5G

De Brusselse regering spreekt zich uit over het 5G dossier: Waarde van de emissienorm voor niet-ioniserende straling en afbakening van de verdere werkzaamheden

persbericht

23 juli 2021

Na kennis te hebben genomen van het tweede verslag van het 5G-coördinatieplatform en van de aanbevelingen van de 5G-overlegcommissie van het Brussels parlement heeft de Brusselse regering haar principiële goedkeuring gegeven om de huidige stralingsnorm beperkt te verhogen tot 14,5 V/m en daarin ook de radio- en televisie-antennes te verrekenen. Daarnaast heeft ze de krijtlijnen uitgetekend voor de verdere werkzaamheden rond de harmonieuze uitrol van een 5G-netwerk met respect voor de gezondheid van de bewoners en het leefmilieu, waar iedereen wel bij vaart.

De economische ontwikkeling en het internationale statuut van het Brussels Gewest vrijwaren

Dankzij de overeengekomen hervormingen, die een begeleide en beheerste uitrol van 5G mogelijk moeten maken, zullen een heel ecosysteem van toepassingen, nieuwe economische modellen, enz. ontwikkeld kunnen worden.

Bovendien kan Brussel het zich als hoofdstad van Europa niet veroorloven om achterop te blijven, zeker niet nu de EU in een strategie doelstellingen inzake connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij heeft vastgelegd.

De gezondheid van de Brusselaars beschermen

De bescherming van de gezondheid van de Brusselaars blijft voorop staan. Ook in de toekomst zal Brussel dus nog altijd de strengste stralingsnorm van het land hanteren. Bovendien blijft zij ruimschoots onder de waarde die door de ICNIRP en de WHO wordt aanbevolen. Bovenal gaat het hier om een cumulatieve norm. Dat betekent dat de waarde nergens op het grondgebied mag worden overschreden. Daarnaast is ook beslist om de verschillende stralingsbronnen samen in aanmerking te nemen, want ook de radio- en televisie-antennes zullen mee in de berekening worden vervat.

Het leefmilieu beschermen

Aansluitend op de aanbevelingen van de 5G-overlegcommissie besliste de regering ook om in de wettekst waarmee zij de beperkte verhoging van de norm zal bekrachtigen, bewustmakings- en berekeningsverplichtingen in verband met energieverbruik en afvalbeheer op te nemen om de milieueffecten die met de uitrol van deze nieuwe technologie en het exponentiële gebruik van digitale gegevens gepaard gaan, zoveel mogelijk te beperken.

Bovendien is het Brussels Gewest sinds 1 juli klaar met de aanpassing van zijn wetgeving om de golven van dynamische 5G-antennes te meten en te simuleren. Die antennes kunnen voortaan zowel via milieuvergunningen als via veldmetingen worden gecontroleerd en gesimuleerd. Zo blijft het Brussels Gewest nationaal en internationaal aan de spits van de knowhow inzake golfbewaking op zijn grondgebied.

De stedenbouw beschermen

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en het gewijzigde besluit over de vrijstellingen van een vergunning, dat momenteel ter goedkeuring voorligt, zullen specifieke bepalingen over de infrastructuur voor mobiele telefonie bevatten. Die moeten ervoor zorgen dat een toekomstig 5G-net op een harmonieuze en esthetisch discrete wijze kan worden uitgerold.

Na kennis te hebben genomen van het tweede verslag van het 5G-coördinatieplatform besliste de regering eveneens om voor eind 2021 een standpunt in te nemen over een geharmoniseerd fiscaal model voor de belasting op antennes, dat de instemming van alle betrokken partijen moet krijgen, met name de gemeenten en de operatoren. Dat fiscale model moet ook een milieucomponent omvatten. Dat voornemen bestond al toen de denkoefening over dit thema van start ging en is door de aanbevelingen van de 5G-overlegcommissie alleen maar versterkt.

Met deze principiële beslissing komt een einde aan het lange gedraal in een dossier dat niet alleen van strategisch belang is voor de economische en technische toekomst, maar ook voor het internationale imago van het Brussels Gewest. Daarbij geven we geen duimbreed toe op de noodzakelijke bescherming van onze burgers en die van het leefmilieu. We volgen overigens volledig de aanbevelingen van de eerste overlegcommissie over 5G, die grote vernieuwing bracht op het vlak van participatie. We zitten uiteraard nog maar aan het begin van het wetgevende proces dat op gang zal komen, maar het pad is duidelijk uitgetekend. Het is de bedoeling om in de laatste vier maanden van 2022 te landen,” aldus de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Rudi VERVOORT.

“Ik heb altijd volgehouden dat 5G een sereen debat met de bevolking vereist. Het verheugt mij dat dit debat heeft kunnen plaatsvinden in de overlegcommissie waaraan zowel burgers als politici hebben deelgenomen. Uit de aanbevelingen van die commissie blijkt duidelijk dat er een wil is om van 5G gebruik te kunnen maken met behoud van een beschermende norm en met omkadering van de milieueffecten op het gebied van energie en afval. De Brusselse regering heeft zich ertoe verbonden die aanbevelingen op te volgen. Daarom zal ik in september bij de regering een wetgevende tekst indienen die de aanbevelingen concreet moet maken. Ik heb het regelgevend kader voor de controle op de straling inmiddels aangepast en Leefmilieu Brussel zal beschikken over de nodige instrumenten om erop toe te zien dat de stralingsnormen, met inbegrip van 5G, strikt worden nageleefd,” aldus Brussels minister van Leefmilieu Alain MARON.

Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Volgens de laatste studie die uitgevoerd werd in opdracht van het BIPT zal de komst van 5G een positieve economische impact hebben op ons land van 4 tot 6 miljard euro tegen 2030. Voor de Europese commissie is de ontwikkeling van 5G één van de speerpunten voor haar economische beleid voor de komende jaren. Brussel heeft nu al een zeer dicht netwerk van grotere, middelgrote en kleinere bedrijven, maar ook van universiteiten, hogescholen en (internationale) overheidsinstellingen. Die zullen allemaal kunnen profiteren van en inspelen op wat 5G allemaal te bieden heeft. Op die manier kunnen we Brussel blijvend op de kaart zetten als belangrijkste tewerkstellingsbassin van ons land en als innovatieve, internationale hoofdstad.”

Brussels minister van Digitalisering en Openbare Besturen Bernard Clerfayt“Het belang van 5G ligt enerzijds in de technologische revolutie die het teweegbrengt om van Brussel een smart city te maken, en anderzijds in de socio-economische impact ervan. 5G zal immers een beter mobiliteitsbeheer mogelijk maken dankzij intelligente verkeerslichten of autonome wagens; de gezondheidssector ontwikkelen door operaties op afstand mogelijk te maken; de veiligheid verhogen dankzij camera’s die met elkaar in verbinding staan; etc. De ontwikkeling van 5G heeft eveneens grote economische en sociale voordelen. Naar schatting zullen in België namelijk op korte termijn 36.300 jobs gecreëerd kunnen worden. 5G blijft dus een fundamentele, strategische kwestie voor de technologische en economische ontwikkeling van een internationale hoofdstad als Brussel.”

Brussels staatssecretaris van Stedenbouw Pascal Smetzegt: “Om onze internationale ambitie als technologische hotspot kracht bij te zetten moest dat duidelijke 5G kader er absoluut komen. Dit is dus uitstekend nieuws om ons internationaal nog meer te positioneren rond digitalisering, technologie, innovatie en als smart city. Daarnaast zal ik de implementatie ervan op stedenbouwkundig vlak in goede banen leiden,” Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Buitenlandse Handel en Stedenbouw.”