budget22

Brusselse regering plaveit verder aan weg naar structureel begrotingsevenwicht

persbericht

6 oktober 2022

De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over haar begroting voor 2023. Hierbij heeft ze een evenwicht gevonden tussen een stapsgewijze terugkeer naar het structureel evenwicht zoals dit in de meerjarenbegroting is gepland, en haar plicht om kwetsbare Brusselaars, bedrijven, de non-profitsector en lokale besturen te ondersteunen in hun energiekosten.

 

Stapsgewijze terugkeer naar het structureel evenwicht 2024 zoals gepland in meerjarenbegroting

Aan de inkomstenzijde is er een groei van ruim 200 miljoen euro door een stijgende federale dotatie en betere inkomsten van de personenbelasting en diverse gewestelijke belastingen. De regering doet dit jaar een extra besparingsinspanning van ongeveer 150 miljoen euro. Met OPTiris werkt de regering aan de reorganisatie van haar administratie. De gestegen energiekosten voor de gewestelijke instellingen, voornamelijk bij de MIVB, zullen voor 100 miljoen euro opgevangen worden in de buffer van de onderbenutting. Voor de gestegen energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s legt de regering een provisie aan van 200 miljoen euro. Ook voor de verdere opvang van Oekraïense vluchtelingen is er in een provisie van 50 euro voorzien.

Verlaging van de ministeriële vergoedingen met 8%

In deze periode van energiecrisis is de Brusselse regering overeengekomen om de ministeriële vergoedingen met 8% te verlagen. Deze beslissing treedt in voege vanaf 1 januari 2023.

Kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer

Om de betaalbaarheid van het openbaar vervoer te behouden zullen de MIVB-tarieven niet geïndexeerd worden. Daarnaast worden de tarieven voor 65+’ers verlaagd om het openbaar vervoer ook voor hen betaalbaarder te maken. Tevens worden er middelen voorzien om het MIVB-aanbod in 2023 verder uit te breiden zoals de verhoging van de frequenties en verbetering van bepaalde lijnen. Ook zijn er oplossingen gevonden om de extra kosten van de gewestelijke operatoren als gevolg van de crisis in de energie- en materiaalprijzen te dekken. Voor mobiliteit wordt dezelfde koers voor de investeringen behouden. Er wordt een budget voorzien om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, als antwoord op de klimaatcrisis en de torenhoge energieprijzen.

Energie: beschermen en de transitie versnellen

Voor de gestegen energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s legt de regering een provisie aan van 200 miljoen euro. Het federaal niveau concentreert zijn financiële steun grotendeels bij de gezinnen, onder meer via het uitgebreid tarief (27 % van de Brusselse gezinnen) en de BTW-vermindering, terwijl bij het Gewest sterker de nadruk ligt op de ondernemingen en de non-profitsector.  Toch zorgt de regering voor een aanvulling bij de steun aan de gezinnen met een uitzonderlijke bijdrage aan de OCMW’s. Parallel daarmee wordt een reeks maatregelen getroffen om alle doelgroepen te begeleiden naar een transitie van energie, leefmilieu en economie, waaraan de nood zich sterk doet gevoelen gezien de uitdagingen waarmee we vandaag te maken hebben.

De energiecrisis brengt veel zelfstandigen en KMO’s in economische moeilijkheden. Daarom heeft de Brusselse regering beslist tot een rechtstreekse steun aan de ondernemingen, waarvoor een bijkomend bedrag van 120 miljoen euro is vrijgemaakt. Parallel daarmee wordt momenteel gewerkt aan nieuwe premies, leningen en begeleidingsmaatregelen waarmee de transitie van de ondernemingen kan worden versneld zodat ze minder afhankelijk worden van de schommelingen van de energieprijzen.

In 2023 legt de Brusselse regering een provisie aan van ruim 26 miljoen euro met het oog op een mechanisme om een deel van de meerkosten te dekken die verbonden zijn aan de verhoging van de energiefacturen in de sectoren die afhangen van het Gewest, de GGC, de COCOF en de VGC.  Het overleg over de wijze waarop deze middelen toegewezen zullen worden, loopt verder.

De Brusselse regering heeft een bijkomend bedrag van 18 miljoen euro vrijgemaakt om de huidige dynamiek te kunnen opvangen en de ondersteuningsinstrumenten te versterken die worden aangereikt door Renolution. Deze bijkomende bedragen versterken verder de bestaande steunmaatregelen (Homegrade, Netwerk Wonen, Facilitator Duurzame Gebouwen) en de grote financiële steunmaatregelen (premies en Ecoreno-lening) waarop alle Brusselse eigenaars en profit- en non-profitsectoren een beroep kunnen doen. Voor Renolution, de Brusselse strategie voor de renovatie van gebouwen, wordt tegen 2023 100 miljoen euro toegekend.

