cocof handicap NL

€ 840.000 om de diensten die mensen met een handicap begeleiden, te versterken

Persbericht

7 juni 2022

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) keurde donderdag op voorstel van Rudi Vervoort, die bevoegd is voor het beleid ter ondersteuning van mensen met een handicap, elf besluiten goed waarmee het de erkenning van evenveel begeleidende diensten structureel versterkt.

In totaal is er 840.000 euro vrijgemaakt om de steun die tijdens de coronapandemie voor de begeleidende diensten was uitgetrokken, blijvend te maken. Concreet dienen de middelen voor een extra voltijds equivalent begeleider en wordt er 10.000 euro beschikbaar gesteld om de werkingskosten te dekken.

De algemene opdracht van de begeleidende diensten bestaat erin mensen met een handicap in hun verschillende levensfases zelfstandig te helpen zijn. Zij doen dat door kinderen al van zo jong mogelijke leeftijd samen met hun gezin in een vroeg stadium educatief, psychologisch en sociaal bij te staan, vervolgens tijdens de schooltijd de band tussen kind, gezin en school te versterken en tot slot op volwassen leeftijd individuele ondersteuning te bieden om dagdagelijkse handelingen zelfstandig te kunnen blijven of leren uitvoeren. 

De begeleidende diensten vervullen ook specifieke opdrachten, zoals begeleid wonen, oppasdiensten, de organisatie van hobby’s voor kinderen en volwassenen, hulp bij integratie op school, extra-sitting. Bijzondere aandacht gaat uit naar de begeleiding van zwaar zorgbehoevende personen en van mensen met een autismespectrumstoornis.

Hiermee komt de COCOF de verbintenis na die ze in haar regeerakkoord was aangegaan om “de dynamiek die door het decreet over de inclusie van mensen met een handicap op gang was gebracht, voort te zetten en te versterken. Dat decreet strekt ertoe het recht van mensen met een handicap om deel uit te maken van de samenleving (VN-verdrag) in de praktijk te brengen.“