PAD Herrmann Debroux

Hermann-Debroux krijgt geleidelijk een nieuw gezicht! De Brusselse regering keurt het richtplan van aanleg (RPA) voor Delta-Herrmann-Debroux definitief goed

Persbericht

29 april 2022

De Brusselse regering heeft op donderdag 28 april 2022 het richtplan van aanleg (RPA) voor het gebied Delta-Herrmann-Debroux definitief goedgekeurd. Het stadsproject Delta-Herrmann-Debroux heeft als belangrijkste doel de E411 herin te richten tot een stadsboulevard om komaf te maken met de autosnelweg in het hart van ons gewest en de omliggende wijken waartussen amper aansluiting is, opnieuw met elkaar te verbinden.

De perimeter van het RPA strekt zich uit over de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Hij omvat heel de grootstedelijke weg E411 en zijn drie viaducten, maar ook de boulevards en lanen die langs en in het verlengde van de snelweg lopen. Er bevindt zich een brede waaier van ruimten en activiteiten: een bos dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt, een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, een kantoorbuurt, een openbaar vervoersknooppunt dat van essentieel belang is voor het Brussels Gewest, de Université libre de Bruxelles, de Japanse school, een ziekenhuis, enz.

Ondanks al die troeven mist de wijk stedelijke en ruimtelijke samenhang. De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke barrière tussen de verschillende wijken. Uitgaande van die vaststelling en op basis van een participatief proces stelt het RPA voor deze stadstoegang een herwerkte visie voor de komende tien jaar voor. Het bepaalt ook verschillende doelstellingen om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren:

  • het viaduct en de E411 omvormen tot een stadsboulevard;
  • het multimodale karakter van de stadstoegang versterken (trams in eigen bedding, meer ruimte voor de actieve weggebruikers);
  • de stedelijke mix van verschillende functies (residentieel, sociaal en economisch) versterken;
  • openbare ruimten en groenvoorzieningen ontwikkelen die de verschillende wijken met elkaar verbinden;
  • de MIVB en het agentschap Net Brussel de infrastructuur bieden die ze nodig hebben voor de werking van hun diensten en die noodzakelijk is voor de stad. 

Het RPA is tevens het resultaat van een participatief proces met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (wijkcomités, burgerverenigingen, enz.). Die raadplegingsronde maakte het mogelijk om de behoeften te bepalen, zicht te krijgen op de belangen en bekommernissen van alle betrokken partijen en gebruik te maken van hun terreinkennis.

In oktober en november 2019 vond een openbaar onderzoek plaats, op basis waarvan het ontwerp van RPA rekening houdend met de adviezen van de geraadpleegde instanties, de gemeenten en de bewoners werd aangepast.

Met de definitieve goedkeuring van het RPA ligt nu dus een gedeelde visie voor de stedelijke transformatie van deze stadstoegang vast. Daarmee is een belangrijke stap gezet. Nu kan het echte werk beginnen door samen en in overleg een kwaliteitsvol project te bepalen. Het RPA Herrmann-Debroux zal twee weken nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, van kracht worden. Het kan geraadpleegd worden op de website van perspective.brussels en bij de gemeentebesturen van Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.

“Je hoort vaak zeggen dat het de eerste indruk is die telt … Met het RPA Herrmann Debroux gaan we voor het creëren van een nieuwe beleving bij het binnenkomen van Brussel: in een gezellige omgeving met een andere invulling die past bij de tijdsgeest! Gedaan met de viaducten en de stadssnelweg die als een breuklijn tussen onze wijken lopen en die volledig gewijd zijn aan koning auto,aldus minister-president Rudi Vervoort.

“De stad vroeger laten beginnen is in ieders voordeel! Het RPA Herrmann-Debroux zal het mogelijk maken zeer veel kwaliteitsvolle openbare ruimte voor de buurtbewoners vrij te maken, het pad te effenen voor veel meer vervoersalternatieven en te zorgen voor meer verkeersveiligheid voor iedereen. Daarnaast moet het RPA het mogelijk maken een stelplaats te bouwen voor onze elektrische bussen en de elektrische vrachtwagens van Net Brussel, wat een impact zal hebben op de luchtkwaliteit in het hele gewest,” besluit Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid.

Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels: “Het RPA Herrmann-Debroux belichaamt de stad van morgen. Het beoogt meer gewicht te geven aan de openbare ruimten, de groenvoorzieningen en de multimodale mobiliteit en bevat daardoor een reeks doelstellingen die de aanblik van deze stadstoegang zullen veranderen, waarbij het verbeteren van de levenskwaliteit van de Brusselaars voorop staat. We zijn dan ook zeer blij met de goedkeuring van dit strategisch project door de Brusselse regering. We zullen de uitvoering ervan in samenwerking met de verschillende stedelijke actoren blijven opvolgen.”