DPG2021

Algemene Beleidsverklaring door de Minister-President – 21 oktober 2021

persbericht

21 oktober 2021

Mijnheer de Voorzitter,

Waarde collega’s,

Dames en heren volksvertegenwoordigers,

Toen ik een jaar geleden voor u stond om de Algemene Beleidsverklaring uit te spreken, zag ik mij genoodzaakt vast te stellen hoeveel fundamentele onzekerheid de pandemie, die in de loop van 2020 uitbrak, in alle delen van onze maatschappij teweeggebracht heeft. Dat was de eerste keer sinds het Gewest bestaat dat wij een debat hebben gevoerd over een beleidsproject in de wetenschap dat de verwezenlijking hiervan afhing van de evolutie van een fenomeen dat wij niet beheersten.

Ondanks die onzekerheden was de meerderheid zeer duidelijk over haar intenties om een project ten uitvoer te brengen voor ons Gewest en een traject uit te tekenen om de crisis achter ons te laten, ook al konden we toen niet weten of de heropleving van de pandemie ons de kans zou laten om de projecten te verwezenlijken die wij in het vooruitzicht stelden. De crisis vereiste doorzettingsvermogen en de onzekerheid vroeg bescheidenheid. Dat was het engagement dat wij toen voor u zijn aangegaan.

En wij hebben deze crisis samen aangepakt. Maar bovenop het politiek debat, dat nodig en legitiem is, hebben wij samen weerstand geboden. Sommigen onder ons door verantwoordelijkheid op te nemen bij de uitvoering van een gewestelijk beleid, anderen door hierop de noodzakelijke controle uit te oefenen. En in ons kleine landje, in ons Gewest met 19 gemeenten waar vrijwel alle partijen op het ene of het andere niveau deelnemen aan het executief bestuur, hebben wij opnieuw samen deze pandemie bestreden.

Dat hebben wij gedaan – en dat doen wij vandaag nog steeds – door te blijven debatteren over de beleidsmaatregelen die in dit halfrond worden genomen, democratisch en met respect. Dat is buitengewoon. De democratie levend houden in deze momenten van onzekerheid is essentieel.  De geschiedenis leert ons hoezeer in deze momenten van spanningen de verleiding kan bestaan om te vervallen in een simplistisch, antidemocratisch discours. Een tendens die wij trouwens in meerdere staten konden waarnemen. 

Niets daarvan in het Brussels Gewest. Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevinden en de zeer ongewone maatregelen waartoe deze omstandigheden ons soms nopen, hebben wij in deze vergadering een debat ten gronde, met respect voor de andere bewaard en zijn wij simplisme uit de weg gebleven. Daar ben ik blij om en ik wil hulde brengen aan Uw Vergadering, meerderheid en oppositie samen.

(…)

Om het vervolg te lezen, download de algemene beleidsverklaring