kattebroek

Het Brussels Gewest zal verschillende percelen aankopen langs de ‘Groene Wandeling’ in Sint-Agatha-Berchem

Persbericht

13 januari 2022

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en minister van Leefmilieu Alain Maron besliste de Brusselse regering op donderdag 9 december 2021 om verschillende percelen van bijna 1 hectare aan te kopen langs de ‘Groene Wandeling’ in Sint-Agatha-Berchem.

Die milieugerichte aankoopoperatie werd begeleid door de directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en kadert in het daadkrachtige beleid van zowel minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening, als minister Alain Maron, die bevoegd is voor Leefmilieu en Klimaat. De basisvaststelling is dat één op de vijf Brusselaars nog steeds geen toegang heeft tot een openbare groene ruimte in de buurt van zijn woning en dat de biodiversiteit onder druk staat door de klimaatverandering. Naar het voorbeeld van de recente aankoop van de Kauwbergsite in december 2018 zal deze nieuwe gewestelijke aankoop het mogelijk maken om, in uitvoering van het in 2016 goedgekeurde Natuurplan, nieuwe natuur- en erfgoedgebieden openbaar te maken en het behoud ervan op lange termijn te garanderen.

Het natuurgebied Kattebroek in Potaarde heeft een vegetatielandschap dat hoofdzakelijk bestaat uit weilanden, rietvelden, braakliggende stukken en loofbosjes en is een waardevolle getuige van het oorspronkelijke valleilandschap van het stroomgebied van de Zenne. Sinds enkele jaren blijkt uit verschillende analyses en studies ook dat de Kattebroeksite een waardevolle rol speelt voor het Brussels Gewest als vochtig gebied, met name in de strijd tegen het hitte-eilandeffect, dat nog wordt versterkt door de klimaatverandering, en als habitat voor talrijke dier- en plantensoorten.

Minister-president Rudi Vervoort“Deze aankoop maakt het mogelijk om nieuwe natuurgebieden te beschermen in een gebied ten noordwesten van Brussel waar een gebrek is aan openbare groene ruimten. Deze beslissing ligt volledig in de lijn van de wens van de regering om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren en de natuurgebieden die de rijkdom van het natuurlijke erfgoed van het Gewest vormen, te beschermen. Op die manier toont het Gewest zijn vastberadenheid voor het behoud van groene ruimten, de bevordering van de natuur in de stad en de versterking van het groene netwerk.”

De totale kostprijs van de aankoop bedraagt 4.876.650 euro. Met deze aankoop heeft het Gewest definitief het behoud bevestigd van dit natuurgebied, dat voorheen bebouwbaar gebied was in het gewestelijk bestemmingsplan (GBP), maar sinds 2006 als landschap is beschermd.

Zodra de eigendomsoverdracht is afgerond, zullen de terreinen worden beheerd door Leefmilieu Brussel, de administratie die verantwoordelijk zal zijn voor het behoud van dit beschermde natuurgebied, in samenhang met het beheer van de Groene Wandeling die erdoorheen loopt.

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu: “Met deze aankoop zetten we ons beleid voort om de Brusselaars meer natuur aan te bieden en de biodiversiteit in de stad te versterken, met bijzondere aandacht voor gebieden waar een gebrek aan groene ruimten is. Deze operatie komt bovenop de andere projecten die sinds 2019 in dit verband werden uitgevoerd, zoals de aankoop van het Wielsmoeras in Vorst, het project van het Kleine Zennepark in Anderlecht, de openlegging van de Zenne in de Noordwijk, enz. Leefmilieu Brussel zal daar nu inrichtingswerkzaamheden uitvoeren en een kwalitatief beheer ontwikkelen, rekening houdend met de gebruikers en om de kwaliteit van onze stedelijke biodiversiteit te versterken.”