accueil petite enfance

Kinderopvang: er komen 2.100 nieuwe plaatsen bij in Brussel

Persbericht

5 januari 2022

In Brussel zullen er tegen 2026 op basis van het plan dat de naam “de eerste duizend dagen” kreeg, in totaal 2.100 nieuwe opvangplaatsen bijkomen. Dit engagement werd aangegaan tijdens een gezamenlijke regeringsbijeenkomst op 11 maart 2020. De Franse Gemeenschapsregering, met minister van Kinderwelzijn Bénédicte Linard, en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, met minister-president Rudi Vervoort en minister van Werk Bernard Clerfayt, komen hun belofte na om steun uit te trekken voor kinderopvang en te helpen zorgen voor bijkomende plaatsen in Brussel. Het kwaliteitsvoller en toegankelijker maken van kinderopvang is een van de meest efficiënte hefbomen om het welzijn en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen, maar ook om kinderarmoede te helpen tegengaan. Het is namelijk aangetoond dat een kwaliteitsvolle opvang in de eerste duizend levensdagen, vooral voor kinderen uit zeer achtergestelde middens, positieve effecten heeft.

De uitvoering van dit belangrijke dossier voor de kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien, hing voornamelijk af van de goedkeuring van de beheersovereenkomst van het ONE 2021-2025 (Office de la Naissance et de l’Enfance) en van de beschikbaarheid van het nodige budget om de gewestelijke tewerkstellingssteun te financieren. De Franse Gemeenschapsregering investeert via deze ambitieuze beheersovereenkomst, die in juni 2021 werd goedgekeurd, massaal in de toekomstige generaties en in de strijd tegen kansarmoede bij kinderen. De basisdotatie voor het ONE wordt tegen 2024 met meer dan 60 miljoen euro opgetrokken. Dat geld moet dienen om de opvangstructuren beter toegankelijk te maken, maar ook om de mensen die werken in de kinderopvangsector te ondersteunen. Er ligt ook vast hoeveel budget het gewest hiervoor zal vrijmaken. Zo besliste de Brusselse regering om een bijkomend bedrag van 2.000.000 euro uit te trekken om de nodige GESCO-banen (gesubsidieerde contractuelen) voor de projecten van het Brusselse infrastructuurplan voor de kinderopvang, die in 2022 van start zullen gaan, te financieren. Het budget waarin het gewest voor 2022 voorziet, komt daardoor op 14.080.000 euro.

Tussen 2014 en 2021 zijn er in Brussel 1.367 gesubsidieerde plaatsen beschikbaar gemaakt, tevens goed voor ongeveer 195 jobs. In de nieuwe periode die vanaf 2022 ingaat, zullen er in het Brussels gewest in totaal zo’n 300 GESCO-banen en 2.100 opvangplaatsen bijkomen.

Daarnaast blijft de Franse Gemeenschapscommissie binnen haar bevoegdheden verder inspanningen leveren door de opvangvoorzieningen in 2022 met een totaal budget van 6.750.000 euro te financieren. Die steun is op de eerste plaats bestemd voor de collectieve opvang van de overheid, met onder het aanbod dat uitgaat van de gemeenten.

Dankzij die bedragen zullen in Brussel binnenkort 25 prioritaire projecten van start kunnen gaan die van de Franse Gemeenschapscommissie of het EFRO al een financiering hebben gekregen voor hun infrastructuur. Zij zullen samen 876 nieuwe plaatsen in de kinderopvang opleveren. Dat is de eerste fase van de programmering.

Tijdens de tweede fase zullen op basis van een gemeenschappelijke projectoproep projecten worden geselecteerd die moeten zorgen voor 1.224 nieuwe opvangplaatsen in de Brusselse gemeenten, bij voorrang in de gemeenten en wijken waar de dekkingsgraad van gesubsidieerde plaatsen minder dan 33% bedraagt. Deze gezamenlijke oproep tot het indienen van projecten zal in de eerste helft van 2022 worden gelanceerd op basis van door de regeringen vastgestelde criteria.

Het ONE zal bij het creëren van die nieuwe plaatsen optreden als bevoorrechte partner door gedecentraliseerde infosessies voor initiatiefnemers van projecten te organiseren en meer begeleiding te bieden. Zo zal het onder meer helpen bij het vervullen van de formaliteiten die verband houden met de nieuwe regels inzake toegankelijkheid. De cel van het ONE die zich daar specifiek mee bezighoudt, zal nauw samenwerken met de Brusselse openbare diensten door hen ondersteuning te bieden bij de projectopmaak, mee uitleg te verschaffen omtrent milieuvriendelijk materiaal, de aanvragen en de werken te helpen opvolgen, enzovoort.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie versterken hun inzet en maken zich klaar om samen met de Franse Gemeenschap een nieuwe programmering op te starten.

Rudi VERVOORT, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “We zetten onze inspanningen om de kinderopvang in het Brussels gewest te ondersteunen voort. Net zoals bij de vorige projectoproep die we in 2014 samen met het ONE hadden uitgeschreven, geven we voorrang aan gebieden met een tekort aan opvangplaatsen waar de dekkingsgraad onder het gewestelijk gemiddelde ligt en staan dezelfde specifieke criteria voorop, zoals werkzoekend of een eenoudergezin zijn. Ik ben zeer tevreden over het werk dat we in een goede verstandhouding met het ONE en de Franse Gemeenschap hebben verricht: zorgen voor meer en kwaliteitsvollere opvangplaatsen in Brussel is cruciaal voor de toekomst van onze kinderen en van de gezinnen waarin zij opgroeien! ”

Bénédicte LINARD, vice-minister-president en minister van Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap: “Mijn prioriteit is kinderopvang toegankelijk te maken voor meer kinderen. De eerste duizend dagen in het leven van een kind zijn essentieel voor zijn of haar toekomstige ontwikkeling. De opvangstructuren vervullen een fundamentele educatieve en sociale functie voor de volwassenen van morgen. Ik ben zeer blij met de geslaagde samenwerking met het Brussels Gewest. Door te zorgen voor meer plaatsen die bovendien van goede kwaliteit zijn, bieden we aan meer kinderen meer kansen op een goede start van hun leven. ”

Benard Clerfayt, minister van Werk: “In het Brussels Gewest is de creatie van bijna 50 nieuwe geco-betrekkingen niet alleen een antwoord op de demografische boom – die zeer aanzienlijk is in de hoofdstad – maar zij zal er eveneens voor zorgen dat bepaalde ouders toegang krijgen tot werk. We stellen nog te vaak vast dat het tekort aan crècheplaatsen een groot obstakel voor tewerkstelling blijft, hoofdzakelijk bij vrouwen. Door een prioriteit te maken van de opvang van jonge kinderen voor de toekenning van geco-betrekkingen, toont het Gewest dat het de prioriteit op zich heeft genomen om tegemoet te komen aan de opvangnoden die de Brusselse ouders hebben. En door de intensieve openstelling van een zeer groot aantal opvangplaatsen voor kinderen mogelijk te maken, wordt een doeltreffend antwoord gegeven op de bezorgdheid van vele burgers.”