De wijken opknappen die daar het meest aan toe zijn 

De Brusselse Regering bevestigt de middelen die worden ingezet voor stadsvernieuwing: er wordt 66 miljoen euro besteed aan de vernieuwing van de wijken, onder meer door middel van renovatiepremies. Deze middelen zullen in 2023 ook dienen om via de wijkcontracten collectieve initiatieven te steunen die inzetten op een betere energieperformantie van gebouwen.

De mensen beschermen die dat het meest nodig hebben

De Brusselse OCMW’s zijn een essentiële schakel in het geheel van steunmaatregelen voor alle gezinnen die het Gewest heeft ingevoerd. Sinds 2022 krijgen de Brusselse OCMW’s in het kader van de GGC-begroting 10 miljoen euro extra om te kunnen voorzien in de uitzonderlijke maatschappelijke behoeften die zijn ontstaan door de stijging van de energieprijzen. Daarvoor is een bijkomend bedrag van 20 miljoen euro voorzien in de begroting 2023. Deze steun geldt voor alle Brusselse gezinnen die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen, zonder inkomensvoorwaarde. Met dit bedrag kunnen ook de teams van maatschappelijke werkers bij de OCMW’s versterkt worden die vandaag onder grote druk staan. 

Het arbeidsvolume handhaven en het aantal werkende Brusselaars verhogen

Om het arbeidsvolume te handhaven, heeft de Brusselse regering haar middelen voor het dienstenchequebeleid met 13 miljoen verhoogd. Met een totale begroting van 250 miljoen krijgen de werknemers in de sector, voornamelijk vrouwen, de garantie dat zij hun baan behouden. Ook werd 5 miljoen euro extra vrijgemaakt om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Tegelijkertijd heeft de regering 12 miljoen euro vrijgemaakt voor een werkgelegenheidsplan ter ondersteuning van de ontwikkeling van de vaardigheden van Brusselse werkzoekenden. Dit gebeurt in de vorm van een verplichte competentiebalans en de noodzaak om een door de langdurig werkzoekende gekozen opleiding te volgen.

Daarnaast wordt 2 miljoen euro gebruikt voor de uitvoering van een plan om het aantal niet-ingevulde jobs in het Brussels Gewest terug te dringen.

Om te voorkomen dat banen verloren gaan in de sector sociale economie, een bevoorrechte partner voor de opleiding en tewerkstelling van mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, wordt 6,3 miljoen euro extra uitgetrokken voor hun begeleiding, opleiding en integratie.

Nog steeds met het oog op het behoud en de toename van de werkgelegenheid in het Brussels Gewest worden de geco-posten volledig geïndexeerd, dankzij een extra budget van 15 miljoen euro. Het gaat om de tewerkstelling van meer dan 7.000 Brusselaars.

800.000 zal worden gebruikt om op maat gemaakte, korte en innovatieve opleidingen te creëren die beantwoorden aan de behoeften van de arbeidsmarkt en aan nieuwe vaardigheidseisen. In dit verband zal prioriteit worden gegeven aan alternerende opleidingen.

Ten slotte is ook 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de opening van twee nieuwe kinderdagverblijven voor de opvang van kinderen van werkzoekenden in opleiding of tijdens hun zoektocht naar werk.

Plaatselijk Besturen ondersteunen in de energiecrisis

Plaatselijke besturen krijgen, net als wij allemaal, te maken met een explosie van energiekosten. Om hen te steunen heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen een uitzonderlijk budget van 15 miljoen euro gekregen. Dit bedrag komt bovenop de 8,1 miljoen die verband houden met de indexering van 2% van de Algemene Dotatie aan de Gemeenten. In totaal wordt 23,1 miljoen euro extra toegekend aan de 19 Brusselse gemeenten.

Steun aan Brusselse gezinnen

Het is bewezen dat het beleid inzake de gezinsbijslagen de beste manier is om kinderarmoede te bestrijden. De Brusselse Regering heeft daarom de 100% indexering van de bedragen van de gezinsbijslagen gehandhaafd en het budget met 14 miljoen euro verhoogd opdat ook Oekraïense vluchtelingenkinderen ervan kunnen profiteren in het Brussels Gewest.  

