sommetsocial21

Sociale top 2021, het sociaal overleg blijft een prioriteit voor de Brusselse regering

persbericht

24 februari 2021

De Brusselse regering en de sociale gesprekspartners (verenigd in Brupartners) zijn vandaag samengekomen voor een belangrijke sociale top, één jaar na het uitbreken van de coronacrisis. Het was een uitgelezen moment om de balans op te maken van de ernstige situatie waarin tal van ondernemers en werknemers verkeren, maar ook en vooral om opnieuw aan te knopen met stabiel en passend overleg, zoals in januari 2020 was overeengekomen, en om nieuwe prioriteiten voor 2021 te bepalen.

Een jaar geleden lanceerden de Brusselse regering en Brupartners de Strategie Go4Brussels 2030 als officiële voortzetting van de dynamiek die destijds in nauwe samenwerking met de gemeenschapscolleges en de Brusselse sociale gesprekspartners was opgestart. Daarbij werd als doel vooropgesteld om de uitdagingen die gepaard gaan met de economische, sociale en klimaattransitie gezamenlijk aan te pakken. Helaas werd ons land hard getroffen door de coronapandemie en gaan alle sectoren nog steeds zwaar gebukt onder de impact daarvan. De Brusselse regering zet zich dagelijks in om die crisis te bestrijden en heeft al heel wat maatregelen genomen om de ongeziene sociale en economische gevolgen te proberen indijken. De prioriteiten van de Brusselse regering op lange termijn blijven ongewijzigd, maar door de crisis zijn zowel de inhoud ervan als de gebruikelijke overlegmethode op korte en middellange termijn flink door elkaar geschud.

In de zomer van 2020 werd een eerste Brussels relance- en herontwikkelingsplan aangenomen om de sectoren die het zwaarst te lijden hebben onder de aanhoudende crisis, te blijven ondersteunen. Eind januari 2021 keurde de Brusselse regering haar investeringsprojecten voor het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht goed. Al die maatregelen op middellange en lange termijn werden tevens verwerkt in de doelstellingen en beleidswerven van de Strategie GO4Brussels 2030. Die strategie blijft namelijk dienst doen als het centrale programma- en overleginstrument van de Brusselse regering.

Het beleid moet gericht blijven op de aanpak van de gezondheidsrisico’s om de burgers te beschermen, maar daarnaast was het ook dringend nodig geworden om opnieuw aan te knopen met stabiel en passend overleg, zoals in januari 2020 was overeengekomen. Daarom hebben de Brusselse regering en de sociale gesprekspartners vandaag tijdens een nieuwe sociale top samen de prioritaire beleidswerven voor het komende jaar bepaald. Die omvatten onder meer de jongerengarantie, de bestrijding van het schoolverzuim, en een gewestelijk plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen. De strategie rond scholing en werk en de economische herontwikkeling van het gewest rond de overgangsstrategie blijven van essentieel belaang. Verder gaat er ook aandacht uit naar de geplande hervorming van de sector van de rusthuizen, de uitwerking van een geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan en de ontwikkeling van Housing First. Verder zullen de impact van telewerk en vooral oplossingen om te zorgen voor een evenwicht tussen werk en privé worden onderzocht.

De sociale gesprekspartners hebben er ook hun eerste bijdrage aan de Brusselse projecten die als onderdeel van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht aan de federale overheid en de Europese Commissie worden voorgelegd, ingediend. Vooralsnog is er enkel kennis van genomen, want zoals door de regering is beslist en in de Strategie GO4Brussels is bepaald, dient iedere minister of staatssecretaris die de leiding heeft over een of meerdere projecten, een specifieke overlegprocedure in te stellen waarna de documenten dan uiteindelijk worden goedgekeurd.

De Brusselse regering, de gemeenschapscolleges en de Brusselse sociale partners verbinden er zich dus toe met elkaar samen te werken onder de gemeenschappelijke noemer en volgens het basisprincipe van het sociaal overleg. De methode van de “gedeelde prioriteiten”, waarbij de regering en de sociale gesprekspartners onderhandelen over het te voeren beleid, heeft haar deugdelijkheid in het verleden al bewezen en wordt ook de hoeksteen van het herstel.

