brussels

Vernieuwende thema’s voor de nieuwe wijkcontracten: zone zonder langdurig werklozen en energieaudit!

persbericht

14 maart 2023

Sinds 1994 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over wijkcontracten, een doeltreffend instrument voor stedelijke herwaardering dat in 2010 duurzaam is geworden. Elk jaar doet het Gewest op initiatief van Minister-President Rudi Vervoort een oproep tot het indienen van kandidaturen bij de Brusselse gemeenten om perimeters vast te leggen die in aanmerking komen voor de uitwerking van een programma voor een duurzaam wijkcontract. De veertiende reeks (2023-2028/2031) van deze nieuwe wijken die op gewestelijke subsidies zullen kunnen rekenen, werd net gelanceerd.

Het beleid van de duurzame wijkcontracten streeft ernaar de meest achtergestelde stedelijke gebieden van het Brussels Gewest te versterken om cruciale behoeften te vervullen op het vlak van de creatie of renovatie van woningen, de herwaardering van de openbare ruimte, de creatie van buurtvoorzieningen, de verbetering van het leefmilieu en de sociale cohesie in de wijken. Voorts ondersteunen deze wijkcontracten bepaalde economische of commerciële activiteiten en komt ook het milieu erin aan bod.

Net zoals bij de voorgaande reeksen staat ook deze nieuwe reeks wijkcontracten in het teken van een bepaald thema. Bij de uitwerking van hun aanvraagdossier zullen de gemeenten derhalve aandacht moeten besteden aan de volgende twee doelstellingen:

  • Zone zonder langdurig werklozen”: meer bepaald door het opstellen van een kadaster van knelpuntberoepen/activiteiten in het gebied en na te denken over hoe de mensen in het licht van dit kadaster concreet aan het werk kunnen worden geholpen in de wijk
  • Energieaudit”: door een methodologie voor te stellen die aansluit bij Renolution

In het kader van deze veertiende reeks zal de totaliteit van de voor sociaal-economische operaties bestemde budgetten aan deze twee thema’s besteed worden.  

Bij de analyse van de dossiers zal urban.brussels bijzondere aandacht besteden aan de voorgestelde perimeter, in het bijzonder wat de indicatoren betreffende het aantal langdurige werklozen en de indicatoren betreffende werkgelegenheid en opleiding in het algemeen aangaat. 

Er is een gids voor het opstellen van het aanvraagdossier ontwikkeld om de gemeenten te helpen bij hun werk. Ze hebben tot eind mei 2023 om zich kandidaat te stellen. Vervolgens zullen de perimeters en acties die door de gemeenten voorgesteld zijn in verschillende fasen geanalyseerd worden vooraleer de nieuwe reeks, zoals gepland, voor het einde van 2023 toegewezen zal worden.

 Brussels Minister-President Rudi Vervoort: “Het niveau van de wijken leent zich bij uitstek om problemen aan te pakken en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen, zoals die welke voor deze 14e reeks zijn gekozen: de zone zonder langdurig werklozen en een energieplan voor de gebouwen. Het duurzaam wijkcontract is een instrument dat onmisbaar is geworden om de leefomgeving en de leefomstandigheden van de bewoners van de meest achtergestelde wijken te verbeteren, met name op het gebied van betaalbare woningen, buurtvoorzieningen en openbare en groene ruimten die voor iedereen toegankelijk zijn. ”