palais 48

Het Brussels Gewest, de gemeente Schaarbeek en de federale overheid zijn het eens geworden over een plan om een einde te maken aan de crisissituatie waarin de mensen in het gebouw aan de Paleizenstraat 48 zich bevinden

persbericht

9 februari 2023

Sinds drie maanden wordt het gebouw aan de Paleizenstraat 48 ingenomen door een almaar toenemend aantal personen, van wie de meesten asielzoekers zijn. De onmenselijke omstandigheden waarin die mensen daar verblijven, hebben geleid tot een bijzonder moeilijke situatie, zowel op gezondheids- als op veiligheidsvlak. De verschillende overheden wilden het gebouw echter niet ontruimen zonder de betrokkenen elders te kunnen onderbrengen. De federale regering, de Brusselse gewestregering en de gemeente Schaarbeek werken aan oplossingen. Dit is een situatie van ongekende omvang die bovendien steeds erger wordt. Daarom hebben de verschillende bevoegde beleidsniveaus en hun administratieve diensten, in samenwerking met partnerverenigingen, de politie- en hulpdiensten en de gezondheidsautoriteiten onder coördinatie van safe.brussels een plan uitgewerkt om een einde te maken aan deze crisis. Dat plan strekt ertoe de mensen die in het gebouw verblijven, ergens anders onderdak te bieden en het gebouw leeg te maken.

Fedasil blijft zich dagelijks inzetten om de asielzoekers in het gebouw aan de Paleizenstraat 48 op te vangen. Tegen maandag 13 februari zullen meer dan 700 asielzoekers, d.i. het grootste deel van de bewoners, elders ondergebracht zijn. Op dinsdag 14 februari zal iedereen die nog in het gebouw aanwezig is en er vrijwillig mee instemt elders ondergebracht te worden, hulp krijgen via een medisch begeleidingsinitiatief dat gecoördineerd wordt door de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Zij zullen door de Brusselse overheid onderdak aangeboden krijgen via een sociaal hulpverleningsinitiatief dat gefinancierd wordt door middel van de overeenkomst tussen de federale overheid en het Gewest en gecoördineerd wordt door Bruss’Help. Zowel verenigingen die hulp bieden aan daklozen en migranten, zoals SamuSocial, BelRefugees en het Rode Kruis, als verenigingen die zich inspannen voor mensen met een verslaving (Transit, Lama, CoVeR), zullen daaraan hun medewerking verlenen. 

Een dag later, op woensdag 15 februari, zal het gebouw met de hulp van de politiediensten volledig leeg gemaakt en gesloten worden. In het gebouw is een informatiecampagne opgezet om de bewoners te informeren over de wijze waarop de ontruiming zal plaatsvinden.

De BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) werd op 31 januari eigenaar van het gebouw met de bedoeling om deze kantoren om te vormen tot laagdrempelige woningen, maar in afwachting van de uitvoering van de plannen en zolang de vergunningen niet rond zijn, is de doelstelling van het Brussels Gewest steeds geweest dit gebouw om te vormen tot een opvangcentrum dat voldoet aan de normen inzake hygiëne, infrastructuur en veiligheid. De illegale bezetting heeft de inrichtingswerken onderbroken die pas waren gestart. Na de ontruiming zullen de werken heropgestart kunnen worden, zodat een opvang in goede omstandigheden mogelijk wordt. 

Brussels Minister-President Rudi Vervoort: “Er is alles aan gedaan om deze ontruiming in alle rust te laten verlopen. Het is aan de gezamenlijke en gecoördineerde inspanningen van iedereen te danken dat we voor de bewoners van het Paleis fatsoenlijke oplossingen hebben gevonden om te verblijven. Ik wil alle betrokken overheden en administraties en de associatieve partners bedanken voor het belangrijke werk dat de voorbije weken is verricht om een einde te maken aan deze bijzonder moeilijke en onmenselijke situatie.” 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor: De afgelopen weken hebben we alles in het werk gesteld om de asielzoekers uit het kraakpand over te brengen naar opvangcentra. Dat gebeurt stapsgewijs omdat we steeds voldoende capaciteit blijven voorzien voor families en alleenstaande minderjarigen die elke dag aankomen in ons land. Het is belangrijk dat we een oplossing hebben voor de bewoners en een einde maken aan de schrijnende omstandigheden in het pand, maar dit is niet het einde van de opvangcrisis. We blijven de komende tijd verder werken aan zowel extra opvang als structurele hervormingen van het migratiebeleid. Ik dank alle betrokken partners met wie we samenwerken. 

Cécile Jodogne, Burgemeester van Schaarbeek: “Gezien de gezondheidsrisico’s is een ontruiming voor mij altijd ondenkbaar geweest zonder opvang en oplossingen voor onderdak. Dankzij de samenwerking met de federale regering en het Gewest zijn vandaag accommodaties gegarandeerd waardoor een georganiseerde ontruiming mogelijk is. Het werd hoog tijd dat er een einde kwam aan deze onmenselijke en gevaarlijke situatie, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de omwonenden van de Noordwijk!”