(c) Google Maps

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het ontwerp van basisprogramma voor het Stadsvernieuwingscontract ‘Rondom Simonis’ (SVC6) goedgekeurd

persbericht

28 oktober 2021

In maart 2020 al besliste de Brusselse Regering te starten met de uitwerkingsfase van het SVC nr. 6 ‘Rondom Simonis’. Na een jaar studiewerk keurde de Regering vandaag het ontwerpprogramma goed met de operationele perimeter, de wijkdiagnose, de beschrijvende fiches van de verschillende geplande operaties en acties, het globaal financieel en operationeel plan en een milieueffectenrapport. Het ontwerp van basisprogramma wordt heel de maand november aan het openbaar onderzoek onderworpen. Het programma wordt begin 2022 definitief goedgekeurd.

Het ontwerpprogramma van het SVC 6 ontplooit zich rond het metrostation Simonis op het grondgebied van de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek:

  • het wordt geënt op een gebied beheerst door drie grote assen: spoorlijn L28, de Leopold II-laan en een parcours dat meerdere openbare ruimten met elkaar verbindt, de “Groenweg voor scholieren” genaamd;
  • en concentreert intensieve acties rond vier ontmoetingspolen: de zones Belgica en Simonis, de ruimten gelegen tussen het metrostation Ossegem en het Victoriapark en ten slotte de historische centra van de twee betrokken gemeenten.

Uit de studie en de daaraan verbonden diagnose komen vier grote prioriteiten naar voren voor deze perimeter:

  1. de klimaatstad verwezenlijken;
  2. het stedelijk netwerk voor actieve verplaatsingswijzen verbeteren;
  3. de grootstedelijke attractiviteit en de lokale identiteit versterken;
  4. en ten slotte de ondernemerschapsomgevingen stimuleren en buurtuitrustingen tot stand brengen.

Het studiebureau dat is vastgelegd om dit programma uit te werken en de twee besturen waaronder de SVC vallen, perspective.brussels en Urban.brussels, hebben samen een ambitieus programma uitgetekend. Het globaal programma wordt geraamd op 150 miljoen euro en omvat een dertigtal operaties. Het SVC zal het programma financieren ten belope van 22 miljoen euro. Daarnaast zijn ook andere financieringsbronnen aangesproken voor vrijwel 78 miljoen euro, onder meer via de samenwerkingsakkoorden Beliris en interventies van de gemeenten Molenbeek en Koekelberg.

Ingrijpende operaties in dit ontwerpprogramma zijn de inrichtingen voor een zachte mobiliteit tussen Belgica en Simonis, onder meer met de fietssnelweg langs de spoorwegtaluds van de lijn L28, de bouw van loopbruggen over de sporen en de herkwalificeringsstudie voor de Simonispleintjes. De volledige heraanleg van het Zwarte Vijversplein staat eveneens geprogrammeerd, samen met de uitbreiding van het Molenbeekse Huis van Culturen en Sociale Samenhang naar de Piersstraat toe. Er komen woningen en buurtvoorzieningen op de voorlopig onbebouwde percelen aan de Wapenstilstandsstraat en op het Simonisplein. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het huizenblok Neep – Stepman – Ganshoren in een perspectief van globale reconfiguratie.

Veel meer nog dan de vervollediging van de fietssnelweg C28 met een duurzame inrichting die aan de gewestelijke en lokale doelstellingen tegemoetkomt, creëert het SVC 6 met de Groenweg voor scholieren een nieuw groen en blauw netwerk toegankelijk voor actieve modi” aldusMinister-President Rudi Vervoort. Hij verheugt zich over het feit “dat bij verscheidene operaties en acties van het programma ondersteunings-, vormings- en begeleidingsinitiatieven worden opgezet die de economische herwaardering van de perimeter moeten bevorderen.”

Dit nieuwe stadsvernieuwingscontract biedt voor mijn gemeente ontegensprekelijk een meerwaarde. Zo zal het een volledige renovatie van het iconische Zwarte Vijversplein mogelijk maken. Daarenboven zal ons Huis van Culturen en Sociale Samenhang dankzij de aankoop van een groot gebouw aan de Piersstraat een prachtige uitbreiding krijgen. Ik wil minister-president Rudi Vervoort bedanken voor dit nieuwe stadsvernieuwingscontract, dat een aanvulling vormt op het wijkcontract Zwarte Vijvers. Tot slot ben ik zeer blij dat er drie nieuwe banenscheppende projecten vorm krijgen. Zij zullen onze jongeren, onze laaggeschoolden en onze ondernemers een duwtje in de rug geven”, aldus Catherine Moureaux, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek

De burgemeester van Koekelberg Ahmed Laaouej laat de volgende reactie optekenen: “Dit is het resultaat van een lange ervaring met stedelijke ontwikkeling. Het is de bedoeling om het Eugène Simonisplein een nieuwe invulling te geven met onder meer een sociaal-cultureel centrum en de actieve mobiliteit naar de kern van het noordwesten te bevorderen. Dankzij de nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal er een nieuwe wind waaien.” De burgemeester is voorts verheugd dat“deze grote investeringen dankzij het initiatief rond nulwerkloosheid eveneens gunstig zullen zijn voor de tewerkstelling. Ook de maatschappelijke cohesie zal er wel bij varen, doordat er aanvullend op het naburige wijkcontract plannen zijn om de openbare ruimten groener te maken en tijdelijke culturele projecten te ondersteunen”.