decrochage scolaire

De Brusselse Regering lanceert twee projectoproepen om te voorkomen dat jongeren in het Brussels Gewest afhaken op school

persbericht

2 april 2021

De Brusselse Regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de lancering van twee projectoproepen die schoolverzuim in het Brussels Gewest mee moeten helpen bestrijden. De eerste betreft het preventieprogramma tegen schoolverzuim (PSV) voor een bedrag van 6 miljoen euro voor de periode 2021-2024. De tweede wordt gelanceerd in het kader van het programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) voor een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de periode 2022-2024.

Het Brussels Gewest speelt op verschillende manieren een rol in het aanpakken van de grote uitdaging die schoolverzuim vormt. De buurt van de jongere, de sociaal-economische situatie van de familie, de vrienden, de school en ten slotte de eigen kenmerken zijn allemaal risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat de jongere afhaakt op school. Het te ontwikkelen beleid valt dus zowel onder de gemeenschaps- als de gewestbevoegdheden.

De gecoördineerde strategie om schoolverzuim tegen te gaan in het Brussels Gewest, die in 2018 is goedgekeurd, heeft tot doel om in een bepaalde situatie van schoolverzuim te bepalen wat er moet worden gedaan en van welke actor verwacht wordt dat hij optreedt. Daartoe werden acht doelstellingen vastgesteld die het mogelijk maken een verband te leggen met de verschillende risicofactoren voor schoolverzuim en de categorieën maatregelen van het Europese kader. Tot die doelstellingen behoren onder andere de identificatie en meting van het schoolverzuim, de versterking van het sociale (buurt)weefsel en de versterking van het psychosociale en pedagogische engagement van de kinderen en van de jongeren.

Gelijktijdig met de goedkeuring van deze strategie besliste de Brusselse Regering om het beheer van drie programma’s in de strijd tegen het schoolverzuim in het Brussels Gewest toe te vertrouwen aan de Dienst Scholen van perspective.brussels:

–        het PSV (preventieprogramma tegen schoolverzuim): dankzij dit programma, dat in 2000 in het leven geroepen werd geroepen om schoolmoeheid te bestrijden en de wijken veiliger te maken, worden de lagere en de secundaire scholen van alle netten in de 19 gemeenten ondersteund in hun strijd tegen schooluitval, absenteïsme, geweld en asociaal gedrag. De activiteiten moeten verplicht op school plaatsvinden.  De projectoproep wordt om de drie jaar gelanceerd.

–        het PBSB (programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen): dit gewestelijk subsidieprogramma werd voor het eerst in 2017 gelanceerd en had een dubbele doelstelling: het collectief ondersteuningsaanbod rond schoolbezoek vergroten en studiebegeleiding aanbieden afgestemd en gericht op jongeren in een achtergestelde situatie, die daardoor vatbaarder zijn voor schoolmoeheid. Deze projecten gericht op studiebegeleiding en op het bijbrengen van burgerzin worden buitenschools georganiseerd door vzw’s. De ondersteunde projecten betrekken de ouders, de scholen van de kinderen en de plaatselijke culturele, sociale, educatieve en jeugdhulppartners bij de activiteiten. De projectoproep wordt om de drie jaar gelanceerd.

  • het gpS (gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim): het Brussels Gewest kent subsidies toe aan de preventiediensten van de 19 gemeenten om hen te helpen bij hun gemeentelijke preventieplannen tegen schoolverzuim. De betrokken partijen staan los van de school: schoolbemiddelaars, straathoekwerkers, maatschappelijke werkers, wijkanimatoren enz.
  • De plaatselijke projecten in de strijd tegen schoolverzuim zijn voornamelijk preventieve hulpmiddelen.

Schoolverzuim is een complex proces waarin tal van factoren een rol spelen. Om in dit kader een doeltreffend beleid te kunnen voeren, is het van essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de verschillende vormen van schoolverzuim, dat de verschillende risicofactoren worden aangepakt en dat het beleid wordt afgestemd op de plaatselijke behoeften en de bevolking”, verklaart Brussels Minister-President Rudi Vervoort. “In de huidige context van gezondheidscrisis, met alle gevolgen die deze meebrengt voor het leren op school, zijn deze projectoproepen van essentieel belang om de actoren op het terrein te ondersteunen in hun werk om de kinderen en jongeren van Brussel te begeleiden. ”

De PSV-projectoproep, goed voor een budget van 6 miljoen euro, staat open voor alle structuren die voldoen aan de leerplicht: basis- en middelbare scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en centra voor alternerend leren. De ingediende projecten zullen moeten aansluiten bij één van de volgende drie doelstellingen:

  • Doelstelling 1: Het pedagogisch engagement van de kinderen en de jongeren steunen en aanmoedigen
  • Doelstelling 2: De psychosociale vaardigheden van de kinderen en de jongeren ontwikkelen en hun welbevinden bevorderen
  • Doelstelling 3: Een vlottere transitie in de schoolloopbaan tot stand brengen.

De projecten moeten bovendien op een driejarige basis ontwikkeld worden (2021-2024).

De nieuwe PBSB-projectoproep, met een budget van 1,5 miljoen euro voor de driejarige periode 2022-2024, zal gericht zijn op leerachterstand, de materiële omstandigheden van de kinderen/jongeren en het psychisch welbevinden van de kinderen/jongeren. Hij staat open voor alle Franstalige en Nederlandstalige instellingen met het statuut van een vzw die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de schoolloopbaan ondersteunen en burgerzin mee helpen ontwikkelen.

De selectie van de projecten zal gebeuren door de Brusselse Regering op basis van de analyse van de in aanmerking komende projecten,die door de Dienst Scholen van perspective.brussels wordt uitgevoerd in het kader van een comité bestaande uit deskundigen.

Ten slotte zal de oproep aan de gemeenten voor het “gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim” (gpS), het derde programma dat door de Dienst Scholen beheerd wordt, ook in 2021 gelanceerd worden om in januari 2022 van start te kunnen gaan. Het gaat om een programma over een periode van drie jaar dat op een budget van bijna 16 miljoen euro kan rekenen.