mediapark23

Mediapark - Reyers: de Brusselse regering keurt haar plan voor de toekomstige wijk goed!

persbericht

31 maart 2023

Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse regering gisteren de nieuwe invulling van het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) voor het strategisch belangrijke Mediapark en het bijhorende milieueffectenrapport (MER) goedgekeurd. Tijd dus om het project voor te stellen en een nieuw openbaar onderzoek te organiseren! 

De Mediaparksite is gelegen in de gemeente Schaarbeek, niet ver van de grens met de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. Het Brussels Gewest kocht dit ingesloten terrein van ongeveer 20 hectare over van de voormalige eigenaars VRT en RTBF om het open te trekken naar de omliggende stadsomgeving. In deze buurt bevindt zich amper groen dat toegankelijk is voor het publiek. Door deze locatie om te vormen tot een wijk en een mediadorp met gewestelijke en nationale aantrekkingskracht, zouden de Brusselaars er een nieuwe wijk bijkrijgen met heel wat kwaliteitsvolle openbare en groene ruimten, maar ook woningen. 

Op basis van de resultaten van het eerste openbaar onderzoek had de regering beslist om het oorspronkelijk uitgetekende project ingrijpend te wijzigen. Het nieuwe plan versie 2.0 dat perspective.brussels (d.i. de overheidsdienst die zich bezighoudt met territoriale planning) heeft uitgewerkt, houdt rekening met een aantal vragen van het maatschappelijk middenveld en de adviesorganen. Zo is de oorspronkelijk geplande bebouwingsdichtheid aanzienlijk verlaagd ten voordele van zo’n 10 hectare groene en open ruimten en wordt op het volledige terrein sterker ingezet op de bescherming van de stedelijke biodiversiteit.

Met dit stadsproject streeft de Brusselse regering vier grote doelstellingen na:

  1. De Reyers-site uitbouwen tot een mediapool

Het is de bedoeling om de ingesloten site op basis van een stedelijke programmering te laten aansluiten op het omliggende stadsweefsel en daarnaast ook een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling tot stand te brengen dat zowel bedrijven als scholen die in de mediasector actief zijn, aantrekt. Om de site beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, wordt tevens voorgesteld om een nieuwe tramlijn aan te leggen. Tot slot wordt ernaar gestreefd routes voor de actieve weggebruikers in te richten en te zorgen voor fietsenstallingen.

2. In de stedelijke projecten rekening houden met de biodiversiteit

Nog nooit eerder is zoveel aandacht uitgegaan naar biodiversiteit als bij de opmaak van het RPA Mediapark. Dat gebeurde in nauw overleg met de vereniging Natuurpunt en Leefmilieu Brussel. De uitgevoerde studies boden een degelijke basis om te komen tot een plan dat stedelijke ontwikkeling verzoent met het behoud van de lokale biodiversiteit. Met het oog daarop zijn een aantal maatregelen vastgelegd die moeten helpen om de uitvoering van het plan in goede banen te leiden.  

3. De site ontsluiten om er een bewoonde wijk van te maken

Door deze locatie te ontsluiten, kan er ook een gediversifieerd woningaanbod worden ontwikkeld en ruimte geschapen worden voor voorzieningen en winkels. Het plan stelt ook een actief gebruik van de Reyerstoren, de grote blikvanger op de site, voorop. 

4. Principes van de kringloopeconomie toepassen

Op termijn is het de bedoeling om de bestaande gebouwen af te breken. Daarom schuift het ontwerp van RPA enkele grote ambities naar voren die kaderen in de kringloopeconomie en verband houden met het hergebruik van materialen.

Een coherente toekomststrategie

Op Mediapark zijn trouwens al enkele werven opgestart die een voorsmaakje bieden van wat de toekomst voor deze nieuwe wijk in petto heeft. De bouw van de nieuwe hoofdzetels voor de RTBF (Media Square) en de VRT is volop bezig. Als alles volgens plan verloopt, zullen zij in respectievelijk 2024 en 2025 opengaan. Daarnaast staat ook het FRAME-gebouw in de steigers. Dat wordt de nieuwe thuishaven van onder meer BX1 en de IHECS Academy.

Naast die projecten luiden de heraanleg van de Reyerslaan en het masterplan voor de Parkway-E40 de overgang naar een verkeersluwe mobiliteit in deze buurt en in het Gewest in. 

Het ontwerp van RPA Mediapark (en het bijhorende MER) zal in het voorjaar van 2023 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Daarnaast zal ook een openbaar overlegmoment plaatsvinden om de buurtbewoners en iedereen die geïnteresseerd is, de kans te geven vragen te stellen.

Alle informatie en documenten met betrekking tot het ontwerpplan kunnen geraadpleegd worden op de website van perspective.brussels en tijdens het openbaar onderzoek ook bij de gemeentebesturen van Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. 

“Dankzij het openbaar onderzoek en een sterk staaltje stadsdemocratie heeft de Brusselse regering met een duidelijke richting voor ogen de nodige aanpassingen doorgevoerd en kan ze nu een totaal nieuw stadsproject voorleggen dat nog beter voldoet aan de verwachtingen van de Brusselaars: een nieuwe bewoonde en op de media gerichte wijk met meer dan 10 hectare open en groene ruimten, met veel aandacht voor de bescherming van de stedelijke biodiversiteit en voor de onmiskenbare troeven van dit Brusselse stadsdeel,” aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Antoine de Borman, directeur-generaal perspectiv.brussels: “Het plan van aanleg voor de Reyers-site vertaalt de ambitie om deze locatie om te vormen tot een mediapool en een bewoonde wijk. Er zijn ongezien veel inspanningen geleverd om de plaatselijke biodiversiteit te behouden. Om die uitdaging het hoofd te bieden, werden innovatieve methodes gehanteerd. Tevens zal het pad geëffend worden om in dit nieuwe stadsdeel te zorgen voor betaalbare woningen, voorzieningen en buurtdiensten, maar ook een nieuw stadspark waar heel de buurt baat bij zal hebben.”