occupations temporaires

De Brusselse regering geeft haar goedkeuring om een loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen op te richten

persbericht

8 juli 2021

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris Barbara Trachte heeft de Brusselse regering vandaag groen licht gegeven om een loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen op te richten. Dat loket moet het gemakkelijker maken om plannen voor overgangsbeheer uit te werken en onbenutte sites tijdelijk te gebruiken voor allerlei activiteiten.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering verbond er zich in haar algemene beleidsverklaring voor de regeerperiode 2019-2024 toe om enkele nieuwe ruimtelijke ordeningsopdrachten uit te voeren. Een daarvan bestaat erin “het (reglementair en praktisch) gemakkelijker te maken om plannen voor overgangsbeheer uit te werken en tijdelijke gebruiksbestemmingen te regelen door een loket “tijdelijke gebruiksbestemmingen” op te richten om vlotter informatie te verstrekken en de verantwoordelijken van tijdelijke gebruiksprojecten op weg te helpen”.

De Brusselse regering heeft nu dus beslist om een nieuwe structuur op te richten, die informatie vlotter toegankelijk moet maken voor projectverantwoordelijken, gaande van eigenaars van een goed tot initiatiefnemers die op zoek zijn naar een plaats om een tijdelijke activiteit te vestigen. Het loket zal zich zowel tot de overheidssector als tot particuliere eigenaars of projectontwikkelaars richten.

Op de website https://tijdelijkgebruik.brussels/ kunnen de Brusselaars vandaag al terecht voor informatie over de praktische aspecten van en de regelgeving omtrent tijdelijk gebruik. Die informatie is weergegeven in de vorm van vragen en antwoorden. Deze website zal in de komende maanden worden aangepast om een nog vollediger digitaal overzicht te kunnen bieden, met alle gegevens en tools die de mensen nodig hebben om hun project tot een goed einde te brengen. Burgers vinden er onder meer standaarddocumenten, een vademecum over de reglementaire procedures en de laatste weetjes over dit onderwerp.

Het loket zal het ook mogelijk maken om een netwerk uit te bouwen waarin vraag en aanbod samenkomen. Ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een facilitator voor geïndividualiseerde technische begeleiding. Het is de bedoeling om deze operationele eenheid van het loket te laten uitgroeien tot de instantie die tijdelijke gebruiksprojecten in het Brussels Gewest vergemakkelijkt.

In het kader van deze faciliterende rol zal het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen ook tot taak hebben om in overleg met alle betrokken overheidsactoren en verenigingen onderzoek te verrichten en regelgevende, juridische, technische en andere werkzaamheden uit te voeren.

Ten slotte zal het loket projectoproepen kunnen uitschrijven en gericht optreden om bepaalde tijdelijke overgangsprojecten te stimuleren. De manier waarop dat zal gebeuren, zal later worden bepaald.

Het Brussels Gewest wil op deze manier allerlei vormen van gebruiksprojecten, gaande van culturele en artistieke projecten tot projecten met een sociaal oogmerk of projecten ter bevordering van de economische transitie, mogelijk maken. Tegelijk moet dit loket het echter ook gemakkelijker maken om tijdelijke gebruiksprojecten voor kwetsbare groepen te beheren en te begeleiden.

Het Gewest zet zich via de gewestelijke regie, maar ook via de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting en Citydev al jarenlang in om sites waarvan het eigenaar is, tijdelijk te laten gebruiken. Projecten zoals See You en Studio Citygate zijn inmiddels een begrip geworden. Zij tonen de mogelijkheden die het tijdelijke gebruik van een leegstaande site in afwachting van de definitieve ontwikkeling ervan biedt. Daarnaast maken zij ook duidelijk wat voor een geweldige buurtdynamiek daardoor op gang komt. Met dit één-loketsysteem voor de Brusselaars willen wij dergelijke initiatieven, waar dat aangewezen is, ondersteunen. Tegelijk streven we ernaar om langs die weg de vastgoedleegstand te bestrijden en het potentieel van ongebruikte ruimten maximaal te benutten. We willen het gemakkelijker maken om op die locaties uiteenlopende activiteiten, en dan vooral sociaal geïnspireerde projecten, onder te brengen”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte: “De lopende projecten van tijdelijke bezettingen zijn uiterst positief. Dankzij dit nieuwe loket willen we de toegang tot deze publieke middelen, deze “commons”, vergemakkelijken en nieuwe actoren aanmoedigen om zeer concrete projecten voor de Brusselaars te ontwikkelen. Op economisch vlak, en met name wat de economische transitie betreft, is het ook een gelegenheid om innoverende ondernemingsprojecten uit te testen, om zo nieuwe producten of nieuwe bedrijfsmodellen in de kijker te zetten. Ik vind het geweldig om te zien dat onverwachte locaties opnieuw worden toegeëigend.”