2022-12-07_BANNER_EVENT_NL

EFRO 2021-2027: 4 projecten geselecteerd voor de energierenovatie van lokale en gewestelijke overheidsinfrastructuur

persbericht

14 maart 2024

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort met een budget van 8 miljoen euro vier projecten voor de energierenovatie van lokale of gewestelijke overheidsinfrastructuur geselecteerd, die na een projectoproep in het kader van het Brusselse EFRO-programma 2021-2027 waren ingediend. Die vier projecten sluiten aan bij het beleid dat de Brusselse regering voert om een energietransitie te maken en de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Dankzij het EFRO 2021-2027 kunnen we middelen vrijmaken voor allerlei investeringen om energiebesparende werken uit te voeren aan openbare gebouwen die eigendom zijn van een gewestelijke of lokale overheid. Ook investeringen in ecologische duurzaamheid (groendak, recyclage, enz.) komen in aanmerking. Het kan gaan om gebouwen met uiteenlopende bestemmingen (besturen, gemeenschapsvoorzieningen, enz.). De gefinancierde ingrepen moeten er uiteindelijk toe leiden dat het gebouw in kwestie onder een betere energieklasse valt.

Deze selectie is het resultaat van een eerste projectoproep. Eind 2023 en begin 2024 werden nog twee andere projectoproepen rond hetzelfde thema, voor respectievelijk 8 miljoen en 10,1 miljoen euro, uitgeschreven. De daaruit volgende selectie zou ergens tussen juni en september 2024 afgerond moeten zijn. Een deel van de beschikbare financiële middelen is specifiek bestemd om de energieprestatie van “energieverslindende” gebouwen te verbeteren. Dat zijn gebouwen met energielabel E, F of G.

Het totale budget voor het Brusselse EFRO-programma, dat de Europese Unie voor 121,3 miljoen euro ondersteunt, bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Daarmee worden stevige lijnen uitgezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van Brusselse projecten en investeringen van gewestelijk belang, die tegen eind 2029 uitgevoerd moeten zijn.

Innovatie en steun voor kmo’s nemen in het nieuwe EFRO-programma nog altijd een belangrijke plaats in. Dat was in het vorige programma ook al het geval. Daarnaast heeft de Brusselse regering beslist om overeenkomstig de prioriteiten van de EU te investeren in energiebesparingen die er onder meer op gericht zijn openbare woningen en overheidsgebouwen energetisch te renoveren. Ze maakt tevens middelen vrij om de openbare dienstverlening te digitaliseren. Tot slot vloeit ook geld naar gemeenschapsvoorzieningen, en dan vooral in onze wijken die het moeilijk hebben en waar er een nijpend gebrek is aan dergelijke infrastructuur. Er gaat eveneens bijzondere aandacht uit naar de opvang van kwetsbare bevolkingsgroepen.

De eerste projectoproep voor de energierenovatie van lokale en gewestelijke overheidsinfrastructuur werd uitgeschreven in maart 2023. Nadat de selectiefases van de EFRO-directie doorlopen waren, heeft de Brusselse regering op basis van de projectoproep vier projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen euro:

 

 

Begunstigde

Naam van het project

Bedrag EFRO + BHG

1

urban.brussels

Cultureel, artistiek en creatief productiecentrum MANCHESTER-BODEGA

2.621.799,00 €

2

Gemeente Elsene

Energierenovatie van de gebouwen op de Rabelais-site.

2.178.201,00 €

 

3

Net Brussel (Gewestelijk Agentschap voor Netheid)

Energierenovatie Berchem GAN

 

2.615.091,00 €

4

Net Brussel (Gewestelijk Agentschap voor Netheid)

Energierenovatie Bempt GAN

584.909,00 €

 

 

Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het EFRO, is zeer tevreden met de selectie: “Het EFRO-programma biedt kansen, zowel voor het Brussels Gewest als voor projectuitvoerders. Met deze nieuwe projectselectie tonen we aan dat ons EFRO-programma 2021-2027 opgebouwd is rond concrete en overkoepelende inspanningen voor verschillende speerpunten en een nuttige aanvulling vormt op het beleid dat ons gewest onder meer via het Energie- en Klimaatplan 2030 (NEKP-BHG) voert. De vier geselecteerde projecten samen leiden niet enkel tot een vermindering van het jaarlijkse primaire energieverbruik (van de openbare gebouwen in kwestie), maar brengen ook de uitstoot van broeikasgassen naar beneden door te zorgen voor naar schatting 398,8 ton minder CO2-uitstoot per jaar!”

Minister Alain Maron bevoegd voor klimaattransitie en openbare netheid:

Als minister bevoegd voor klimaattransitie en openbare netheid ben ik heel blij dat er naar aanleiding van deze eerste projectoproep twee projecten voor energierenovatie van Net Brussel zijn geselecteerd. Dankzij deze projecten kan het energieverbruik van de gebouwen in kwestie drastisch worden verlaagd. Bovendien zal door de plaatsing van zonnepalen ook hernieuwbare energie kunnen worden opgewekt. Ze passen in een ruimer programma voor de herstructurering van de infrastructuur van het agentschap. Dat programma heeft tot doel om het agentschap in zijn geheel energieperformanter te maken en om de arbeidsomstandigheden van het personeel en de efficiëntie van de openbare dienstverlening te verbeteren. De overheid speelt een voorbeeldrol om het gewest klimaatneutraal te maken. Daarom heb ik het programma Renoclick opgestart om de energieprestaties van de Brusselse openbare gebouwen te verbeteren.