sommet social extraordinaire 2022

Sociale Top 2022 : de prioriteiten tegen 2024

Persbericht

27 april 2022

De Brusselse regering en de sociale partners (Brupartners) zijn vandaag bijeengekomen voor een buitengewone sociale top. Na in februari 2021 een sociale top te hebben gehouden die gewijd was aan herstelinitiatieven, stellen de Brusselse regering en de sociale partners hun gemeenschappelijke prioriteiten tegen 2024 jaar vast. 

De Strategie GO4Brussels 2030 berust op een partnergerichte aanpak met een visie waarin de verschillende initiatieven van de regering een plaats krijgen. De Strategie GO4Brussels werd op de Sociale Top van 16 januari 2020 door de leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC) ondertekend.

De Brusselse regering had in maart 2020, net zoals alle andere regeringen in ons land, af te rekenen met een wereldwijde pandemie van een omvang die men sinds de Tweede Wereldoorlog niet had gezien. Het beheer van deze crisis vergde veel inspanningen en middelen, wat een aanzienlijke impact heeft gehad op haar werk.  Bovenop de gezondheidscrisis en de zware sociale gevolgen komt vandaag een geopolitieke crisis die ook voor de Brusselaars niet zonder gevolgen zal blijven en waar we dus rekening mee moeten houden.  Tegen deze complexe achtergrond die zowel bij de bevolking als in de sociaal-economische geledingen van de privé- en de overheidssector leidt tot onrust en veranderingen, organiseerde de regering een regeringsseminarie dat nog tijdens het eerste semester moet uitmonden in de goedkeuring van een werkprogramma voor de tweede helft van deze legislatuur. In dat programma zal rekening worden gehouden met de snelle evoluties waar we door de opeenvolgende crisissen sinds maart 2020 mee te maken krijgen.

Daarnaast vroeg de regering ook in het kader van haar regeringsseminarie aan de sociale partners om te laten weten welke prioriteiten volgens hen van essentieel belang zijn voor de sociale, economische en ecologische heropleving van het Brussels Gewest. Op basis daarvan werden volgende  prioritaire beleidswerven van de Strategie GO4Brussels 2030 tot het einde van de legislatuur opgesteld:

  1. De voorwaarden creëren voor de economische transitie om bij te dragen tot de gewestelijke klimaatdoelstellingen
  2. Strategische gebieden en de gewestelijke aantrekkingskracht ontwikkelen ter ondersteuning van het economische beleid van de Brusselse regering
  3. Een antwoord bieden op de huisvestingscrisis
  4. Voor iedereen de toegang tot stabiel en duurzaam werk waarborgen en de gekruiste beleidsinitiatieven rond werk en opleiding versterken
  5. Een efficiënte mobiliteit met respect voor de gezondheid en de levenskwaliteit
  6. Sociale ongelijkheid aanpakken en de toegang tot de gezondheidszorg waarborgen
  7. Financiën & begroting
  8. De fiscale hervorming verder uitdiepen
  9. Betrekkingen met de gemeenten
  10. Samen leven & racismebestrijding

Vandaag verbinden de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de sociale partners (tevens lid van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité) zich ertoe om overeenkomstig de methodologie van de Strategie GO4Brussels 2030 samen werk te maken van deze beleidswerven tegen 2024.

Minister-President Rudi Vervoort: “Deze buitengewone sociale top is een gelegenheid om opnieuw te benadrukken dat ik samen met de sociale partners bereid ben de uitdagingen aan te gaan die voortvloeien uit de crisis die onze regio doormaakt. Wij stellen nu onze gezamenlijke prioriteiten vast tot het einde van de legislatuur”.

“Tijdens deze sociale top hebben we onze grootste bekommernissen voor de komende maanden en jaren kunnen aankaarten. Die houden onder meer verband met de financiële toekomst van de Brusselse instellingen en met de positie van het Gewest bij eventuele staatshervormingen. Ook de gevolgen van de nieuwe werkgewoonten, zoals thuiswerk en vergaderen op afstand, voor ons Gewest zijn aan bod gekomen. Tot slot ging het ook over de recente evolutie van onder meer de energie- en huurprijzen als gevolg van de pandemie en de geopolitieke onrust. De overlegprocedures over de gedeelde prioriteiten moeten we samen nog nader uitwerken”, klinkt het eensluidend bij Voorzitter Paul Palsterman en Vicevoorzitter Jan De Brabanter van Brupartners.