezamenlijke strategie om de belangstelling voor STEM-opleidingen (sciences, technologies, engineering, maths) aan te moedigen met de oprichting van een « STEAM Comité ».  

Deze studierichtingen hebben een enorm maatschappelijk en economisch potentieel maar krijgen vandaag veel te weinig aandacht. Zeker bij jongeren is dat het geval, en dan zeker bij de meisjes, die slechts zelden kiezen voor dit soort studierichtingen, ondanks dat deze grote kansen bieden op werk. Terwijl elders één student op twee een vrouw is, trekken de wetenschappelijke richtingen bijvoorbeeld slechts weinig meisjes aan. Volgens het ‘Comité femmes et sciences’ zijn de studenten in de ingenieurs- en technologiestudies voor 79% mannen en voor 21% vrouwen.

Daarom is er nood aan een gemeenschappelijke strategie met alle betrokken actoren (overheden, onderwijsinstellingen, economische wereld, maatschappelijk middenveld) en met een specifiek platform, om meer belangstelling te wekken voor deze vakgebieden, vooral bij de meisjes. 

Er kwam ook een stand van zaken ter sprake voor de Strategie Go4Brussels 2030, en dan meer bepaald de verbintenissen die het Gewest en de Gemeenschappen daarin zijn aangegaan. Daarbij bleek dat het overleg over de doelstellingen en werven van het gekruiste beleidsinitiatieven rond werk en opleiding zo spoedig mogelijk opnieuw wordt opgestart.