contrats ecole copie

De Brusselse regering keurt het uitvoeringsbesluit voor de ordonnantie in verband met het schoolcontract goed en schrijft de oproep tot kandidaatstelling

persbericht

30 april 2021

De Brusselse regering heeft vandaag het uitvoeringsbesluit voor de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het schoolcontract in tweede en laatste lezing goedgekeurd. Daarnaast heeft zij ook het licht op groen gezet om de tweejaarlijkse oproep tot kandidaatstelling voor de derde (2022-2026) en de vierde reeks (2023-2027) schoolcontracten uit te schrijven.

Op 20 januari 2020 diende de Vlaamse Gemeenschap een vernietigingsberoep in tegen de ordonnantie in verband met het schoolcontract, omdat zij van oordeel was dat er sprake was van een bevoegdheids- en een grondwetsoverschrijding.

Het Grondwettelijk Hof verwierp dat beroep in een arrest van 4 maart 2021 en bevestigde daardoor dat het Brussels Gewest zijn beleidsinstrumenten voor stadsvernieuwing, territoriale ontwikkeling, het beheer van het leefmilieu, enz. mag inzetten voor gemeenschapsbevoegdheden, aangezien het de uitoefening van die bevoegdheden niet in het gedrang brengt. Het schoolcontract kan dus gewoon blijven doorlopen als gewestelijk programma voor stadsvernieuwing.

Deze beslissing bevestigt de legitimiteit van het door het Gewest uitgebouwde systeem: alle huidige geplande schoolcontracten blijven behouden en er zullen in de toekomst ook nieuwe schoolcontracten kunnen worden opgestart.”, laat Brussels minister-president Rudi Vervoort tevreden weten.

Aansluitend op het arrest van het Hof heeft de Brusselse regering het uitvoeringsbesluit voor de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het schoolcontract in tweede en laatste lezing goedgekeurd. Dat besluit bepaalt onder meer:

  • de specifieke regels die betrekking hebben op de goedkeuring van een schoolcontract en verband houden met de oproep tot kandidaatstelling, de inhoud van het kandidatuurdossier, de selectie van de kandidaturen, de uitwerking en de goedkeuring van het programma;
  • de aard en het doel van de acties en operaties die in aanmerking komen voor een subsidie;
  • het mechanisme voor de financiering, de uitbetaling en de verantwoording van de subsidies;
  • de documenten die de begunstigden aan de Dienst Scholen van perspective.brussels moeten bezorgen, naarmate de operaties en acties vorderen.

Verder heeft de Brusselse regering groen licht gegeven om de tweejaarlijkse oproep tot kandidaatstelling voor de derde (2022-2026) en de vierde reeks schoolcontracten (2023-2027) uit te schrijven. De oproep tot kandidaatstelling wordt verstuurd naar de inrichtende machten van de onderwijsinstellingen of de instellingen die voldoen aan de leerplicht, die gelegen zijn in de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH) en die kwetsbare leerlingen hebben.

Met het schoolcontract worden drie doelstellingen nagestreefd, namelijk de stedelijke integratie van de scholen verbeteren, het aanbod van collectieve voorzieningen voor de buurtbewoners vergroten en de school openstellen voor de buurt door middel van onder andere sociaaleconomische initiatieven. Het stuurt er dus op aan de school volwaardig te integreren in haar buurt. Zowel de bewoners als de jongeren varen daar wel bij en dat vind ik een goede zaak”, aldus Rudi Vervoort.

De kandidaturen worden door de Brusselse regering geselecteerd op basis van een analyse van de ontvankelijke dossiers door de Dienst Scholen van perspective.brussels. Die analyse vindt plaats in een comité van experten. Bij de selectie worden meerdere criteria gehanteerd. Het beschikbare budget voor de oproep tot kandidaatstelling bedraagt vijf miljoen euro voor de derde reeks en evenveel voor de vierde reeks.

De Brusselse regering zal de uitvoering van minstens vier en hoogstens zeven schoolcontracten (voor de derde en de vierde reeks samen) ondersteunen en zij zal bij de selectie rekening houden met een evenwichtige geografische verdeling van de projecten binnen de zone voor stedelijke herwaardering en met de diversiteit van de schoolnetten van de Brusselse onderwijsinstellingen.