Een huurprijsindexering gebaseerd op de EPB

De Brusselse regering heeft ook ingestemd met een herziening van de berekening van de huurprijsindexering in het Brussels Gewest: het indexeringspercentage voor de huurprijzen zal voortaan variëren naargelang de energieprestatie van de woning in kwestie. Voor woningen met een EPB-certificaat van klasse A, B, C of D zal de indexering voor 100% mogen worden toegepast. Voor woningen met een EPB-certificaat van klasse E, d.w.z. meer dan 60.000 woningen, zal de indexering voor 50% mogen worden toegepast en voor woningen met een EPB-certificaat van klasse F of G, d.w.z. meer dan 140.000 woningen, zal de indexering worden geblokkeerd. Deze maatregel geldt voor een periode van 12 maanden en kan door de regering verlengd worden in functie van de sociaaleconomische context. Bovendien zal geen indexering van de huur mogelijk zijn, indien de huurovereenkomst niet is geregistreerd en indien het gehuurde goed geen EPB-certificaat heeft.

Bijkomende middelen voor de uitvoering van het Noodplan voor Huisvesting 

De extra middelen voor het Noodplan voor Huisvesting zijn bevestigd: er komt 25 miljoen euro bovenop de 35 miljoen euro die al zijn uitgetrokken voor de huurtoelage en de herhuisvestingstoelage, de socialisering van de gemeentelijke en OCMW-woningen en de versnelde productie van sociale woningen.

Wat de uitbouw van het aanbod van betaalbare woningen betreft, start het Woningfonds met de bouw van de 466 woningen van het Klaverwijk-project in Anderlecht, waarbij nieuwe woningen tegen een gematigde huurprijs worden verhuurd en tegen kostprijs worden verkocht.

Versnelde energierenovatie van sociale woningen

Om een antwoord te bieden op de energiecrisis, wordt in een bijkomende provisie van 10 miljoen euro voorzien bovenop de middelen die elk jaar worden uitgetrokken voor de renovatie van sociale woningen (90 miljoen euro).

Met deze bijkomende enveloppe kan de BGHM de energierenovatie van sociale woningen versnellen, en wordt onder meer dubbele beglazing geplaatst in sociale woningen die daar nog niet over beschikken. 

Uitbouw van het kredietaanbod van het Woningfonds

Het Woningfonds zal over bijna 18 miljoen euro beschikken om het aanbod van Ecoreno-kredieten voor particulieren (consumenten- en hypothecaire leningen) uit te bouwen en een specifiek krediet  voor rechtspersonen in te voeren dat onder meer aan mede-eigenaars kan worden aangeboden. 

Kwalitatieve en efficiënte stedenbouw

Het Brussels Gewest zal haar grote inspanningen om de stad verder te transformeren naar een stad op mensenmaat in volle vaart verderzetten door in te zetten op het kwalitatiever en efficiënter maken van stedenbouwkundige regelgeving en procedures. De stedenbouwkundige richtlijnen voor alle gebouwen, straten en pleinen worden volledig herdacht met de levenskwaliteit van de Brusselaars centraal en de vergunningsprocedures worden gedigitaliseerd.

Een sterke internationale positie

Het Brussels Gewest zet ook volop in op haar internationaal imago. In 2023 zal een internationale citymarketingcampagne gelanceerd om Brussel internationaal te positioneren. 2023 wordt ook hét Art Nouveau jaar, dit evenement zal bezoekers van over de hele wereld naar Brussel brengen. En tot slot zal in mei volgend jaar de ‘Brussels Urban Summit’ plaatsvinden. Aan dit grote internationale congres zullen beleidsmakers, experten en civil society uit meer dan 350 grootsteden deelnemen.

Een performant brandweerkorps

Het Brussels Gewest investeert in haar bandweerkorps. Zo komen er nieuwe voertuigen en worden de kazernes in Anderlecht en Elsene grondig gerenoveerd. De bouw van een nieuwe hoofdkazerne wordt voorbereid. Daarnaast worden ook de acties opgedreven op agressie tegen hulpverleners aan te pakken in samenwerking met de politie.

Dit akkoord is het resultaat van een evenwicht tussen budgettaire verantwoordelijkheid, het behoud van de voor de legislatuur vastgestelde doelstellingen en de uitvoering van steunmaatregelen voor de Brusselaars”, besluit Minister-President Rudi Vervoort.

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz is tevreden met het werk dat de hele regering heeft geleverd: “We zijn er met onze regeringsploeg binnen de vooropgestelde tijd in geslaagd om onze begroting op te stellen. We hebben daarbij de uitgaven dusdanig onder controle weten te houden dat het tegen het einde van de legislatuur mogelijk is opnieuw een evenwicht te bereiken. En tegelijk zijn we erin geslaagd om onze overeengekomen stedelijke investeringen in mobiliteit, huisvesting, werk, economie, klimaatbeleid en welzijn verder te kunnen uitrollen.”

Deze begroting zal eind november in het Brussels parlement uitgebreid worden besproken en ter goedkeuring voorgelegd.