parlement ma version

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ministerraad van 16 juli 2020

persbericht

16 juli 2020

1. Goedkeuring subsidies in het kader van het Brussels Buurt- en Preventieplan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om het Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP) voor 2020 te verlengen. Dit plan regelt de toekenning van subsidies aan de 19 Brusselse gemeenten voor hun preventie- en veiligheidsprojecten. Dit plan is onderdeel van het Globaal Veiligheids-en Preventieplan (GVPP) en wil:

  •  het voorkomen van polarisering en het bestrijden van radicalisering;
  • zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimten, met inbegrip van het openbaar vervoer;
  • conflictbemiddeling in openbare ruimten;
  • preventie en bestrijding van verslavingen.

2. Toekenning van subsidies aan de VZW ‘Transit’

VZW Transit leidt een werkgroep die samengesteld is uit deskundigen in de bestrijding van verslavingen. De vereniging werkt nauw samen met Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) onder andere om:

  • Druggebruikers een opvang- en risicobeperkende ruimte ter beschikking stellen;
  • Druggebruikers te begeleiden naar een zelfstandig leven en wonen;
  • Druggebruikers te helpen bij de reïntegratie tijdens en na hun hechtenis;
  • Straathoekwerk te verrichten;
  • De gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van de projecten die zij hebben opgenomen in hun plaatselijk buurt- en preventieplan (zie supra).

3. Voortzetting van de projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan

Nog in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) werd er beslist om VZW’s te ondersteunen die mogelijk kunnen bijdragen tot de uitwerking van specifieke maatregelen van het plan.

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) heeft reeds in 2019 een portefeuille van 35 subsidies beheerd die uitgaan van 32 verenigingen. Om hun voortbestaan te waarborgen, werd er een verlengingsprocedure van de laureaatprojecten 2019 doorgevoerd.

4. Steun aan hotels en apparthotels met het oog op de gevolgen van de Covid-19 pandemie

De maatregelen die niet alleen in België, maar ook in de rest van de wereld zijn genomen in de context van de Covid-19 crisis hebben ertoe geleid dat de toeristische industrie zo goed als helemaal tot stilstand is gekomen. Deze schok is vooral hard aangekomen in het verblijfstoerisme, dat goed is voor een jaarlijks cijfer van 1,2 miljard euro in het Brussels Gewest. Iets minder dan de helft van dat bedrag (48%) wordt gegenereerd door de logies, waar de bezettingsgraad voor de zomermaanden (juli en augustus) momenteel geraamd wordt op om en bij de 8%.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren de logies vaak toe aan internationale investeerders of financiële fondsen. De uitbaters daarentegen zijn vaak lokaal en bijzonder kwetsbaar, omdat ze niet over eigen activa beschikken.

Tal van uitbaters dreigen door het wegvallen van hun inkomsten sinds begin maart snel af te stevenen op een faillissement. Dit is een situatie die om meerdere redenen absoluut moet worden vermeden: de noodzaak een volledig aanbod te behouden zodat verder professionele evenementen kunnen blijven plaatsvinden, de vele werknemers in de logiessector beschermen, vermijden dat er stadskankers ontstaan en het imago van de hoofdstad van Europa vrijwaren.

Daarom heeft de Brusselse Regering beslist om uitbaters van hotels en aparthotels te ondersteunen met een uitzonderlijke toelage. Deze moet ertoe bijdragen dat ze deze crisisperiode kunnen overbruggen en kunnen heropenen zodra de gezondheidssituatie dit toelaat. Het betreft een forfaitaire toelage van 200€ per kamer en per maand (van half maart tot eind augustus) waarmee zij een deel van de vaste kosten kunnen dekken (veiligheid, technisch onderhoud, personeelskosten, verzekeringen, energiekosten enz.). De premie wordt uitgekeerd aan hotels en aparthotels op basis van nauwkeurige selectievoorwaarden.

Daarnaast wordt ook een bedrag van 600.000€ toegekend aan het opleidingscentrum Horeca Be Pro om het opleidingsaanbod voor horecapersoneel te verbreden. Langs deze weg kunnen de werknemers en werkzoekenden van de sector hun vaardigheden uitbreiden en rekenen op begeleiding en ondersteuning bij hun beroepsomschakeling.

5. Goedkeuring van de oriëntatienota 5G

5G is een belangrijk onderwerp voor Brussel, vanuit technologisch oogpunt, maar ook vanuit sociaaleconomisch en op gezondheids- en milieuvlak. Daarom vindt de Brusselse Regering het belangrijk om de stem van de bevolking te horen en sluit ze zich aan bij een initiatief van het Brussels Parlement om een publiek debat te organiseren rond het 5G-thema en de daaraan verbonden uitdagingen. De Regering verbindt zich ertoe om in het tweede trimester van 2021 de conclusies en/of aanbevelingen die uit dat democratisch debat naar voor zijn gekomen ter hand te nemen, zodat deze kunnen worden toegepast en de eventueel vereiste wetteksten uiterlijk tegen 30 juni 2021 kunnen worden ingediend. Parallel daarmee stemde de Regering in met de oprichting van een Brussels Coördinatieplatform bestaande uit alle regeringsleden en de besturen die betrokken zijn bij de uitrol van 5G (Leefmilieu Brussel, Urban, Brussel Plaatselijke Besturen, Brussel Fiscaliteit, CIBG, … ). Het platform wordt gecoördineerd door Minister-President Rudi Vervoort.

De Brusselse regering wijst erop dat de eventuele exploitatie op basis van tijdelijke licenties van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), met name voor de ontwikkeling van testzones, moet gebeuren met respect voor de huidige normen, die uitgaan van het voorzorgsbeginsel.

6. Nieuwe woningen: aankoop van het sleutelklare project ‘Biebuyck’ in Neder-over-Heembeek

Op voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse regering ingestemd met de aankoop van het sleutel-op-de-deurproject ‘Biebuyck’ in de Generaal Biebuyckstraat nr. 36-38 in Neder-over-Heembeek. Het project ‘Biebuyck’ voorziet in 42 wooneenheden en beschikt reeds over een bouwvergunning.

Het budget dat de De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) voor deze aankoop voorzien heeft, bedraagt meer dan 10,6 miljoen euro. Deze aankoop, die werd verricht voor rekening van de openbare vastgoedmaatschappij kadert binnen de Alliantie Wonen. De woningen zullen in het najaar van 2020 beschikbaar zijn.