ninove23 1

De nieuwe invulling van de Ninoofsepoort krijgt verder vorm! Het ontwerp dat in eerste lezing is goedgekeurd, wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek

persbericht

12 januari 2023

Vandaag keurde de Brusselse regering, op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, de nieuwe versie van het richtplan van aanleg (RPA) voor de Ninoofsepoort in eerste lezing goed. Het park van de Ninoofsepoort wordt reglementair ingekleurd als groene ruimte voor de toekomstige generaties. Daarnaast stelt het plan verspreid over het hele gebied een gerenoveerd sportcomplex dat aansluit op het park, openbare woningen, handelszaken en voorzieningen in het vooruitzicht. De werkzaamheden rond het RPAverlopen onder leiding van perspective.brussels.

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen twee hoofdassen van het Gewest, met name het kanaal en de Kleine Ring, en bevindt zich op het snijpunt van drie gemeenten. In 2019 vond een openbaar onderzoek over het ontwerp van RPA plaats. Op basis daarvan werden er heel wat verbeteringen in aangebracht.

Het is de bedoeling om dit stedelijke knooppunt om te vormen tot een gezellige en aantrekkelijke plaats door de openbare ruimten herin te richten en veiliger te maken voor alle gebruikers. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stadslandschap.

Dit zijn de uitgangspunten voor de herinrichting van het gebied:

  • Een uitgestrekte open ruimte met gewestelijke uitstraling tot stand brengen, die zowel de huidige als de nog te realiseren openbare ruimten omvat, met het park van de Ninoofsepoort (dat al door Leefmilieu Brussel is aangelegd), het park van de Kleine Zenne (in het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en het RPA Heyvaert is bepaald om dit park groter te maken) en het Pierronpark (waar sportvoorzieningen en speelpleinen zullen komen).
  • Zorgen voor een aanbod van nieuwe voorzieningen en handelszaken door het gemakkelijker te maken om de benedenverdiepingen te benutten, de bestaande gebouwen te renoveren en midden in het gebied een in het oog springend gebouw op te trekken. Het is meer bepaald de bedoeling om de sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion te renoveren en uit te breiden, de tolhuisjes met hun verleden als stadstoegang te verbouwen om er voorzieningen of horecazaken in onder te brengen, de kiosk in het park van de Ninoofsepoort op te knappen en de bouw van openbare voorzieningen in het Pierronpark mogelijk te maken. 
  • Nieuwe betaalbare woningen bouwen. Verspreid over de hele wijk komen er 300 woningen bij. De oppervlakte en de hoogte van de vergunde gebouwen op het perceel van het Vander Puttenstadion en op het centraal gelegen perceel in het gebied worden beperkt, zodat ze passen bij de rest van het stadsweefsel. Het gaat voor de helft om openbare woningen, waarvan een groot deel sociale woningen. Het park van de Ninoofsepoort zal fungeren als schakel tussen de geplande woningen.
  • De actieve verplaatsingswijzen (te voet en per fiets) en het openbaar vervoer bevorderen. Om de buurt verkeersluw en de openbare ruimte gebruiksvriendelijker te maken, heeft Beliris al enkele doelstellingen van het ontwerp-RPA verwezenlijkt. Zo zijn het plaatselijk en het doorgaand verkeer anders georganiseerd, is de aanpak van het openbaar vervoer bijgestuurd en zijn er nieuwe voet- en fietspaden aangelegd. Dankzij het ontwerp-RPA kunnen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd door bijvoorbeeld de verbindingen voor voetgangers verder te versterken en voertuigen almaar meer buiten in plaats van op de openbare weg te laten parkeren.

De driehoek ter hoogte van de Ninoofsepoort is van groot belang voor het Gewest. Dit gebied heeft absoluut nood aan een totaalvisie om de bewoners een rustige en leefbare omgeving te kunnen bieden. De overheid heeft reeds geïnvesteerd in de openbare ruimten en in de mobiliteit om deze buurt beter bereikbaar en gezelliger te maken. Het ontwerp-RPA biedt een stevige reglementaire grondslag voor deze aanpassingen en maakt het mogelijk om daarop voort te bouwen en ze te integreren in een ambitieuzer plan dat rekening houdt met de behoeften van alle gebruikers. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stadslandschap”, benadrukt Brussels minister-president Rudi Vervoort. 

De wijk rond de Ninoofsepoort is de voorbije jaren veranderd. Met het ontwerp-RPA willen we die positieve dynamiek versterken en een toekomstvisie vastleggen. Het openbaar onderzoek dat weldra van start gaat, zal ons de kans bieden om te luisteren naar de burgers en de ambities voor de bewoners verder te verbeteren”, aldus Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels.

Het openbaar onderzoek over het ontwerpplan is voor binnenkort. Het plan zal geraadpleegd kunnen worden op de website www.perspective.brussels.