planderelance20

Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt haar relance-en herontwikkelingsplan voor

persbericht

7 juli 2020

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft vandaag haar relance- en herontwikkelingsplan voorgesteld waarmee zij een antwoord wil bieden op de coronapandemie, die de maatschappij en het leven van de Brusselaars, het welzijns- en gezondheidssysteem en de economie flink door elkaar heeft geschud.

Een stuurcomité met alle ministeriële kabinetten, gecoördineerd door het kabinet van  Minister-President Rudi Vervoort, is al enkele weken bezig met de uitwerking van dat plan. Het moet een geleidelijke en veilige heropstart van alle activiteiten op korte, middellange en lange termijn mogelijk maken. Het is gebaseerd op een volledige diagnose van de sociaaleconomische, territoriale en ecologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens en na de coronacrisis. 

De coronapandemie heeft de samenleving en het leven van de Brusselaar stevig door elkaar geschud. De Brusselse regering heeft daarom een relance- en herontwikkelingsplan klaar dat een antwoord moet bieden op de volgende vragen: 

 

  1. Hoe kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn verbintenissen met betrekking tot de economische, sociale en ecologische transitie verder uitvoeren?
  2. Hoe en volgens welk model kunnen we de optimale werking van het welzijns- en gezondheidssysteem garanderen?
  3. Hoe kan de ruimtelijke inrichting van het stadsgewest hertekend worden, rekening houdend met de verschillende stadsfuncties zoals mobiliteit, huisvesting, voorzieningen, economische activiteiten, groene ruimten en recreatie?

Om de bovenvermelde uitdagingen aan te pakken, gaat de Brusselse regering te werk in vier fasen, waarvan de eerste al bezig is. Zo heeft zij al bijna 500 miljoen euro uitgetrokken voor dringende steunmaatregelen om de personen en bedrijven die zwaar getroffen zijn door de crisis, rechtstreeks hulp te bieden.

Onlangs heeft de regering het licht op groen gezet voor de tweede fase, waarin op korte termijn maatregelen met directe uitwerking genomen worden voor personen en bedrijven die overheidssteun nodig hebben. Daarnaast komen er ook dringende maatregelen om de leefomgeving van de Brusselaars tijdens de zomer te verbeteren.  

In de laatste twee fases, die nog onderzocht worden, is het de bedoeling om zinvolle maatregelen te nemen ter ondersteuning van de koopkracht en van de activiteiten van de openbare en private sectoren teneinde de werkgelegenheid van de Brusselaars veilig te stellen. Daarnaast zijn ook herontwikkelingsmaatregelen gepland die erop gericht zijn de stedelijke ontwikkelings-, productie-, consumptie- en solidariteitsmodellen een nieuwe invulling te geven en zodoende veerkrachtiger te maken. Die relance- en herontwikkelingsmaatregelen worden na het overleg met – onder andere – de sociale partners nog verder verfijnd. Zij zullen, in voorkomend geval samen met andere maatregelen, deel uitmaken van het plan dat begin oktober samen met de begrotingsaanpassing moet worden ingediend.

Met dit plan versterkt de Brusselse regering de ambitie, die ze reeds vastgelegd had in haar algemene beleidsverklaring voor 2019-2024, om een strategie uit te tekenen waarmee zij de stad veerkrachtiger wil maken en een omschakeling van de economie wil bewerkstelligen.

Om een coherente aanpak te waarborgen, werd het plan geïntegreerd in de bestaande beleidsplannen, met name de strategie GO4Brussels 2030, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), het Good Move-plan en het Lucht-, Klimaat- en Energieplan. 

Tot slot heeft ook de Europese Unie een reeks maatregelen genomen naar aanleiding van de coronapandemie. Er worden een herstelplan en een nieuw voorstel voor een financieel kader van de EU verwacht. De Brusselse regering zal haar plan laten aansluiten op de Europese initiatieven die bedoeld zijn om de lidstaten te ondersteunen (o.a. Next Generation EU, de Green Deal, …). Daarnaast zal zij ook een maximale complementariteit tussen het federale, het gewestelijke en het lokale niveau nastreven.

“Met dit plan bereiden we een eerste antwoord voor op de vele uitdagingen die Brussel en haar inwoners te wachten staan. De klemtoon ligt in de eerste plaats uiteraard op het sociale aspect. De huishoudens met de laagste inkomens zijn namelijk het grootste slachtoffer van de crisis. Maar we gaan nog een stap verder. Zo ondersteunen we de zwaarst getroffen economische sectoren, zoals het toerisme. De maatregelen moeten het Gewest eveneens voorbereiden op eventuele nieuwe crisissen. Zij moeten ons in staat stellen ons aan te passen aan de nieuwe gewoontes en ons dus veerkrachtiger maken. Het werk is nog niet af. We volgen de evolutie van de sociale, economische en gezondheidssituatie aandachtig op. Vandaag starten we ook met een overlegfase om ons denkwerk te onderbouwen met nuttige input”, aldus Brussels Minister-President Rudi Vervoort.

“Deze crisis heeft ons eens te meer laten voelen hoe belangrijk kwalitatieve openbare ruimte is. We hebben meer plaats gemaakt voor de Brusselaars, en hen zo laten proeven hoe Brussel meer een stad op mensenmaat kan zijn. Mensen ontdekten de fiets, ontdekten hoe fijn en gezond het kan zijn om vaker te wandelen in de stad. Deze zomer willen we hen met ´vakantie in Brussel’ nog meer laten genieten van de vrijgekomen ruimte. Het relanceplan ademt dan ook de  filosofie van good move uit, door de integratie van een aantal maatregelen die fietsen en wandelen stimuleren: betere voetpaden en fietsinfrastructuur, ruimte maken voor initiatieven voor en door Brusselaars, en investeringen in fietsparkings en Fietsleasing”, voegt minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt toe.