“Het is tijd om opnieuw aan te knopen met stabiel overleg, zodat we onze beleidsinstrumenten samen op een zo doeltreffend mogelijke manier kunnen bijsturen en inzetten voor een duurzaam herstel dat alle Brusselaars ten goede komt. Zo krijgen de sociale gesprekspartners de teugels in handen bij de uitvoering van bepaalde herstelmaatregelen. Om die te laten slagen, is het noodzakelijk om ze samen met hen uit te werken”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

“Overleg en samenwerking zijn cruciale ingrediënten voor een Brusselse relance. Door fors in te zetten op mobiliteit investeert de Brusselse regering sterk in de Brusselse economie en in de gezondheid en levenskwaliteit van de Brusselaars. We bekijken graag samen met de sociale partners hoe we die investeringen optimaal kunnen inzetten in een duurzaam herstel van de Brusselse welvaart.”, aldus Minister van mobiliteit Elke Van den Brandt 

“Het is voor mij belangrijk dat de burgers centraal staan bij al onze prioritaire projecten voor 2021, met name de meest kwetsbaren die hard zijn getroffen door de sociale en gezondheidscrisis die we doormaken. Als we willen dat deze projecten uitmonden in concrete, kwalitatief hoogstaande projecten die aan de behoeften van de bevolking voldoen, dan moet het bestuur ervan voorbeeldig zijn en grootschalig worden gecoördineerd, zodat alle publieke en particuliere belanghebbenden kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ik ben dan ook verheugd over de dialoog die met de sociale partners tot stand is gebracht om samen vooruitgang te boeken.”, zegt Minister van Gezondheid Alain Maron.

Sven Gatz, Brussels minister van Financiën, Begroting en Openbaar ambt: “De Brusselse overheid wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. We vatten daarom de gesprekken aan met de sociale partners over het veralgemeend telewerken in de post-coronaperiode. Telewerk was in onze regio al ingeburgerd vóór corona ons werk en ons leven veranderde. Maar nu zijn we er ook van overtuigd dat telewerken ná corona een blijver wordt, althans voor de personeelscategorieën die er door de aard van hun job niet van uitgesloten zijn. We moeten er samen met de sociale partners over waken dat de work/life balance van ons personeel een goed evenwicht kent.”

Minister van Werk Bernard Clerfayt voegt het volgende toe: “De coronacrisis moet een opportuniteit zijn om het sociaal overleg ten voordele van de Brusselaars nieuw leven in te blazen. We moeten de tegenstellingen overbruggen en samenwerken, met de blik op de toekomst, om de economie duurzaam weer op gang te brengen en opnieuw een positieve dynamiek van duurzame en kwaliteitsvolle jobs te creëren. We moeten onze krachten bundelen om het Brussels Gewest van morgen te laten slagen: welke sectoren hebben steun nodig? Welke jobs moeten worden ontwikkeld? Het is de sterkte van de sociale partners op alle niveaus van het koninkrijk aanwezig te zijn. De collectieve en gedeelde inbreng van de vakbonden en de werkgevers moet de voorstellen van de Brusselse Regering ter discussie stellen en verrijken.”

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Deze crisis plaatste de Brusselse regering voor de grote uitdaging om dringende economische steunmaatregelen te verzoenen met sociaal overleg. Nu is het moment aangebroken om over te gaan tot de herontwikkeling van ons gewest en meer bepaald tot een economische herontwikkeling op basis van de transitiestrategie. Dat houdt in dat we samen werk dienen te maken van de economische en sociale toekomst van Brussel. De sociale gesprekspartners vervullen daarbij een essentiële rol.”

Staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou: De gezondheidscrisis heeft eenoudergezinnen hard getroffen, en dit terwijl ze al vier keer meer risico lopen op armoede dan leden van een gezin met twee ouders. Deze toenemende armoede heeft tal van gevolgen voor hun dagelijkse leven: toegang tot een degelijke woning, gezondheidszorg, een evenwichtige voeding, een crèche of activiteiten… alles wat bijdraagt tot het welzijn van de kinderen en de ouder die voor hen zorgt. Via het gewestelijk steunplan voor eenoudergezinnen wil de regering een concreet antwoord bieden op de problemen waarmee eenoudergezinnen worden geconfronteerd.”

Deze Sociale Top vormt een stap in een overlegproces dat nog wordt uitgewerkt”, verklaart Paul Palsterman, Voorzitter van Brupartners. “Voor bepaalde onderwerpen moeten we nog – als sociale gesprekspartners en als Regering – bepalen wat we van elkaar verwachten en hoe we concreet tewerk moeten gaan. Er werd al heel wat vooruitgang gemaakt en ik heb er het volste vertrouwen in dat we zullen slagen”.

Jan De Brabanter, Ondervoorzitter van Brupartners: “Met de pandemie is de vraag naar meer efficiëntie en transparantie vandaag nog sterker. In het post-Covid-tijdperk, waarin de economie nieuw leven moet worden ingeblazen en de schade moet worden hersteld, zijn inertie en congestie eenvoudigweg onaanvaardbaar. Een betere Governance wordt belangrijker dan ooit.