non-marchand 2 NL copie FINAL

Het Brussels non-profitakkoord: De Brusselse Gewestregering trekt het budget voor het non-profitakkoord 2021-2024 op

persbericht

1 juli 2021

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie  hebben vandaag donderdag 1 juli 2021 beslist het oorspronkelijke budget voor het Brussels non-profitakkoord 2021-2024 met 30 miljoen euro te verhogen tot 57 miljoen tegen het einde van de legislatuur.

De COVID-19-epidemie en de daaraan verbonden gezondheidscrisis heeft een zeer grote sociale en economische impact gehad op de non-profitsector, die zijn activiteit beknot ziet door alles wat gebeurd is en door de maatregelen die hierdoor de voorbije maanden genomen moesten worden. De crisis komt ongemeen hard aan bij al de verenigingen en diensten in de sector, die actief zijn in heel wat vakgebieden gaande van gezondheidszorg, welzijn, bijstand aan personen, over opleiding, socioprofessionele inschakeling tot cultuur, sport en sociale cohesie. Het is daarom van het allergrootste belang ze te blijven te ondersteunen, zodat de weerslag van deze crisis op hun activiteiten en hun werknemers beperkt kan worden.

In die context hebben de Brusselse Regering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie vandaag beslist de steun die zij via het non-profitakkoord verlenen aan deze essentiële sector voor onze medeburgers op te trekken. De besprekingen met de sociale partners gaan van start op 9 juli om de praktische modaliteiten van deze herfinanciering te bepalen die over de periode 2021-2024 gespreid worden.

Minister-President Rudi Vervoort verklaarde hierover “Uit deze beslissing mag blijken dat mijn Regering zich ten volle bewust is van het maatschappelijk en economisch belang van de non-profitsectoren, die sinds het begin van de sociaal-sanitaire crisis sterk onder druk staan. Deze verhoging van het budget maakt niet alleen een bredere opwaardering van de lonen mogelijk in de Brusselse non-profit, maar zorgt er ook voor dat een pakket maatregelen kan worden genomen  voor de werkbaarheid, om ervoor te zorgen dat de werknemers in beroepen waarvan de zwaarte in deze periode duidelijk is gebleken, hun loopbaan langer kunnen blijven uitoefenen. Tegelijk is het ook de bedoeling om dankzij betere loonvoorwaarden en werkomstandigheden van het personeel te voorzien in het welzijn van de bewoners en patiënten. ”

Barbara Trachte, Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie: “Ik ben verheugd dat we deze beslissing hebben genomen. Dit zal een spoedige sluiting van deze non-profit overeenkomst mogelijk maken en het is een echte erkenning van het werk dat dagelijks wordt verricht door verenigingen en hun werknemers, alsook van de inzet tijdens de crisis. Dankzij deze nieuwe substantiële middelen zullen de betrokken sectoren kunnen profiteren van een opwaardering en harmonisatie van de lonen, evenals van verscheidene kwalitatieve maatregelen, waarop werd gewacht. Door het welzijn van de werknemers te verbeteren, wordt ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers gewaarborgd.”