Capture d’écran 2019-03-12 à 21.07.50

Er is een beslissende stap gezet voor de invoering van een perimeter van voorkoop voor het hele Brusselse grondgebied!

persbericht

16 februari 2023

De Brusselse regering heeft vandaag op voorstel van minister-president Rudi Vervoort een voorontwerp van ordonnantie over de invoering van een veralgemeend voorkooprecht voor het hele grondgebied van het Brussels Gewest in tweede lezing goedgekeurd. Zij heeft dat recht ook beperkt tot bepaalde soorten onroerende goederen. Dit nieuwe instrument, dat reeds in het Brusselse regeerakkoord was aangekondigd, is een ware primeur. Het moet het mogelijk maken om meer daadkracht aan de dag te leggen in het beleid voor de bouw van nieuwe publieke en dan vooral sociale woningen. Naast het Brussels Gewest zijn de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Citydev, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en de Brusselse gemeenten de enige instanties die op de vastgoedmarkt van dit nieuwe instrument gebruik zullen kunnen maken voor het verwezenlijken van hun openbare woningbouwprojecten. Het is een ideaal instrument om het vastgoedbestand te monitoren en het kan ook van pas komen om overheidsprojecten die tot doel hebben binnenterreinen van huizenblokken te ontdichten, een duwtje in de rug te geven. Dat is namelijk een streefdoel van de Brusselse regering.  

Dit voorontwerp van ordonnantie is het resultaat van het uitvoerige overleg dat urban.brussels en het kabinet van de minister-president de voorbije maanden met verschillende officiële instanties (de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, Brupartners, de Adviesraad voor Huisvesting) hebben gevoerd en van de vruchtbare samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. 

Het veralgemeende voorkooprecht zal toegepast kunnen worden op bebouwde terreinen van minstens 500 m2. Dat moet het mogelijk maken om de stad van morgen vorm te geven door verder te bouwen op de stad van gisteren en vandaag en dus vooral de bestaande gebouwen te renoveren. Die keuze werd gemaakt om aan de hand van een objectief criterium onomstotelijk te kunnen bepalen of een goed wel of niet onder het toepassingsgebied van het toekomstige mechanisme valt. De gegevens over de oppervlakte van de kadastrale percelen in Brussel staan immers vermeld en zijn vrij te raadplegen op de website BruGIS.

De ontwerptekst zal de komende dagen voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarna kan de Brusselse regering de tekst definitief goedkeuren en voor bespreking en slotakkoord doorsturen naar het parlement. Tezelfdertijd zal urban.brussels in 2023 samen met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat verder werken aan de oprichting van een digitaal platform dat moet zorgen voor een vlottere communicatie tussen de notarissen en de voorkooprechthebbende overheden bij een verkoop. Het systeem zal normaliter begin 2024 in werking treden. 

“Het voorkooprecht is in de loop der jaren uitgegroeid tot een instrument dat voor de overheden van bijzonder groot strategisch belang is en waarmee zij tegen de marktprijs en aan marktvoorwaarden vastgoed kunnen aankopen dat geschikt is om te voldoen aan behoeften van algemeen belang, zoals bijvoorbeeld de bouw van publieke en vooral sociale woningen! Door de invoering van het veralgemeende voorkooprecht zal de overheid in de toekomst nog beter op de hoogte zijn van en kunnen inspelen op de meest interessante verkopen op de vastgoedmarkt. Ik ben dan ook zeer blij met de nieuwe stap die we gezet hebben in dit belangrijke dossier waartoe we ons in het regeerakkoord hebben verbonden,” aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.