“De coronacrisis heeft aangetoond hoe dringend het is om de stad beter voor te bereiden, waardoor ze haar hele bevolking kan beschermen. Beschermen, maar ook iedereen de mogelijkheid bieden zijn/haar plaats hier te vinden. Door de groene overgang centraal te stellen in het herstelplan, kiest de regering resoluut voor een stad waarvan de ontwikkeling een antwoord biedt op de uitdagingen van het klimaat, de gezondheid en de levenskwaliteit, ongeacht de wijk waar we wonen. Door solidariteit als eerste voorwaarde voor de relance te stellen, in het bijzonder ten aanzien van ouderen en de meest kwetsbaren, wordt opnieuw bevestigd dat er zonder een solidaire overgang gewoon geen sprake kan zijn van een overgang”, zegt minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron.

“Het stemt me tevreden dat we er met een evenwichtig relanceplan in zijn geslaagd verstandig om te springen met de middelen. Op economisch vlak namen we goede maatregelen, bijvoorbeeld om de noodlijdende hotel- en toeristische sector efficiënt te ondersteunen en deze motor voor de hele stad opnieuw op gang te trekken. Maar ook de zwakkeren in de samenleving kunnen op een duwtje in de rug rekenen. Zo komt er een extra toelage in de kinderbijslag voor de laagste inkomens”, aldus minister voor Financiën en Begroting Sven Gatz.

De economische crisis die zich aankondigt, zou een einde moeten maken aan de jarenlange opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel. In functie van de scenario’s zouden tot 30.000 nieuwe werkzoekenden zich bij Actiris kunnen inschrijven. De uitdaging die voor ons ligt, is aanzienlijk, en deze mensen moeten zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Hoe? Door de kwaliteit van de begeleiding die Actiris verstrekt, te verbeteren. Door specifieke maatregelen uit te werken om hen te helpen bij hun zoektocht naar werk, maar ook door het opleidingsaanbod te versterken, voornamelijk in de sectoren met duurzame en kwaliteitsvolle jobs. Deze nieuwe werkzoekenden bevinden zich per definitie immers dicht bij de arbeidsmarkt. Een opleiding volgen zal hen de kans bieden om een bijkomende pijl aan hun boog toe te voegen om opnieuw de weg naar een job te vinden. Meer dan ooit zal de uitdaging erin bestaan het tewerkstellingspercentage van de Brusselaars te verhogen”, zegt minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt.

Staatssecretaris bevoegd voor huisvesting en gelijke kansen, Nawal Ben Hamou: “Sinds het begin van de crisis ligt mijn prioriteit bij het beschermen van de meest kwetsbare inwoners van Brussel. Vandaag de dag zijn zij nog steeds de eersten die, zonder twijfel, het hardst lijden onder de negatieve gevolgen van de coronapandemie. Het relance- en herontwikkelingsbeleid dat zal worden uitgevoerd op het gebied van huisvesting, gelijke kansen en sociale cohesie zal daarom in de eerste plaats gericht zijn op de personen die het hardst door de crisis worden getroffen: gezinnen die wachten op een sociale woning, eenoudergezinnen en kinderen die het moeilijk hebben op school.”

 

Volgens Barbara Trachte, staatssecretaris van Economische Transitie: “Dit herstelplan consolideert en versterkt alle economische en sociale noodmaatregelen die de regering de afgelopen maanden heeft genomen om de Brusselse economie te ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan de “handelshuurmaatregel” die als heeft om liquiditeiten te creëren voor de huurders. Maar bovenal verankert dit plan het Gewest in de economische transitie door in te zetten op milieu- en solidariteitsmaatregelen. Het herlokaliseren van de productie, het mobiliseren van het burgerspaargeld, het renoveren van gebouwen, het ontwikkelen van groene ruimten, … daarin schuilt de uitdaging van een economie ten dienste van de mens en de levenskwaliteit”, aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.”

“De heropleving van de economie betekent ook dat de procedures voor stadsplanning moeten worden verbeterd. Onze prioriteit is het versnellen van de digitalisering van de vergunningsaanvragen. Een eerste versie van het portaal zal online worden gezet, met als doel het digitaliseren van de aanvragen die door urban.brussels worden verwerkt. Er zal een digitaal platform voor stedenbouwkundige informatie worden gecreëerd om het afleveren van de vergunning door de gemeenten te versnellen. Het vergroenen van de openbare ruimte, het creëren van ademruimte, is een prioriteit voor deze regering. Door te voorzien in de middelen om een bod te doen voor de aankoop van de Wiels-site en een groene ruimte aan de Materialenkaai aan te kopen, voegen we de daad bij het woord. Het herstel zal ook afhangen van het vermogen van onze bedrijven om te exporteren. We gaan Brussel verkopen, en de mensen in Brussel helpen te verkopen. Want de binnenlandse consumptie zal niet voldoende zijn om de Brusselse economie te doen herleven. We zullen daarom de individuele ondersteuning van zowel Brusselse bedrijven als buitenlandse investeerders versterken via hub.brussels. Er zal speciale aandacht worden besteed aan “nieuwe exporteurs”. Maar we moeten ook buitenlandse investeerders blijven aantrekken.  We zullen hen ondersteuning op maat bieden, van het voorontwerp tot de vestiging van hun project in Brussel”, aldus Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Buitenlandse Handel, Europese- en Internationale Betrekkingen.

De persdocumenten te downloaden.