person-1821413_1280

Noodopvang van transmigranten: het Brussels Gewest blijft steun verlenen en koopt een pand om er een opvangcentrum onder te brengen

Persbericht

30 december 2021

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering overeengekomen om met de hulp van citydev.brussels een gebouwencomplex aan de Bourgetlaan 20 in Haren aan te kopen, met de bedoeling er langdurig een opvang- en doorverwijscentrum voor transmigranten in Brussel te vestigen. Dat akkoord werd bekrachtigd met de ondertekening van een akte op donderdag 30 december 2021.

De Brusselse regering heeft de federale overheid gevraagd om alle kosten die zij sinds 2019 gemaakt heeft om migranten onderdak te bieden, voor haar rekening te nemen. De federale overheid voert momenteel gesprekken over de oprichting van een opvang- en doorverwijscentrum. In afwachting dat er schot komt in dat dossier en omdat er nog altijd een gezondheidscrisis woedt, blijft de Brusselse regering om voor de hand liggende humanitaire redenen haar verantwoordelijkheid nemen door de transmigranten op het hoofdstedelijke grondgebied, wat hun administratief statuut ook is, opvang te bieden.

Het Brussels Gewest biedt al maandenlang tijdelijk onderdak aan 447 transmigranten. Daarvan zijn er 327 ondergebracht in een speciaal daarvoor ingerichte voorziening aan de Leuvensesteenweg 356 in Schaarbeek. Zij kunnen daar terecht sinds het opvangcentrum “La Porte d’Ulysse” in Haren gesloten werd. De overige 120 personen krijgen sinds eind maart 2020 opvang in een hotel. Vanwege de volksgezondheid en doordat al die mensen zonder dak boven hun hoofd door de pandemie in een nog nijpendere situatie zijn terechtgekomen, werd die opvang meermaals verlengd.

In februari 2020 droeg de Brusselse Hoofdstedelijke Regering citydev.brussels op ervoor te helpen zorgen dat het burgerplatform Bxl Refugees de transmigranten in een geschikt gebouw kon onderbrengen. Daardoor kon in de winter van vorig jaar een gebouw aan de Leuvensesteenweg ingericht en tijdelijk in gebruik genomen worden. Citydev.brussels kreeg tevens de opdracht te zoeken naar een duurzame opvangoplossing in de plaats van het centrum “La Porte d’Ulysse”.

Daarbij werden meerdere opties overwogen. Een daarvan was een gebouwencomplex aan de Bourgetlaan 20 in Haren dat zich bevindt in de activiteitenpool Da Vinci van citydev.brussels, dichtbij de NAVO.

Op 2 december zette de Brusselse regering het licht op groen om dat gebouwencomplex aan te kopen. Het kan plaats bieden aan een opvangcentrum met een capaciteit van 400 bedden en een aantal ondersteunende diensten (waaronder het OCMW van Brussel). Dankzij die beslissing kunnen de structuur in Schaarbeek en de bijhorende activiteiten blijven bestaan en is er ook iets meer capaciteit beschikbaar, waardoor er meer mensen opvangen kunnen worden. Citydev.brussels zal de nodige aanpassingswerken aan de gebouwen in opdracht van het Brussels Gewest in goede banen leiden. Het nieuwe centrum zou eind 2022 operationeel moeten zijn. Intussen zal citydev.brussels de vzw BxlRefugeesverder begeleiden, totdat zij haar intrek in het nieuwe gebouw heeft genomen.

Tezelfdertijd besliste de Brusselse regering op voorstel van minister-president Rudi Vervoort ook om de noodopvang voor transmigranten zonder onderdak te verlengen. Zo krijgt de vzw BXL Refugees een subsidie om mensen op hotel te kunnen blijven opvangen.

Bxl Refugees biedt materiële en sociale ondersteuning aan transmigranten die in nood verkeren. Heel veel kwetsbare personen zijn door de sanitaire noodtoestand als gevolg van de verspreiding van het coronavirus en door de gezondheidsmaatregelen van de verschillende overheden plots in een nog benardere situatie terechtgekomen. Aangezien ook de reguliere noodopvangvoorzieningen zich moeten houden aan de maatregelen, zitten zij nog altijd aan hun maximale capaciteit en blijft het dus nodig om mensen onder te brengen op hotel.

De opvang op hotel voor de 120 mensen die vandaag niet terechtkunnen in het centrum te Schaarbeek, wordt daarom andermaal verlengd. Er worden dagelijks drie maaltijden aangeboden. Ook zij die ergens anders dan op hotel verblijven, kunnen rekenen op dagelijkse voedselhulp.

Minister-president Rudi Vervoort: “Het is niet meer dan gerechtvaardigd om mensen in een precaire situatie op te vangen, zeker tijdens een pandemie die blijft aanhouden, hoewel dit een federale bevoegdheid is. Om humanitaire redenen en omwille van de menselijke waardigheid verlengen we enerzijds de bijkomende noodopvang. Deze maatregel zorgt ook voor minder overlast in de Noordwijk, doordat de mensen zelf geen beschutting meer moeten improviseren of op straat moeten slapen. Anderzijds neemt het Gewest in afwachting van de oprichting van een opvang- en doorverwijscentrum door de federale overheid zijn verantwoordelijkheid door te investeren in een tussentijdse oplossing om die mensen die het al zo moeilijk hebben, gemakkelijker onderdak te kunnen bieden in een noodopvangcentrum.

Benjamin Cadranel, algemeen bestuurder van citydev.brussels: Deze operatie is een mooi voorbeeld van wat citydev.brussels in het kader van de gedelegeerde opdrachten die het voor de Brusselse gewestelijke en lokale overheden uitvoert, kan verwezenlijken. Onze instelling beschikt inderdaad over de nuttige en nodige expertise en know-how om te voldoen aan alle behoeften van de stad, en daartoe behoren ook dergelijke uitrustingsprojecten.