UE

De Europese ministers bevoegd voor stedelijke ontwikkeling versterken de positie en de stem van de steden in Europa

persbericht

29 november 2021

Op vrijdag 26 november 2021 keurde de Europese Raad van de ministers van stedelijke ontwikkeling op een informele bijeenkomst het akkoord van Ljubljana goed, dat de steden meer invloed moet geven binnen Europa. België werd daarop vertegenwoordigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het akkoord van Ljubljana dat de 27 Europese ministers vorige vrijdag hebben goedgekeurd, herbevestigt de centrale rol van de steden en grootstedelijke gebieden in de Europese Unie (EU). Met dit akkoord verbindt Europa zich ertoe verder te gaan met en een nieuwe invulling te geven aan de in 2016 goedgekeurde Stedelijke Agenda, die tot doel heeft om de stadsdimensie van het Europese beleid te versterken.

Sinds zijn lancering in 2016 leverde de Stedelijke Agenda, die zijn oorsprong heeft in het Pact van Amsterdam, al veertien partnerships op rond 14 thema’s die cruciaal zijn voor de toekomst van de Europese steden, zoals huisvesting, stedelijke armoede en duurzame planning. In elk partnership werken Europese steden samen met landen, regio’s en de Europese instellingen om concrete oplossingen te vinden voor de stedelijke uitdagingen. Eind 2020 keurden de Europese ministers een nieuw Handvest van Leipzig goed, waarmee de EU een nieuwe langetermijnstrategie voor haar steden kan uitstippelen, samen met een Territoriale Agenda waarin de territoriale prioriteiten voor de EU tot 2030 zijn vastgelegd.

Met het onlangs goedgekeurde akkoord van Ljubljana over de herziening van de Stedelijke Agenda verstevigen de Europese ministers de basis om de strategische doelstellingen van het Handvest van Leipzig operationeel uit te voeren. Zij vulden de Stedelijke Agenda ook aan met vier nieuwe thema’s: de vergroening van de steden, sociale rechtvaardigheid in de steden, duurzaam toerisme en voeding

Standpunt van België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

België werd op de informele Raad, die omwille van de gezondheidssituatie online plaatsvond, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van perspective.brussels, Antoine de Borman, die door minister-president Rudi Vervoort voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was afgevaardigd. Het Gewest benadrukte namens België dat het noodzakelijk is om de steden een meer vooraanstaande plaats te geven in het Europees besluitvormingsproces en in de Europese wetgeving. Het Gewest beklemtoonde eveneens dat we voor de uitdaging staan om de steden te vergroenen. In een sterk verstedelijkt land als België is dat cruciaal. In die optiek onderstreepte het Gewest dat het belangrijk is op grootstedelijke schaal samen te werken en te handelen om de stadsuitbreiding en de toename van het ruimtebeslag tegen te gaan.

Als minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als lid van het Europees Comité van de Regio’s weet ik hoe belangrijk het is om de steden en metropolen in de Europese Unie een sterkere rol toe te bedelen en een luidere stem te geven. De steden zijn partners van Europa en essentiële spelers om de doelstellingen van de Europese Green Deal en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN waar te maken. Ik ben dan ook zeer tevreden met het gesloten akkoord van Ljubljana, dat de Stedelijke Agenda en dus het partnerschap tussen de steden, de lidstaten en de Europese instellingen versterkt”, aldus Rudi Vervoort.

Meer weten over wat Europa doet om de stedelijke transitie te bevorderen

Naar aanleiding van deze belangrijke informele Europese ministerraad brengt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via perspective.brussels, het gewestelijke kenniscentrum over de stad, een publicatie uit met een overzicht van de Europese teksten, programma’s en financieringen die een impact hebben op de stedelijke ontwikkeling in Europa en in Brussel. Die publicatie zal binnenkort beschikbaar zijn op de websitehttps://perspective.brussels/nl/nieuws/europa-helpt-steden-transitie-wat-betekent-dat-voor-het-brussels-gewest