perspective.brussels

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurt de lancering van een nieuw stadsvernieuwingscontract “rondom het Zuidstation” goed

persbericht

8 januari 2021

De Brusselse Regering keurt een nieuw stadsvernieuwingscontract goed. Na het stadsvernieuwingscontract  “rondom Simonis” dat begin 2020 van start ging, besliste de Regering om een nieuw stadsvernieuwingsprogramma uit te werken rondom het Zuidstation.

In 2016 riep de Brusselse Regering onder de noemer van het ‘Stadsvernieuwingscontract’ een nieuw instrument in het leven. Net zoals het ‘Duurzaam Wijkcontract’ is het ‘Stadsvernieuwsingscontract’ een manier om te investeren in de meest kansarme gebieden van het Brussels Gewest. 

Maar anders dan bij duurzame wijkcontracten richt het stadsvernieuwsingscontract zich voornamelijk op de ontwikkeling van de openbare ruimte en de stedelijke netwerkinfrastructuur. Specifiek aan het stadsvernieuwingscontract is ook dat het zich uitstrekt over een gebied dat de gemeentegrenzen overschrijdt, waardoor het een totaal verschillend uitwerkings-, uitvoerings- en verwezenlijkingsproces vereist dan bij duurzame wijkcontracten. Hierdoor is er sprake van een grotere samenwerking met de gemeenten, perspective.brussels en urban.brussels.

Het gebied rond het Zuidstation is in het verleden lang verstoken gebleven van investeringen waardoor de uitdagingen vandaag groot zijn. Het gebied rondom het Zuidstation voldoet aan meerdere criteria die het de ideale plek maken om in te investeren. Zo is er sprake van meerdere stedelijke breuklijnen zoals het Zuidstation en de kleine ring, is er een gebrek aan buurtdiensten en grootstedelijke voorzieningen; zijn er mogelijkheden om een gemengde wijk tot stand te brengen om een hefboomeffect te creëren voor de productie van openbare huur- en koopwoningen gaande van sociaal georiënteerde en middelgrote woningen die gelijkgesteld zijn met sociale woningen.

Het onderzoeksgebied strekt zich uit over delen van de gemeenten Sint-Gillis, Brussel en Anderlecht. Door de uitwerkingsfase te laten starten op 1 april 2021 heeft de Brusselse regering rekening willen houden met een aantal belangrijke factoren in het gebied namelijk de aanvang van de werf voor het metrostation “Grondwet”, de programmering van de werven van Brussel Mobiliteit rond en op middenbermen, de start van de procedure voor het richtplan van aanleg voor de Zuidwijk en de afronding van het operationeel programma van het duurzaam wijkcontract “Woonvriendelijke stationsbuurt”.

Minister-president Rudi Vervoort: “Met de uitwerking en aansluitend de uitvoering van het stadsvernieuwingscontract rond het Zuidstation draagt het Gewest wezenlijk bij tot het ontstaan van een stadstoegang en eveneens de afbouw van meerdere stedelijke breuklijnen. Het zorgt ook voor een vervolg op de reeds geprogrammeerde stadsherwaardering ter plaatse, zoals de opwaardering van de zennebedding. Het was belangrijk dat we parallel met de lopende planologische processen en de grootstedelijke werven in deze sector ook operationele buurtprogramma’s konden ontwikkelen waarbij de bewoners en verenigingen van de stationsbuurt nauw betrokken worden.