taxi lvc copie

De minister-president is blij met de goedkeuring van de ontwerpordonnantie over de taxidiensten door het Brussels parlement

Persbericht

3 juni 2022

Het Brussels parlement heeft op vrijdag 3 juni 2022 de nieuwe ordonnantie over de taxidiensten, die de Brusselse regering op 28 april 2022 had aangenomen, goedgekeurd. Daarmee wordt een belangrijke belofte van het Brusselse regeerakkoord nagekomen. 

Minister-president Rudi Vervoort is tevreden: “Het was absoluut nodig de ordonnantie van 27 april 1995 te vervangen door een nieuwe bijgewerkte regelgeving die aangepast is aan de hedendaagse uitdagingen van de taxidiensten. De nieuwe ordonnantie, waarover met alle spelers in de sector uitvoerig overleg is gepleegd, bevat enkele belangrijke verbeteringen die een nieuwe dynamiek voor het Brusselse personenvervoer op gang moeten helpen brengen met het oog op een betere mobiliteit.”

Daartoe is in de nieuwe ordonnantie bepaald om:

 1. de klassieke taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur samen te brengen binnen een eengemaakte taxisector. De basisvereisten zijn namelijk voor alle chauffeurs en exploitanten dezelfde. Het zal op basis van de nieuwe regelgeving echter mogelijk zijn om de taxidiensten te diversifiëren en ze zodoende af te stemmen op de verschillende behoeften van de gebruikers. De Brusselse taxidiensten zullen worden onderverdeeld in:
  • ”standplaatstaxi’s”, die visueel herkenbaar zijn en tegen een vast tarief op een voorbehouden standplaats langs de openbare weg genomen kunnen worden;
  • ”straattaxi’s”, die vooraf gereserveerd moeten worden via een erkende reserveringstussenpersoon. Die tussenpersoon zal mogen werken met door het Gewest gereguleerde dynamische tarieven;
  • en tot slot “ceremoniële taxi’s”, die ingezet worden voor vervoer bij evenementen, zoals huwelijken of congressen. Deze taxidiensten moeten gereserveerd worden op basis van een vooraf opgestelde schriftelijke overeenkomst. Zij dienen tegen een reglementair tarief te worden verleend voor een op voorhand bepaalde duur van minstens drie achtereenvolgende uren.
 1. Het aantal toegelaten taxivoertuigen die hun diensten in het Brussels Gewest mogen aanbieden, blijft, net als vandaag, onderworpen aan een numerus clausus om een overaanbod van operatoren te vermijden. Zoiets zou namelijk leiden tot teveel concurrentie, wat dan weer ten koste gaat van de kwaliteit en de veiligheid van de dienstverlening en van de gebruikers.
 1. Er zijn bepalingen over de reserveringsplatformen opgenomen in de regelgeving. De erkenning van de reserveringstussenpersonen, die tot op heden niet onder de gewestelijke regelgeving vielen, is een van de grote nieuwigheden die de ordonnantie invoert. Zij zullen voortaan moeten voldoen aan voorwaarden op het vlak van zedelijkheid, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit. Zo zal een erkenning door het Gewest vereist zijn om diensten als reserveringstussenpersoon te mogen aanbieden. Vermits bepaalde spelers een belangrijke rol vervullen in de keten van de dienstverlening, is het essentieel om ze te reguleren. Zo bepaalt de nieuwe ordonnantie dat een reserveringstussenpersoon (platform, telefooncentrale, enz.) door het Gewest erkend moet zijn, enkel ritten mag toewijzen aan exploitanten en chauffeurs die een vergunning hebben om in Brussel te werken en chauffeurs en exploitanten niet mag verplichten tot exclusieve samenwerking. De reserveringstussenpersonen moeten zich tot slot houden aan de gewestelijke regelgeving in verband met de tarifering. Zij moeten ook blijk geven van transparantie door het Gewest bepaalde gegevens en informatie te bezorgen. 
 1. De nieuwe taxivergunningen worden alleen nog maar uitgereikt aan natuurlijke personen en mogen niet meer worden overgedragen. Dat moet de plaats van de exploitant-chauffeurs, die de overweldigende meerderheid van de huidige exploitanten uitmaken, versterken en speculatie met vergunningen tegengaan. De houders van de nieuwe vergunningen zullen hun activiteit echter wel via een rechtspersoon kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld om voertuigen aan te kopen, chauffeurs aan te werven, enz.).
 1. Om de overgang naar de nieuwe regelgeving voor de bestaande spelers zo vlot mogelijk te laten verlopen, is voorzien in de automatische omzetting van de huidige taxi’s in standplaatstaxi’s en in een begeleidingssysteem voor de Brusselse aanbieders van VVC-diensten die straattaxidiensten wensen aan te bieden. De huidige Brusselse verhuurders van voertuigen met chauffeur die zich kandidaat willen stellen om straattaxidiensten aan te bieden, kunnen daartoe binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van de ordonnantie bij Brussel Mobiliteit gewoon een verklaring indienen. Gedurende die periode kunnen ze alvast als straattaxi rondrijden. De uitreiking van de vergunning volgt dan binnen de zes maanden, op voorwaarde dat de aanvraag voldoet aan de regels van de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten. Ook tijdens die zes maanden zullen de kandidaat-aanbieders van straattaxidiensten hun straattaxidienst kunnen blijven exploiteren. 
 1. Het administratieve beheer wordt zowel voor de spelers in de taxisector als voor het gewestbestuur vereenvoudigd. Zo zullen de aan de chauffeurs uitgereikte bekwaamheidsattesten voortaan voor een onbepaalde duur geldig blijven.

De Brusselse regering werkt momenteel aan de uitvoeringsbesluiten en zal daarover in de volgende weken met alle betrokkenen overleg opstarten.