decrochage scolaire

De Brusselse regering keurt twee projectoproepen goed om de preventie van schoolverzuim in het Brussels Gewest te ondersteunen

persbericht

2 juli 2021

De Brusselse regering heeft haar goedkeuring gegeven om twee projectoproepen uit te schrijven, waarmee zij de bestrijding van het schoolverzuim in het Brussels Gewest wil ondersteunen. De eerste oproep houdt verband met het gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim, het zogeheten “gpS”, dat erop gericht is in de 19 Brusselse gemeenten lokale plannen ter preventie van schoolverzuim te ontwikkelen. De tweede oproep kadert in de Strategie GO4Brussels 2030 en draait rond initiatieven om actief schoolverzuim bij jongeren van 15 tot 21 jaar te bestrijden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als grootste onderwijscentrum van het land af te rekenen met een bijzonder kritieke situatie: 45% van de schoolplichtige jongeren is vatbaar voor schoolmoeheid en bijna 12% van de jongeren stopt vroegtijdig met school, zonder een diploma middelbaar onderwijs op zak.

Het Brussels Gewest speelt op meerdere vlakken een rol om deze grote uitdaging die schoolverzuim toch wel is, aan te pakken. De wijk waar de jongere leeft, de sociaaleconomische status van zijn gezin, de vrienden waarmee hij optrekt, zijn school en ten slotte zijn eigen karakter zijn allemaal risicofactoren die schoolverzuim in de hand kunnen werken. Het beleid dat in dit verband moet worden uitgewerkt, behoort dus niet alleen tot de gemeenschaps-, maar ook tot de gewestelijke bevoegdheden.

De gecoördineerde strategie voor de bestrijding van het schoolverzuim in het Brussels Gewest, die in 2018 werd goedgekeurd, bepaalt wie wat moet doen in een bepaalde situatie waarin er sprake is van schoolverzuim. Om die strategie af te stemmen op de verschillende risicofactoren voor schoolverzuim en op de soorten maatregelen van het Europees strategisch kader werden acht doelstellingen vastgelegd. 

Om al die uitdagingen het hoofd te bieden, maakt het Brussels Gewest al sinds lang aanzienlijke middelen vrij om scholen, gemeenten en verenigingen te helpen om schoolverzuim te voorkomen, maar ook om in te grijpen wanneer een leerling afhaakt of om jongeren terug aansluiting te laten vinden bij hun school. In de huidige gezondheidscrisis, die ook gevolgen heeft voor het leren op school, zijn deze projectoproepen van essentieel belang om de actoren op het terrein te ondersteunen in hun werk om de Brusselse kinderen en jongeren te begeleiden,” aldus minister-president Rudi Vervoort.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering gaf op donderdag 1 juli op voorstel van de minister-president groen licht om twee projectoproepen uit te schrijven:

  • Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (gpS) – Kandidatuuroproep 2022- 2024

Het gpS is bedoeld om in de 19 Brusselse gemeenten lokale plannen ter preventie van schoolverzuim te ontwikkelen en daarnaast ook maatregelen uit te werken en projecten uit te voeren om de schoolinschakeling van Brusselse kinderen en jongeren op lokaal niveau te bevorderen.

De gemeentelijke preventiediensten vormen het belangrijkste lokale ankerpunt voor het gewestelijke beleid ter bestrijding van schoolverzuim. Daarom zal het Gewest ze voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2024 voor in totaal 16.944.332 euro aan gewestelijke financiële middelen, ofwel ongeveer 5,6 miljoen euro per jaar, ter beschikking stellen.

De Dienst Scholen van perspective.brussels heeft in overleg met de gemeentelijke schooldiensten voor preventie nieuwe prioriteiten voor dit driejarenprogramma uitgewerkt om de rol van de verschillende lokale referentieactoren in de strijd tegen schoolverzuim te verduidelijken en te versterken. Diezelfde dienst zal het dossier dat door elke gemeente wordt ingediend, onderzoeken. Het voorstel voor het gemeentelijk plan tegen schoolverzuim zal vervolgens na overleg in het laatste trimester van 2021 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  • Projectoproep: Strategie GO4Brussels 2030 “Acties om actief schoolverzuim bij jongeren van 15 tot 21 jaar te bestrijden”

Gezien de moeilijkheden waarmee tal van jonge Brusselaars tijdens hun schoolloopbaan te maken krijgen, en die door de gezondheidscrisis nog worden versterkt en scherper tot uiting komen, heeft de Brusselse regering beslist om in 2021 uitzonderlijke budgetten vrij te maken om van november 2021 tot april 2023 initiatieven ter bestrijding van actief schoolverzuim (bewezen schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten, niet-ingeschreven schoolplichtige jongeren) bij jongeren van 15 tot 21 jaar, te financieren.

De projectoproep is bestemd voor alle Franstalige en Nederlandstalige instellingen met een vzw-statuut die actief zijn op het vlak van schoolinschakeling en de begeleiding van jongeren bij het uitstippelen van hun schoolloopbaan of een duurzaam professioneel levensproject op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de projectoproep is 350.000 euro beschikbaar (80% daarvan gaat naar Franstalige projecten en 20% naar Nederlandstalige projecten).

Het maximale steunbedrag per project bedraagt 100.000 euro voor Franstalige verenigingen en 70.000 euro voor Nederlandstalige verenigingen.

De Brusselse regering zal een selectie maken op basis van de analyse van de projecten door de Dienst Scholen van perspective.brussels die plaatsvindt in een comité van experten.

Deze middelen komen bovenop de 2.500.000 euro die het Gewest jaarlijks toekent aan het preventieprogramma tegen schoolverzuim (PSV) en aan het programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB).

Bijkomende informatie over de programma’s en projecten voor de preventie van schoolverzuim vindt u op http://schoolinschakeling.brussels/